Atspausdinta iš: http://www.litua.com/lt.php/zinynas/alka

ALKA - Amerikos lietuvių kultūros archyvas, Putnam, CT

ALKA - Amerikos lietuvių kultūros archyvas randasi Putnam, Connecticut valstijoje

37 Mary Crest Dr., Putnam, CT 06260
Tel.: (860) 928-5197

Archyvo svetainė - www.lkma.org

Direktorius - dr. Mirga Girniuvienė, (978) 692-4625
Patekti į ALKA galima pagal susitarimą, susiskambinus čia nurodytais telefonais

ALKA sudaro:

1) BIBLIOTEKA - 50,000 knygų
2) ARCHYVAI - 150
3) MUZIEJUS

Patalpos - 1963 m. statytas pastatas 12.1 x 18.5 m (224 m²) ir 1981 m. priestatas su rūsiu 12.1 x 24.4 m (590 m²); Viso = 814 m²

Bibliotekoje (1-as priestato aukstas) ir archyvuose sukauptos knygos, laikraščių ir žurnalų komplektai lietuvių ir kitomis kalbomis, apimantys literatūrą, istoriją, lietuvių gyvenimą užsienyje, politiką, mokslą. Čia yra didelis rinkinys lietuviškų maldaknygių ir kantičkų, istorinių Lietuvos žemėlapių. Atskiroje spintoje laikomi seniausi lietuviškų knygų egzemplioriai: Žemaičių vyskupo Juozapo A. Giedraičio išverstas i lietuvių kalbą "Naujasis istatymas", išleistas 1816 m., vysk. Motiejaus Valančiaus "Žemaičių vyskupystė", išleista 1848 m., "Šventųjų gyvenimai", išleista 1849 m. ALKA saugomas prof., dr. Zenono Ivinskio mikrofilmų rinkinys, kur surinkti istoriniai dokumentai apie Lietuvą, esantys Vatikano archyvuose.

Archyvuose (apatinis priestato aukštas/rūsys) yra virš 150 organizacijų ir pavienių žmonių archyvų, apimančių kultūrinę, politinę ir mokslinę išeivijos lietuvių veiklą: VLIK, BALF, Amerikos Vyčių, Tautos fondo, Lietuvos konsulato New York, Ateitininkų, Skautų, Kunigų Vienybės, Šv. Sosto delegatūros Vokietijoje, amb. S.Bačkio, prel. M.Krupavičiaus, K.Skirpos, prel. J.Balkūno, prel. V.Balčiuno, prel. P.Juro, rašytojo S.Santvaro, prof. A.Kučo, kun. S.Ylos ir daug kitų.

Muziejuje (senasis pastatas) yra virš 40 išeivijos dailininkų paveikslų, daug tautodailęs medžio dailės drožinių, kraičių skrynios, gintaro dirbinių, lietuviški audiniai: tautinės juostos, rankšluoščiai, staltiesės; Lietuvos pašto ženklų, monetų ir popierinių pinigų kolekcijos. 
ALKA muziejuje lankytojus pasitinka kunigaikščio Vytauto statula ir Karaliaus Mindaugo biustas (abu skulpt. V,Košubos), prezidento A.Smetonos biustas (dail. R.Antinis, vyresn.). Čia yra 3 dideli (2.5 x 3.5 m) Lietuvoje nutapyti ir 1939 m New York pasaulinėje parodoje demonstruoti paveikslai: Vilniaus Akademijos įsteigimas, 1569 m. (dail. Adomas Smetona), Napoleonas prie Vilniaus, 1812 m. (dail. Petras Kalpokas) ir Kunigaikštis Vytautas Žalgirio mūšyje (dail. Adomas Galdikas).

ALKA įkūrėjas kun. Pranciškus M. Juras (vikaras St. Francis' of Assisi bažnyčioje, Lawrence, MA) 1922 m. tapęs kunigu pradejo rinkti lietuviškas knygas, periodinius lietuvių spaudos leidinius. tautodailės dirbinius ir lietuvių dailininkų dailės darbus. Pradžioje kun. P.Juras visą tai talpino savo bute klebonijoje. Tačiau greitai visi klebonijos sandėliukai bei palėpės tapo perpildyti. Tada jis 1935 m. gavo patalpas savaitraščio "Darbininkas" (tada esančio Boston) pastate. Rinkinius čia tvarkyti padėjo "Darbininkas" darbuotojai. Čia gimė ALKA vardas. Kai šis laikraštis 1951 m. iš Boston persikėlė į Brooklyn, New York, ALKA archyvas buvo perkeltas į Brockton, MA "Nukryžiuotojo Jėzaus lietuvaičių seserų vienuolyno" garažą. Garažą atitinkamai įruošė rinkiniams išdėstyti ir saugoti. 1962 m. vienuolynas pareikalavo garažą ištuštinti ir grąžinti vienuolynui.

1963 m. prel. P.Juras susitarė su "Nekaltai Pradėtosios Švenčiausiosios Mergelės Marijos seserų vienuolyno" (esančio prie # 44 ir # 21 kelių kryžkelės, Putnam, CT) vadovybe ir tuojau pat ten pastatydino vienaaukštį 12 x 18 m dydžio pastatą. Iš Brockton buvo atgabentas visas ALKA turtas. Pirmieji talkininkai buvo kun. Vaclovas Paulauskas ir dr. Antanas Matukas. 1965 m. prel. P.Juras perdavė tolesnį rūpinimasį ALKA seselių vienuolynui ir Lietuvių Katalikų mokslo Akademijai (LKMA). 1967 m. prel. P.Juras kaip pensininkas apsigyveno Matulaičio slaugos namuose, Putnam. 1970 m jis įkūrė ALKA Globos komitetą, kuriam pavedė rūpintis ALKA išlaikymu ir tvarkymu. Komiteto pirmininku buvo pakviestas prel. Jonas Balkūnas, nariais: dr. J.M.Bachulus (Bačiulis), dr., prof. J.Cadzow, dr., kun. S.Yla, A.Mažiulis, B.Mikaila, generalinis konsulas A.Simutis. Tuo metu prel. P.Juras svarstė ar ALKA neperduoti Kent universitetui (OH), kuriame profesoriavo dr., prof. J.Cadzow ir kur bibliotekoje buvo įkurtas etninis skyrius. Tačiau ten buvo perduota ~ 1,000 lietuviškų knygų, ALKA dublikatų, kai kurių žurnalų ir laikraščių komplektai. 1973.XII.11 prel. P.Juras nutarė ALKA už simbolinį $1 parduoti Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijai, kurios Centro Valdyba tuo metu buvo Romoje, Italija, o JAV tuo metu veikė jos skyriai. Jos nariai prel. V.Balčiunas, prof., dr. A.Kučas ir prof., kun. S.Yla 1972 m. inkorporavo LKMA Connecticut valstijoje kaip kultūrinę ir mokslinę organizaciją, o ALKA tapo jos padaliniu. Kadangi Globos komitetas buvo nepakankamai veiklus, 1973 m. buvo suformuotas ALKA direktoratas: garbes pirmininkas prel. P.Juras, pirmininkas prel. J. Balkūnas, vice pirmininkas dr., prof. J.Cadzow, iždininkas J. Vembrė ir 9 nariai.

Kadangi nebebuvo vietos patalpinti nuolat ateinancia lituanistinę archyvinę medžiagą, buvo nutarta ALKA plėsti. Lietuvių enciklopedijos leidėjui Juozui Kapočiui buvo pavesta sudaryti veiklių asmenų komitetą, kuris rūpintusi lėšų telkimu. Nors per 3 m. surinkta suma dar buvo per maža, bet vis tiek buvo pasiryžta pradėti ALKA priestato statybą. Architekto J. Okunio ir inž. V.Izbicko paruoštas projektas pasirodė per brangus, todel jo buvo atsisakyta. 1976 m. i Putnam gyventi persikėlė dr. A.Matukas. Jis įsijunge į ALKA direktorata ir užsiėmė patalpų praplėtimu. Buvo sudarytas statybos komitetas: pirmininkas dr. A.Matukas, iždininkas J.Vembre, lėšų telkėjas J.Kapočius, patarėjas inž. V.Izbickas. 1977 m. Putnam apylinkės architektas Fr.Dziki paruošė ALKA priestato projektą. Priestato statyba (rangovas R.Parent) vyko 1978 m.-1981 m. 1979 m. rudenį vienaaukščio priestato (su tokio pat dydžio rūsiu) statyba buvo baigta. Viso jos darbai ir vidaus įrengimas kainavo $218,000. Visus juos suaukojo JAV, Kanados ir kitų užsienio kraštų lietuviai. ALKA tvarkymą perėmė dr. Juozas Kriaučiūnas (čia persikėlęs 1977 m. rudenį ) ir kun. Rapolas Krasauskas (1980 m. iš Romos persikėlęs į Putnam). Nuo 1980 iki 1999 m. papildomai ALKA buvo atlikti pataisymai, pagerinimai ir patvarkymai: pastatas iš lauko aptinkuotas, sutvarkyta aplinka, apie pastato pamatus nutiestas drenažas, ant senojo pastato uždėtas iškilus stogas, išasfaltuotas kiemelis-aikštelė, nupirktas naujas kopijavimo aparatas ir kompiuteris. Visa tai dar kainavo $100,000.

ALKA išlaikymas ir atliekami darbai visada kainavo nemažai lėšų. Joms telkti buvo organizuojamas "Remėjų klubas". 1977 m. iždininkas Juozas Vembrė JAV ir Kanados rėmėjams išsiuntinejo 5,000 laiškų prašydamas paramos. Aukų rinkimo vajai buvo vykdomi kasmet. 1984 m. J.Vembrė šių pareigų dėl sveikatos atsisakė. Tada šį darbą perėmė ALKA direktorato valdyba: pirmininkas dr. J.Kriaučiūnas, vice pirmininkai kun. R.Krasauskas ir A.Simonaitis, sekretorė E.Simonaitienė, iždininkas J.Rygelis ir nariai - A.Girnius ir Č.Masaitis. Kasmetiniai aukų vajai duodavo ~ $ 4,000 pajamų. ALKA iždą papildė ir testamentiniai palikimai. Aukotojų pavardės įrašytos ALKA Garbės lentoje: 122 asmenys. 1984 m. ALKA valdybos posėdyje svarstyta ir nutarta įsteigti ALKA išlaikymo fondą. Connecticut buvo iregistruoti fondo įstatai. Visi ALKA direktorato nariai su $ 100 inašais tapo šio fondo nariais. Per 10 m fondas išaugo iki $ 36,000. Tačiau negavus didesnių sumų, 1998 m šis fondas buvo uždarytas.

ALKA Valdybų pirmininkai:

Dr. A. Stankaitis (1973 - 1984 m.), dr. J. Kriaučiūnas (1984 - 2000 m.), inž. J. Rygelis (2000 - 2010 m. gegužės mėn.), dr. M. Girniuvienė (nuo 2010 m. gegužės mėn.)

Iždininkai:

Juozas Vembrė (iki 1985 m.), prel. Vytautas Balčiūnas (1985 - 1986 m.), Stasys Miknius (1986 - 1993 m.), Juozas Rygelis (1993 - 2010 m. gegužės mėn.), dr. Ramūnas Girnius (nuo 2010 m. gegužės mėn.)

 
ALKA veiklą vykdo savanoriai, už šį darbą negaudami jokio atlyginimo. Patalpų išlaikymas ir prižiūra kainuoja ~ $ 20,000 /metams.

Reklama

Ultricies enim volutpat. Pharetra hac nostra leo feugiat nunc natoque. Euismod ad malesuada. Sapien eget turpis. Aliquet dolor potenti.

Renginiai

Visuotiniai

(iki Lapkričio 20 d.)
Iš kartos į kartą: Lietuva, aš turiu tave
Lithuanian Foundation, Inc., 14911 127th Street, Lemont, IL 60439

Northeastern States

MA - Kristoforas Staknys/Christopher Staknys (piano) koncertuos trijuose renginiuose (Gegužės/May 30; Birželio/June 6, 7 )

The New England Conservatory, 290 Huntington Avenue, Boston, MA 02115

PA - Kviečiame dalyvauti- RUDENĮ bus organizuojama antroji Filadelfijos Lietuvių Bendruomenės FOTOGRAFIJOS PARODA

Šv. Andriejaus parapijos salėje, 19th and Wallace Streets, Philadelphia, PA 19130

PA - Kviečiame registruoti savo vaikus sekantiems mokslo metams į FILADELFIJOS LIETUVIŠKĄ MOKYKLĖLĘ

Philadelphia

VT - NERINGA- Šeimų stovyklos; Vaikų stovyklos; Registracija

Neringos stovykla

VT - Neringa ir Putnamo vienuolynas FOTO ALBUME

VT - GILIJA AUKŠTIKALNIS operoje "Sevilijos kirpėjas"/GILIANA AUSTIN in opera "The Barber of Seville" (Birželio/June 5, 7, 9, 11)

Town Hall Theater, Middlebury, Vermont

Southern States

Renginių nėra

Midwest States

Renginių nėra

Western States

Renginių nėra

Pranešimai

Rašykite bet kokiu klausimu.

Visada bus atsakyta

Lietuvybė JAV

Massachusetts State
District of Columbia
Pennsylvania State
New Jersey State
Connecticut Sate
New York State
California State

Michigan Sate
Florida State
Illinois State
Ohio State
Kitos valstijos

Mes JAV

Lietuviška spauda
Radio ir TV laidos
Sporto klubai
Bažnyčios
Stovyklos
Mokyklos
Skautai
Bankai
Vyčiai

Mūsų centrai

Pasaulio lietuvių centras
Lietuviškas maistas
Lietuvių fondas
Tautos fondas
ALKA
LTSC

Mūsų specialistai

Advokatai
Gydytojai

Reklama

European
Caregivers & Companions

European Caregivers & Companions

We can help you anywhere in        N e w   E n g l a n d

Nuorodos

Geros avia bilietų kainos
       Doleris
       Vytis Tours


Mūsų kultūra

Muzikos atlikėjai
Dainos grupės
Dainininkai
Dailininkai
Šokėjai

Verta aplankyti