Atspausdinta iš: http://www.litua.com/lt.php/zinynas/altas

Amerikos lietuvių taryba ● Lithuanian American Council

Amerikos lietuvių taryba (ALT'as)
Lithuanian American Council (LAC)
Įsteigtas - 19<> m.

www.altcenter.org

Ofisas /Office
Suite 200, 6500 South Pulaski Rd., Chicago, IL 60629
Tel.: (773) 735-6677, AltCenter@aol.com

ALT'o administratorius /Office Manager - Nerijus Šmerauskas
<>

Tarybos pirmininkas /Board President - adv. Saulius V. Kuprys

Vice Presidents - Stanley Balzekas, Jr., Vytautas Bildusas, Petras Buchas, Kostas Burba, Stasys Dubauskas, Pranas Jurkus, Algis Kazlauskas, Valentinas Krumplis, Evelina Ozeliene, Kazimieras Oksas, Juozas Polikaitis

Members - Kestutis Miklas, Jonas Krutulis, Matilda Marcinkienė, Viktoras Motušis, Sr. Joanna Shainauskas, SSC, Tomas Rinkūnas

Trustees - Viktoras Motušis, Oskaras Kremeris, Pranas Povilaitis, Juozas Bagdžius
Sekretorė /Secretary - Salomėja Daulienė

Treasurer - Jeronimas Gaižutis

Washington, D. C. Representatives - Dr. Ramunas Kondratas, Henry Gaidis, Dalia Grobovaitė - JBANC intern

ALT'o STRUKTŪRA

ALTas sudaro šių organizacijų atstovybę /Constituent National Organizations
 
Lithuanian Roman Catholic Federation of America - Chicago IL
Lithuanian Social Democratic Federation of America - Western Springs IL
Lithuanian National Society of America - Oak Lawn IL
Lithuanian National League of America - Sandara - Montgomery IL
Lithuanian Alliance of America - New York NY
Lithuanian Catholic Alliance Foundation - Wilkes-Barre PA
Lithuanian Catholic Women’s Alliance - Brookfield WI
Knights of Lithuania - Kearny NJ
Lithuanian Regeneration Society - Sawyer MI
Lithuanian Society of the Vilnius Region - Detroit MI
National Lithuanian American Republican Federation - Clawson MI
Lithuanian Democratic League - Palm Beach FL
Lithuanian Christian Democratic Movement - Putnam CT
Korp! Neo-Lithuania - Park Ridge IL
Lithuanian Students Association - Washington D.C.
Lithuanian Chamber of Commerce of America - Willowbrook IL
Lithuanian Roman Catholic Charities - Palos Hills IL

Reklama

Ultricies enim volutpat. Pharetra hac nostra leo feugiat nunc natoque. Euismod ad malesuada. Sapien eget turpis. Aliquet dolor potenti.

Renginiai

Visuotiniai

(iki Lapkričio 20 d.)
Iš kartos į kartą: Lietuva, aš turiu tave
Lithuanian Foundation, Inc., 14911 127th Street, Lemont, IL 60439

Northeastern States

MA - Kristoforas Staknys/Christopher Staknys (piano) koncertuos trijuose renginiuose (Gegužės/May 30; Birželio/June 6, 7 )

The New England Conservatory, 290 Huntington Avenue, Boston, MA 02115

PA - Kviečiame dalyvauti- RUDENĮ bus organizuojama antroji Filadelfijos Lietuvių Bendruomenės FOTOGRAFIJOS PARODA

Šv. Andriejaus parapijos salėje, 19th and Wallace Streets, Philadelphia, PA 19130

PA - Kviečiame registruoti savo vaikus sekantiems mokslo metams į FILADELFIJOS LIETUVIŠKĄ MOKYKLĖLĘ

Philadelphia

VT - NERINGA- Šeimų stovyklos; Vaikų stovyklos; Registracija

Neringos stovykla

VT - Neringa ir Putnamo vienuolynas FOTO ALBUME

VT - GILIJA AUKŠTIKALNIS operoje "Sevilijos kirpėjas"/GILIANA AUSTIN in opera "The Barber of Seville" (Birželio/June 5, 7, 9, 11)

Town Hall Theater, Middlebury, Vermont

Southern States

Renginių nėra

Midwest States

Renginių nėra

Western States

Renginių nėra

Pranešimai

Rašykite bet kokiu klausimu.

Visada bus atsakyta

Lietuvybė JAV

Massachusetts State
District of Columbia
Pennsylvania State
New Jersey State
Connecticut Sate
New York State
California State

Michigan Sate
Florida State
Illinois State
Ohio State
Kitos valstijos

Mes JAV

Lietuviška spauda
Radio ir TV laidos
Sporto klubai
Bažnyčios
Stovyklos
Mokyklos
Skautai
Bankai
Vyčiai

Mūsų centrai

Pasaulio lietuvių centras
Lietuviškas maistas
Lietuvių fondas
Tautos fondas
ALKA
LTSC

Mūsų specialistai

Advokatai
Gydytojai

Reklama

European
Caregivers & Companions

European Caregivers & Companions

We can help you anywhere in        N e w   E n g l a n d

Nuorodos

Geros avia bilietų kainos
       Doleris
       Vytis Tours


Mūsų kultūra

Muzikos atlikėjai
Dainos grupės
Dainininkai
Dailininkai
Šokėjai

Verta aplankyti