Atspausdinta iš: http://www.litua.com/lt.php/zinynas/ltsc1

LTSC - Lituanistikos tyrimo ir studijų centras, Chicago, IL

Lituanistikos tyrimo ir studijų centras (LTSC)
Lithuanian Research and Studies Center, Inc.

www.lithuanianresearch.org
Įkurtas - 1981 m.

5600 South Claremont Ave., Chicago, IL 60636
Tel.: (773) 434-4545, info@lithuanianresearch.org

LTSC pagrindinis įkūrėjas, ilgametis vadovas - prof., dr. Jonas Račkauskas
LTSC Valdybos pirmininkas - dr. Augustinas Idzelis
LTSC Tarybos pirmininkas - dr. Robertas Vitas
LTSC Vykdomoji direktorė - Kristina Lapienytė
LTSC Archyvų direktorė - Skirmantė Miglinienė

Patalpos - Nuomuojamos Jaunimo Centre
Tai vienas didžiausių kultūrinių vienetų lietuvių išeivijos tautiniame, politiniame, moksliniame gyvenime. Akstinas ir pagrindas jam įsteigti buvo įvairios kultūros, mokslo ir švietimo organizacijos, susibūrusios po Jaunimo Centro stogu. Didžiausią susirūpinimą kėlė mintis - kaip išgelbėti, išsaugoti Lietuvos praeities paminklus - archyvinę, istorinę, mokslinę, kultūrinę vertę turinčią medžiagą. Sujungus visas organizacijas į vieną mokslo ir kultūros vienetą, tapo lengviau koordinuoti mokslinę veiklą, kaupti ir dalintis informacija, atlikti tyrinėjimo darbus.

LTSC tikslai ir siekiai - Rinkti, kaupti, puoselėti lietuvių tautos palikimą. Tyrinėti esamą medžiagą, skelbti mokslinius straipsnius, leisti knygas, rengti parodas, supažindinant visuomenę su turtais, sukauptais LTSC.
 
LTSC yra išleidęs daugiau kaip 50 knygų. Viena iš jų - W.Urban "Tannenberg and After" - gavo pasaulini pripažinimą - ji įtraukta į 30 geriausių istorinių knygų, išleistų 2001 metais pasaulyje sąrašą.
 
LTSC apjungia 10 padalinių, kurie savo plačiašake veikla gražiai prisideda prie Lietuvos kulturinių paminklų išsaugojimo ir lietuvybės platinimo JAV ir už jos ribų.

    I. PASAULIO LIETUVIŲ ARCHYVAS
Vienas stambiausių padalinių, esančių LTSC. Jame sukaupti įvairių politinių, tautinių, kultūrinių, švietimo organizacijų archyvai; taip pat kaupiami visuomenės ir kultūros veikėjų asmeniniai archyvai. Didelę dalį sudaro biblioteka, kurioje saugoma per 100 tūkstančiu knygų, per 2000 įvairių pavadinimų periodinių leidinių komplektų. PLA jungia didelius rinkinius: 1. lituanistinę biblioteką; 2. periodikos skyrių; 3. rankraščių skyrių; 4. personalijų ir organizacijų fondus; 5. švietimo fondą; 6. kartografijos fondą; 7. religinės literaturos fondą. Čia saugomi lietuvių DP Vokietijoje sukaupta medžiaga, ALTo, BALFo, PLB, JAV LB, Čikagos konsulariniai ir kt. archyvai.

    II. ŽILEVICIAUS - KREIVĖNO LIETUVIŲ MUZIKOLOGIJOS ARCHYVAS
Vienas didžiausių tokio pobūdžio archyvų išeivijoje. Archyvo pasididžiavimas - M.K.Čiurlionio gaidų originalai.

    III. LIETUVIŲ MEDICINOS MUZIEJUS ir ARCHYVAS
Pagrindinė iniciatorė ir įkūrėja - dr. M. Budrienė. Čia kaupiama ir eksponuojama lietuvių išeivių gydytojų archyvinė medžiaga: asmeniniai daiktai, mokslinių darbų rankraščiai, periodinė medicininė literatūra. Eksponuojami Lietuvos Prezidento daktaro Kazio Griniaus asmeniniai daiktai.

    IV. BUDRIO LIETUVIŲ FOTO ARCHYVAS
Jame surinkta ir išsaugota nemažai senų fotografijų ir negatyvų, filmai apie lietuvių išeivių gyvenimą. Pagrindinis kuratorius -
 fotomenininkas Algimantas Kezys. Jo rūpesčiu Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre nuolat rengiamos parodos. Eksponuojama ne tik archyvinė medžiaga, bet ir naujai atvykusių menininkų, menininkų iš Lietuvos darbai. Fotografijos archyvo įkūreja ir remėja - dr. M. Budrienė.

    V. VAIZDINIŲ - GARSINIŲ PRIEMONIŲ SKYRIUS
Jame saugoma daugiau nei 300 vaizdajuosciu, taip pat gausybe radijo irasu. Tai reta ir istorine neikainojama verte turinti medziaga: Cikagos "Margucio" radijo "Pelkiu ziburelio" programos irasai, Laisves radijo, Europos radijo ir Amerikos Balso lietuvisku programu irasu komplektai.

    VI. ISTORIKO JONO DAINAUSKO BIBLIOTEKA ir ARCHYVAS
Nusipelnusio išeivijos visuomenės ir kultūros veikėjo, mokslininko turtinga biblioteka, kurią sudaro daugiau kaip 18.000 knygų įvairiomis kalbomis. Joje daug leidinių, susijusių su Lietuvos garbinga istorine praeitimi, Nepriklausomybės atgavimu.

    VII. MENO ARCHYVAS
Pagrindą šiam archyvui padėo Kazimieras Baltramaitis, paaukojęs savo turtingą kolekciją. Archyvas nuolat papildomas turtinga ir įdomia medžiaga. Čia saugomi menininkų darbai, jų parodų katalogai, meno albumai, spaudiniai. Pasididžiavimas - reti M. Dobužinskio originalūs darbai ir V.Petravičiaus paveikslai.

    VIII. LIETUVIŲ GENOCIDO TYRIMO CENTRAS AMERIKOJE
Pagrindinis tikslas - surinkti, išsaugoti ir pateikti istorinę informaciją apie skriaudas, padarytas Lietuvai ir jos gyventojams
 sovietų ir nacių okupacijos metais.

    IX. RAMOVENŲ LAISVĖS KOVŲ MUZIEJUS
Yra sukaupęs vertingą ir neikainojamą istorinę reikšmę turinčią medžiagą, susijusią su rezistencine kova. Muziejuje eksponuojami retesni ir unikalesni eksponatai - vėliavos, ordinai, medaliai.

    X. LIETUVIŲ MUZIEJUS
Ekspozicijoje pateikta įdomi, atspindinti Lietuvos praeitį medžiaga. Eksponuojami liaudies menininku drožinėti rūpintojėliai, koplytstulpiai, saulutės; XIX šimtmetyje atspausdintos knygos. Stenduose pateikta originali medžiaga iš M.Krupavičiaus archyvo, Vydūno asmeniniai daiktai ir dokumentai bei kita medžiaga.
 
LTSC nuolat plečia savo veiklą: renkama ir kaupiama nauja medžiaga, gaunami vertingi archyvai, leidžiamos knygos. Archyvų tvarkyme talkina profesionalūs specialistai iš Lietuvos. Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Lietuvos Nacionaline M.Mažvydo biblioteka, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centru, Lietuvos archyvų departamentu, glaudūs ryšiai sieja su Lietuvos universitetais, Centrine medicinos biblioteka, Lietuvos nacionaliniu, Maironio lietuvių literatūros muziejais ir kitomis mokslo bei kultūros įstaigomis.
 
LTSC archyvais naudojasi mokslininkai, studentai iš Japonijos, Australijos, Kanados, Vokietijos, Švedijos, Brazilijos ir kitų
pasaulio kraštų. Centras teikia informaciją, dalinasi knygų dubletais. Lietuvą jau pasieke 9 knygų talpintuvai (per 1.5 milijono knygų).
 
Lituanistikos tyrimo ir studijų centras egzistuoja remiamas visuomenės aukų. Lietuvių Fondas teikia materialinę paramą ir pagalbą, kurios dėka įgyvendinamos švarios tautinės įdėjos, duodančios brandžius vaisius lietuvybės išsaugojimui ir puoselėjimui išeivijoje.

Reklama

Ultricies enim volutpat. Pharetra hac nostra leo feugiat nunc natoque. Euismod ad malesuada. Sapien eget turpis. Aliquet dolor potenti.

Renginiai

Visuotiniai

(iki Lapkričio 20 d.)
Iš kartos į kartą: Lietuva, aš turiu tave
Lithuanian Foundation, Inc., 14911 127th Street, Lemont, IL 60439

Northeastern States

MA - Kristoforas Staknys/Christopher Staknys (piano) koncertuos trijuose renginiuose (Gegužės/May 30; Birželio/June 6, 7 )

The New England Conservatory, 290 Huntington Avenue, Boston, MA 02115

PA - Kviečiame dalyvauti- RUDENĮ bus organizuojama antroji Filadelfijos Lietuvių Bendruomenės FOTOGRAFIJOS PARODA

Šv. Andriejaus parapijos salėje, 19th and Wallace Streets, Philadelphia, PA 19130

PA - Kviečiame registruoti savo vaikus sekantiems mokslo metams į FILADELFIJOS LIETUVIŠKĄ MOKYKLĖLĘ

Philadelphia

VT - NERINGA- Šeimų stovyklos; Vaikų stovyklos; Registracija

Neringos stovykla

VT - Neringa ir Putnamo vienuolynas FOTO ALBUME

VT - GILIJA AUKŠTIKALNIS operoje "Sevilijos kirpėjas"/GILIANA AUSTIN in opera "The Barber of Seville" (Birželio/June 5, 7, 9, 11)

Town Hall Theater, Middlebury, Vermont

Southern States

Renginių nėra

Midwest States

Renginių nėra

Western States

Renginių nėra

Pranešimai

Rašykite bet kokiu klausimu.

Visada bus atsakyta

Lietuvybė JAV

Massachusetts State
District of Columbia
Pennsylvania State
New Jersey State
Connecticut Sate
New York State
California State

Michigan Sate
Florida State
Illinois State
Ohio State
Kitos valstijos

Mes JAV

Lietuviška spauda
Radio ir TV laidos
Sporto klubai
Bažnyčios
Stovyklos
Mokyklos
Skautai
Bankai
Vyčiai

Mūsų centrai

Pasaulio lietuvių centras
Lietuviškas maistas
Lietuvių fondas
Tautos fondas
ALKA
LTSC

Mūsų specialistai

Advokatai
Gydytojai

Reklama

European
Caregivers & Companions

European Caregivers & Companions

We can help you anywhere in        N e w   E n g l a n d

Nuorodos

Geros avia bilietų kainos
       Doleris
       Vytis Tours


Mūsų kultūra

Muzikos atlikėjai
Dainos grupės
Dainininkai
Dailininkai
Šokėjai

Verta aplankyti