Atspausdinta iš: http://www.litua.com/lt.php/zinynas/radijas_ir_tv

Lietuviškas radijas ir TV ● Lithuanian Radio & TV Programs

      Sugrupavimas pagal JAV teritoriją
●    New England States ~~> Connecticut, Massachusetts
●    Atlantic States ~~> New York, Pennsylvania, Maryland
●    Midwest States ~~> Illinois, Indiana, Michigan, Ohio, Wisconsin
●    Central States ~~> Minnesota, Nebraska, Colorado
●    South States ~~> Florida, Georgia, Texas
●    Western States ~~> California, Arizona, Oregon, Washington

<> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <>

●    New  E N G L A N D

CT - Hartford Area /Hartfordo apylinkė

Sekmadieniais /Sundays 5:00 ÷ 6:00 p.m.
91.3 FM (91.3 MHz) WWUH stotis
500 W galios siustuvas

Hartford lietuviška radijo laida "Tėvynės garsai"
Lithuanian Radio Hour Program "Sounds of the Homeland"

www.WWUH.org
Transliacijos metu (5:00-6:00 p.m.) laidą galima girdėti ir internetu

Laidų rengėjas - Hartford lietuvių bendruomenė
Vadovas /Director - Alfonsas Dzikas (43 Mildred Rd., West Hartford, CT 06107)
Tel.: (860) 521-6028, Dzikas@aol.com

Transliuotojas -
University of Hartford Community Service
University of Hartford - 200 Bloomfield Ave., West Hartford, CT 06117

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Valandėlė transliuoja lietuvišką muziką, paskaitėles ir pokalbius Lietuvos kultūros temomos, lietuviškų parapijų žinias ir politinias žinias.

Pirma lietuviška radijo valandėlė Connecticut valstijoje buvo girdima tarp 1940 ir 1955 metų per New Britaino radijo stotį; Jai vadovavo Vytautas Žalnieraitis ir vėliau Vladas Plečkaitis. Laida nustojo veikusi 1957-tais metais ir tada buvo įkurta "Tėvynės Garsai".

"Tėvynės Garsų" radijo valandėlė gimė Juozo ir Albinos Belazarų namuose, South Windsor, Connecticut. Juozas Belazaras kartu su Barney Vedeikiu subūrė grupę lietuvių - per jų iniciatyvą ir financinę paramą 1957-tų metų kovo 17-ta diena per radijo stotį WPOP, Nevvington, Conneclicut valandėlė 1-mą kartą pasklido oro bangomis.

Per šį 50 metų laikotarpį buvo sukurta virš 2,800 laidų.

Pirmas "Tėvynės Garsų" vedėjas buvo New Britaine gyvenantis Vladas Plečkaitis; 1958-tų metų liepos mėnesį programos vadovavimą perėmė Jurgis Petkaitis, o 1960-tais metais - Algimantas Dragunevičius, kuris sėkmingai vadovavo valandėlei 28-rius metus, o 1988-tais ją perėmė dabartinis vedėjas Alfonsas Dzikas.

Per 50 metų "Tėvynės Garsai"  buvo girdimi per 5-rias radijo stotis:
1957 iki 1964 - WPOP-AM Newington, CT
1964 iki 1968 - WBMI-FM Meriden, CT
1968 iki 1970 - WKSS-FM Hartford, CT
1970 iki 1991 - WRYM-AM Newington, CT
1991 iki šios dienos - WWUH-FM University of Hartford, West Hartford, CT

Per šį 50-ties metų laikotarpį nemaža grupė pasišventusių darbuotojų buvo valandėlės pranešėjai. Per pirmus 15 metus pranešėjai buvo Vladas Plečkaitis, Jurgis Petkaitis, Algimantas Dragunevičius, Juozas Benešiūnas, Nijolė Rūkaitė, Genė Tijūnelienė ir Lione Simonaitienė. 1962-ais metais atėjo į talką Zita Dapkienė; ji uoliai darbavosi su valandėle 32 metus - iki 1994-tais metais persikėlė gyventi į Floridą.

Dabartinis programos vedėjas, Alfonsas Dzikas įsijungė į radijo darbus 1963-čiais metais; Lionginas Kapeckas - 1966-tais metais, Leonas Adamkevičius - 1987-tais, Lionė Simonaitienė - 1994-tais, Evaldas Malinauskas - 1999-tais ir Tomas Nenortas - 2001-ais. Algis Simonaitis yra ilgametis "Tėvynės Garsų" radijo valandėlės administratorius.

Dabartiniai valandėlės darbuotojai yra:
Alfonsas Dzikas - Pranešėjas nuo 1963, Vedėjas nuo 1988; Birutė Bernotienė - nuo 1996; Saulius Dzikas - nuo 1988; Dalia Dzikienė - nuo 1995; Asta Nenortienė - nuo 1998; Raminta Nenortienė - nuo 2001; Lionginas Kapeckas - nuo 1966; Sigita Lančinskienė - nuo 2006; Lionė ir Algis Simonaitis – iždininkai 

<> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <>

MA - Boston, Worchester, Auburn ir Norwood apylinkėse veikusios lietuviskos radijo valandėlės užsidarė...

<> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <>

●    ATLANTIC

NY - New York Area /Niujorko apylinkė

Pirmadieniais /Mondays:  9:00 - 9:30 p.m.
930 AM (960 kHz) WPAT stotis
??? W galios siustuvas

Niujorko lietuvių radijo programa
New York Lithuanian Radio Program

www.LietuviuRadijasNY.org
Transliacijos metu (9:00-9:30 p.m.) laidą galima girdėti ir internetu

Laidų rengėjas - New York lietuvių bendruomenė
Vadovas /Director - dr. Giedrė Kumpikaitė
Tel.: (718) 776-1687, amberwings@mac.com

Transliuotojas - ????
????

<> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <>

NY - Rochester Area /Ročesterio apylinkė

Ročesterio lietuvių radijo programa
Rochester Lithuanian Radio Program

Sekmadieniais /Sundays: 9:00 - 9:30 a.m.
90.1 FM (90.1 MHz) WGMC stotis
 

Lietuviška radijo laida "Dainos aidas"
Lithuanian Radio Program "Echo of Song"
 
Welcome to the brand-new online home of the Dainos Aidas Lithuanian Radio Program archive - with streaming audio of some of our past broadcasts. You can hear the program live in Rochester, New York on WGMC radio, 90.1 FM every Sunday morning from 9 to 9:30, and on the web at the WGMC website.
 
Lietuvių radijo klubas (LD 1958.02-1958.12 skeds)

(1957 m. Sekmadieniais 9:30-10:00 a?.m. --> 1460 AM; WHEC stotis; Klubo pirmininkas - Pranas Saladzius, pav. - Petras Armonas, sekr. - Vytautas Zmuidzinas, Pranas Puidokas, vald. narys - Br.Krokys, programos vedejai - D. Podelyte, A. Cieminis, St. Ilgunas, Br. Krokys, A. Zmuidzinas, Alf. Dziakonas)
 
Dainos aidas Raimundas Kiršteinas 229 Nester St. Rochester, NY 14621
 
Ikurta (Establ.) 1950. II. 16 - <>

"Dainos Aidas" airs a half-hour of Lithuanian music and community news every Sunday at 9 a.m. The program has been part of the diverse programming on WGMC since 1981."Dainos Aidas" first aired on February 16, 1950 at a commercial station. After a while this proved not feasible. A different system was instituted -- essentially still in effect today -- where the Rochester Lithuanian Radio Club was organized to raise funds through dues and contributions and to administer the radio program. The Club is responsible for the air-time committment to the radio station. Presently, a group of volunteers produce, announce and pre-record the Lithuanian-language program: Raimund Kirstein, Nijole Draugelis, Algis Druseikis, Ruta Monoenko, Stasys Ilgunas, Alexander Gecas, Giedre Logminaite.

VII 0930-1000 per WHEC 1460 AM Rochester, NY (LD 1958.02-1958.12 skeds; PLŽ 1958)

nuo 1981 - per WGMC; šiuo metu - 90,1 ir 105,1 FM Greece, NY, bei interneto srautu http://www.realnetradio.com/LiveContent/Player/PopPlayer.asp?c=wgmc (WGMC svetainė, 2001.09.10)

interneto srautu http://www.tridec.com/wgmc/Feed.asx (Tridec svetainė, 2001.07.08 ir 2001.09.14)

Vedėjai: D. Podelytė, A. Cieminis, St. Ilgūnas, Br. Krokys, V. Žmuidzinas, Alf. Dziakonas (PLŽ 1958)

valdybos nariai ir A. Cieminis, Alf. Dziakonas, St. Ilgūnas, D. Podelytė (LD 1958.02-1958.12 skeds)

Raimund Kirstein, Nijole Draugelis, Algis Druseikis, Ruta Monoenko, Stasys Ilgunas, Alexander Gecas, Giedre Logminaite (WGMC svetainė, 2001.09.10)

Vadovai: Klubo valdyba: garbės pirmininkas - Pranas Saladžius, pirmininkas - Petras Armonas, vice-pirm. - Vytautas Žmuidzinas, iždininkas - Pranas Puidokas, sekretorius - R. Kiršteinas, narys - Br. Krokys (LD 1958.02-1958.12 skeds)

Pirmininkas - Pranas Saladžius, pirm. pavad. - Petras Armonas (bet 381 p. nurodyta: pirm. - Petras Armonas) (PLŽ 1958)

Išleido leidinį "Rochesterio lietuvių radijo valandėlė" (1960, dešimtmečio proga) (LE 1961)

Ročesterio Lietuvių Radijo Klubas įkurtas vėliau, nei pradėta transliuoti šią valandėlę (WGMC svetainė, 2001.09.10)
 

<> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <>

PA - Philadelphia Area /Filadelfijos apylinkė

Sekmadieniais /Sundays: 9:00 - 9:30 a.m.
1540 AM (1540 kHz) WNWR stotis
??? W galios siustuvas

Filadelfijos lietuviška radijo programa "Bendruomenės balsas"
Lithuanian Radijo Program ''Community Voice"

www.phillylac.org
Laidą galima klausytis per internetą bet kuriuo laiku

Laidų rengėjas - Philadelphia lietuvių bendruomenė
Vadovė /Director - Julija Dantienė
Tel.: (610) 280-6024,

Transliuotojas - ????
????

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Pradžia: 1934 įsteigė A. Dzikas (LE 1961)
Eteris: Philadelphia, PA (LE 1961)
Vedėjai: A. Dzikas, vėliau - St. Petraitis (LE 1961)
po A. Dziko mirties 1954 laidą perėmė St. Petraitis ir pavadino "Tėvynės garsais" (LE 1961)
1957 m. - Sekmadieniais 3:30 - 4:00 p.m. - 1400 AM, WDAS stotis
Lietuvių bendruomenės radijo programa - Bendruomenės balsas (LD 1958.02-1958.12 skeds)
 
Sekmadieniais: 3:30-4:00 p.m., WDAS  -1400 AM, Philadelphia, PA (LD 1958.02-1958.12 skeds; PLŽ 1958)
Vedėjai: redaguoja kolektyvas (LD 1958.02-1958.12 skeds; PLŽ 1958)
pradžioje - K. Ostrauskas, vėliau - Adolfas Gaigalas (LE 1961)

<> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <>

MD - Baltimore Area /Baltimorės apylinkė

Lietuviška radijo programa "Lietuvių melodijos valanda"
Lithuanian Radio Hour Program "
Lithuanian Melody Time"

www.lietuvis.net

"Lithuanian Melody Time"
Programa girdima - tik per internetą.

Programa atnaujinama - kiekviena sekmadienį 10:00 a.m.
Jos galima klausyti visa savaite, po to ji perkeliama i archyva suspaustoje formoje
Programa suspaustoje formoje perduodama per "Dial up", turintieji DSL ar Broadband gali klausyti CD balso kokybes.

Programos vedėjas /Director - Gintaras Buivys
Tel.: (410) 276-4598, <>@<>.com

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Pradžia: 1948 (PLŽ 1958; LE 1961) Įsteigė 1948.01.11 Juozas Ruzgas ir Albertas Juškevičius (LD 1958.01)
VII (Sekmad./Sund.) 7:00-8:30 a.m. - 990 AM (990 kHz) WNTY stotis.
 
1957 m. - sekmadieniais 10:15 - 11:00 a.m. --> 860 AM; WAYE stotis - Radijo programa lietuviams
Vedejai - Albertas Juškevičius ir Kęstutis Laskauskas
 
1958 m. - sekmadieniais 12:30 - 13:00 p.m. per WBMD - 750 AM Baltimore, MD (PLŽ 1958, 260 p.)

<> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <>

 ●    MIDWEST

IL - Chicago Area /Čikagos apylinkė

----------------------------------------------------------------

Amerikos Lietuvių Televizija (ALTV), Inc.
Lithuanian American TV, Inc.

Antradieniais ir ketvirtadieniais: 7:00 ÷ 8:00 p.m.
Laidos kartojamas Ketvirtadieniais ir penktadieniais: 3:30 ÷ 4:30 p.m.

48 kanalas - WFBT
248 kanalas - Comcast

Vadovas ir redaktorius - Arvydas Reneckis
Tel.: (708) 839-9022, altv@comcast.net
Willow Springs, IL 60480
Veikia nuo 1995 m.

---------------------------------------------------------------------------

Chicago lietuviška radijo programa "Margutis-2"
Lithuanian Radio Program "Margutis-2"

Tel.: (773) 476-2242,

Kiekvieną vakarą /Every Evening: 8:00 ÷ 8:45 p.m.
1450 AM (1450 kHz) WCEV stotis

www.wcev1450.com

??? W galios siustuvas????
Kam siustuvas priklauso ????
Siustuvo adresas ????

Radijo laidos vadovas  /Director - ????
Tel.: (???) ????, ????@???.com

Kas yra kiti vedejai ir ka jie daro?

------------------------------------------------------------------------------------

IŠEIVIŲ RADIJO BEI INTERNETINĖ LAIDA "STUDIJA R"
LITHUANIAN RADIO AND INTERNET BROADCAST "STUDIJA R"

Pirmadieniais - penktadieniais /Mondays - Fridays
4:00 ÷
5:00 p.m. Chicago laiku
16 - 17 Val. ČIKAGOS LAIKU, 0 - 1 VAL.LIETUVOS LAIKU /4:00 - 5:00 PM CDT
1080 AM (1080 kHz); WNWI stotis
5000 W galios siustuvas

Galima girdėti Ilinojuje, Viskonsine, Indijanoje, Mičigane, Iovoje o taip pat visame pasaulyje - internetu
COVERAGE IN ILLINOIS,INDIANA,MICHIGAN,WISCONSIN,IOWA

www.laikas.com/studijar.htm

Transliacijų metu laidą galima girdėti internetu /Direct streaming over the internet
VIENINTELIS UŽ LIETUVOS RESPUBLIKOS RIBŲ ŽINIŲ RADIJAS. Įkirtas - 1979 m.
THE ONLY LITHUANIAN RADIO NEWS MEDIA IN THE DIASPORA. FOUNDED IN 1979.

Laidų rengėjas - Lithuanian News Radio /Žemė L Productions
P.O.Box 1161, Oak Park, IL 60304
Redakcijos tel. /Business office:: (708) 386-0556
laidos metu studija /On-air studio line: (708) 201-1500
studijar@msn.com

Laidų vyr.redaktorė /chief editor  - Ramunė Zdanavičiūtė
Leidėjas bei įkūrėjas /
CEO and founder - Raimundas Marius Lapas

Transliuotojas - Lithuanian News Radio /Žemė L Productions

www.zilionis.lt/lituanica/usa-il/wnwi.htm

<> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <>

MI - <> Area /<> apylinkė

www.wpon.com

Šeštadieniais /Saturdays 8:00 a.m. - 9:00 a.m.
<> FM (<> MHz); <> stotis

Lietuviška radijo laida "<>"
Lithuanian Radio Hour Program "Sounds of the Homeland"

??? W galios siustuvas
?????

University of Hartford, 200 Bloomfield Ave., West Hartford, CT 06117

Vadovas /Director - Algis Zaparackas (<>)
Tel.: <>

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Valandėlė transliuoja lietuvišką muziką, paskaitėles ir pokalbius Lietuvos kultūros temomos, lietuviškų parapijų žinias ir politinias žinias.

OH - Cleveland Area /Clivlendo apylinkė

Cleveland lietuviška radijo programa "Tėvynės Garsai"
Lithuanian Radio Program "Sounds of the Homeland"

Sekmadieniais /Sundays:  8:00 ÷ 10:00 a.m.
88.7 FM (88.7 MHz) WJCU stotis
1200 W galios siustuvas

www.wjcu.org
Transliacijos metu (8:00-10:00 a.m.) laidą galima girdėti ir internetu

Laidų vadovė ir pagrindinė pranešėja /Director
Aldona Stempužienė (4249 Lambert Rd., Cleveland, OH 44121)
Tel. (216) 382-9268, tevgarsai@aol.com
Padėjėja - dr. Živilė Vaitkienė, garso inžinierius - Greg Priddy, asistentas - Vytas Vaitkus.

Transliuotojas - John Carroll Universitety Community Service
John Carroll Universitety
- <>, OH <>
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
1949 m. "Tėvynes garsų" programą įkūrė Jaunutis Nasvytis ir Kęstutis Šukys.

Į talka jiems atėjo buvęs Kauno radiofono pranešėjas poetas Balys Auginas, jam talkino Juozas Stempuzis.
1955 m. iš Balio Augino šį darbą, perėmė J. Stempužis.
Programos finansiniais reikalais rūpinosi įsteigto radio klubo pirmininkas Alfonsas Mikulskis.

Nuo 1960 m."Tevynes garsai" tapo privačia programa. Visą atsakomybę pasiėmė Juozas Stempuzis -telkti lėšas, ruosti ir vesti laidas. Jam talkino Dalia Staniškienė, Kristina Kuprevičiūtė. Ona Silėnienė vedė kalbos kertelę, moters pasaulio laidas redagavo Milda Lenkauskienė.

1962 m. Cleveland buvo įsteigta "Baltieęių programa". 1981m. Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos parapija pradėjo 30-ties minučių religines programas "Gyvenimo Varpai". Jos tebetęsia ir šiandien - jau 26 metai. Redaguoja Nijolė Kersnauskaitė, pamokslas kun. Gedimino Kijausko SJ.
"Tėvynės garsai" lanko Clevelando lietuvius jau 58 metai. Juozas Stempužis vadovavo 37 metus, po jo mirties šias pareigas perėmė Aldona Stempužienė. Balandžio 24 dieną minėjome Juozo Stempuzio 15-kos metų mirties sukaktį ir 15-kos metų sėkmingai tęsiamos programos.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

1900 -1930 per WDOK - 1260 AM Cleveland, OH (LD 1958.02-1958.12 skeds; PLŽ 1958)

1957 m. - Penktadieniais 7:00 - 7:30 p.m. - 1260 AM; WDOK stotis Vedejas - Juozas Stempužis
"TEVYNES GARSAI" (Cleveland, OH) 88.7 FM (88.7 MHz) Sekmadieniais nuo 8:00 AM-9:00 AM (8:00 – 9:00)
Transliuojama is stoties WUJC (4249 Lambert Road, Cleveland, OH 44121
Nuo 1960.04 valandėlė įjungta į "Tautybių programą" (LE 1961)

<> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <>

WI -

<> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <>

 ●    CENTRAL

MN -

<> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <>

 ●    SOUTH

FL -

<> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <>

 ●    WESTERN

CA -

<> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <>

Reklama

Ultricies enim volutpat. Pharetra hac nostra leo feugiat nunc natoque. Euismod ad malesuada. Sapien eget turpis. Aliquet dolor potenti.

Renginiai

Visuotiniai

(iki Lapkričio 20 d.)
Iš kartos į kartą: Lietuva, aš turiu tave
Lithuanian Foundation, Inc., 14911 127th Street, Lemont, IL 60439

Northeastern States

MA - Kristoforas Staknys/Christopher Staknys (piano) koncertuos trijuose renginiuose (Gegužės/May 30; Birželio/June 6, 7 )

The New England Conservatory, 290 Huntington Avenue, Boston, MA 02115

PA - Kviečiame dalyvauti- RUDENĮ bus organizuojama antroji Filadelfijos Lietuvių Bendruomenės FOTOGRAFIJOS PARODA

Šv. Andriejaus parapijos salėje, 19th and Wallace Streets, Philadelphia, PA 19130

PA - Kviečiame registruoti savo vaikus sekantiems mokslo metams į FILADELFIJOS LIETUVIŠKĄ MOKYKLĖLĘ

Philadelphia

VT - NERINGA- Šeimų stovyklos; Vaikų stovyklos; Registracija

Neringos stovykla

VT - Neringa ir Putnamo vienuolynas FOTO ALBUME

VT - GILIJA AUKŠTIKALNIS operoje "Sevilijos kirpėjas"/GILIANA AUSTIN in opera "The Barber of Seville" (Birželio/June 5, 7, 9, 11)

Town Hall Theater, Middlebury, Vermont

Southern States

Renginių nėra

Midwest States

Renginių nėra

Western States

Renginių nėra

Pranešimai

Rašykite bet kokiu klausimu.

Visada bus atsakyta

Lietuvybė JAV

Massachusetts State
District of Columbia
Pennsylvania State
New Jersey State
Connecticut Sate
New York State
California State

Michigan Sate
Florida State
Illinois State
Ohio State
Kitos valstijos

Mes JAV

Lietuviška spauda
Radio ir TV laidos
Sporto klubai
Bažnyčios
Stovyklos
Mokyklos
Skautai
Bankai
Vyčiai

Mūsų centrai

Pasaulio lietuvių centras
Lietuviškas maistas
Lietuvių fondas
Tautos fondas
ALKA
LTSC

Mūsų specialistai

Advokatai
Gydytojai

Reklama

European
Caregivers & Companions

European Caregivers & Companions

We can help you anywhere in        N e w   E n g l a n d

Nuorodos

Geros avia bilietų kainos
       Doleris
       Vytis Tours


Mūsų kultūra

Muzikos atlikėjai
Dainos grupės
Dainininkai
Dailininkai
Šokėjai

Verta aplankyti