Atspausdinta iš: http://www.litua.com/lt.php/apylinkes/AZ

Arizonos lietuviai ● Arizona Lithuanian

Lietuvių telkiniai

Susirinkimų vietos

Organizacijos, įstaigos

Valstybinės

Vietovės

Phoenix

Tucson

AZ dabar gyvena gyventojų /Population - 6,338,755 (16-ta pagal gyventojus JAV valstija)
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_U.S._states_by_population
Plotas /Land Area - 295,254 km2 /113,998 mi2 (6-ia pagal dydį JAV valstija)
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_U.S._states_by_area


◙    Lietuvių telkiniai Arizonos valstijoje

1990 m. visuotinio JAV gyventojų surašymo duomenimis Arizonoje gyveno ~ 8,000 lietuvių kilmės žmonių. O šiuo metu čia gyvena ~ 10,000 lietuviu kilmės gyventojų

Tačiau įvairiais laikotarpiais aktyviau lietuviškoje veikloje dalyvaudavo po kelis šimtus arizoniečių

Po 1-jo pasaulinio karo lietuviai, norėdami pasigydyti nuo plaučių ligų, artrito, reumato, atrado Arizoną. Po 1935 m. jų čia dar padaugėjo - be pensininkų čia ėmė kurtis ir jaunesnieji, užsiimdami žemdirbyste, amatais, prekyba arba įsidarbindami pramonėje. II pasaulinio karo metu Arizonoje atsirado daug karių paruošimo bazių, todėl po karo buvę kariai su šeimonis panoro čia įsikurti. Jų tarpe buvo ir lietuvių

1955 m. Phoenix buvo įkurtas "Lietuvių klubas", kuris egzistuoja ir dabar

1968 m. liepos 2 d. kun. Antano Valiuškos, Justino ir Teofilės Šaulių ir kitų lietuvių pastangomis buvo įkurta Phoenix lietuvių katalikų Misija Arizonos lietuviams. Neturėdama savo patalpų Misija nuomojo katalikų bažnyčių patalpas: nuo 1987 m. - Brophy Chapel, o nuo 1990 m. - Our Lady of Guadalupe Chapel, 55th Ave. & Lamar St., Glendale, AZ. 85301 (nuo 1995 m. St. Elizabeth Seton bažnyčioje) Taip sekmadieniais po pamaldų yra rengiami įvairūs lietuviški susirinkimai, posėdžiai, pobūviai. Mirus kun. Antanui Valiuškai, nuo 1989 m. vasario 24 d. misijai iki 1991 m. vadovavo kun. Romanas Klumbis. Nuo 1991 m. <> mėn. mirus kun. R. Klumbiui šias pareigas perėmė į Phoenix apylinkes atvykęs gyventi arkivyskupas Paulius Marcinkus, kuris ligi šiol jas eina. Prie Misijos buvo įsikūręs lietuvių choras

1963 m. būrelis naujųjų lietuvių ateivių suorganizavo LB Phoenix apylinkę. Jos steigėjai buvo: prof. P. Padalis, E.Josen, A. ir J. Rimavičiai, Nakai. 1-ji ir ilgametė Phoenix apylinkės pirmininkė buvo Emilija Josen-Mačernytė. 1981 m. apylinkė buvo pervadinta į Arizonos. Kuri laiką (~ 1983 m.) Phoenix veikė šeštadieninė lituanistinė mokykla

1999 m. A.Vaitkienės ir D. Motiejūnienės pastangomis Phoenix buvo įkurta Arizonos lietuvių tautinių šokių grupė "Saulė"


◙    Susirinkimų vietos /Meeting Places

---------------------
>> Phoenix

<>


◙    Organizacijos, įstaigos /Organizations, Societies

-----------------------------------------------------------------------
>> Lietuvą atstovaujančios /Lithuania Presenting

Lietuvos Respublikos Garbės Konsulatas
Lithuanian Republic Honorary Consulate in Phoenix

Kęstutis Paulius Žygas, PhD, prof. - Phoenix
1132 E. Driftwood Dr., Tempe, AZ, 85283
Tel: (480) 820-6335, zygas@asu.edu   


VIETOVĖS

◙    Phoenix Area
      Fyniks apylinkė

www.lithaz.org

Miesto gyventojų /City Population - 1,512,986(5-as pagal dydį JAV miestas)
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_United_States_cities_by_population
Atstumas nuo Čikagos /Distance from Chicago, IL - 1740 mi /<> km
Atstumas nuo Losandželo /Distance from Los Angeles, CA - 390 km /<> mi
Atstumas nuo Lasvego /Distance from Las Vegas, NV - 290 mi /<> km

ORGANIZACIJOS, KLUBAI, DRAUGIJOS, ĮSTAIGOS
Organizations, Clubs, Societies

JAV LB Arizona apylinkė
Lithuanian American Community, Arizona Chapter

www.lithaz.org
Pirmininkas /Chair - Mark Shoban
Tel.: (480) 802-3765, mashoban@yahoo.com
Valdyba: Martin Algis Karsas - vykdantysis vicepirmininkas, Rūta Sweetsir -iždininkė, nariai: Donald Adamavich, Onutė Damaitė Fielding, Aušra Gleason, Zenonas Misius, Aldona Vaitkienė

Amerikos lietuvių klubas
Lithuanian American Club
Įkurtas /Established - 1955

Pirmininkė /Chair - Jean Pike
Tel.: (62) 584-9728
Renkasi mėnesio 3-čią sekmadienį ( spalio - balandžio mėn.) - 12:00 p.m.
Talisman Hall, 10433 Talisman Rd., Sun City, AZ

Lietuvių liaudies šokių grupė "Saulė"
Lithuanian Folk Dance Group "Saulė"

Dalia Zilytė-Motiejūnienė, vadovė /Director (nuo 1999)
Tel.: (602) 493-8473, <>


◙    Tucson Area
      Tjuson apylinkė

Miesto gyventojų /City Population - 518,956(32-as pagal dydį JAV miestas)
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_United_States_cities_by_population
Atstumas nuo Fyniks /Distance from Phoenix, AZ - 115 mi /<> km

ORGANIZACIJOS, KLUBAI, DRAUGIJOS, ĮSTAIGOS
Organizations, Clubs, Societies

Amerikos Lietuvių klubas
Lithuanian American Club

<> , pirmininkas /Chair
Tel.: <>

Reklama

Ultricies enim volutpat. Pharetra hac nostra leo feugiat nunc natoque. Euismod ad malesuada. Sapien eget turpis. Aliquet dolor potenti.

Renginiai

Visuotiniai

(iki Lapkričio 20 d.)
Iš kartos į kartą: Lietuva, aš turiu tave
Lithuanian Foundation, Inc., 14911 127th Street, Lemont, IL 60439

Northeastern States

MA - Kristoforas Staknys/Christopher Staknys (piano) koncertuos trijuose renginiuose (Gegužės/May 30; Birželio/June 6, 7 )

The New England Conservatory, 290 Huntington Avenue, Boston, MA 02115

PA - Kviečiame dalyvauti- RUDENĮ bus organizuojama antroji Filadelfijos Lietuvių Bendruomenės FOTOGRAFIJOS PARODA

Šv. Andriejaus parapijos salėje, 19th and Wallace Streets, Philadelphia, PA 19130

PA - Kviečiame registruoti savo vaikus sekantiems mokslo metams į FILADELFIJOS LIETUVIŠKĄ MOKYKLĖLĘ

Philadelphia

VT - NERINGA- Šeimų stovyklos; Vaikų stovyklos; Registracija

Neringos stovykla

VT - Neringa ir Putnamo vienuolynas FOTO ALBUME

VT - GILIJA AUKŠTIKALNIS operoje "Sevilijos kirpėjas"/GILIANA AUSTIN in opera "The Barber of Seville" (Birželio/June 5, 7, 9, 11)

Town Hall Theater, Middlebury, Vermont

Southern States

Renginių nėra

Midwest States

Renginių nėra

Western States

Renginių nėra

Pranešimai

Rašykite bet kokiu klausimu.

Visada bus atsakyta

Lietuvybė JAV

Massachusetts State
District of Columbia
Pennsylvania State
New Jersey State
Connecticut Sate
New York State
California State

Michigan Sate
Florida State
Illinois State
Ohio State
Kitos valstijos

Mes JAV

Lietuviška spauda
Radio ir TV laidos
Sporto klubai
Bažnyčios
Stovyklos
Mokyklos
Skautai
Bankai
Vyčiai

Mūsų centrai

Pasaulio lietuvių centras
Lietuviškas maistas
Lietuvių fondas
Tautos fondas
ALKA
LTSC

Mūsų specialistai

Advokatai
Gydytojai

Reklama

European
Caregivers & Companions

European Caregivers & Companions

We can help you anywhere in        N e w   E n g l a n d

Nuorodos

Geros avia bilietų kainos
       Doleris
       Vytis Tours


Mūsų kultūra

Muzikos atlikėjai
Dainos grupės
Dainininkai
Dailininkai
Šokėjai

Verta aplankyti