Atspausdinta iš: http://www.litua.com/lt.php/zinynas/spauda

Lietuviška spauda ● Lithuanian Press

JAV leidžiama lietuviška spaudaIn USA Published Lithuanian Press

L A I K R A Š Č I A I ● N E W S P A P E R S

  ♦    AMERIKOS LIETUVIS
  ♦    ČIKAGOS AIDAS
  ♦    DIRVA
  ♦    DRAUGAS
  ♦    INFO TILTAS
  ♦    LANGAS
  ♦    TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI
(Canada)
  ♦    VAKARAI

Ž U R N A L A I ● M A G A Z I N E S

  ♦    BRIDGES
  ♦    LIETUVA
  ♦    LITHUANIAN HERITAGE MAGAZINE
  ♦    LITUANUS
  ♦    MEDICINA
  ♦    METMENYS
  ♦    MUZIKOS ŽINIOS
  ♦    PASAULIO LIETUVIS
  ♦    PENSININKAS
  ♦    SKAUTŲ AIDAS
  ♦    TECHNIKOS ŽODIS
  ♦    VARPAS

<> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <>


                      ::    L A I K R A Š Č I A I ● N E W S P A P E R S

---------------------------------------
  ◙    AMERIKOS LIETUVIS

Savaitraštis "AMERIKOS LIETUVIS"
"The Lithuanian American Weekly"

www.alietuvis.com

Redakcijos adresas
7950 W. 99th St., Hickory Hills, IL 60457
Tel.: (708) 546-3156, amerikoslietuvis@comcast.net

Išleidžiamas kartą per savaitę - šeštadieniais
Leidėjas - Amerikos Lietuvis Corp.; Laikraštį įkūrė ir yra jo sąvininkas - Bronius Abrutis

Savaitraščio redakcija
Vyr. redaktorius – Bronius Abrutis; Redaktorė – Vaiva Ragauskaitė
Bendradarbiai - Edvardas Šulaitis, Dalia Kavaliauskienė, Audronė Simanonytė, Dainius Ruževičius, Stasys Goštautas, Kęstutis Šalavėjus
Apžvalgininkas - Bronius Nainys
"Rytų pakrantėje": Laurynas R.Misevičius, Eugenija Misevičius, Nijolė Tarvainaitė
"Vakarų lietuviams": Ed Etko
Maketuotojai - Žydrūnas Pilitauskas, Mantas Krakys
Administratorė - Giedrė Elekšytė

Darbo valandos /Business Hours
9:30 a.m. ÷ 5:30 p.m. /Pirm. ÷ Penk./

Prenumerata /Subscriptions - JAV: $ 71
Subscription per year - $ 71/metams (52 num.); $ 39 /pusmečiui (26 num.)
Vieno numerio kaina /Single copy - $ 1.50

Leidžiamas nuo /Published from - 2000-ųjų gegužės 5-osios d.

<> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <>

--------------------------------
  ◙    ČIKAGOS AIDAS

  Savaitraštis "Čikagos aidas"
The American Lithuanian Weekly "Echo Chicago"

www.aidas.us

Redakcijos adresas
615 Academy Dr., Northbrook, IL 60062
Tel.: (847) 272-9222, aidas@aidas.us

Išleidžiamas: kartą per savaitę - penktadieniais
Laikraštį įkūrė ir leidžia - Ethnic Media LLC

Savaitraščio redakcija
Redaktorės – Vilma Kava, vilma@aidas.us
                         Ina Stundžytė, ina@aidas.us
Reklamos atstovė – Anna Rubliauskienė, anna@aidas.us
Maketavimas ir dizainas - Alexander Savin
 
Nemokamas Amerikos lietuvių savaitraštis, leidžiamas Čikagoje ir platinamas JAV
Chicago Free Weekly Lithuanian Newspaper

Prenumerata /Subscriptions - tiktai už pašto persiuntimą
Leidžiamas nuo /Published from - 2007 metų

-----------------
  ◙    DIRVA

  Savaitraštis "DIRVA"
The American Lithuanian Weekly "Soil"
 
Redakcijos adresas
P.O. Box 19010, 19807 Cherokee Ave., Cleveland, OH 44119
Tel.: (216) 531-8150, dirva@ix.netcom.com
 
Išleidžiamas kas antrą savaitę - antradieniais
Leidėjas - Amerikos Lietuvių Spaudos ir Radijo Draugija "Viltis"
Published weekly, by the American-Lithuanian Press and Radio Association "Viltis", Inc.
 
Savaitraščio redakcija
Redaguoja - redakcinė komisija /Edit - Editorial Board
Vyr. redaktorius – Vytautas Radžius

Redakcijos darbo valandos /Business Hours
9:00 a.m. ÷ 4:00 p.m. /Pirm. ÷ Penk./

Prenumerata: JAV - $ 40 /metams (antra klasė); $ 63 /metams (pirma klasė); Oro paštu į užsienį - $ 115 /metams
Pavieniai numeriai - $ 1.00
Kanadoje ir kitur - $ 115 /m.; $ 65 /p.; $ 45 /k. ($ 65 /m.; $ 50 /p.; $ 38 /k.)
Subscriptions Rate: $ 100 /per year USA; $ 115 /per year Foreign Countries
 
Leidžiamas nuo /Published from - 1916.VIII.26
"Dirva" yra lietuvių tautinės minties savaitraštis, perorganizavus laikraštį "Santaika", kuris ėjo nuo 1915.XI.25

<> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <>

-----------------------
  ◙    DRAUGAS

Užsienio lietuvių dienraštis "DRAUGAS"
The Lithuanian World - Wide Daily "Friend"

www.draugas.org

Redakcijos adresas
4545 West 63rd St., Chicago, IL 60629; Tel.: (773) 585-9500
redakcija@draugas.org, administracija@draugas.org, skelbimai@draugas.org
 
Išleidžiamas - antradieniais...šeštadieniais (5 d. per savaitę)
Leidėjas - Lietuvių katalikų spaudos draugija
Published daily, except Sundays & Mondays by the Lithuanian Catholic Press Society

Dienraščio redakcija
Vyr. redaktorė – Dalia Cidzikaitė, dalia.cidzikaite@gmail.com
Redaktoriai - Laima Apanavičienė, laimaa@draugas.org ir Loreta Timukienė, loretatim@gmail.com
Interneto svetainės redaktorius - Jonas Kuprys
Maketuotoja - Ina Stankevičienė
Kalbos redaktorė - Dalia Sokienė
Rinkėja - Ona Gintautienė
Bendradarbiai - Romualdas Kriaučiūnas, Stasė Semėnienė, Aleksas Vitkus, Petras Katinas, Vytautas V. Landsbergis, Edvardas Šulaitis, Petras Petrutis, ses. Ona Mikailaitė, Juozas Gaila, Edmundas Simanaitis, Audronė Škiudaitė, Indrė Tijūnėlienė, Vytautas Volertas, Tomas Viluckas, Pranas Visvydas, Rimas Gedeika, Regina Juškaitė-Švobienė, Andrius Navickas, Vitalija Dunčienė, Antanas Dundzila, Eugenius Gerulis.

Moderatorius – kun. Viktoras Rimšelis
Kultūrinio šeštadieninio priedo redaktorius - Aldona Žemaitytė, aldaze@gmail.com
 
Redakcijos darbo valandos /Business Hours
7:00 a.m. ÷ 3:00 p.m. /Pirm. ÷ Penk./

Prenumerata:
            JAV
Metams $150.00 • Pusei metų $80.00 • 3 mėnesiams $57.00
Pirma klase: kasdieną $340.00 • visos savaitės $240.00
 - Tik šeštadienio laida:
Metams $95.00 • Pusei metų $70.00 • 3 mėnesiams $48.00

            Kanadoje (USD)
Metams $215.00 • Pusei metų $130.00 • 3 mėnesiams $100.00
Tik šeštadienio laida:
Metams $150.00 • Pusei metų $120.00 • 3 mėnesiams $75.00

            Užsakant į Lietuvą ir kitas užsienio šalis:
    Oro paštu
Metams $600.00 • Pusei metų $300.00
Tik šeštadienio laida:
Metams $220.00 • Pusei metų $120.00

    Reguliariu paštu į Lietuvą:
Metams $120.00 • Pusei metų $66.00
Tik šeštadienio laida:
Metams $70.00

Periodical class postage paid at Chicago, IL and additional mailing offices
Subscription rates: $150.00 • Foreign countries: $600.00


Leidžiamas nuo /Published from - 1909.07.12

<> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <>

---------------------------
  ◙    INFO TILTAS

 Savaitraštis "INFO TILTAS"
The American Lithuanian Weekly "Info Bridge"

www.itiltas.com

Redakcijos adresas
P.O. Box 635, Bedford Park, IL 60499
Tel.: (708) 755-5348, info@itiltas.com

Išleidžiamas kartą per savaitę - ketvirtadieniais
Leidėjas - Infotiltas Inc.; Laikraštį įkūrė ir leidžia
Arūnas Maknauskas ir Ingrida Janulionytė
 
Savaitraščio redakcija
Redaktorius – Ingrida Janulionytė
Žurnalistai – Deimante Dokšaitė, Giedrė Braun, Šarūnas Valentinavičius, Dovilė Kanapeckaitė
 
Nemokamas Amerikos lietuvių savaitraštis
Chicago Free Weekly Lithuanian Newspaper
 
Prenumerata /Subscriptions - tiktai už pašto persiuntimą
Leidžiamas nuo /Published from - 2003 m. vasario 7 d.

<> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <>

--------------------
  ◙    LANGAS

 Savaitraštis "LANGAS"
The American Lithuanian Weekly "Window"

www.langasnews.com

Redakcijos adresas
4414 Roosvelt Rd., IL 60162
Tel.: (708) 449-7000, langas@langasus.com
Išleidžiamas: kartą per savaitę - penktadieniais
Leidėjas - LANGAS Inc.; Laikraštį įkūrė ir leidžia Aurelija Vaičekonienė

Savaitraščio redakcija
Vyriausioji redaktorė – <>
Korespondentai – <>
 
Nemokamas Amerikos lietuvių savaitraštis, leidžiamas Čikagoje ir platinamas JAV
Chicago Free Weekly Lithuanian Newspaper
 
Prenumerata /Subscriptions - tiktai už pašto persiuntimą
Leidžiamas nuo /Published from - <>

<> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <>

----------------------------------------------------
  ◙    TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI (Canada)

 Lietuvių savaitraštis "TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI"
Lithuanian Weekly "The Lights of Homeland"

www.tzib.com

Redakcijos adresas
2185 Stavebank Rd., Mississauga, Ontario L5C 1T3, Canada
Tel.: (905) 275-4672, tevzib@rogers.com

Išleidžiamas kartą per savaitę - antradieniais
Leidėjas - Kanados lietuvių katalikų kultūros draugija "Žiburiai"
Published Tuesdays by the Lithuanian Canadian R.C. Cultural Society "Ziburiai"

Savaitraščio redakcija
Redaguoja – kun., dr. Pr. Gaida, R. Sakalaitė-Jonaitienė, Č. Senkevičius, G. Gaižutienė

Redakcijos darbo valandos /Business Hours
9:00 a.m. to 4:30 p.m. /Pirm. ÷ Penk./

Metinė prenumerata - $ 45, rėmėjo - $ 55, garbės - $ 65
Oro paštu į užjūrius - $ 170, Paprastu paštu - $ 60
Prenumeratos JAV-se - JAV doleriais
 
Subscriptions Rates: Regular - $ 45, Patron - $ 55, Sponsor - $ 65
Airmail Overseas - $ 170; Regular Mail Overseas - $ 60 /per year

Pavieniai numeriai /Single Issues - $ 1

Leidžiamas nuo /Published from - <>

<> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <>

---------------------
  ◙    VAKARAI

 Savaitraštis ,,VAKARAI“
The American Lithuanian Weekly "West"
Savaitraštį sudaro 56 psl., taip pat ,,Verslo.us“, ,,Laisvalaikio“ ir ,,TranSporto“ priedai
 
www.vakarai.us
 
Redakcijos adresas:
4240 Lacey Rd., Downers Grove, IL 60515
Tel.: (630) 929-3603, info@vakarai.us
 
Išleidžiamas kartą per savaitę - ketvirtadienais
Leidėjas - NEWS LT L.L.C (Darius Jusaitis ir Austėja Kubilienė)
 
Redakcijos darbo valandos /Business Hours
9:00 a.m. ÷ 4:00 p.m. /Pirm. ÷ Penk./
 
Redakcija
Vyriausioji redaktorė - Monika Bončkutė, mbonckute@vakarai.us
Reklamų direktorė ir dizainerė - Austėja Kubilienė, akubiliene@vakarai.us
Portalo redaktorius - Vladas Krivickas, vkrivickas@vakarai.us

Korespondentai:
Giedrė Braun, gbraun@vakarai.us
Birutė Norvaišaitė McIntyre, bnorvaisaite@vakarai.us
Remigijus Švėgžda, rsvegzda@vakarai.us
Vaiduta Vaičiulytė (vvaiciulyte@vakarai.us ).
Korespondentas New York, N.Y.: Mykolas Gudelis (mgudelis@vakarai.us )
Korespondentė Floridoje: Irma Gulbinaitė (igulbinaite@vakarai.us )
Sporto apžvalgininkas: Svajūnas Masilionis

Korespondentai Lietuvoje:
Violeta Vosyliūtė, vvosyliute@vakarai.us
Jurga Marcinkevičiūtė, jmarcinkeviciute@vakarai.us
Ramunė Rakauskaitė, rrakauskaite@vakarai.us
Dizainerė: Skaistė Vosylienė, svosyliene@vakarai.us
Portalo administratorius /Webmaster: Gediminas Stanaitis

Nemokami asmeniniai skelbimai: tel. (630) 929-3604
Dėl reklamos kreiptis:
4240 Lacey Road Downers Grove IL 60515.
Tel.: (708) 439-1727 , (847) 801-4784 .
ads@vakarai.us
 
Vieno numerio kaina - 1 dol.

Prenumerata:
JAV: pusmečiui – 39 dol., metams – 51 dol.
Lietuvoje: pusmečiui – 99 dol., metams – 179 dol.
 
Leidžiamas nuo 2005 metų rudens


                    ::  Ž U R N A L A I ● M A G A Z I N E S

---------------------------------------
  ◙    PASAULIO LIETUVIS

 Žurnalas "Pasaulio lietuvis"
Magazine "The World Lithuanian"
Leidžiamas nuo /Published from - 1963 m. lapkričio mėn.
 
www.plbe.org/plietuvis
 
Redakcija:
PLB atsovybė
LR Seimo III rūmai, 215 k.
53 Gedimino, LT-01109, Vilnius-2

Išleidžiamas - 10 kartų per metus
Leidėjas - Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdyba
Published monthly by the Lithuanian World Community, Inc.
Spausdina "Aušros" leidykla Punske, Lenkija

Redaktorė – Audronė Viktorija Škiudaitė
Tel:. (370) 685-71957, pasauliolietuvis@freemail.lt
Sekretorė - Aldutė Janušonytė, Punskas, (48) 875-161-416, plietuvis@wp.pl
Iždininkė - Elena Skalisius
119 Sheridan Court East
Waukegan, IL 60085

Prenumerata:
Lietuvoje – 15 litų /metams
Lenkijoje – 30 zlotų /metams
Europoje - 20 eurų
Kituose kraštuose (siunčiama oro paštu):
paprasta prenumerata - $ 30 /metams
garbės prenumerata – $ 50 /metams

----------------------------
  ◙    PENSININKAS

 Mėnesinis leidinys vyresnio amžiaus lietuviams

Redakcijos adresas
2711 West 71th St., Chicago, IL 60629
Tel.: (773) 476-2655, LHServices@SBCGlobal.net

Išleidžiamas - 10 kartų per metus
Leidėjas - JAV Lietuvių Bendruomenė
Redaktorius -
Prenumerata - $ 15 metams JAV, - $ 25 (už JAV ribų)
 
Leidžiamas nuo /Published from - <>

-------------------------------
  ◙    SKAUTŲ AIDAS

 Oficialus lietuvių skautų sąjungos organas
 
Redakcijos adresas
4613 West 106th Place, Oak Lawn, IL 60453
 
Išleidžiamas - 6 kartus per metus
Leidėjas - Lietuvių Skautų Sąjungos (LSS) Tarybos Pirmija
Published bi-monthly, 6 issue per year by the Lithuanian Scouts Association, Inc.
 
Redakcija
Redaktorė - v.s. Alė Namikienė, Administratorė - v.s. Albina Ramanauskienė, Techninis redaktorius - Jonas Kuprys
 
Prenumerata: JAV - $ 10 /metams (Oro paštu į užsienį - $ 40 /metams)
Subscription rates - $ 10 /per year USA
 
“Skautų aidas” (SA) įsteigtas Šiauliuose, Lietuvoje, 1923 m. kovo 15 d. Okupavus Lietuvą, jis 1940 m. spalio 9 d. buvo uždarytas Po II-o pasaulinio karo, Antano Krauso pastangomis SA atgaivintas 1946 m. sausio 1 d. Vakarų Vokietijoje, Detmolde. Iki 1948 m. vidurio išėjo 31 numeris. Pranas Enskaitis SA vėl atgaivino 1950 m. Rodney mieste Kanadoje. 1951 – 1963 m. SA buvo redaguojamas ir Lietuvių Skautų Brolijos vadijos leidžiamas Toronte, Kanadoje. Nuo 1964 m. SA leidimą perėmė LSS Tarybos Pirmija, su redakcija ir administracija - Oakville, CT, JAV. Nuo 1970 m. leidžiamas Chicago

<> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <>

Reklama

Ultricies enim volutpat. Pharetra hac nostra leo feugiat nunc natoque. Euismod ad malesuada. Sapien eget turpis. Aliquet dolor potenti.

Renginiai

Visuotiniai

(iki Lapkričio 20 d.)
Iš kartos į kartą: Lietuva, aš turiu tave
Lithuanian Foundation, Inc., 14911 127th Street, Lemont, IL 60439

Northeastern States

MA - Kristoforas Staknys/Christopher Staknys (piano) koncertuos trijuose renginiuose (Gegužės/May 30; Birželio/June 6, 7 )

The New England Conservatory, 290 Huntington Avenue, Boston, MA 02115

PA - Kviečiame dalyvauti- RUDENĮ bus organizuojama antroji Filadelfijos Lietuvių Bendruomenės FOTOGRAFIJOS PARODA

Šv. Andriejaus parapijos salėje, 19th and Wallace Streets, Philadelphia, PA 19130

PA - Kviečiame registruoti savo vaikus sekantiems mokslo metams į FILADELFIJOS LIETUVIŠKĄ MOKYKLĖLĘ

Philadelphia

VT - NERINGA- Šeimų stovyklos; Vaikų stovyklos; Registracija

Neringos stovykla

VT - Neringa ir Putnamo vienuolynas FOTO ALBUME

VT - GILIJA AUKŠTIKALNIS operoje "Sevilijos kirpėjas"/GILIANA AUSTIN in opera "The Barber of Seville" (Birželio/June 5, 7, 9, 11)

Town Hall Theater, Middlebury, Vermont

Southern States

Renginių nėra

Midwest States

Renginių nėra

Western States

Renginių nėra

Pranešimai

Rašykite bet kokiu klausimu.

Visada bus atsakyta

Lietuvybė JAV

Massachusetts State
District of Columbia
Pennsylvania State
New Jersey State
Connecticut Sate
New York State
California State

Michigan Sate
Florida State
Illinois State
Ohio State
Kitos valstijos

Mes JAV

Lietuviška spauda
Radio ir TV laidos
Sporto klubai
Bažnyčios
Stovyklos
Mokyklos
Skautai
Bankai
Vyčiai

Mūsų centrai

Pasaulio lietuvių centras
Lietuviškas maistas
Lietuvių fondas
Tautos fondas
ALKA
LTSC

Mūsų specialistai

Advokatai
Gydytojai

Reklama

European
Caregivers & Companions

European Caregivers & Companions

We can help you anywhere in        N e w   E n g l a n d

Nuorodos

Geros avia bilietų kainos
       Doleris
       Vytis Tours


Mūsų kultūra

Muzikos atlikėjai
Dainos grupės
Dainininkai
Dailininkai
Šokėjai

Verta aplankyti