Atspausdinta iš: http://www.litua.com/lt.php/apylinkes/MA

Masačiusetso lietuviai ● Massachusetts Lithuanian

Lietuvių telkiniai

Susirinkimų vietos

Organizacijos, įstaigos

Valstybinės

Visuomeninės

Švietimo

Vietovės

Boston

Brockton

Worcester

Cape Cod

Lawrence

MA dabar gyvena gyventojų /Population - 6,449,755 (13-ta pagal gyventojus JAV valstija)
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_U.S._states_by_population
Plotas /Land Area - 27,336 km2 /10,555 mi2 (44-a pagal dydį JAV valstija)
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_U.S._states_by_area


◙    Lietuvių telkiniai Masačiusetso valstijoje

Istorija


◙    Susirinkimų vietos /Meeting Places

-------------------------
>> South Boston

Šv. Petro lietuvių bažnyčia /St. Peter Lithuanian Church
Įkurta /Established - 1901 m.

www.stpeterlithparish.catholicweb.com
75 Flaherty Way, South Boston, MA 02127
Tel.: (617) 268-0353, klebonas@verizon.net

Lietuvių pliečių klubas /Lithuanian Citizen Club
Įkurtas /Established - 19<> m.

368 West Broadway, South Boston, MA 02127
Tel.: (617) 268-0353, <>

-------------------
>>  Brockton

Šv. Kazimiero bažnyčia /St. Casimir Church
Įkurta /Established - 1898 m.

21 Sawtell Ave., Brocton, MA 02302
Tel.: (508) 586-2226

--------------------
>> Worcester

Šv. Kazimiero bažnyčia /St. Casimir Church
Įkurta /Established - 1894 m.

41 Providence St, Worcester, MA 01604
Tel.: (508) 754-5142

Maironio parkas /Maironis Park
Įkurtas /Established - 19<> m.

52 South Quinsigamond Ave., Shrewsbury, MA 01545
Tel.: (508) 755-0040, info@maironis.com


◙    Organizacijos, įstaigos /Organizations, Societies

-----------------------------------------------------------------------
>> Lietuvą atstovaujančios /Lithuania Presenting

Nėra

------------------------------------------------------
>> Bendros visuomeninės /Common

JAV LB Masačiusetso apygarda
LAC Inc. Massachusetts District

Mindaugas Žukauskas, pirmininkas /Regional Chair
Tel.: (857) 234-6916, mindas_z@yahoo.com

Etnografinis ansamblis "Sodauto"
Ansamble "Sodauto"
Įsisteigė /Established - 19<> m.

Gita Kupčinskienė, vadovė /Leader
Tel.: (508) 668-2167, <>

Folklorinis ansamblis "Dolija"
Folk Ansamble "Dolija"
Įsisteigė /Established - 2001 m. sausio mėn.26 d.
1-as koncertas 2001.XII.1 Boston

Egida Matulionienė, vadovė /Leader
Tel.: (508) 756-8755, Prievandens@yahoo.com

-----------------------------------------------------------------------------
>> Lituanistinės mokyklos /Lithuanian Weekend School

Bostono lituanistinė mokykla
Boston Lithuanian Weekend School in Boston

www.blsm.org
250 Brook Rd., Milton, MA
St. Mary of the Hills Church
Šeštadieniais: 9:00 a.m. - 1:00 p.m.
Rita Štuopienė, direktorė /Principal
Tel.: (781) 821-5973, ritastuopis@verizon.net


VIETOVĖS

◙    Boston Area
      Bostono apylinkė

Miesto gyventojų /City Population - 590,763(23-as pagal dydį JAV miestas)
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_United_States_cities_by_population
Sostinėje Boston gyvena /State Capital Population - 589,141
Atstumas nuo Niujorko, NY /Distance from New York, NY - 200 mi /320 km
Atstumas nuo Kanados sienos /Distance from Canada Border - <> mi / <> km

ORGANIZACIJOS, KLUBAI, DRAUGIJOS, ĮSTAIGOS
Organizations, Clubs, Societies

LB Boston apylinkės valdyba
Lithuanian American Community Boston Chapter

http://boston.lietuviu-bendruomene.org/index_lt.php
Rima Girniuvienė, pirmininkė /Chair
Tel.: (617) 471-6041, rimagirnius@hotmail.com
Estera Girdauskienė, pavaduotoja renginių organizavimui
Regina Balčaitienė, pavaduotoja socialiniams reikalams
Erikas Narkevičius, internetas ir ryšiai su bendruomene
Edvardas Bubnys, dr., iždo reikalai
Diana Žibaitienė, organizaciniai reikalai
boston@lietuviu-bendruomene.org

Lietuvių pliečių klubo valdyba
Lithuanian Citizen Club

<>
Tel.: <>

Šv. Petro lietuvių parapijos komitetas
St. Peter Lithuanian Parish Committee

www.stpeterlithparish.catholicweb.com
75 Flaherty Way, South Boston, MA 02127
Tel.: (617) 268-0353, klebonas@verizon.net
<>, pirmininkas /Chair
Tel.: (<>) <>, <>
Mišios lietuviškai /Mass in Lithuanian
Sekmadieniais /Sundays - 10:30 a.m.

Lietuvos Vyčiai, <>-a kuopa
Knights of Lithuania, Cauncil <>

<>, pirmininkė /Chair
Tel.: <>

Bostono skautai ir skautės
Boston Scouts

www.angelfire.com/ma3/sblc/sblcschool.htm
Gloria Adomkaitis, vietininkas /Scout Master
Tel.: (617) 696-5936, agiglo@aol.com

"TAUPA" Lietuvių federalinė kredito unija
TAUPA" Lithuanian Federal Credit Union
Įkurta /Established - 1981 m.

www.taupaboston.com
368 West Broadway P.O. Box 95, South Boston, MA 02127
Tel.: (617) 269-1450, taupa.boston@verizon.net

Bostono vyrų sekstetas
Boston Men's Sextet
Įsisteigė /Established - 1963 m. rudenį

Daiva Navickienė, vadovė /Director
Tel.: (508) 998-9351, donavickas95@hotmail.com

Lietuvių liaudies šokių grupė "Sambūris"
Lithuanian Folk Dance Group "Samburis"

<>, vadovas /Director
Tel.: (000)

Bostono lituanistinės mokyklos šokių grupė
Boston Lithuanian School Dance Group (Young Children)

Daiva Neitas-Neidhardt, vadovė /Director
Tel.: (781) 821-4451, <>

Baltijos draudimo agentūra
Baltic Insurance Agency, Inc.
Įsisteigė /Established - <>

597 E. Broadway, P.O. Box 497, South Boston, MA 02127
Tel.: (617) 268-6030

◙    Brockton Area
      Broktono apylinkė

Miesto gyventojų /City Population - 94,304
www.city-data.com, www.ersys.com
Miesto gyventojų /City Population - <>
Atstumas nuo Niujorko /Distance from New York - <> mi / <> km
Atstumas nuo Bostono /Distance from Boston - <> mi / <> km

ORGANIZACIJOS, KLUBAI, DRAUGIJOS, ĮSTAIGOS
Organizations, Clubs, Societies

LB Brockton apylinkės valdyba
Lithuanian American Community Brockton Chapter

Arūnas Žukauskas, pirmininkas /Chair
Tel.: (508) 586-0421, hansas@myway.com

Šv. Kazimiero parapijos komitetas
St. Casimir Parish Committee

<>, pirmininkas /Chair
Tel.: (<>) <>, <>

Lietuvos Vyčiai, 1-a kuopa
Knights of Lithuania, Cauncil 1

Veronika Bizinkauskas, pirmininkė /Chair
Tel.: (508) 586-0650

Senelių namai ir seselių Prančiškonių vienuolynas
Our Lady Of Sorrows Convent Sisters Of Jesus Crucified

261 Thatcher St., Brockton, MA 02301
<>, direktorė /Principal
Tel.: (508) 586-5070

◙    Worcester Area
      Vorčesterio apylinkė

Miesto gyventojų /City Population - 175,454 (127-as pagal dydį JAV miestas)
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_United_States_cities_by_population
Miesto gyventojų /City Population - <>
Atstumas nuo Niujorko /Distance from New York - <> mi /<> km
Atstumas nuo Bostono /Distance from Boston - <> mi /<> km

ORGANIZACIJOS, KLUBAI, DRAUGIJOS, ĮSTAIGOS
Organizations, Clubs, Societies

Worcester lietuvių organizacijų taryba
Board of Worcester Lithuanian Organizations

Petras Molis, pirmininkas /Chair
Tel.: (508) 845-8092

LB Worcester apylinkės valdyba
Lithuanian American Community Worcester Chapter

Romas Jakubauskas, pirmininkas /Chair
Tel.: (508) 832-6682, romasj@verizon.net

Šv. Kazimiero parapijos komitetas
St. Casimir Parish Committee

<>, pirmininkas /Chair
Tel.:

Lietuvos Vyčiai, 26-a kuopa
Knights of Lithuania, Cauncil 26

Vivian Rodgers, pirmininkė /President
Tel.: <>

Kompleksas "Maironio parkas"
Facility "Maironis Park", Lithuanian Charitable Society

www.maironis.com
52 South Quinsigamond Ave., Shrewsbury, MA 01545
Tel.: (508) 755-0040, info@maironis.com
Administratorius /Manager - John Giedrys, (508) 865-5541
Business Hours:
Mon: 7-9 PM; Tues: Closed; Wed: 9AM - 8 PM
Thurs: 6-9 PM; Fri: 6-9 PM; Sat:1 - 7 PM; Sun: 1-7 PM

Lietuvių piliečių socialinis klubas
Lithianian Naturalization and Social Club

<>, pirmininkas /Chair
Tel.:

Amerikos Lietuvių Romos Katalikių (ALRK moterų sąjungos 5-ta kuopa
American Lithuanian Roman Catholic Women's Alliance, Chapter 5

Vera Šimkus, pirmininkė /President
Tel.:

◙    Cape Cod Area
      Keipkado apylinkė

Miesto gyventojų /City Population - 222,230
http://archive.capecodonline.com/special/census/capepopulation.htm
Atstumas nuo Niujorko /Distance from New York - <> mi /<> km
Atstumas nuo Bostono /Distance from Boston - <> mi /<> km

ORGANIZACIJOS, KLUBAI, DRAUGIJOS, ĮSTAIGOS
Organizations, Clubs, Societies

LB Cape Cod apylinkės valdyba
Lithuanian American Community Cape Cod Chapter

Regina Petrutienė, pirmininkė /Chair
Tel.: (508) 775-3987, regina-pet@comcast.net

Lawrence Area
Lorenco apylinkė

Miesto gyventojų /City Population - 72,043
www.city-data.com, www.ersys.com
Miesto gyventojų /City Population - <>
Atstumas nuo Niujorko /Distance from New York - <> mi /<> km
Atstumas nuo Bostono /Distance from Boston - <> mi /<> km

ORGANIZACIJOS, KLUBAI, DRAUGIJOS, ĮSTAIGOS
Organizations, Clubs, Societies

Lietuvių
Lithuanian

<>, pirmininkė /Chair
Tel.:

Reklama

Ultricies enim volutpat. Pharetra hac nostra leo feugiat nunc natoque. Euismod ad malesuada. Sapien eget turpis. Aliquet dolor potenti.

Renginiai

Visuotiniai

(iki Lapkričio 20 d.)
Iš kartos į kartą: Lietuva, aš turiu tave
Lithuanian Foundation, Inc., 14911 127th Street, Lemont, IL 60439

Northeastern States

MA - Kristoforas Staknys/Christopher Staknys (piano) koncertuos trijuose renginiuose (Gegužės/May 30; Birželio/June 6, 7 )

The New England Conservatory, 290 Huntington Avenue, Boston, MA 02115

PA - Kviečiame dalyvauti- RUDENĮ bus organizuojama antroji Filadelfijos Lietuvių Bendruomenės FOTOGRAFIJOS PARODA

Šv. Andriejaus parapijos salėje, 19th and Wallace Streets, Philadelphia, PA 19130

PA - Kviečiame registruoti savo vaikus sekantiems mokslo metams į FILADELFIJOS LIETUVIŠKĄ MOKYKLĖLĘ

Philadelphia

VT - NERINGA- Šeimų stovyklos; Vaikų stovyklos; Registracija

Neringos stovykla

VT - Neringa ir Putnamo vienuolynas FOTO ALBUME

VT - GILIJA AUKŠTIKALNIS operoje "Sevilijos kirpėjas"/GILIANA AUSTIN in opera "The Barber of Seville" (Birželio/June 5, 7, 9, 11)

Town Hall Theater, Middlebury, Vermont

Southern States

Renginių nėra

Midwest States

Renginių nėra

Western States

Renginių nėra

Pranešimai

Rašykite bet kokiu klausimu.

Visada bus atsakyta

Lietuvybė JAV

Massachusetts State
District of Columbia
Pennsylvania State
New Jersey State
Connecticut Sate
New York State
California State

Michigan Sate
Florida State
Illinois State
Ohio State
Kitos valstijos

Mes JAV

Lietuviška spauda
Radio ir TV laidos
Sporto klubai
Bažnyčios
Stovyklos
Mokyklos
Skautai
Bankai
Vyčiai

Mūsų centrai

Pasaulio lietuvių centras
Lietuviškas maistas
Lietuvių fondas
Tautos fondas
ALKA
LTSC

Mūsų specialistai

Advokatai
Gydytojai

Reklama

European
Caregivers & Companions

European Caregivers & Companions

We can help you anywhere in        N e w   E n g l a n d

Nuorodos

Geros avia bilietų kainos
       Doleris
       Vytis Tours


Mūsų kultūra

Muzikos atlikėjai
Dainos grupės
Dainininkai
Dailininkai
Šokėjai

Verta aplankyti