Atspausdinta iš: http://www.litua.com/lt.php/zinynas/lf

Lietuvių fondas (LF) ● Lithuanian Foundation, Inc.

kurtas - 1961 m. kovo 19 d. Chicago
www.lithuanianfoundation.org

     ●     Adresas
     ●     Valdymas
     ●     Bendra charakteristika
     ●     Veikla 2007 m.
     ●     Tikslai ir uždaviniai
     ●     Valdymo schema
     ●     Istorija

Adresas /Address
14911  127th St., Lemont, IL 60439
Tel.: (630) 257-1616, admin@lithfund.org


     ●     Valdymas

Garbės pirmininkas - dr. Antanas Razma
Tarybos pirmininkas /Chairman - Arvydas Tamulis
Valdybos pirmininkas /President - Ramūnas Astrauskas
Administratorė - Laima Underytė-Petroliūnienė
LF leidžia žiniaraštį "LIEPSNA"

Ofiso darbo valandos /Business Hours
9:00 a.m. ÷ 5:00 p.m.
Pirm. ÷ Penk./Mon. ÷ Fri.

 Direktorių Taryba /Board of Directors
Pirmininkas - Arvydas Tamulis, sekeretorius - Rimas Domanskis, nariai - Ramūnas Astrauskas, Sigita Balzekienė, Danutė Bindokienė, Jūratė Budrienė, Saulius Čyvas, Rimas Griškelis, Vytautas Kamantas, Vytenis Kirvelaitis, Daina Kojelytė, Almis Kuolas, Saulius Kuprys, Laurynas Misevičius, Vytautas Narutis, Algirdas Saulis, Ramona Steponavičiūtė-Žemaitienė, Robertas Vitas.

LF Valdyba /Officers
Pirmininkas - Ramūnas Astrauskas, iždininkas - Saulius Čyvas, administratorė - Laima Petroliūnienė
nariai - Valdas Aušra, Sigita Balzekienė, Kęstutis Ječius, Marius Kasniūnas, Tadas Kubilius.

Kontrolės komisija /Audit Committee
Pirmininkas - Vytas Vaitkus, Kazys Laukaitis, Dalia Povilaitienė.

Įgaliotiniai /Representatives - Alina Bičkienė (IL), Žilvinas Bublis (NJ), Justinas Buivys (MD), Violeta Gedgaudienė (CA), Dalia Jakienė (PA), Linas Johansonas (MI), Gražina Kamantienė (MI), Rimas Mikšys (WA), Regina Petrutienė (MA), Dalia Puškorienė (OH), Gražina Reškevičienė (NE), Algirdas Šilbajoris (FL), Aldona Stasiukevičienė (FL), Rimvydas Tamošiūnas (NY), Narimantas Udrys (MI), Aldona Vaitkienė (AZ).

Pelno skirstymo komitetas /A
Pirmininkas
- Algirdas Saulis (LF), Vytautas Kamantas (LF), Almis Kuolas (LF), Jūratė Budrienė (LF-antr.), Rasa Juškienė (JAV LB), Janina Birutė Litvinienė (JAV LB), Dainius Skripkauskas (JAV LB), Elona Vaišnienė (JAV LB antr.)
Studentų pakomitetis /Student Committee
Pirmininkas - Tadas Kulbis, Sigita Baniulytė, Jūratė Budrienė, Vanesa Kaselionis, Juozas Polikaitis, Andrius Tamulis.

Komitetai /Commitees
Plėtros komitetas, pirmininkas - <>
Finansų komitetas, pirmininkas - <>
Įstatų komitetas, pirmininkas - <>
Meno globos komitetas, pirmininkas - <>
Garbės komitetas, pirmininkas - <>

Įstoti į TF galima su $ 100 pradiniu įnašu.

Kiekvienais metais LF skelbia konkursą, gauti paramai įvairiems su lietuvybe susijusiems projektams. 
Šių prašymų formos yra LF internetiniame puslapyje
www.lithuanianfoundation.org


     ●     Bendra charakteristika

1962 - 2006 m. LF lietuvybės reikalams paskyrė  $ 13,983,008
Įvairioms programoms ir studentams (Total Grant Distributions) - $ 12,628,546 ir be to išmokėjo Lietuvai - $ 1,354,462

Metai Narių LF turtas Paskirta
1962 98 $ 44,505 $ 1,200
1963 397 104,080 3,000
1964 622 167,401 5,500
1965 946 229,129 10,000
1966 1386 316,408 0
1967 1826 400,272 20,000
1968 2292 516,000 28,000
1969 2628 609,612 33,300
1970 2832 675,010 31,000
1971 2971 720,446 40,000
1972 3252 793,620 57,380
1973 3476 895,771 50,000
1974 3974 1,043,318 24,770
1975 4095 1,111,291 51,712
1976 4340 1,215,029 49,000
1977 4486 1,431,600 71,815
1978 4588 1,524,741 73,374
1979 4796 1,651,400 93,768
1980 4930 2,027,283 112,766
1981 5086 2,149,443 135,000
1982 5273 2,377,923 140,000
1983 5386 2,681,860 160,000
1984 5630 3,102,297 165,000
1985 5874 3,314,096 181,000
Metai Narių LF turtas Paskirta
1986 5989 3,630,820 255,000
1987 6122 3,902,558 255,000
1988 6259 4,226,704 260,000
1989 6436 4,551,316 230,000
1990 6567 5,179,400 250,000
1991 6738 5,982,341 300,000
1992 6801 6,296,537 250,795
1993 6856 6,574,627 250,230
1994 6962 7,366,685 240,010
1995 7044 8,274,558 263,000
1996 7089 8,677,787 419,395
1997 7145 8,895,593 596,080
1998 7186 9,203,886 666,753
1999 7239 9,881,986 907,824
2000 7289 10,608,493 1,009,922
2001 7326 11,004,330 967,950
2002 7380 13,422,225 1,007,060
2003 7417 15,030,919 833,608
2004 7471 15,716,918 898,013
2005 7591 16,028,099 730,321
2006 7684 16,274,768 500,000
2007      
       
       

 


     ●     Veikla 2007 m.

LF Taryba 2007 metų birželio mėn. 26 dienos posėdžio metu patvirtino šių metų Pelnos skirstymo komisijos sprendimus dėl paramos skyrimo.
2007 metais Lietuvių Fondo Taryba įgaliojo LF Pelnos skirstymo komitetą paskirstyti $ 600,000.00 stipendijoms ir paramai.
Lietuvių Fondo Pelno skirstymo komitetas svarstė 173 paramos paraiškas, kurių bendra prašomos paramos suma siekė $ 2,000,000.00. Buvo nuspręsta pilnai arba dalinai patenkinti 128 prašymus, iš viso skiriant $ 413,314.00 paramą.
Stipendijų pakomitetis įvertino gautus 118 stipendijoms prašymus. Pilnai arba dalinai buvo nuspręsta patenkinti 81 prašymą, iš viso stipendijoms paskiriant $ 124,338.00.

Sekantis LF Pelnos skirstymo komisijos posėdis vyks rudenį, kurio metu bus sprendžiama kam skirti likusius $ 6,520.00 stipendijoms ir $ 55,828.00 projektų paramai.

                                                    Prašymų paskirstymas
                                            2007 m. iš viso paskirta - $ 537,652

Lituanistiniam švietimui - viso: $ 158,160
JAV Lietuvių Bendruomenės švietimo tarybai - $ 85,818

JAV LB Švietimo taryba, Parama JAV lituanistinėms mokykloms - $ 70,000
JAV LB Švietimo taryba, Internetinė biblioteka lituanistinių mokyklų mokytojų tobulinimuisi - $ 4,000
JAV LB Švietimo taryba, Mokomoji medžiaga JAV lituanistinėms mokykloms - $ 2,975
JAV LB Švietimo taryba, Lituanistinių mokyklų mokytojų kursai - $ 2,343
JAV LB Švietimo taryba, “Gintarinio obuoliuko” ir Švietimo premija, skirta ilgamečiam lituanistinės mokyklos mokytojui - $ 2,000
JAV LB Švietimo taryba, www.svietimotaryba.org - $ 2,000
JAV LB Švietimo taryba, Lituanistinių mokyklų mokytojų darbo konferencijos - $ 1,300
JAV LB Švietimo Taryba, Leidinys jaunimui „Eglutė“ - $ 1,200

JAV LB religinių reikalų tarybai, Leidinys „Krikštas“ - $ 1,050

Kitoms organizacijoms - $ 71,292
A.P.P.L.E., vasaros seminarai mokytojams Lietuvoje - $ 1,500
Balzeko lietuvių kultūros muziejus, Edukacinės programos - $ 500
Balzeko lietuvi kultūros muziejus, Knygos mylėtojų klubas: Lietuvos literatūros studijos - $ 500
Lietuvių išeivijos institutas, “Lietuviai Didžiojoje Britanijoje: praeitis, dabartis, ateitis” - $ 500
Lietuvių išeivijos institutas, Konferencija “Ateitininkų ideologiniai vadai išeivijoje” - $ 700
Lietuvių išeivijos institutas, Konferencija “Lietuvių išeivijos spauda: istorija ir dabartis” - $ 500
Lietuvių išeivijos Institutas, Seminaras, skirtas Broniaus Bieliuko atminimui - $ 500
Lituanistikos tyrimo ir studijų centras, LTSC archyvų ir muziejų tvarkymas ir saugojimas - $ 20,000
Pasaulio lietuvių bendruomenės fondas, PLB Lituanistikos katedra Ilinojaus universitete, Čikagoje - $ 27,000
Pasaulio lietuvių bendruomenės fondas, PLB steigėjų monografjos - $ 6,000
„Vaiko Vartai į Mokslą“, Kompiuterinė įranga organizacijos dienos centrams Lietuvoje - $ 2,000
Vasario 16-osios gimnazija, Gimnazijos išlaikymas - $ 10,000
Kauno Montessori pradinė mokykla, M. Montessori metodo taikymas ikimokyklinių ir pradinių klasių ugdyme - $ 500
Iš specialios paskirties fondų švietimo reikalams - $ 1,092
----------------------------------------------------------
Kultūriniams projektams - viso $ 108,550

JAV Lietuvių Bendruomenės kultūros tarybai
- $ 22,650
JAV LB Kultūros taryba, JAV LB mažųjų apylinkių kultūrinėms programoms - $ 5,000
JAV LB Kultūros taryba, XII Lietuvių teatro festivalis - $ 5,000
JAV LB Kultūros taryba, JAV LB 2007 kultūrinės premijos - $ 4,000
JAV LB Kultūros taryba, Filmas: JAV lietuvių jaunimo stovyklos - $ 2,000
JAV LB Kultūros taryba, Kultūriniai mainai su Lietuva - $ 2,000
JAV LB Kultūros taryba, Amerikos lietuvių bibliotekininkų ir archyvistų suvažiavimas - $ 1,150
JAV LB Kultūros taryba, JAV Lietuvių meno parodų programų katalogas 1950-2007 - $ 1,000
JAV LB Kultūros taryba, Poezijos konkursas - $ 1,000
JAV LB Kultūros taryba, Foto albumas: lietuvių kult. palikimas JAV - $ 1,000

Kitiems LB kultūriniams projektams - $ 8,000
JAV Lietuvių bendruomenė, Išeivijos sakytinė istorija - $ 5,000
JAV LB Los Angeles apylinkė, Ansamblio “Dainava” koncertas - $ 3,000

Kitų organizacijų kultūriniams projektams - $ 36,500
A Propos studija, Dokumentinis flmas “Nesulaužyti priesaikos” apie partizaną J. Armonaitį - $ 500
Čiurlionio galerija, Parodos ir vakaronės Čiurlionio galerijoje - $ 1,000
Choras Exultate, Lietuviškos giesmės bei dainos puoselėjimas - $ 5,000
Giedrius Subačius, Dokumentinis flmas „Lietuviškos U. Sinclair’io Džiunglės” - $ 9,500
Juan Francisco Klimaitis, Knyga “Atminimų skrynia” Berisso miesto lietuvių imigrantų istorija - $ 500
Lietuvių išeivijos institutas, Pasaulio liet. kino, foto ir garso archyvai - $ 500
Lietuvių kultūros institutas Vokietijoje, XXVII mokslinė konferencija - $ 1,000
Lietuvių opera, Puccini opera “La Boheme” - $ 1,000
Lietuvių tautinių šokių institutas, LTŠI Tinklapis - $ 500
Lietuvių tautinių šokių institutas, Šokių šventės pasiruošimo kursai - $ 1,000
Los Angeles dramos sambūris, dalyvavimas 2007 m. lietuvių teatro festivalyje - $ 500
Mažosios Lietuvos fondas, Mažosios Lietuvos encikloped. 4 tomui - $ 2,500
Naperville kultūros centras, Naperville lietuvių kultūros projektas - $ 500
Pranas Jurkus, Knyga “Lemties vingiuose” - $ 500
Providence College, Filmas “Red Terror on the Amber Coast” - $ 9,500
Ramunė Rakauskaitė, Vaidybinis trumpametraž. flmas “Mimoza” - $ 1,000
Teatras “Sezonų Pauzės”, Spektaklis “Don Kichotas-begalybės nešėjas” Čikagoje - $ 500
Vasario 16-osios gimnazija, Gimnazijos 2006/2007 m. metraštis - $ 1,000

Lietuviškai žiniasklaidai - $ 41,400
Bendruomenės balsas, Radijo programa (PA) - $ 1,500
Dainos aidas, Radijo programa (NY) - $ 1,000
Dirva, Laikraštis (OH) - $ 2,500
Draugas, Dienraštis (IL) - $ 10,000
Ecos de Lituania, Radijo programa (Argentina) - $ 2,000
Į Laisvę, Žurnalas (IN) - $ 2,000
Lietuviškos melodijos, Radijo programa (MI) - $ 500
Lietuvių-Ukrainiečių draugijos žinios, Periodinis biulet. (Ukraina) - $ 500
Lituanus, Žurnalas (IL) - $ 500
Margutis II, Radijo programa (IL) - $ 5,000
Pasaulio lietuvis, Pasaulio lietuvių bendruomenės žurnalas - $ 5,000
Skautų aidas, Lietuvių skautų sąjungos žurnalas - $ 1,500
Tėviškės žiburiai, Laikraštis (Canada) - $ 3,500
Tėvynės garsai, Radijo programa (OH) - $ 1,500
Tiltas, Ukrainos lietuvių laikraštis (Ukraina) - $ 500
Iš specialios paskirties fondų lietuviškai žiniasklaidai - $ 3,900
--------------------------------------------------------------
Visuomeniniams reikalams - viso $ 88,056

JAV LB Krašto valdybai - $ 18,000
JAV LB Krašto valdyba,Visuomeninių įvykių vaizdinė ir garso internetinė transliavimo sistema - $1,000
IX-osios Lietuvių dainų šventės ruošos komitetas, IX Lietuvių dainų šventė (kartu su Kanados LB) - $ 1,000
JAV LB Krašto valdyba, JAV lietuvių jaunimo profesinių stažuočių Lietuvoje programa - $ 1,500
JAV LB Krašto valdyba, JAV LB regioniniai suvažiavimai - $ 2,000
JAV LB Krašto valdyba, JAV LB tinklapio techninis atnaujinimas ir tobulinimas - $ 2,500
JAV LB XIII Lietuvių tautinių šokių šventės rengimo komitetas, XIII Lietuvių tautinių šokių šventė - $ 5,000
JAV LB Krašto valdybos Sporto komitetas, 2007 Šiaurės Amerikos lietuvių sporto šventė - $ 5,000

JAV LB Socialinių reikalų tarybai - $ 15,000
1) JAV LB Socialinių reikalų taryba, Vyresniųjų lietuvių centrui Čikagoje - $ 10,000
2) JAV LB Socialinių reikalų taryba, Pastato remontui - $ 3,000
3) JAV LB Socialinių reikalų taryba, “Paguodos telefonas” - $ 1,500
4) JAV LB Socialinių reikalų taryba, Informacinis tinklapis - $ 500

Pasaulio Lietuvių Bendruomenei - $ 28,749
PLB Metinis Krašto LB ir Liet. jaunimo sąjungos pirmininkų suvažiavimas - $ 600
PLB  Konkurso premijos “Lietuvių namų” moksleiviams - $ 1,000
PLB  Išeivijos ir LT spaudos prenumeratos PLB atstovybei Vilniuje - $ 1,199
PLB  PLB lankstinukas - $ 1,500
PLB  Pietų Amerikos LB pirmininkų suvažiavimas Argentinoje - $ 2,050
PLB  XI Pietų Amerikos Lietuvių jaunimo suvažiavimas Argentinoje - $ 8,200
PLB  PLB atstovybės Lietuvoje veikla - $ 14,200

Kitiems visuomeniniams projektams - $ 26,307
Aušrininko dr. J. Šliūpo archyvas, Perdavimas Dr. J. Šliūpo archyvo į Šiaulių universitetą - $ 500
Labdaros ir paramos fondas “Vilties Kalnas”, Pagyvenusių žmonių globos namai „Santarvė“ - $ 250
Lietuvių jaunimo centras, Centro išlaikymas ir priežiūra - $ 10,000
PLB Fondas, PLB Fondo archyvų persiuntimas į Lietuvą - $ 1,200
Pasaulio lietuvių centras, PLC Jaunimo rūmų projekto tęsinys - $ 10,000
Prienų rajono Naujosios Ūtos kaimo bendruomenė,  Jaunimo stovykla “Pažinkime savo kraštą” - $ 250
William Žalpys, Kittitas apskrities WA valstijoje lietuvių imigrantų pėdsakų tyrinėjimai - $ 500
William Žalpys, Paminklas lietuvių kapinėse Roslyn, WA valstijoje - $ 500
Iš specialios paskirties fondų visuomeniniams reikalams - $ 3,107
-----------------------------------------------------------------
Jaunimo reikalams - viso $ 182,886

Visuomeniniams projektams - $ 58,548
A.S.K. Lituanica Dovanėlės Lietuvos jauniems sportininkams - $ 1,680
A.S.K. Lituanica Lietuvių jaunimo sporto klubo veiklai - $ 1,000
Amanda Swain, Lietuvos istorijos doktoratas Vašingtono universitete - $ 2,153
Ateitininkų Federacija, Akademiniai savaitgaliai sendraugiams, studentams ir moksleiviams - $ 2,000
Ateitininkų federacija, Jaunimo teatras krikščioniškas ugdymas per meną - $ 1,000
Ateitininkų federacija, Vilniaus krašto Ateitininkų konferencija - $ 500
Ateitininkų federacija, Ateitininkų akademinės stovyklos - $ 2,000
Ateitininkų federacija, Programa: šiuolaikinės vertybinės jaunimo kultūros ugdymo iniciatyvos - $ 2,500
Ateitininkų federacijos jaunųjų ateitininkų sąjunga, Ateitininkų kuopų globėjų ir JAS stovyklų vadovų seminarai - $ 2,000
„Ąžuoliukas“ lit. mokykla (FL), Stovykla “Lietuviais norime mes būt” - $ 500
Čikagos lietuvių tautinių šokių kolektyvas “Suktinis”, Ruošimasis XIII Lietuvių Tautinių Šokių Šventei - $ 500
Dainavos jaunimo stovykla, Infrastruktūros tobulinimo darbai - $ 6,000
Fondas “Dvasinės pagalbos jaunimui centras” Daugkartinis pristatymas: prisiminkime lietuviškas tradicijas - $ 1,000
Ieva Butkutė Paskaitų ciklas: “Misija Sibiras: lietuvius tremtinius prisimenant" - $ 500
Igliaukos A.Matučio vidurinė mokykla Stovykla “Būkime kartu” - $ 500
Konektikuto lietuvių sporto klubas V. Eidukaičio krepšinio turnyras - $ 725
Kybartų kun. Virgilijaus Jaugelio vaikų ir jaunimo centras Vaikų ir jaunimo ugdymo vasaros stovyklos - $ 250
Lietuvių atletų klubas „Žaibas“ 2007 m. ŠALFASS Jaunučių krepšinio pirmenybės - $ 2,500
Lietuvos skautija Jubiliejine stovykla Lietuvos 1000-ųjų vardo metinėms paminėti - $ 10,000
Lietuvių skautų brolija Ąžuolo mokykla - Gintaro vadovių mokykla - $ 3,000
Lietuvių skautų sąjunga IX Tautinės stovyklai ruošos darbai - $ 5,000
Lietuvių skautų sąjunga: Nerijos tuntas Jūrų skaučių/tų buriavimo programa Sea Base, Bahamose - $ 500
Šokių grupė “Švyturys” Dalyvavimas dainų šventėje “Myliu tave seniai audimo raštuos” Lietuvoje 2007 - $ 500
Sporto klubas “Aidas” Čikagos rankų lenkimo klubo “Aidas” veikla - $ 500
2Stovykla “Neringa” „Neringos stovyklos“ išlaikymo reikmenys - $ 6,000
Vilniaus specialieji vaikų auklėjimo ir globos namai Darbas su “gatvės vaikais” - $ 500
2VO “Logos” Tarptautinė Tomo Akviniečio vasaros mokykla - $ 500
VŠ. Į. Naujasis vargonų forumas II-asis Respublikinis Jono Žuko jaunųjų vargonininkų konkursas - $ 400
VŠ.Į. Šiaulių katalikų evangelizacijos centras Programa: Krikščioniškos lietuvių kultūros ir altruizmo ugdymas - $ 1,000
VŠ.Į A. Lipniūno kultūros centras Renginys: „Naujai Gyvent“ - $ 250
VŠ.Į. Gyvenimo ir tikėjimo institutas Seminarai: jaunimo iniciatyvos ugdymas kuriant vertybinę kultūrą - $ 250
WA valstijos Seattle apylinkių JAV LB šeimos stovykla “Lankas” - $ 500
Iš specialios paskirties fondų jaunimo reikalams - $ 2,340

Stipendijoms - $ 124,338
Stipendijoms iš specialios paskirties fondų, pagal steigėjų nurodymą - $ 28,884
Stipendijoms bendrai - $ 95,454
---------------------------------
Specialūs fondai, veikiantys lietuvių fondo apimtyje - viso $ 159,798

2007 specialios paskirties stipendijų fondai - $ 95,454
Anonių, Vytauto ir Danutės stipendijų fondas - $ 585
Aušiūrų, Petro ir Aldonos stipendijų fondas - $ 7,492
Bartininkaitienės, Kotrynos Masiokaitės stipendijų fondas (Gen. J.Žemaičio Lietuvos karo akademija) - $ 780
Bartling, Olese stipendijų fondas - $ 1,085
Barų, Stasio ir Elenos stipendijų fondas (Lietuvos muzikos ir teatro akademija) - $ 805
Dovydaičių, Vinco ir Onos stipendijų fondas - $390
Gražulio, Broniaus stipendijų fondas - $ 975
Jagučių, Mykolo ir Amalijos,stipendijų fondas (Klaipėdos universitetas) - $ 819
Janonio, Lietuvos savanorio Fulgento ir Marijos stipendijų fondas - $ 1,131
Kantauto, Adomo stipendijų fondas (Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija) - $ 780
Kantauto, Adomo stipendijų fondas (Kauno technologijos universitetas) - $ 780
Karaičio, Algirdo stipendijų fondas (Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazija) - $ 616
Kaunelio, Igno stipendijų fondas (Lietuvos žemės ūkio universitetas) - $ 390
Kodis, Agnes stipendijų fondas - $ 793
Kolupailienės Janinos Tamoševičiūtės, stipendijų fondas (Kauno Juozo Gruodžio konservatorija) - $ 390
Kolupailos, Stepono studentų šalpos fondas (Vilniaus universiteto gamtos mokslų fakultetas) - $ 390
Krukonio, Jono stipendijų fondas - $ 5,590
Kurkulio, Albino šeimos stipendijų fondas - $ 585
Lietuvių vaikų našlaičių stipendijų fondas - $ 468
Lietuvių agronomų sąjungos Sibiro tremtiniams pagerbti stipendijų fondas - $ 1,167
Lozoraičio, Amb. Stasio stipendijų fondas (Kauno Vytauto Didžiojo universitetas) - $ 1,528
Macarus, Adam Milius stipendijų fondas - $ 1,358
Mandeikio, Felikso ir Marijos stipendijų fondas - $ 8,775
Masiokienės, Kazimieros Varnaitės stipendijų fondas (Lietuvos žemės ūkio universitetas) - $ 390
Masioko, Benedikto stipendijų fondas (Šiaulių universitetas) - $ 390
Masioko, Broniaus stipendijų fondas (Kauno Technologijos universitetas) - $ 780
Masioko, Broniaus stipendijų fondas (Lietuvos Karo akademija) - $ 780
Masiokų, Broniaus ir Evelinos stipendijų fondas (Lietuvių kalbos institutas) - $ 780
Miami lietuvių klubo stipendijų fondas - $ 1,950
Mikšio, Povilo stipendijų fondas - $ 11,739
Motiejūnų, Jono ir Onos stipendijų fondas - $ 390
Motušio, Kazimiero stipendijų fondas - $ 780
Paovių, Jono ir Veronikos stipendijų fondas - $ 398
Ramutės Plioplys atminimo fondas (stipendijoms lingvistikos srityje) - bus išmokama 2008
Ručio, Juozo fondas - $ 4,500
Rugis, Dr. Aldonos stipendijų fondas (per Našlaičių globos komitetą) - $ 429
Sruogienės, Dr. Vandos stipendijų fondas (Lietuvos istorija) - $ 489
Stankaus, Algio stipendijų fondas - $ 1,950
Telšių Žemaitės gimnazijos stipendijų fondas - $ 390
Vaškevičiūtės-Vaškas, Dr. Onos stipendijų fondas - $ 1,659
Vidugirių Inžinerijos stipendijų fondas - $ 3,900
Visockienės, Pranės Masiokaitės stipendijų fondas (Šiaulių universitetas) - $ 390
Viščinio, Petro stipendijų fondas ($ 450 išmokama Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos abiturientams) - $ 6,045
Vitkaus, Eduardo stipendijų fondas - $ 1,975
Zabulionių, Napoleono ir Janinos stipendijų fondas - $ 1,000
Zallys, Dr. Povilo P. stipendijų fondas - $ 1,285
Zitke, Ernest J. stipendijų fondas - $ 15,393
Šios LF stipendijos paskirtos pagal steigėjų specifnius nurodymus.

Paramos specialios paskirties fondai - $ 64,344
Girvilo, Kleopo fondas (Lituanistikos tyrimo ir studijų centrui Čikagoje) - $ 234
Izbickų, Vytauto ir Felicijos T. fondas - $ 267
Jarembauskų, Bronės ir Stepo fondas - $ 503
Krizanauskas-Shucavage fondas - $ 390
Lietuvių kalbos instituto fondas (Tarmių archyvui) - $ 390
Lietuvių padėkos paminklo Floridoje fondas - $ 377
Miami lietuvių klubo vaikų šalpai fondas - $ 1,950
Prunskio, Prelato J., fondas (JAV LB švietimo tarybos premijoms) - $ 468
Prunskio, Prelato J., fondas (Lietuvių skautų sąjungai kūrybos premijoms) - $ 390
Prunskio, Prelato J., fondas (Lietuvos dukterų organizacijai) - $ 390
Prunskio, Prelato J., fondas (Lietuvos krikščionių žiniasklaidą remti) - $ 3,900
Prunskio, Prelato J., fondas (moteriai, pasižymėjusiai krikščioniškų idealų ugdyme) - $ 390
Prunskio, Prelato J., fondas (Palaimintojo Jurgio Matulaičio lietuvių katalikų misijai) - $ 780
Prunskio, Prelato J., fondas (Pasaulio lietuvių centrui) - $ 390
Prunskio, Prelato J., fondas jaunimui (Ateitininkų šalpos fondui) - $ 1,950
Rožansko, Kazio, fondas - $ 390
Ručio, Juozo, fondas (stipendijoms paskirta $4,500) - $ 48,153
Vėliaus, Kurto, fondas (Tauragės evangelikų liuteronų bažnyčiai) - $ 390
Zabulionių, Napoleono ir Janinos, stipendijų fondas (stipendijoms paskirta $1,000) - $ 2,642
Ši LF parama paskirta pagal steigėjų specifnius nurodymus.


          Tikslai ir uždaviniai

LF tikslas - puoselėti, išlaikyti ir ugdyti lietuvių kalbą, kultūrą ir tradicijas Jungtinėse Amerikos Valstijose, Lietuvoje ir pasaulyje.


     ●     Valdymo schema

Dabartiniai TF įstatai priimti ir patvirtinti 20?? m. ??? d.
TF vyriausias organas - Visuotinis narių suvažiavimas, šaukiamas kiekvienais metais.
TF nariai --> Kasmetinis narių suvažiavimas /konferencija. 2007 m. balandžio mėn. buvo 44-ji .
         ▼
Tautos Fondui (LF) vadovauja Direktorių Taryba (Board of Directors), kuri perenkama kiekvienais metais.
         ▼
Valdyba
         ▼
Darbo komitetai
Komisijos (Kontrolės, Pelno skirstymo, Finansų, Įstatų, kitos)

Įstoti į TF galima su $ 100 pradiniu įnašu.

Kiekvienais metais LF skelbia konkursą, gauti paramai įvairiems su lietuvybe susijusiems projektams, stipendijoms arba žiniasklaidos projektams.
Šių prašumų formos yra pateikiamos LF tinklapyje, o prašymo priėimo terminai - kovo arba balandžio mėn. vidurys.


     ●     Istorija

Apie lietuvių fondo reikalingumą pradėta kalbėti 1951 m., 1960.XII.8 "Drauge" dr. A.Razma pakvietė pradėti "milijono dolerių fondą"
1961.III.19 į Chicago susirinko lietuvių bendruomenės lyderiai, kur buvo nutarta įsteigti fondą, jį pavadinant "Lietuvių fondu"
 
JAV LB taryba 1962 m. vasario 4 d. patvirtino LF įstatus
1962.III.14 LF buvo užregistruotas Illinois valstijoje Nr.17755, kaip nepelno siekianti organizacija.

Aleidimas nuo federalinių mokesčių gautas 1964.XII.7
1963.V.13 įvyko 1-asis LF narių suvažiavimas.

2006 m. buvo gauta 181 prašymas paramai gauti - viso $ 4,946,243.72 sumai.
Stipendijų prašė 103 asmenys $ 451,569 dol. sumai.
Iš viso 2006 m. buvo paskirstyta $ 500,000. Iš jų: bendrai paramai — $ 380,164, stipendijoms — $ 119,836
LF bendra parama pagal šalis pasiskirstė taip:
JAV teko 73 % paramos, Lietuvai — 16 %., kitoms šalims — 11 %
LF stipendijos Lietuvai buvo paskirtos 44 %:
JAV — 31 %, kitose šalyse gyvenantiems studentams — 25 %

Pagal kategorijas 2006 m. daugiausiai pinigų buvo skirta JAV LB - 26 %, prašymams iš JAV ir stipendijoms  - 24 %, PLB - 11 %., žiniasklaidai - 6 %., prašymams iš Lietuvos  - 6 % bei prašymams iš kitų šalių  - 2 %.

Reklama

Ultricies enim volutpat. Pharetra hac nostra leo feugiat nunc natoque. Euismod ad malesuada. Sapien eget turpis. Aliquet dolor potenti.

Renginiai

Visuotiniai

(iki Lapkričio 20 d.)
Iš kartos į kartą: Lietuva, aš turiu tave
Lithuanian Foundation, Inc., 14911 127th Street, Lemont, IL 60439

Northeastern States

MA - Kristoforas Staknys/Christopher Staknys (piano) koncertuos trijuose renginiuose (Gegužės/May 30; Birželio/June 6, 7 )

The New England Conservatory, 290 Huntington Avenue, Boston, MA 02115

PA - Kviečiame dalyvauti- RUDENĮ bus organizuojama antroji Filadelfijos Lietuvių Bendruomenės FOTOGRAFIJOS PARODA

Šv. Andriejaus parapijos salėje, 19th and Wallace Streets, Philadelphia, PA 19130

PA - Kviečiame registruoti savo vaikus sekantiems mokslo metams į FILADELFIJOS LIETUVIŠKĄ MOKYKLĖLĘ

Philadelphia

VT - NERINGA- Šeimų stovyklos; Vaikų stovyklos; Registracija

Neringos stovykla

VT - Neringa ir Putnamo vienuolynas FOTO ALBUME

VT - GILIJA AUKŠTIKALNIS operoje "Sevilijos kirpėjas"/GILIANA AUSTIN in opera "The Barber of Seville" (Birželio/June 5, 7, 9, 11)

Town Hall Theater, Middlebury, Vermont

Southern States

Renginių nėra

Midwest States

Renginių nėra

Western States

Renginių nėra

Pranešimai

Rašykite bet kokiu klausimu.

Visada bus atsakyta

Lietuvybė JAV

Massachusetts State
District of Columbia
Pennsylvania State
New Jersey State
Connecticut Sate
New York State
California State

Michigan Sate
Florida State
Illinois State
Ohio State
Kitos valstijos

Mes JAV

Lietuviška spauda
Radio ir TV laidos
Sporto klubai
Bažnyčios
Stovyklos
Mokyklos
Skautai
Bankai
Vyčiai

Mūsų centrai

Pasaulio lietuvių centras
Lietuviškas maistas
Lietuvių fondas
Tautos fondas
ALKA
LTSC

Mūsų specialistai

Advokatai
Gydytojai

Reklama

European
Caregivers & Companions

European Caregivers & Companions

We can help you anywhere in        N e w   E n g l a n d

Nuorodos

Geros avia bilietų kainos
       Doleris
       Vytis Tours


Mūsų kultūra

Muzikos atlikėjai
Dainos grupės
Dainininkai
Dailininkai
Šokėjai

Verta aplankyti