Atspausdinta iš: http://www.litua.com/lt.php/apylinkes/IL

Ilinojaus lietuviai ● Illinois Lithuanian

Illinois State ● Ilinojaus valstija
Lietuviška veikla Ilinojaus valstijoje ● Lithuanian Organizations at Illinois

  ♦    Chicago bendrai
  ♦    Susirinkimų vietos

  ♦    Organizacijos, įstaigos
          ●    Lietuvos
          ●    Bendros
          ●    Mokyklos
          ●    Radijas, TV
          ●    Spauda
          ●    Sporto klubai
          ●    Muziejai
          ●    Meno saviveikla
          ●    Bažnyčios

  ♦    Vietovės
          ●    Brighton Park
          ●    Cicero
          ●    Gage Park
          ●    Lemont
          ●    Marquette Park
          ●    Melrose Park
          ●    Naperville
          ●    St. Louis East
          ●    Waukegan

Illinois dabar gyvena gyventojų /Population - 12,852,548 (5-ta pagal gyventojus JAV valstija)
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_U.S._states_by_population
Plotas /Land Area - 57,914 mi2 / 149,998 km2 (25-a pagal dydį JAV valstija)
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_U.S._states_by_area


◙    Chicago bendrai /Chicago General

Chicago Metropolitan Area gyvena ~ 9,7 mln. žmonių /Population
Chicago gyventojų /City Population - 2,833,321
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_United_States_cities_by_population
Plotas /Area - 227.1 mi2 / 588.3 km2
http://en.wikipedia.org/wiki/Chicago
Atstumas nuo Vašingtonas D.C. /Distance from Washington D.C. - 702 mi /<> km
www.randmcnally.com

www.jaunimas.us
A
B
C


◙    Susirinkimų vietos /Meeting Places

-----------------
>>  Chicago

        ●  Jaunimo Centro kompleksas /Youth Center Facility
5600 South Claremont Ave., Chicago, IL 60636
Tel.: (773) 778-7501, budintis
Įkurtas /Established - 19oo

        ●  Pasaulio Lietuvių Centro (PLC) kompleksas /World Lithuanian Center Facility
http://lithuanianworldcenter.org
14911 127th St., Lemont, IL 60439
Tel.: (630) 257-8787, lwcplc@sbcglobal.net
Įkurtas /Established - 1988

Darbo valandos: 9:00 a.m. - 4:00 p.m.
PLC administratorė - Rasa Leitenantienė
Tarybos pirmininkas - Paulius Majauskas
Valdybos pirmininkas - Ignas Budrys

PLC STRUKTŪRA

  1)   Jaunimo rūmai - talpinantys iki 800 žmonių; scena, dvi pilnos krepšinio aikstelės su švieslentėmis
  2)   Didžioji salė - 350 sėdimų vietų prie stalų, pakyla muzikai, programai, 2 barai
  3)   Lietuvių Fondo salė - 300 sėdimų vietų prie stalų, scena, baras, krepšinio aikstelė
  4)   Bočių menė - 100 sėdimų vietų prie stalų, baras
  5)   Konferenciju kambarys
  6)   Sodas gegužinėms ąžuolų pavėsyje
  7   Lietuvių dailės muziejus
  8)   Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapija
  9)   Lietuvių Fondas
10) Gyvenamieji butai

        ●  Balzeko lietuvių kultūros muziejus
           Balzekas Museum of Lithuanian Culture
www.lithuanianmuseum.org
www.lithaz.org/museums/balzekas
6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 60629
Tel.: (773) 582-6500, editor@lithuanianmuseum.org
Dirba /Open - 7 days a week, 10:00 a.m. - 4:00 p.m.
Įkurtas /Established - 19oo

        ●  Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
            Immaculate Conception Church Hall
            Įkurta /Established - 19oo
2745 West 44th St., Chicago, IL 60632
Tel.: (773) 523-1402, klebonija /rectory

        ●  Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia
            Nativity of Blessed Virgin Mary Church
            Įkurta /Established - 1927
www.nativitybvm.info
6812 South Washtenaw Ave., Chicago, IL 60629
Tel.: (773) 776-4600, klebonija / rectory, (773) 778-9665, parapijos salė / parish hall
jmshain3@yahoo.co

        ●  Vienuolių marijonų vienuolyno kompleksas (VMVK)
             Marian Fathers Facility
           
Įkurtas /Established - 19oo
6336 South Kilbourn Ave., Chicago, IL 60629
Tel.: <>
VMVK sudėtis
 1)  Vienuolynas
       Congregation of Marian Fathers of the Immaculate Conception Monastery
 2)  Laikraščio "Draugas" redakcija
 3)  BALF'as centras

        ●  Ziono evangelikų liuteronų bažnyčia
            Ziono Evangelic Liuteran Church
9000 S. Menard Ave., Oak Lawn, IL 60453

        ●  Ateitininkų namai
            Ateitis Foundation, Inc.
            Įkurti /Established - 1927
12690 Archer Ave., Lemont, IL 60439
Tel.: (630) 257- 9769


◙    Organizacijos, įstaigos /Organizations, Clubs, Societies

-----------------------------------------------------------------------
>> Lietuvą atstovaujančios /Lithuania Presenting

        ●  Lietuvos Respublikos Generalinis konsulatas
             Consulate General of Lithuania

www.konsulatas.org
211 East Ontario St., Suite 1500, Chicago, IL 60611
Tel.: (312) 397-0382, admin@ltconschi.org  arba kons.cikaga@urm.lt
Ypatingos skubos (nelaimės) atveju, savaitgaliais ir švenčių (nedarbo)
dienomis galima skambinti telefonu (312) 505-6463

------------------------------------------------------
>> Bendros visuomeninės /Common

        ●  JAV Lietuvių Bendruomenės Vidurio vakarų apygarda
              LAC Inc. Midwest District
Apygardos pirmininkė /Regional Chair
Aušrelė Sakalaitė, Tel.: (630) 243-6302, ausreles@comcast.net

        ●  Amerikos Lietuvių Taryba (ALT)
             Lithuanian American Council
6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 60629
Tel.: ( 773 ) 735-6677, <>

        ●  Lietuvių Fondas
             Lithuanian Foundation, Inc.
www.lithuanianfoundation.org
14911 127th St., Lemont, IL 60439
Tel.: (630) 257-1616, admin@lithfund.org

        ●  Lituanistikos tyrimo ir studijų centras (LTSC)
            Lithuanian Research and Studies Center, Inc. (LRSC)

http://lithuanianresearch.org

5600 South Claremont Ave., Chicago, IL 60636
Tel.: (773) 434-4545, lithuanianresearch@ameritech.net

Vadovas, pirmininkas - prof., dr. Jonas Račkauskas
Archyvų direktorė - Skirmantė Miglinienė

Tarybos pirmininkas - <>

LTSC skyriai

1) Pasaulio lietuvių archyvas
2) Žilevičiaus-Kreivėno lietuvių muzikologijos archyvas
3) Lietuvių medicinos muziejus ir archyvas
4) Budrio lietuvių foto archyvas
5) Vaizdinių-garsinių priemonių skyrius
6) Istoriko Jono Dainausko biblioteka ir archyvas
7) Meno archyvas
8) Lietuvių genocido tyrimo centras amerikoje
9) Ramovėnų laisvės kovų muziejus
10) Lietuvių muziejus

        ●  Šiaurės Amerikos ateitininkų federacija
            North America Ateitis Federation
http://ateitis.org
12690 Archer Ave., Lemont, IL 60439
Tel.: (630) 257-9769
Danguolė Kuolienė, pirmininkė /Chair
Tel.: (781) 383-6081, danguole@kuolas.com
140 N. Main St., Cohasset, MA 02025

        ●  Čikagos lietuvių skautų korporacijai „Geležinis vilkas“
            Chicago Lithuanians Scouts Corporation „Geležinis vilkas“

<>, pirmininkė /Chair
Tel.: <>

        ●  Šaulių klubas / <> Club
2417 W. 43 St., Chicago, IL 60632
Juozas Bagdžius , pirmininkas /Chair
Tel.: (773) 434-3713, <>


---------------------------------------------------------------------------------
>> Lituanistinės mokyklos /Lithuanian Weekend School

        ●  Pedagoginis lituanistikos institutas, Chicago, Gage Park

Jaunimo Centras
5620 South Claremont Ave., Chicago, IL 60636
Šeštadieniais: 9:00 a.m. -1:00 p.m.

Vedėja /Director - Kristina Lapienytė
Tel.: (773) 434-4545, lapienyt@hotmail.com
Aukštesniojo lygio mokymo institucija; Mokytojų - 6; Studentų - 12 >>>

        ●  Čikagos lituanistinė mokykla, Chicago, Gage Park

Jaunimo Centras
5620 South Claremont Ave., Chicago, IL 60636
Šeštadieniais: 8:30 a.m. - 1:00 p.m.

Vedėja /Director - Jūratė Dovilienė
Tel.: (630) 832-6331, jurate124@yahoo.com
Administratorė - Virginija Buzėnienė; Mokoma lietuvių kalbos, literatūros, geografijos, istorijos,
tautodailės, tautinių šokių bei dainavimo, iškalbos meno

Mokytojų (su visais padėjėjais) - 50; Veikia ikimokyklinis skyrius, pradinė bei aukštesnioji mokyklos
Lanko 320 vaikai - nuo 3 m. (kiškiai) iki 10 klasės. (viso 15 klasių) +++

        ●  Maironio lituanistinė mokykla, Lemont

Pasaulio Lietuvių Centras
14911 127th St., Lemont, IL 60439
Tel: (630) 257-0888
Šeštadieniais: 9:00 a.m. -1:00 p.m.

Vedėja /Director - Audronė Elvikienė
Tel.: (630) 435-6349n, (630) 257-0888m, audronee@gmail.com
Mokytojų (su visais padėjėjais) - 59; Lanko vaikai nuo 4 m. iki 16 m. amžiaus
Mokosi 512 vaikų. Yra 10 skyrių, kiekvieno skyriaus – po dvi klases+++

        ●  Gedimino lituanistinė mokykla, Libertyville

Libertyville Civic Center
135 West Church St., Libertyville, IL 60048
Šeštadieniais: 9:00 a.m. - 1:00 p.m.

Vedėja /Director - Irena Rutkauskienė
Tel.: (847) 537-6829, irsokis@yahoo.com
Mokytojos - 12; Lanko vaikai 4 - 14 m. - viso 64 asm. >>>

        ●  Kovo 11-sios lituanistinė mokykla, Plainfield

Gyvenamas namas
5303 Sunmeadow Dr., Plainfield, IL 60544
Šeštadieniais: 10:00 a.m. - 2:00 p.m.

Vedėja /Director - Violeta Pakalniškienė
Tel.: (630) 554-9678, rolandas@ameritech.net
Mokytojos - 5; Lanko vaikai 4 - 14 m. - viso 9 asm. >>>

        ●  Rasos lituanistinė mokykla, Naperville

St. Timothy Lutheran Church
1313 Mill St., Naperville, IL 60563
Šeštadieniais: 9:00 a.m. - 1:00 p.m.

Vedėja /Director - Jūratė Liutkienė
Tel.: (630) 440-1090, jurate2@hotmail.com
Mokytojos - 6; Lanko vaikai 5 - 14 m. - viso 55 asm.+++

         ●  Žiburėlio Montessori lituanistinė mokykla, Lemont

Pasaulio Lietuvių Centras
14911 127th St., Lemont, IL 60439
Vaikams nuo 3 iki 6 metų; Tel.: (630) 257-8891
Rytinė pamaina: I - V = 8:30 a.m. - 11:30 p.m.
Popietinė pamaina: II - IV = 12:00 p.m. - 3:00 p.m.

Vedėja /Director - Žibutė Mačiulienė
Tel.: (630) 734-0023n, (630) 257-8891d, zmaciulis@yahoo.com
Mokytojos - 5; Vaikų - 50; Veikia nuo 1983 m. +++

        ●  Pipirų lituanistinis ratelis, Lemont

Pasaulio Lietuvių Centras
14911 127th St., Lemont, IL 60439
4 kartus savaitėje - I, II, III, V
9:30 a.m. - 11:30 a.m
.
III - 12:00 p.m. - 2:00 p.m.

Vedėja /Director - Elytė Reklaitis
Tel.: (708) 403-7858n, (708) 602-0740m, abc@aol.com
Vaikams nuo 1 iki 4 metų; Mokytojos - 6; Vaikų - 70 >>>

        ●  Spindulėlio lituanistinis darželis, Oak Lawn

Ziono evangelikų liuteronų bažnyčia
9000 S. Menard Ave., Oak Lawn, IL 60453
4 kartus savaitėje: 9:30 a.m. - 11:30 a.m.

Vedėja /Director - Rūta Drukteinienė
Tel.: (708) 422-1433, ziolithlutheran@aol.com
Vaikams nuo 3 iki 5 metų; Mokytojos - 4+2; Vaikų - 30 +++


-------------------------------------
>> Radijas, TV /Radio, TV

        ●  Amerikos Lietuvių Televizija (ALTV), Inc.
            Lithuanian American TV, Inc.

Antradieniais ir ketvirtadieniais: 7:00 ÷ 8:00 p.m.
Laidos kartojamas
k etvirtadieniais ir penktadieniais: 3:30 ÷ 4:30 p.m.

Kabeliniai kanalai: http://www.alietuvis.us/al

Vadovas ir redaktorius - Arvydas Reneckis
Tel.: (708) 839-9022, altv@comcast.net
Willow Springs, IL 60480
Veikia nuo 1995 m.

        ●  Chicago lietuviška radijo programa "Margutis-2"
             Lithuanian Radio Program "Margutis-2"

www.wcev1450.com
Kiekvieną vakarą /Every Evening: 8:00 ÷ 8:45 p.m.
1450 AM
(1450 kHz) WCEV stotis
Tel.: (773) 476-2242

        ●  Čikagos lietuvių radijo programa "Studija-R"
            Lithuanian Radio Program "Studija R"

www.laikas.com/studijar.htm
Pirmadieniais - penktadieniais /Mondays - Fridays
4:00 ÷ 5:00 p.m. Chicago laiku
1080 AM (1080 kHz); WNWI stotis

Galima girdėti Ilinojuje, Didžiosios Čikagos apylinkėse,
Viskonsine, Indijanoje, Mičigane, o taip pat visame pasaulyje - internetu
Transliacijų metu laidą galima girdėti internetu

Laidų rengėjas - Lithuanian News Radio /Žemė L Productions
P.O. Box 1161, Oak Park, IL 60304

Redakcijos tel.: (708) 386-0556
Laidos metu studija: (708) 201-1500
studijar@msn.com
Laidų redaktoriai - Raimundas Marius Lapas ir Ramunė Zdanavičiūtė


----------------------------------------------------------------------
>> Laikraščiai, žurnalai /Newspapers, Magazines

        ●  Užsienio lietuvių dienraštis "DRAUGAS"
            The Lithuanian World - Wide Daily
www.draugas.org

4545 West 63rd St., Chicago, IL 60629; Tel.: (773) 585-9500
redakcija@draugas.org, administracija@draugas.org, skelbimai@draugas.org

Išleidžiamas - antradieniais...šeštadieniais (5 d. per savaitę)
Leidėjas - Lietuvių katalikų spaudos draugija
Published daily, except Sundays & Mondays by the Lithuanian Catholic Press Society

Vyr. redaktorė – Dalia Cidzikaitė, dalia.cidzikaite@gmail.com
Redakcijos darbo valandos /Business Hours
7:00 a.m. ÷ 3:00 p.m. /Pirm. ÷ Penk./
Leidžiamas nuo /Published from - 1909.07.12

        ●  A


-------------------------------------------
>> Sporto klubai /Sport Clubs

        ●  A---------------------------------
>> Muziejai /Museums

        ●  Lituanistikos tyrimo ir studijų centras (LTSC)
            Lithuanian Research and Studies Center, Inc. (LRSC)
            Įkurtas /Established - <>

http://lithuanianresearch.org

5600 South Claremont Ave., Chicago, IL 60636
Tel.: (773) 434-4545,lithuanianresearch@ameritech.net

LTSC skyriai
1) Pasaulio lietuvių archyvas
2) Žilevičiaus-Kreivėno lietuvių muzikologijos archyvas
3) Lietuvių medicinos muziejus ir archyvas
4) Budrio lietuvių foto archyvas
5) Vaizdinių-garsinių priemonių skyrius
6) Istoriko Jono Dainausko biblioteka ir archyvas
7) Meno archyvas
8) Lietuvių genocido tyrimo centras amerikoje
9) Ramovėnų laisvės kovų muziejus
10) Lietuvių muziejus

        ●  Balzeko lietuvių kultūros muziejus
            Balzekas Museum of Lithuanian Culture
            Įkurtas /Established - 19oo

www.lithuanianmuseum.org
www.lithaz.org/museums/balzekas

6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 60629
Tel.: (773) 582-6500, editor@lithuanianmuseum.org
Dirba /Open - 7 days a week, 10:00 a.m. - 4:00 p.m.

        ●  Lietuvių dailės muziejus
             Lithuanian Art Museum

Adresas:
Veikia - šeštadieniais ir sekmadieniais : 11:00 a.m. - 2:00 p.m.
Direktorė - Dalia Slėnienė, Tel.: (630) 257-2034

Pastoviai veikia:
- dailes rinkiniu galerija
- liaudies meno medžio skulptūrų galerija (padovanoti Rasos ir Romo Pukščių)
- tautodailes galerija; - Algimanto Kezio nuotraukų paroda
Patalpa - kaitaliojamoms parodoms ir 120 žm. talpinanti salė
Jose vyksta ivairios parodos, koncertai, literatūros popietės, vakarai, kiti kultūriniai renginiai

        ●  A


-----------------------------------
>> Meno saviveikla /Abc

        ●  Čikagos lietuvių opera
            Įkurta /Established - 1956

Būstinė - Jaunimo Centras
5600 South Claremont Ave., Chicago, IL 60636
Valdyba - Vaclovas Momkus, pirmininkas
Tel.: <>

        ●  Lietuvių meno ansamblis “Dainava”
Meno vadovas - Darius Polikaitis, <>

        ●  Dainavos ansamblio vyrų oktetas
Meno vadovas - Darius Polikaitis, <>


------------------------------------
>> Bažnyčios /Churches

        ●  Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos koplyčia
             Blessed Jurgis Matulaitis Lithuanian Catholic Mission Church
           
Lemont, Chicago (Lemontas, Čikaga)
Lithuanian World Center, 14911-127th St., Lemont, IL 60439
Tel.: (630) 257-8787, klebonija /rectory, pjmmission5538@sbcglobal.net

www.matulaitismission.com
Mišios lietuviškai /Mass in Lithuanian
Sekmadieniais /Sundays - 9:00 a.m., 11:00 a.m., 6:00 p.m.
Mišios angliškai /Mass in English
Nevyksta /No Masses

        ●  Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
             Immaculate Conception Church
           
Brighton Park, Chicago (Braitono parkas, Čikaga)
2745 West 44th St., Chicago, IL 60632
Tel.: (773) 523-1402, klebonija /rectory
Mišios lietuviškai /Mass in Lithuanian
Sekmadieniais /Sundays - 10:00 a.m.

        ●  Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia
           
Nativity of Blessed Virgin Mary Church
           
Marquette Park, Chicago (Market parkas, Čikaga)
6812 South Washtenaw Ave., Chicago, IL 60629
Tel.: (773) 776-4600, klebonija /rectory, (773) 778-9665, parapijos salė /parish hall
jmshain3@yahoo.com

www.nativitybvm.info
Mišios lietuviškai /Mass in Lithuanian
Sekmadieniais /Sundays - 8:30 a.m.ir 10:30 a.m.

        ●  Jaunimo Centro Marijos-Kelrodės Mergelės koplyčia
           
Maria Della Strada Chapel
Gage Park, Chicago (Geidž parkas, Čikaga)
2345 West 56th St., Chicago, IL 60636
Tel.: (773) 737- 8400, vienuolynas / rectory
Mišios lietuviškai
/Mass in Lithuanian
Sekmadieniais /Sundays - 10:30 a.m.

        ●  Marijonų Kongregacijos koplyčia
           
Congregation of Marian Fathers of the Immaculate Conception Chapel
Marquette Park , Chicago (Market parkas , Čikaga)
6336 South Kilbourn Ave., Chicago, IL 60629
Tel.: (773) 582-8191
Mišios lietuviškai
/Mass in Lithuanian
Sekmadieniais /Sundays - <> a.m.

        ●  Šv. Antano bažnyčia
            St. Anthony Church
Cicero (Cicero)
1515 South 50th Ave., Cicero, IL 60804
Tel.: ( 708 ) 652-0231
Mišios lietuviškai /Mass in Lithuanian
Sekmadieniais /Sundays - <> a.m.

        ●  Nekalto Prasidėjimo bažnycia
             Immaculate Conception Church
East St. Louis (Yst Saint Luis)
1509 Baugh Ave., East St. Louis, IL 62205
Mišios lietuviškai /Mass in Lithuanian
Sekmadieniais /Sundays - <> a.m.

        ●  Šv. Baltramiejaus bažnyčia
             St. Bartholomew's Church
Waukeegan (Vokygan)
730 Linkoln Ave., Waukeegan, IL 60085
Tel.: (847) 623-2655 , rectory/klebonija
Mišios lietuviškai /Mass in Lithuanian
Sekmadieniais /Sundays - <> a.m.


  ◙    VIETOVĖS

------------------------------------------------
>> Brighton Park /Braiton parkas

Rajono gyventojų /Area Population - <>
Atstumas nuo Čikagos centro /Distance from Chicago Downtown - <> mi /<> km

        ●  JAV LB Braiton Park apylinkė
             American - Lithuanian Community Brighton Park Chapter
Vytautas Senda , pirminink as /Chair
Tel.: (773) 415-0928 , <>
Valdyba - <<<>>>

        ●  Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapija
             Immaculate Conception Church
Brighton Park, Chicago (Braitono parkas, Čikaga)
2745 West 44th St., Chicago, IL 60632
Tel.: (773) 523-1402, klebonija /rectory
Mišios lietuviškai /Mass in Lithuanian
Sekmadieniais /Sundays - 10:00 a.m.


---------------------------
>> Cicero /Ciceras

Miestelio gyventojų /Town Population - 85,616
www.city-data.com, www.ersys.com
Atstumas nuo Čikagos centro /Distance from Chicago Downtown - 11 mi / 17 km
www.randmcnally.com

        ●  JAV LB Cicero apylinkė
           American - Lithuanian Community Cicero Chapter
Mindaugas Baukus , pirmininkas /Chair
Tel.: (708) 863-9849, CiceroIL@noemail.com
Valdyba - <<<>>>

        ●  Šv. Antano parapija
            St. Anthony Parish
1515 South 50th Ave., Cicero, IL 60804
Tel.: ( 708 ) 652-0231
Mišios lietuviškai /Mass in Lithuanian
Sekmadieniais /Sundays - <> a.m.

        ●  A


----------------------------------------
>> Gage Park /Geidž parkas

Rajono gyventojų /Area Population - <>
Atstumas nuo Čikagos centro /Distance from Chicago Downtown - <> mi / <> km

        ●  Jaunimo Centro kompleksas
            Youth Center Facility
5600 S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636

Jaunimo Centro kompleksas yra vienuolių jėzuitų nuosavybė - jo valdymas patikėtas Tarybai
Taryba :Vaclovas Momkus, pirmininkas; nariai - Viktoras Jautokas, Jonas Gradinskas, Pranė Masilionienė, Antanas Pažuolis, Milda Šatienė, Jonas Tamulaitis, Stasys Žilevicius, Algis Čepėnas, dr. Petras Kisielius, Aleksas Lauraitis, Marytė Utz
Valdyba: Milda Šatienė, pirmininkė; Viktoras Jautokas, pavaduotojas; nariai - Antanas Pažuolis, Liudas Ramanauskas (techninis patarėjas), Stasys Žilevicius (iždininkas), Milda Marganavičienė, Juozas Marganavičius

        ●  Jaunimo Centro Marijos-Kelrodės Mergelės koplyčia
           
Maria Della Strada Chapel
Gage Park, Chicago /Geidž parkas, Čikaga
2345 West 56th St., Chicago, IL 60636
Tel.: (773) 737- 8400, vienuolynas / rectory
Mišios lietuviškai
/Mass in Lithuanian
Sekmadieniais /Sundays - 10:30 a.m.

        ●  Jėzaus Draugijos (Jėzuitų) vienuolynas
             Jesuits Fathers Monastery
2345 West 56th St., Chicago, IL 60636
Vyresnysis - kun. A. Gražulis, Tel.: (773) 737-8400 , <>

        ●  Lituanistikos tyrimo ir studijų centras (LTSC)
             Lithuanian Research and Studies Center, Inc. (LRSC)

http://lithuanianresearch.org

5600 South Claremont Ave., Chicago, IL 60636

Tel.: (773) 434-4545, lithuanianresearch@ameritech.net
Vadovas, pirmininkas - prof., dr. Jonas Račkauskas
Archyvų direktorė - Skirmantė Miglinienė

LTSC skyriai:
1) Pasaulio lietuvių archyvas
2) Žilevičiaus-Kreivėno lietuvių muzikologijos archyvas
3) Lietuvių medicinos muziejus ir archyvas
4) Budrio lietuvių foto archyvas
5) Vaizdinių-garsinių priemonių skyrius
6) Istoriko Jono Dainausko biblioteka ir archyvas
7) Meno archyvas
8) Lietuvių genocido tyrimo centras amerikoje
9) Ramovėnų laisvės kovų muziejus
10) Lietuvių muziejus

        ●  Čiurlionio galerija
<>

        ●  Pedagoginis lituanistikos institutas
5620 South Claremont Ave., Chicago, IL 60636
Chicago, Gage Park , Jaunimo Centras
Kristina Lapienytė, vedėja / Director
Tel.: ( 773 ) 434-4545, lapienyt@hotmail.com

        ●  Čikagos lituanistinė mokykla
5620 South Claremont Ave., Chicago, IL 60636

Chicago, Gage Park Jaunimo Centras
Jūratė Dovilienė, vedėja /Director
Tel.: (630) 832-6331, jurate124@yahoo.com

        ●  Lietuvos Vyčiai, <>-a kuopa
             Knights of Lithuania, Cauncil <>
<>, p irmininkė /Chair

        ●  ,,Baltijos" klubas
             <> Club


-------------------------------
>> Lemont /Lemontas

Miestelio gyventojų /Town Population - 13,098
www.city-data.com, www.ersys.com
Atstumas nuo Čikagos centro /Distance from Chicago Downtown 28 mi / <> km

        ●  JAV LB Lemont apylinkė
            American - Lithuanian Community Lemont Chapter
Irena Vilimienė, p irmininkė /Chair
(708) 974-0591, zvilimas@speedsite.com

        ●  Pasaulio Lietuviu Centras (PLC)
             World Lithuanian Center Facility
             Įsteigtas - 1988
http://lithuanianworldcenter.org

14911 127th St., Lemont, IL 60439
Tel.: (630) 257-8787, lwcplc@sbcglobal.net

Darbo valandos: 9:00 a.m. - 4:00 p.m.
PLC administratorė - Rasa Leitenantienė

Tarybos pirmininkas - Paulius Majauskas
Valdybos pirmininkas - Ignas Budrys

PLC STRUKTŪRA

1) Jaunimo rūmai - talpinantys iki 800 žmonių; scena, dvi pilnos krepšinio aikstelės su švieslentėmis
2) Didžioji salė - 350 sėdimų vietų prie stalų, pakyla muzikai, programai, 2 barai
3) Lietuvių Fondo salė - 300 sėdimų vietų prie stalų, scena, baras, krepšinio aikstelė
4) Bočių menė - 100 sėdimų vietų prie stalų, baras
5) Konferenciju kambarys
6) Sodas gegužinėms ąžuolų pavėsyje
7) Lietuvių dailės muziejus
8) Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapija
9) Lietuvių Fondas
10) Gyvenamieji butai

Nuomojamos patalpos suvažiavimams, susirinkimams, konferencijoms, renginiams, pokyliams, šokiams

-------------------------------------------------------------------------------
        ●  Palaimintojo Jurgio Matulaičio Misijos parapija
Blessed Jurgis Matulaitis Lithuanian Catholic Mission Church
www.matulaitismission.com
http://lithuanianworldcenter.org/plc%20website_020.htm
Lithuanian World Center, 14911-127th St., Lemont, IL 60439
Tel.: (630) 257-8787, klebonija /rectory, pjmmission5538@sbcglobal.net

Misijos Kapelionas /Pastor - Kun. /Rev. Antanas Saulaitis SJ
(630) 257-5613
Prelatas - dr. Ignas Urbonas, (630) 243-0691
Kunigas talkininkas - Rytis Gurkšnys SJ

Seselės - Laimutė Kabišaitytė ir Pranciška Neringa Bubelytė

Seselių adresas - 1132 Gillian St., Lemont, IL 60439
lemontoseseles@sbcglobal.net

Mišios lietuviškai /Mass in Lithuanian
Sekmadieniais /Sundays - 9:00 a.m., 11:00 a.m., 6:00 p.m.
Šeštadieniais /Saturdays - 8:00 a.m., 6:00 p.m.
Šiokiadieniais /Weekdays - 8:00 a.m.

Vaikų mišios - 9:00 a.m. kiekvieno mėnesio pirmą sekmadienį

        ●  Lietuvių Fondas
             Lithuanian Foundation, Inc .

14911 127th St., Lemont, IL 60439
Tel.: (630) 257-1616, admin@lithfund.org
Administratorė - Laima Petroliūnienė
Tarybos pirmininkas - Arvydas Tamulis, <>
Valdybos pirmininkas - Ramūnas Astrauskas, <>

        ●  Lietuvių dailės muziejus
             Lithuanian Art Museum

Veikia šeštadieniais ir sekmadieniais: 11:00 a.m. - 2:00 p.m.
Direktorė - Dalia Slėnienė, Tel.: (630) 257-2034, <>

Pastoviai veikia:
- dailes rinkiniu galerija
- liaudies meno medžio skulptūrų galerija (padovanoti Rasos ir Romo Pukščių)
- tautodailes galerija; - Algimanto Kezio nuotraukų paroda
Patalpa - kaitaliojamoms parodoms ir 120 žm. talpinanti salė
Jose vyksta įvairios parodos, koncertai, literatūros popietės, vakarai, kiti kultūriniai renginiai

        ●  PLB Lietuvos vaikų globos būrelis "Saulutė"
14911 127th St., Lemont, IL 60439
Vadovė - Indrė Tijūnelienė, Tel.: (847) 537-7949

        ●  JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių reikalų skyrius
Vedejas - Gediminas Kazėnas, Tel.: (630) 243-8611
Dirba - antradieniais ir penktadieniais nuo 10:00 a.m. iki 3:00 p.m.

        ●  Maironio lituanistinė mokykla
Pasaulio Lietuvių Centras (14911 127th St., Lemont, IL 60439)
Tel: (630) 257-0888
Vedėja /Director - Audronė Elvikienė
Tel.: (630) 435-6349, audronee@gmail.com

        ●  Žiburėlio Montessori mokykla
Pasaulio Lietuvių Centras (14911 127th St., Lemont, IL 60439)
Vaikams nuo 3 iki 6 metų; Tel.: 630-257-8891

Vedėja /Director - Žibutė Mačiulienė
Tel.: 630-734-0023, zmaciulis@yahoo.com

        ●  Pipirų ratelis
Pasaulio Lietuvių Centras (14911 127th St., Lemont, IL 60439)
Administratorė /Director - Elena Sieczkowski - Tel.: (708) 403-7858

        ●  Ateitininkų Namai
            Ateitis Foundation, Inc.

12690 Archer Ave., Lemont, IL 60439
Tel.: (630) 257-9769
Valdybos pirmininkai - Vida Maleiškienė, vida.jonasm@juno.com
Pranas Pranckevičius, pranas@ateitis.org

        ●  Ateitininkų Šalpos Fondas
             Ateitis Relief Fund, Inc.
Laima Šalčiuvienė, p irmininkė
Tel.: (847) 482-1904, mlaima@prodigy.net

        ●  Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapijos choras
            Choir of Blessed Jurgis Matulaitis Parish

Pirmininkas - Romanas Stropus, tel. (815) 836-1845
Jūratė Lukminienė, vadovė /Director; Rasa Paskočimienė, vargoninkė /Choirmaster


-------------------------------------------------
>> Marquette Park /Market parkas

Rajono gyventojų /Area Population - <>
Atstumas nuo Čikagos centro /Distance from Chicago Downtown - <> mi /<> km

        ●  JAV LB Marquette Park apylinkė
           
Marquette Park ir Oak Lawn geografinės apylinkės
            American - Lithuanian Community Greater Marquette Park Chapter
Rita Sakėnienė, pirmininkė /Chair
Tel.: (708) 388-3178
Antanas Rašymas, pirmininkas /Chair
Tel.: (708) 424-8323

        ●  Balzeko lietuvių kultūros muziejus
            Balzekas Museum of Lithuanian Culture
            Įkurtas /Established - 19oo

www.lithuanianmuseum.org
www.lithaz.org/museums/balzekas

6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 60629
Tel.: (773) 582-6500, editor@lithuanianmuseum.org
Dirba /Open - 7 days a week, 10:00 a.m. - 4:00 p.m.

        ●  Amerikos Lietuvių Taryba (ALT)
            Lithuanian American Council

6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 60629
Tel.: (773) 735-6677, <>
Pirmininkas /Chair - <>

        ●  Vienuolių marijonų vienuolyno kompleksas (VMVK)
             Marian Fathers Facility
6336 South Kilbourn Ave., Chicago, IL 60629
VMVK sudėtis
 1)  Vienuolynas
       Congregation of Marian Fathers of the Immaculate Conception Monastery
 2)  Laikraščio "Draugas" redakcija
 3)  BALF'as centras

        ●  Švč. Mergelės Marijos gimimo parapijos komitetas
            Nativity of the Blessed Virgin Mary Parish Committee
6812 South Washtenaw Ave., Chicago, IL 60629
<>, pirmininkė /Chair
Tel.:
Mišios lietuviškai /Mass in Lithuanian
Sekmadieniais /Sundays - 8:30 a.m.ir 10:30 a.m.

        ●  Ziono evangelikų liuteronų parapijos komitetas
            Ziono Evangelic Liuteran Church Parish Committee
Lietuvių evangelikų liuteronų "Tėviškės" parapijos komitetas
Lithuanian Evalgelikai Liutheran "Teviskes" Parish
6641-45 South Troy St., Chicago, IL <>
9000 S. Menard Ave., Oak Lawn, IL 60453
<>, pirmininkas /Chair
Tel.:
Mišios lietuviškai /Mass in Lithuanian
Sekmadieniais /Sundays - <> a.m.

        ●  Šaulių klubas
            Sauliu Club
2417 W. 43 St., Chicago, IL 60632
Juozas Bagdžius, pirmininkas /Chair
Tel.: (773) 434-3713, <>

        ●  A

--------------------------------------------------------------------------
Lietuvių evangelikų liuteronų "Tėviškės" parapija


----------------------------------------------
>> Melrose Park /Melros parkas

Rajono gyventojų /Area Population - <>
Atstumas nuo Čikagos centro /Distance from Chicago Downtown - <> mi /<> km

        ●  JAV LB Melrose Park apylinkė
            American-Lithuanian Community Melrose Park Chapter
Jonas Rugelis , pirmininkas /Chair
Tel.: (000)

        ●  A


---------------------------------
>> Naperville /Nepervil

Miesto gyventojų /City Population - 142,901 (165-as pagal dydį JAV miestas)
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_United_States_cities_by_population
Miestelio gyventojų /Town Population - 128,358
Atstumas nuo Čikagos centro /Distance from Chicago Downtown - 32 mi /<> km

        ●  JAV LB Nepervil apylinkė
            American-Lithuanian Community Naperville Chapter
Juratė Liutkienė, pirmininkas /Chair
Tel.: (630) 440-1090, napervillelb@yahoo.com


--------------------------------------------
>> St. Louis East /St. Luis Rytų

Miestelio gyventojų /Town Population - 31,542
www.city-data.com, www.ersys.com
Atstumas nuo Čikagos centro /Distance from Chicago Downtown - 294 mi / <> km

        ●  JAV LB Rytų St. Luis apylinkė
            American - Lithuanian Community Greater St. Louis Chapter
Danutė Zabaite-Lasky, pirmininkė /Chair
Tel.: (314) 808-5167m, danutezl@wisperhome.com

        ●  Nekalto Prasidėjimo bažnycia
             Immaculate Conception Church
East St. Louis
1509 Baugh Ave., East St. Louis, IL 62205
Mišios lietuviškai
/Mass in Lithuanian
Sekmadieniais /Sundays - <> a.m.


------------------------------------
>> Waukegan /Vaukygan

Miestelio gyventojų /Town Population - 87,901
www.city-data.com, www.ersys.com
Atstumas nuo Čikagos centro /Distance from Chicago Downtown - 41 mi / <> km

        ●  JAV LB Vokigan apylinkė
            American-Lithuanian Community Waukegan Chapter

www.waukegan-lakecountylb.org
Dainius Skripkauskas , dr., pirmininkas /Chair
Tel.: (847) 855-5606, dskripkauskas@yahoo.com

        ●  Lietuvos Vyčiai, <>-a kuopa
            Knights of Lithuania, Cauncil <>
<>, pirmininkė /Chair

        ●  Tautinių šokių grupė "Klumpė"
            
Lithuanian Folk Dance Group "Klumpe"
http://klumpe-lc.tripod.com
Ingrida Spokas, vadovė /Director
Tel.: (000)

        ●  A

Reklama

Ultricies enim volutpat. Pharetra hac nostra leo feugiat nunc natoque. Euismod ad malesuada. Sapien eget turpis. Aliquet dolor potenti.

Renginiai

Visuotiniai

(iki Lapkričio 20 d.)
Iš kartos į kartą: Lietuva, aš turiu tave
Lithuanian Foundation, Inc., 14911 127th Street, Lemont, IL 60439

Northeastern States

MA - Kristoforas Staknys/Christopher Staknys (piano) koncertuos trijuose renginiuose (Gegužės/May 30; Birželio/June 6, 7 )

The New England Conservatory, 290 Huntington Avenue, Boston, MA 02115

PA - Kviečiame dalyvauti- RUDENĮ bus organizuojama antroji Filadelfijos Lietuvių Bendruomenės FOTOGRAFIJOS PARODA

Šv. Andriejaus parapijos salėje, 19th and Wallace Streets, Philadelphia, PA 19130

PA - Kviečiame registruoti savo vaikus sekantiems mokslo metams į FILADELFIJOS LIETUVIŠKĄ MOKYKLĖLĘ

Philadelphia

VT - NERINGA- Šeimų stovyklos; Vaikų stovyklos; Registracija

Neringos stovykla

VT - Neringa ir Putnamo vienuolynas FOTO ALBUME

VT - GILIJA AUKŠTIKALNIS operoje "Sevilijos kirpėjas"/GILIANA AUSTIN in opera "The Barber of Seville" (Birželio/June 5, 7, 9, 11)

Town Hall Theater, Middlebury, Vermont

Southern States

Renginių nėra

Midwest States

Renginių nėra

Western States

Renginių nėra

Pranešimai

Rašykite bet kokiu klausimu.

Visada bus atsakyta

Lietuvybė JAV

Massachusetts State
District of Columbia
Pennsylvania State
New Jersey State
Connecticut Sate
New York State
California State

Michigan Sate
Florida State
Illinois State
Ohio State
Kitos valstijos

Mes JAV

Lietuviška spauda
Radio ir TV laidos
Sporto klubai
Bažnyčios
Stovyklos
Mokyklos
Skautai
Bankai
Vyčiai

Mūsų centrai

Pasaulio lietuvių centras
Lietuviškas maistas
Lietuvių fondas
Tautos fondas
ALKA
LTSC

Mūsų specialistai

Advokatai
Gydytojai

Reklama

European
Caregivers & Companions

European Caregivers & Companions

We can help you anywhere in        N e w   E n g l a n d

Nuorodos

Geros avia bilietų kainos
       Doleris
       Vytis Tours


Mūsų kultūra

Muzikos atlikėjai
Dainos grupės
Dainininkai
Dailininkai
Šokėjai

Verta aplankyti