Atspausdinta iš: http://www.litua.com/lt.php/apylinkes/PA

Pensilvanijos lietuviai ● Pennsylvania Lithuanian

Lietuvių telkiniai

Susirinkimų vietos

Organizacijos, įstaigos

Valstybinės

Visuomeninės

Švietimo

Vietovės

Philadelphia

Scranton

Pittsburgh

PA dabar gyvena gyventojų /Population - 12,432,792 (6-ta pagal gyventojus JAV valstija)
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_U.S._states_by_population
Plotas /Land Area - 116,083 km2 /44,820 mi2 (33-ia pagal dydį JAV valstija)
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_U.S._states_by_area


◙    Lietuvių telkiniai Pensilvanijos valstijoje

Istorija


◙    Susirinkimų vietos/Meeting Places

---------------------
>> Philadephia

Filadelfijos lietuvių namai
Lithuanian Music Hall
Įsteigti /Established - 1907

2715 East Allegheny Ave., Philadelphia, PA 19134
Route # 95 --- Ex 25, E. Allegheny Ave.

Iš šiaurės --- Ex 25 Allegheny Ave., prie šviesoforo --- dešinėn į Allegheny Ave. Dešinėje - Lietuvių namai.
Iš pietų --- Ex 25 Allegheny Ave.  -- kairėn, į Westmoreland St.. Pravažiavę po tiltu, prie pirmo šviesoforo
             --- kairėn į Richmond St.. Pirmoje sankryžoje --- dešinėn į Allegheny Ave.
Išvažiavimas į šiaurę --- Allegheny Ave. --- kairėn į Richmond St. --- dešinėn Castor Ave. Po tiltu --- dešinėn I-95
Išvažiavimas į pietus --- Allegheny Ave. ir už sankryžos su Richmond St. --- dešinėn I-95

Šv. Andriejaus bažnyčios salė
St. Andrew Church Hall
Atidaryta /Established - 1924 m.

1913 Wallace St./19th St., Philadelphia, PA 19130
Route # 95 --- Ex 22: # 676, 2 Mi --- Ben Franklin Parkway --- Dešinėn: North 22th St. --- Dešinėn: Wallace St.

Šv. Jurgio bažnyčios salė
St. George Church Hall
Atidaryta /Established - 1902 m.

2700 E. Venango St., Philadelphia, PA 19134
Nuo "Lithuanian Music Hall" --> Salmon St. --> iki E. Venango St.

Šv. Kazimiero bažnyčios salė
St. Casimir Church Hall
Atidaryta /Established - 1893 m.

324-338 Wharton St., Philadelphia, PA 19147
Route # 95 --- Ex 20, Washington Ave. --- Left /S. 4th St. , 0.2 Mi --- Left /Wharton St.

------------------
>> Scranton

<>


◙    Organizacijos, įstaigos /Organizations, Societies

-----------------------------------------------------------------------
>> Lietuvą atstovaujančios /Lithuania Presenting

Nėra

------------------------------------------------------
>> Bendros visuomeninės /Common

JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdybos būstinė
The Lithuanian American Community Inc. (LAC) National Executive Committee Headquarter

JAV LB Valdybos pirmininkas /President - Vytautas Maciūnas
Tel.: (856) 428-8737, vytm@aol.com

--------------------------------------------------------------------------------
>> Lituanistinės mokyklos /Lithuanian Weekend School

Vinco Krėvės lituanistinė mokykla
Philadelphia Lithuanian Weekend School

www.phillylac.org/VK/default.htm
1913 Wallace St., Philadelphia, PA 19130
St. Andrew lietuvių bažnyčios klasėse
Sekmadieniais: 9:00 a.m. - 2:00 p.m.
su pertrauka 10:30 a.m. lietuviškoms Šv. mišiomss
Jūratė Vrubliauskienė, vedėja /Director
Tel.: (215) 964-0499, vrubliauskiene@yahoo.com


VIETOVĖS

◙    Philadelphia Area
      Filadelfijos apylinkė

www.phillylac.org

Miesto gyventojų /City Population - 1,448,394 (6-as pagal dydį JAV miestas)
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_United_States_cities_by_population
Atstumas nuo Niujorko, NY /Distance from New York, NY - 96 mi/155 km
Atstumas nuo Vašingtono, DC /Distance from Washington, DC - 233 km /145 mi
www.randmcnally.com

ORGANIZACIJOS, KLUBAI, DRAUGIJOS, ĮSTAIGOS
Organizations, Clubs, Societies

LB Philadelphia apylinkės valdyba
Lithuanian American Community Philadelphia Chapter

www.phillylac.org
Roma Krušinskienė, pirmininkė /Chair
Tel.: (215) 355-3030, rkroma@aol.com
Virgus Volertas, pirmininkas /Chair
Tel.: (610) 664-9425 , volertas@verizon.net
Valdyba:
Dalia Dalkutė - atstovė jaunimo reikalams, Saulius Garalevičius - sekretorius,
Marius Kapočius, Daina Krivickaitė - iždininkė, Rolandas Valteris
Valdyba perėmė pareigas 2007.06.14

Philadelphia Lietuvių namai
The Lithuanian Cultural Center of Philadelphia - Lithuanian Music Hall
Įkurti /Established - 19<> m.

2715 East Allegheny Ave., Philadelphia, PA 19134
Tarybos pirmininkas /Chair - Timothy Dorr, Tel.: (856) <>
Administratorė /Administrator - Aldona Page
Tel.: (215) 248-3049, aldona.page@mindspring.com
Priėmimo valandos /Office Hours:
I = 9-12 a.m.; V = 9-12 a.m. ir 7:00-8:30 p.m., Tel.: (215) 739-4831

Lietuviška radijo programa "Bendruomenės Balsas"
Lithuanian Radijo Program "Community Voice"

1540 AM per WNWR stotį
Sekmadieniais /Sundays:  9:00 - 9:30 a.m.
Julija Dantienė, vadovė /Director (nuo 19<>)
Tel.: (610) 280-6024, <>

Šv. Andriejaus lietuvių parapijos komitetas
St. Andrew Lithuanian Parish Committee
Atidaryta /Established - 19<> m.

1913 Wallace St. /19th St., Philadelphia, PA 19130
Tel.: (215) 765-2322, klebonija /rectory
<>, pirmininkas /Chair
Tel.: (<>) <>, <>
Mišios lietuviškai /Mass in Lithuanian
Sekmadieniais /Sundays - 10:30 a.m.

Šv. Kazimiero lietuvių parapijos komitetas
St. Casimir Lithuanian Parish Committee
Atidaryta /Established - 19<> m.

324 Wharton St., Philadelphia, PA 19147
Tel.: (215) 468-2052, klebonija /rectory
<>, pirmininkas /Chair
Tel.: (<>) <>, <>
Mišios lietuviškai /Mass in Lithuanian
Lietuviškų mišių nėra

Šv. Jurgio lietuvių parapijos komitetas
St. George Lithuanian Parish Committee
Atidaryta /Established - 19<> m.

2700 E. Venango St., Philadelphia, PA 19134
Tel.: (215) 739-3102
<>, pirmininkas /Chair
Tel.: (<>) <>, <>
Mišios lietuviškai /Mass in Lithuanian
Lietuviškų mišių nėra

Sporto Klubas "Aras"
Sport Club "Aras"
Įkurtas /Established - 19<> m.

Modestas Bužinskas, prezidentas /President
Tel.: (215) 745-4725, modelis50@hotmail.com

Kultūros institutas
Institute of Culture
Įsteigtas /Established - 19<> m.

Aldona Page, vadovė /Director
Tel.: (215) 248-3049, aldona.page@mindspring.com

Šv. Andriejaus bažnyčios choras ,,Laisvė”
St. Andrew Church Choir,,Laisvė”

Ilona Babinskienė, vadovė /Director
Tel.: (609) 671-1833, yqn_hades@hotmail.com

Šv. Jurgio parapijos choras
St. George Church Choir

Marlena Rudzinski, vadovė /Director
Tel.: <>

Kaimo kapela
Folks Group

Lynn Cox, vadovas /Director
Tel.: <>

Tautinių šokių grupė ,,Žilvinas”
Lithuanian Folk Dance Group "Žilvinas"

Estera Bendžiutė-Washofsky, vadovė /Director
Tel.: <>, <>

Tautinių šokių grupė ,,Aušrinė”
Lithuanian Folk Dance Group "Aušrinė"

http://www.phillylac.org/jaunimas/sokiai.htm
Darius Šypalis, vadovas /Director
Tel.: (609) 671-1833, <>

Lietuvos Vyčiai, n-ta kuopa
Knights of Lithuania, Cauncil n

<>, pirmininkas /Chair
Tel.: (860) 749-6245

Philadelphia skautai ir skautės
Philadelphia Scouts

<>, pirmininkas /Scout Master
Tel.: <>

Amerikos Lietuvių Romos Katalikių (ALRK)Moterų Sąjunga - n-ta kuopa
American Lithuanian Roman Catholic Women's Alliance, Chapter n

<>, pirmininkė /Chair
Tel.: <>


◙    Scranton Area
      Skrentono apylinkė

Miesto gyventojų /City Population - 76,415
www.city-data.com, www.ersys.com
Atstumas nuo Filadelfijos /Distance from Philadelphia - x mi /x km
Atstumas nuo Niujorko /Distance from New York - x mi /x km

ORGANIZACIJOS, KLUBAI, DRAUGIJOS, ĮSTAIGOS
Organizations, Clubs, Societies

LB Scranton apylinkės valdyba
Lithuanian American Community Philadelphia Chapter

Carol Gargan , pirmininkė /Regional Chair
Tel.: (570) 587-5805 , elkdale@nep.net

Šv. Jurgio lietuvių parapijos komitetas
St. George Lithuanian Parish Committee

<>
Tel.: <>
<>, pirmininkas /Chair
Tel.: (<>) <>, <>
Mišios lietuviškai /Mass in Lithuanian
Lietuviškų mišių nėra

Scranton skautai ir skautės
Scranton Scouts

<>, vietininkas /Scout Master
Tel.: <>

Lietuvos Vyčiai, n-ta kuopa
Knights of Lithuania, Cauncil n

<>, pirmininkas /Chair
Tel.: <>

Amerikos Lietuvių Romos Katalikių (ALRK)Moterų Sąjunga - <>-ta kuopa
American Lithuanian Roman Catholic Women's Alliance, Chapter <>

<>, pirmininkė /Chair
Tel.: <>

◙    Pittsburgh Area
      Pitsburgo apylinkė

www.abc.com

Miesto gyventojų /City Population - 312,819 (57-as pagal dydį JAV miestas)
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_United_States_cities_by_population
Atstumas nuo Čikagos /Distance from Chicago - <> mi / <>km
Atstumas nuo Niujorko /Distance from New York - <> mi / <> km

ORGANIZACIJOS, KLUBAI, DRAUGIJOS, ĮSTAIGOS
Organizations, Clubs, Societies

LB Pittsburgh apylinkės valdyba
Lithuanian American Community Pittsburgh Chapter

www.abc.com
Dalia Yučius, įgaliotinė /Representative
Tel.: (412) 381-8669, echoes98@hotmail.com

Lietuvos Vyčiai, n-a kuopa
Knights of Lithuania, Cauncil n

<>, pirmininkė /Chair
Tel.: (508) 586-0650

Reklama

Ultricies enim volutpat. Pharetra hac nostra leo feugiat nunc natoque. Euismod ad malesuada. Sapien eget turpis. Aliquet dolor potenti.

Renginiai

Visuotiniai

(iki Lapkričio 20 d.)
Iš kartos į kartą: Lietuva, aš turiu tave
Lithuanian Foundation, Inc., 14911 127th Street, Lemont, IL 60439

Northeastern States

MA - Kristoforas Staknys/Christopher Staknys (piano) koncertuos trijuose renginiuose (Gegužės/May 30; Birželio/June 6, 7 )

The New England Conservatory, 290 Huntington Avenue, Boston, MA 02115

PA - Kviečiame dalyvauti- RUDENĮ bus organizuojama antroji Filadelfijos Lietuvių Bendruomenės FOTOGRAFIJOS PARODA

Šv. Andriejaus parapijos salėje, 19th and Wallace Streets, Philadelphia, PA 19130

PA - Kviečiame registruoti savo vaikus sekantiems mokslo metams į FILADELFIJOS LIETUVIŠKĄ MOKYKLĖLĘ

Philadelphia

VT - NERINGA- Šeimų stovyklos; Vaikų stovyklos; Registracija

Neringos stovykla

VT - Neringa ir Putnamo vienuolynas FOTO ALBUME

VT - GILIJA AUKŠTIKALNIS operoje "Sevilijos kirpėjas"/GILIANA AUSTIN in opera "The Barber of Seville" (Birželio/June 5, 7, 9, 11)

Town Hall Theater, Middlebury, Vermont

Southern States

Renginių nėra

Midwest States

Renginių nėra

Western States

Renginių nėra

Pranešimai

Rašykite bet kokiu klausimu.

Visada bus atsakyta

Lietuvybė JAV

Massachusetts State
District of Columbia
Pennsylvania State
New Jersey State
Connecticut Sate
New York State
California State

Michigan Sate
Florida State
Illinois State
Ohio State
Kitos valstijos

Mes JAV

Lietuviška spauda
Radio ir TV laidos
Sporto klubai
Bažnyčios
Stovyklos
Mokyklos
Skautai
Bankai
Vyčiai

Mūsų centrai

Pasaulio lietuvių centras
Lietuviškas maistas
Lietuvių fondas
Tautos fondas
ALKA
LTSC

Mūsų specialistai

Advokatai
Gydytojai

Reklama

European
Caregivers & Companions

European Caregivers & Companions

We can help you anywhere in        N e w   E n g l a n d

Nuorodos

Geros avia bilietų kainos
       Doleris
       Vytis Tours


Mūsų kultūra

Muzikos atlikėjai
Dainos grupės
Dainininkai
Dailininkai
Šokėjai

Verta aplankyti