Atspausdinta iš: http://www.litua.com/lt.php/apylinkes/FL

Floridos lietuviai ● Florida Lithuanian

Lietuvių telkiniai

Susirinkimų vietos

Organizacijos, įstaigos

Valstybinės

Visuomeninės

Švietimo

Vietovės

St. Petersburg

Palm Beach

Pompano Beach

Cape Coral

Sunny Hills

Miami

Daytona Beach

www.angelfire.com/fl2/lithuanians
FL yra gyventojų /Population - 18,251,243 (4-ta pagal gyventojus JAV valstija)
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_U.S._states_by_population
Plotas /Land Area - 170,304 km2 /65,755 mi2 (22-a pagal dydį JAV valstija)
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_U.S._states_by_area
Sostinėje Sakramento gyvena /State Capital Sacramento Population - <>


◙    Lietuvių telkiniai Floridos valstijoje

Istorija


◙    Susirinkimų vietos /Meeting Places

-------------------------
>> St. Petersburg

Lietuvių klubas /Lithuanian Club
Įkurtas /Established - 1961

4880 46th Ave North, St. Petersburg, FL 33714
Tel.: (727) 525-2924

Šv. Jėzaus bažnyčia
Holy Name of Jesus Catholic Church

5800 15th Ave, South Gulfport, FL 33707
Tel.: (000)

Tėvų Pranciškonų koplyčia
Fathers Franciscans Chapel

555 68th Ave., St. Pete Beach, FL 33706
Tel.: (000)

---------------------
>> Sunny Hills

Šv.Teresės katalikų bažnyčia
St. Theresa Catholic Church

2056 Sunny Hills Blvd., Sunny Hills, Florida 32428
Tel.: (000)


◙    Organizacijos, įstaigos /Organizations, Societies

-----------------------------------------------------------------------
>> Lietuvą atstovaujančios /Lithuania Presenting

Lietuvos Respublikos garbės konsulatas
Lithuanian Republic Honorary Consulate in Palm Beach

Stanley Balzekas Jr. - Palm Beach
44 Cocoanut Row, T10, Palm Beach, FL 33480
Tel: (561) 832-7456, president@lithuanianmuseum.org

Lietuvos Respublikos garbės konsulatas
Lithuanian Republic Honorary Consulate in St. Petersburg

Algimantas A. Karnavičius - St. Petersburg
1101 First Avenue South, St. Petersburg, FL 33705
Tel: (727) 895-4811, ltconsulfl@bayprintonline.com

------------------------------------------------------
>> Bendros visuomeninės /Common

JAV LB Floridos apygarda
LAC Inc. Florida District

Kęstutis Miklas , pirmininkas /Regional Chair
Tel.: (561) 863-8030, kkmiklas@earthlink.net

Floridos skautai ir skautės
Florida Scouts

<>, vietininkas /Scout Master
Tel.: <>

Lietuvos Vyčiai, <>-a kuopa
Knights of Lithuania, Cauncil <>

<>, pirmininkė /Chair
Tel.: <>

--------------------------------------------------------------------------------
>> Lituanistinės mokyklos /Lithuanian Weekend School

Saulės lituanistinė mokykla
Saules Lithuanian Weekend School in St. Petersburg

www.abc.com
Lietuvių klubas
4880 46th Ave North, St. Petersburg, FL 33714
Šekmadieniais: 9:30 a.m. - 1:00 p.m.
Edita Navickienė, vedėja /Director
Tel.: (727) 323-2557, tiule11@yahoo.com

Saulėto kranto lituanistinė mokykla
Sunny Seashore Lithuanian Weekend School in West Palm Beach

www.abc.com
Adresas: <>
Kieno patalpose <>
Šeštadieniais: 9:00 a.m. - 12:00 p.m.
Inga Baniotienė, vedėja /Director
Tel.: (561) 207-0433, lithuaniancentre@gmail.com
3338 Blue Fin Dr., West Palm Beach, FL 33411

Ąžuoliuko lituanistinė mokykla
Azuoliukas Weekend School in <>

www.freewebs.com/zinialapis
Cypress Lake Presbyterian Church
8260 Cypress Lake Drive, Fort Myers, FL 33919
Šeštadieniais: 9:00 a.m. - 1:00 p.m.
Vedėja /Director - Inga Balčiūnienė
32 NE 20th Ct., Cape Coral, FL 33909
Tel.: (239) 573-4242, ingaflorida@yahoo.com
Mokytojos - 3; Lanko vaikai 3 - 16 m. - viso 12 asm.


VIETOVĖS

◙    St. Petersburg Area
      Saint Pitersburgo apylinkė

www.angelfire.com/fl2/lithuanians

Šiame FL vakarinės pakrantės mieste gyvena /West Coast Town Population
- 248,098 (71-as pagal dydį JAV miestas)
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_United_States_cities_by_population
Atstumas nuo Džeksonvilio /Distance from Jacksonville (95 Route, Enter FL) - 245 mi / 392 km

ORGANIZACIJOS, KLUBAI, DRAUGIJOS, ĮSTAIGOS
Organizations, Clubs, Societies

LB St. Petersburg apylinkės valdyba
Lithuanian American Community St. Petersburg Chapter

Vida Meiluvienė , pirmininkė /Chair
Tel.: (727) 866-7936, vmeilus@aol.com
Nariai:

Lietuvių klubas
Lithuanian Club
Įkurtas /Established - 1961

4880 46th Ave North, St. Petersburg, FL 33714
Tel.: (727) 525-2924
Loreta Kynienė, vadovė /Chair
Tel.: (727) 367-8722

Lietuviška katalikų Misija St. Petersburg ir jo apylinkių lietuviams
Lithuanian Catholic Mission for Lithuanians in the St. Petersburg Area
Įkurta /Established - 19xx

Holy Name of Jesus Catholic Church /Šv. Jėzaus bažnyčia
5800 15th Ave. South, Gulfport, FL 33707
Administratorius /Administrator - T. Bernardas Talaišis, OFM
Mišios lietuviškai
/Mass in Lithuanian
Sekmadieniais /Sundays - 1:15 p.m.
<>, misijos koordinatorius
Tel.: (000)

Tėvų Pranciškonų vienuolynas
Fathers Franciscans Monastery
Įkurta /Established - 19xx

555 68th Ave., St. Pete Beach, FL 33706
Kun. /Rev. - Bernardas Talaišis, OFM
Tel.: (727) 367-2408, bernardui@hotmail.com
Padėjėjas /Assistant - Kun./Rev. Dr. Matas Čyvas
Tel.: (727) 367-6244

Lietuvių klubo kultūrinis būrelis
Lithuanian Club Culture Group

Angelė Karnienė, vadovė /Director
Tel.: (727) 347-3717, AnKarnius@aol.com

Lietuvių klubo choras
Lithuanian Club Choir

<>, vadovas /Director
Tel.: <>

Vyrų ansamblis “Aidas”
Men's Ensemble"Aidas"

<>, vadovas /Director
Tel.: <>

Tautinių šokiu grupė “Audra”
Lithuanian Folk Dance Group "Audra"

<>, vadovas /Director
Tel.: <>

Lietuvių skautų sąjungos (LSS) mišrus židinys "Nida"
Lithuanian Scouts Association, <> "Nida"

Atstovė /Representatives:
Aldona Andrulienė, j.v.s., Tel.: (727) 360-8015
Vida Meiluvienė, p.s., Tel.: (727) 360-8015

Lietuviu Skautų Sąjungos (LSS) draugovė "Nida"
Lithuanian Scouts Association Inc., Group "Nida"

Eglė Garsienė, s. fil., vadovė /Director
Tel.: (813) 286-2840, garsys@tampabay.rr.com

Lietuvos Dukterų Draugijos St. Petersburg skyrius
<>

Gražina Viktorienė, vadovas /Director
Tel.: <>

Lietuvos Vyčiai, 147-ta kuopa
Knights of Lithuania, Council 147

A? Kraujalis, vadovė /Director
Tel.: <>

Šaulių Sąjunga, Romo Kalantos kuopa
<>

Antanas Gudonis, vadovas /Director
Tel.: (727) 360-6140

Lietuvių pensininkų klubas
<>

Laimutė Alvarado, vadovė /Director
Tel.: (727) 360-1064

Lietuvių klubo biblioteka
Lithuanian Club Library

Monika Andejauskienė, vedėja /Director
Tel.: <>

Lietuvių klubo biuletenis "Lietuvių žinios"
Lithuanian Club Newsletter "Lithuanian News"

Albinas Karnius, redaktorius /Director
Tel.: (727) 360-4276, AnKarnius@aol.com
Pranas Budininkas, dr., administratorius /Administrator
Tel.: (727) 360-4276,  Budininkas@aol.com
"Lietuvių žinias" leidžia "Lietuvių klubo" valdyba
Biuletenis išeina kiekvieno mėnesio paskutinę savaitę
Prenumeratas ir skelbimus siųsti administratoriui:
400 64th Ave. Unit 706W, St. Pete Beach, FL. 33706

Amerikos Lietuvių Taryba (ALTas), St. Petersburg skyrius
Lithuanian American Council (LAC) St. Petersburg Chapter

A<> Šukys, pirmininkas /Chair
Tel.: (000)

Lietuvių Fondo (LF) Floridos skyrius
Lithuanian Foundation, Inc. (LF)

<>, atstovė /Representative
Tel.: Aldona Stasiukevičienė

Tautos Fondo (TF) Floridos skyrius
Lithuanian National Foundation, Inc. (LNF)

A? Birutis, atstovas /Representative
Tel.: <>

Bendras Amerikos Lietuvių Fondas "BALFas"
United Lithuanian Relief Fund of America, Inc."BALF"

Pranas Budininkas, pirmininkas /Chair
Tel.: (727) 360-4276,  Budininkas@aol.com

Ansamblis "Jaunystės žiedai"
Ensamble "Jaunystės žiedai"

Arūnas Ambrokaitis, vadovas /Director
Tel.: <>

Sporto klubas ""
Lithuanian Sports Club ""

<>, pirmininkas /Chair
Tel.: <>

◙    Palm Beach Area
      Palmbyč apylinkė

Šiame FL rytinės pakrantės mieste gyvena /East Coast Town Population - 10,468
www.city-data.com, www.ersys.com
Atstumas nuo Džeksonvil /Distance from Jacksonville - 285 mi / 456 km

ORGANIZACIJOS, KLUBAI, DRAUGIJOS, ĮSTAIGOS
Organizations, Clubs, Societies

www.abc.org

LB Palm Beach apylinkės valdyba
Lithuanian American Community Palm Beach Chapter

Kęstutis Miklas , pirmininkas /Chair
Tel.: (<>)<>, reginalisauskas@pacbell.net

Tautinių šokių grupės "Jūra"
Lithuanian Folk Dance Group "Jura"

<>, vadovė /Director
Tel.: (<>) <>, <>

Lietuvos Vyčiai, n-a kuopa
Knights of Lithuania, Cauncil n

<>, pirmininkė /Chair
Tel.: (508) 586-0650

Lietuvių švietimo ir kultūros centras
Lithuanian Education & Culture Center Inc.

www.lietuviucentras.com
www.floridoje.com

http://picasaweb.google.com/lithuaniancentre
Jūratė Barkauskaitė-Miester, pirmininkė /Chair
Tel.: (863) 517-0769, lithuaniancentre@gmail.com
3338 Blue Fin Dr., West Palm Beach, FL 33411
44 Cocoanut Row, Suite T10, Palm Beach, FL 33480
Oranizuoja jaunimo kultūrinius, švietėjiškus ir pramoginius renginius bei rengia oficialius priėmimus

Choras "Dainelė"
Choir "Dainele"

<>, vadovė /Director
Tel.: (561) 856-7158, RARMALAITE@yahoo.com

◙    Pompano Beach Area
      Pampanobyč apylinkė

Miesto gyventojų /City Population - 78,191
www.city-data.com, www.ersys.com
Atstumas nuo Džeksonvilio /Distance from Jacksonville (Route 95 Enter FL) - oo mi / oo km

ORGANIZACIJOS, KLUBAI, DRAUGIJOS, ĮSTAIGOS
Organizations, Clubs, Societies

LB Auksinio kranto apylinkės valdyba
Lithuanian American Community Amber Shore Chapter

Danutė Liutermozienė, pirmininkė /Chair
Tel.: (954) 782-4802, dvlw@aol.com

Lietuvos
Lithuania

<>, pirmininkė /President
Tel.: <>

◙    Cape Coral /Fort Myers Area
      Keipkoralo apylinkė

www.freewebs.com/zinialapis

Miesto gyventojų /City Population  - 151,389 (Cape Coral 150-as pagal dydį JAV miestas)
Fort Myers - 48,208
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_United_States_cities_by_population
Atstumas nuo Džeksonvilio /Distance from Jacksonville (Route 95 Enter FL) - oo mi / oo km

ORGANIZACIJOS, KLUBAI, DRAUGIJOS, ĮSTAIGOS
Organizations, Clubs, Societies

LB Pietvakarių apylinkės valdyba
Lithuanian American Community Southwest Chapter

Danutė Balčiūnienė, pirmininkė /Chair
Tel.: (239) 265-4367, marceledanute@yahoo.com

Teatro grupė "Provincija"
Theatre Group "Provincija"

Danutė Balčiūnienė, vadovė /Director
Tel.: (239) 265-4367, marceledanute@yahoo.com

Pietvakarių apylinkės jaunimo sąjunga
Southwest Youth Group

Gitana Galvanauskaitė, vadovė /Chair
Tel.: (239) <>, gitanoje@hotmail.com

◙    Panama City Area Sunny Hills
      Sunny Hills apylinkė

Sunny Hills yra nedidelė, atskira lietuvių gyventojų, iki Panama City - 40 min. kelio
Panama City - 36,417 gyventojų /Population
Atstumas nuo Džeksonvilio /Distance from Jacksonville (Route 95 Enter FL) - oo mi / oo km

ORGANIZACIJOS, KLUBAI, DRAUGIJOS, ĮSTAIGOS
Organizations, Clubs, Societies

Sunny Hills apylinkės valdyba
Lithuanian American Community Sunny Hills Chapter

Elena Žebertavičienė, pirmininkė /Chair
Tel.: (850) 773-3216, elenazeb@yahoo.com

Choras "Antra jaunystė"
Lithuanian Choir "Antra jaunyste"

<>, vadovas /Director
Tel.: (850) <>

◙    Miami Area
      Miami apylinkė

Šiame FL pietiniame mieste gyvena /FL South Town Population
- 404,048 (43-as pagal dydį JAV miestas)
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_United_States_cities_by_population
Atstumas nuo Džeksonvilio /Distance from Jacksonville (Route 95 Enter FL) - oo mi / oo km

ORGANIZACIJOS, KLUBAI, DRAUGIJOS, ĮSTAIGOS
Organizations, Clubs, Societies

LB Miami apylinkės valdyba
Lithuanian American Community Miami Chapter

Roma Ramūnienė, igaliotinė /Representative
Tel.: (305) 378-9630, v.ramunas@att.net

◙    Daytona Beach Area
      Daytona Beach apylinkė

Šiame FL rytinės pakrantės mieste gyvena /East Coast Town Population - 64,112
www.city-data.com, www.ersys.com
Atstumas nuo Džeksonvilio /Distance from Jacksonville (Route 95 Enter FL) - oo mi / oo km

ORGANIZACIJOS, KLUBAI, DRAUGIJOS, ĮSTAIGOS
Organizations, Clubs, Societies

2007 m. nustojo gyvavusi lietuviška veikla Daytona Beach. Pagebdami šią veiklą paliekame jos prisiminimus...

Daytona Beach miestas yra rytinėje Floridoje, Atlanto jūros pakrantėje. Jis susideda iš keletos atskirų dalių ir pavadinimų pajūrio rajone - "pusiasalyje" ir kitoj pusėje Halifax upės - "žemyne".

Labiausiai lietuvių apgyventos Daytona Beach vietovės buvo  Ormond Beach, Daytona Beach Shores ir Port Orange. Su viršum 20 metų beveik visus apylinkės lietuvius jungė Lietuvių Klubas.

Liietuviai naudotojosi Ormond Beach Prince of Peace katalikų bažnyčia, sale ir kitomis patalpomis. Patogioje Prince of Peace parapijos salėje Lietuvių Klubas arba Lietuvių Bendruomenės Daytona Beach Apylinkė ruošė minėjimus, koncertus, vaišes, susirinkimus ir kitus renginius.

Daugiau nei 15 metų gyvavo mišrus "Sietyno" choras, vadovaujamas muziko Antano Skridulio. LB Apylinkės Valdyba kas pirmąjį kiekvieno mėnesio trečiadienį "Stacey's" restorano patalpose rengdavo pabendravimo popietes. Lietuvių Klubo sąraše 2005 m. buvo virš 100 narių, kurių tik nedidelė dalis vasarojo šiaurėje.

Daytona Beach ir aplinkinėse vietovėse lietuviai apsigyveno gana seniai: pirmieji buvo Adolfas ir Viktorija Andruliai, Valerijonas ir Stanislava Balčiūnai, Alfonsas ir Teodora Ilekiai, Juozas Jacikas, Jurgis ir Veronika Janušaičiai, Bronius ir Vera Juškiai, Antanas ir Angelė Kašubos, dr. Jonas ir Aldona Sandargai ir jų jaunimas. Visų pavardės buvo paminėtos 1975 m. Jurgio Janušaičio aprašyme "Draugo" laikraštyje. Nuo tų pirmųjų dienų Janušaitis tapo nuolatiniu Daytona Beach lietuviškos veiklos korespondentu.

Šių naujakurių pirmas susibūrimas įvyko 1975 m. vasario 16-tą Sandargų namuose, kur buvo paminėta Lietuvos nepriklausomybės šventė. 1976 metais pas Sandargus Vasario 16-tos proga susirinko jau didesnė lietuvių grupė. Kilo mintis suburti visus apylinkės lietuvius. Šiose pastangose ypač uoli buvo Aldona Sandargienė. Ji lietuviškų pavardžių ieškodavo net telefonų knygose.

1977 m. vasario 13 Nepriklausomybės minėjimas buvo surengtas viename Daytona Beach restorane. Susirinkusių skaičius jau siekė arti 60 žmonių, kurių tarpe buvo ir senosios imigracijos lietuvių. J. Janušaičio aprašyme paminėti Bernadeta Braciūtė-Colee, buvęs Bostono gyventojas Kasmauskas, Viktorija Vencienė, Kudulis ir kiti. Šiam renginiui daugiausia pastangų įdėjo Adolfas Andrulis, Kašubos ir Sandargienė.

Eilę metų lietuviškas mišias čia laikydavo a.a. kunigas Kazimieras Ruibys, o vėliau lietuvių kapelionu buvo vietinis kunigas Richard Grasso

Reklama

Ultricies enim volutpat. Pharetra hac nostra leo feugiat nunc natoque. Euismod ad malesuada. Sapien eget turpis. Aliquet dolor potenti.

Renginiai

Visuotiniai

(iki Lapkričio 20 d.)
Iš kartos į kartą: Lietuva, aš turiu tave
Lithuanian Foundation, Inc., 14911 127th Street, Lemont, IL 60439

Northeastern States

MA - Kristoforas Staknys/Christopher Staknys (piano) koncertuos trijuose renginiuose (Gegužės/May 30; Birželio/June 6, 7 )

The New England Conservatory, 290 Huntington Avenue, Boston, MA 02115

PA - Kviečiame dalyvauti- RUDENĮ bus organizuojama antroji Filadelfijos Lietuvių Bendruomenės FOTOGRAFIJOS PARODA

Šv. Andriejaus parapijos salėje, 19th and Wallace Streets, Philadelphia, PA 19130

PA - Kviečiame registruoti savo vaikus sekantiems mokslo metams į FILADELFIJOS LIETUVIŠKĄ MOKYKLĖLĘ

Philadelphia

VT - NERINGA- Šeimų stovyklos; Vaikų stovyklos; Registracija

Neringos stovykla

VT - Neringa ir Putnamo vienuolynas FOTO ALBUME

VT - GILIJA AUKŠTIKALNIS operoje "Sevilijos kirpėjas"/GILIANA AUSTIN in opera "The Barber of Seville" (Birželio/June 5, 7, 9, 11)

Town Hall Theater, Middlebury, Vermont

Southern States

Renginių nėra

Midwest States

Renginių nėra

Western States

Renginių nėra

Pranešimai

Rašykite bet kokiu klausimu.

Visada bus atsakyta

Lietuvybė JAV

Massachusetts State
District of Columbia
Pennsylvania State
New Jersey State
Connecticut Sate
New York State
California State

Michigan Sate
Florida State
Illinois State
Ohio State
Kitos valstijos

Mes JAV

Lietuviška spauda
Radio ir TV laidos
Sporto klubai
Bažnyčios
Stovyklos
Mokyklos
Skautai
Bankai
Vyčiai

Mūsų centrai

Pasaulio lietuvių centras
Lietuviškas maistas
Lietuvių fondas
Tautos fondas
ALKA
LTSC

Mūsų specialistai

Advokatai
Gydytojai

Reklama

European
Caregivers & Companions

European Caregivers & Companions

We can help you anywhere in        N e w   E n g l a n d

Nuorodos

Geros avia bilietų kainos
       Doleris
       Vytis Tours


Mūsų kultūra

Muzikos atlikėjai
Dainos grupės
Dainininkai
Dailininkai
Šokėjai

Verta aplankyti