Atspausdinta iš: http://www.litua.com/lt.php/zinynas/stovyklos

Vasaros stovyklos ● Summer Camps

DAINAVA

NERINGA

RAKAS

RAMBYNAS

LANKAS

ATLANTO SKAUTAI

LOS ANGELES ATEITININKAI

JAV lietuviams priklauso 7 vasaros stovyklos, kurios lietuviskiems renginiams yra naudojamos ne tik vasarų, bet ir kitu metu. Seniausia yra "Dainavos", didžiausia - "Rakas" stovyklavietės.


◙    DAINAVA /Camp "Dainava"

--------------------------------------------------------------
>> 15100 Austin Rd., Manchester, MI 48158
     
Tel.: (313) 428-8919

Diretorių Tarybos pirmininkas - Kąstytis Giedraitis (Detroit, MI)
Tel.: (248) 478-8456,
Gustytis@aol.com

Stovykla pasiekiama: Interstate # 94 --> to Chelsea /Manchester exit --> South to the center of the Town of Manchester --> West on Austin Rd., 7 Mi to Camp.

Stovykla įkurta - 1955 m. spalio 22 d. "Dainava" randasi pietinėje Michigan dalyje - Irish Hills. Ji yra ant 5-acre Thorn Lake - ežero lietuvių vadinamo “Spygliu” kranto. Stovykla yra gan patogioje vietoje, nedideliu atstumu nuo Detroit miesto (Michigan), Cleveland (Ohio), Čikagos (Illinois) ir net Toronto ir Hamilton (Kanados) miestų. Stovykla pasiekiama: nuo Chicago, Toronto ~ 5 val., nuo Detroit ~ 1 val.

Stovyklai vadovauja „Dainavos“ taryba, kuri renkama kas 3 metus. Ji sudaroma iš pusės rinktų asmenų ir kita pusė - paskirti įvairių lietuviškų organizacijų JAV.

“Dainava” – vasaros stovykla veikianti jau 50 metų, kai Amerikos Lietuvių Romos Katalikų Federacija (ALRKF) nusipirko 226 akrus žemės netoli Manchester miestelio, MI.  “Dainavos” stovyklavietė yra prie pat Thorn Lake ežero, lietuvių vadinamo “Spygliu”, apsupta ąžuolų ir pušų miškais. „Dainavoje“ atostogauja ne tik jaunimas -čia yra populiarios ir šeimos stovyklos. Per tuos 50 metų „Dainava“ pilnai pateisino savo tikslą formuojant išeivijos lietuvišką prieauglį. Didelis skaičius šios stovyklos auklėtinių įsiliejo į išeivijos darbo laukus ir nepamiršo bei nepamiršta „Dainavos“ kaip jų idėjų įkvėpėjos.

„Dainavos“ taryba kasmet organizuoja stovyklą pavadinimu „Heritage“ skirtą mažai, arba visai nekalbantiems lietuviukams, kuriai jau virš 10 metų vadovauja Rima Polikaitytė-Birulienė. Kitu laiku vietovė yra išnuomojama įvairioms lietuviškoms organizacijoms. Stovyklose renkasi skautai, ateitininkai, JAV LB nariai ir kiti. Čia rengiami ir įvairūs kursai.

2008 m. tvarkaraštis

Dainavos 2008 m. vasaros stovyklų kalendorius

Camps Schedule for 2008

 


◙    NERINGA /Camp "Neringa"

www.neringa.org
--------------------------------------------------------------
>> 147 Neringa Rd., Brattleboro, VT 05301
     
Tel.: (802) 254-9819
      
Stovyklos vedėja - Vida Strazdienė
      Tel.:(978) 582-5592, vida@neringa.org

Stovykla pasiekiama: # 91 ~> Ex 2 ~> toward BRATTLEBORO /BENNINGTON (0.4 Mi) ~> Turn RIGHT onto WESTERN AVE /VT-9 /MOLLY STARK TRL. Continue to follow VT-9 /MOLLY STARK TRL. (6.8 Mi) ~> Turn LEFT onto MACARTHUR RD.(0.3 Mi) ~> Turn RIGHT onto NERINGA RD. (0.1 Mi) ~> End at 147 Neringa Rd.

Stovykla įkurta - 1969 m. Ji randasi Vermont valstijoje, West Brattleboro miesto apylinkėje.

Stovykla "Neringa" priklauso "Nekaltai Pradėtosios švenciausiosios Mergelės Marijos Seserų" vienuolijai /"Sisters of the Immaculate Conceptionof the Blessed Virgin Mary" Convent.

Neringos stovykla, kartu su seselėmis, ugdo lietuviškumą, krikščioniškumą ir pozityvius charakterio bruožus išeivijos jaunime. Vermonto valstijos kalnuose vyksta turiningos programos vaikams ir šeimoms lietuvių bei anglų kalbomis. Visose „Neringos“ stovyklose puoselėjami lietuvių kultūros supratimas, dvasinė branda ir pozityvių charakterio bruožų ugdymas.
Daugeliui Amerikos lietuvių “Neringa” yra tarsi antrieji namai, į kuriuos sugrįžtama ne tik kas vasarą, bet ir kas rudenį tradiciškai paiškylauti, žiemą prisiminti Kūčių-Kalėdų tradicijas, o pavasarį visus suburia didžioji talka, paruošianti stovyklą sekančiai vasarai.

If you love nature, Lithuania, God, your neighbor, creativity, and all that is good in life, come to Camp Neringa! For over 30 years Camp Neringa and the Sisters of the Immaculate Conceptionof the Blessed Virgin Mary have been fostering an appreciation of Lithuanian culture, Christian values, and personal development in our youth. You will find this rich programming for children or families in the hills of Vermont. Sessions are offered in Lithuanian as well as English.

2008 m. tvarkaraštis

Neringos 2008 m. vasaros stovyklų kalendorius
Camps Schedule for 2008


◙    RAKAS /Camp "Rakas"

www.budek.org
-------------------------------------------------------
>> 1918 Hawley Rd., Custer, MI 49405
     
Tel.: (000) <>
     
Stovyklos direktorė - Dana Mikužienė
     Tel.: (815) 725-8494, mikuzis3@comcast.net

Stovykla pasiekiama: <>.

Stovykla įkurta - 1956 m. Ji randasi Michigan valstijoje, <> apylinkėje.

„Rakas“ – didžiausia lietuvių skautų stovyklavietė, kur gali stovyklauti 500 žmonių.
1956 metais lietuvis vaistininkas Pranas Rakas jam priklausiančią žemę, apie 400 mylių nuo Čikagos padovanojo skautams, todėl ir stovykla buvo pavadinta jo garbei. Laikui bėgant skautai ir jų tėveliai, įdedami milžiniškas pastangas įrengė stovyklą, pastatydami įvairius pastatus.
Dabar stovykla priklauso Čikagos lietuvių skautų korporacijai „Geležinis vilkas“.

Stovykloje dalyvauja Čikagos skautai ir skautės, kurie buvo skautais bent metus. Yra galimybė stovyklauti ir kitų valstijų tautiečiams. Stovykla vedama skautiškos ideologijos principais ir taisyklėmis. Stovyklų metu jaunimas mokamas lietuvių kalbos, lietuviškai dainuoti, vaidinti – jie auklėjami lietuviais patriotais. Taip pat jie panaudoja savo per metus skautų organizacijoje išmoktas žinias, praktiškai atliekant įvairias užduotis, laužo kūrimas, palapinių statymas, orientacija miške ir pan.

Dabartinė stovyklos direktorė, Vidurio rajono skautų vadė Dana Mikužienė. 2006 metais „Rakas“ šventė savo jubiliejų, į tos progos minėjimą, tarp kitų garbingų svečių atvyko ir pirmieji „Rako“ vadovai Angelė Karnienė ir <> Grinius.

Nuorodas iki stovyklavietės ir registracijos formas rasite tinklapyje www.budek.org

2008 m. tvarkaraštis

Rakas 2008 m. vasaros stovyklų kalendorius
Camps Schedule for 2008


◙    RAMBYNAS /Camp "Rambynas"

--------------------------------------------
>> San Bernardino, California
     
Tel.: (000) <>
      RVR vadas - Vytenis Vilkas
      (661) 254-5593, v.vilkas@prodigy.net

Stovykla įkurta - 1966 m. kovo 25 d.
Stovykla pasiekiama: Los Angeles skautų „Rambynas“ stovyklavietė yra San Bernardino, Kalifornijos kalnuose, 2 val. važiuojant nuo Los Angeles, nupirkta vietinių skautų šeimų aukomis.

Stovyklavietė yra Lietuvių Skautų Sąjungos nuosavybė ir ją tvarko ir prižiūri Ramiojo Vandenyno Rajono (RVR) vado paskirtas Stovyklavietės komitetas.

Šiuo metu RVR vadas yra vyr.skautas fil. Vytenis Vilkas, o dabartinis stovyklavietes pirmininkas yra jaunas s.v. Povilas Pakuckas. Kasmetinė skautų ir skaučių stovykla vyksta vasaros metu, apie pusantros savaitės. Stovykloms vadovauja Rajono vado paskirti asmenys, skautų ir skaučių tuntininkai arba įgaliotiniai.

Skautų tikslas - ne vien tik išlaikyti skautiškas tradicijas, bet atiduoti duoklę Tėvynei: išlaikyti jos kalbą, tradicijas ir tautini tęstinumą... Stovyklose kalbama tik lietuviškai, todėl ir silpniau kalbą mokantys ją greitai pramoksta. Vakarais, prie laužo, skautiškas jaunimas dainuoja ne vien tik skautiškas dainas, bet ir liaudies, senas ir naujas patriotines dainas... Stovyklaudamas jaunimas susidraugauja, sukuria nemažai lietuviškų šeimų. Jie tęsia lietuvybės išlaikymą, kas mūsų mažai tautai labai svarbu, kad, pagal V. Kudirką '“nedingtume kaip dūmas neblaškomas vėjo..."

„Rambyne“ stovyklauja daugiausia Amerikos Vakarų pakraščio jaunimas, bet būna svečių ir iš toliau, kartais net iš Lietuvos. Švenčiant 40 metų sukaktį „Rambyno“ stovyklavietės proga buvo surinktos aukos iš Pietų Kalifornijos rėmėjų šios stovyklavietės pagerinimui, buvo suaukota 36 tūkstančius dolerių. 2006 m. vasarą stovyklavo apie 80 skautų.

2008 m. tvarkaraštis

Rambyno 2008 m. vasaros stovyklų kalendorius
Camps Schedule for 2008


◙    LANKAS /Camp "Lankas"

http://seattle.lietuviu-bendruomene.org/camp.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
>>West Coast Latvian Education Center, W 3381 Dayton Airport Road, Shelton, WA 98584
     
Tel.: (000) <>
      Stovyklos vadovė - Nomeda Lukoševičienė
      (425) 359-4521, nomeda@msn.com

Stovykla įkurta - 19<> m.
Stovykla pasiekiama: Washington valstijoje, Shelton miestelyje lietuviai turi galimybę džiaugtis tautiška stovykla „Lankas“. Vieta jau apie 15 metų nuomojama iš Latvių Centro.

Šioje lietuviškoje stovykloje galima išmokti lietuviškų šokių, dainų, kalbos, rankdarbių, istorijos, folkloro.
 
Stovyklos dabartinė vadovė Nomeda Lukoševičienė tuo pačiu yra Seattle, WA lietuvių laikraštėlio "Tulpė Times" redaktorė. Stovyklose viską organizuoja patys tėveliai.
 
Svarbiausia vietiniams lietuviams yra vėl ir vėl susirinkti šeimomis, suteikti vaikams galimybę būti bendraamžių draugijoje, kalbėti lietuviškai, susipažinti su naujais bendruomenės nariais, svečiais net ir iš kaimyninių miestų Vankuver'io ir Portlando.
 
Stovykloje poilsiauja ir jauni ir seni.
 2008-ųjų vasaros stovyklos tema bus „<>“.

2008 m. tvarkaraštis

Lanko 2008 m. vasaros stovyklų kalendorius
Camps Schedule for 2008


◙    ATLANTO SKAUTAI /Camp "Atlantic Scouts"

www.atlantorajonas.org
------------------------------------------------------
>> 75 Hudson Rd., Bolton, MA 01749
     
Tel.: (000) <>
      Stovyklos vadovas - vyr. skautas Romas Juozelskis
      (978) 750-8009, rjuozelskis@comcast.net

Stovykla įkurta - 19<> m.
Stovykla pasiekiama: Atlanto rajono skautų stovykla (ARSS) jau veikia apie 50 metų. Amerikos rytose, Atlanto pakraštyje, skautai trumpai yra turėję savo stovyklavietę, ją pardavę pinigus investavo ir dividendus naudoja nuomodami stovyklavietes iš Amerikiečių skautų.
Jau keli metai iš eilės stovyklavietė nuomojama iš Bolton mieste esančios Amerikiečių berniukų skautų asociacijos.

Vasarą, dažniausiai trečią rugpjūčio savaitę, čia renkasi apie 230 lietuvių skautų iš apylinkinių valstijų. Atlanto Rajonui, kurio dabartinė vadovė yra Naida Šnipaitė–Johnson, priklauso Boston (MA), Hartford (CT), New York (NY), Philadelphia (PA), Eashingto (D.C.), Waterbury (CT) ir Worcester (MA) apylinkės.

Stovykloms šiuo metu vadovauja prieš 20 metų iš Anglijos į Ameriką atvykęs bostonietis Romas Juozelskis. Į stovyklas susirinkusiems vaikučiams ir jaunuoliams laukia daug linksmybių. Jiems vadovauja vyresni skautai. Bendraamžiai lietuviukai skautai kuria laužus, leidžiasi į įvairias keliones vandeniu, baidarėm, burlaiviais, kanojom. Vaikai šoka, dainuoja, bendrauja ir turi galimybės išmokti daug įdomių dalykų ne tik susijusių su skautija, bet ir su jų tėvų ir senelių paročiais, tradicijomis, istorija.

2008 m. tvarkaraštis

Atlanto skautų 2008 m. vasaros stovyklų kalendorius
Camps Schedule for 2008


◙    LOS ANGELES ATEITININKAI /Camp "Los Angeles ateitininkai"

www.ateitis.org
--------------------------------------------------
>> Montecito, Los Angeles, CA <>
     
Tel.: (000) <>
      Stovyklos vadovė - Kristina Bandziulis
      (661) 272-9928,Bandziulis@cs.com

Stovykla įkurta - 19<> m.
Stovykla pasiekiama:<>

Neturėdami nuolatinės stovyklavietės, lietuviai ateitininkai stovyklas rengia įvairiuose vasarvietėse
Jau apie 20 metų lietuvių ateitininkų stovyklos rengiamos Montecito mieste, Casa de Maria retreat Centre

Los Angeles ateitininkų stovykla veikia jau virš 50 metų. Jas rengia ateitininkų draugija. Prieš 5 metus vadovavimą stovykloms perėmė Kristina Bandžiulienė. Jai talkininkauja ir kiti vietinės lietuvės Audra Narbutienė ir Vita Vilkienė

Stovyklų metu vaikai turi progą pabendrauti su kitais lietuviais ateitininkų dvasioje. Jiems organizuojami įvairūs užsiėmimai, pamokėlės, bei sportinė veikla. Taip pat rengiamos išvykos į pajūrį ir i vietinį muziejų.

Pirmenybė stovyklauti tenka organizacijos nariams, tada priimami ir kiti norintys.
Papildoma informacija www.ateitis.org

2008 m. tvarkaraštis

Los Angeles ateitininkų 2008 m. vasaros stovyklų kalendorius
Camps Schedule for 2008

Reklama

Ultricies enim volutpat. Pharetra hac nostra leo feugiat nunc natoque. Euismod ad malesuada. Sapien eget turpis. Aliquet dolor potenti.

Renginiai

Visuotiniai

(iki Lapkričio 20 d.)
Iš kartos į kartą: Lietuva, aš turiu tave
Lithuanian Foundation, Inc., 14911 127th Street, Lemont, IL 60439

Northeastern States

MA - Kristoforas Staknys/Christopher Staknys (piano) koncertuos trijuose renginiuose (Gegužės/May 30; Birželio/June 6, 7 )

The New England Conservatory, 290 Huntington Avenue, Boston, MA 02115

PA - Kviečiame dalyvauti- RUDENĮ bus organizuojama antroji Filadelfijos Lietuvių Bendruomenės FOTOGRAFIJOS PARODA

Šv. Andriejaus parapijos salėje, 19th and Wallace Streets, Philadelphia, PA 19130

PA - Kviečiame registruoti savo vaikus sekantiems mokslo metams į FILADELFIJOS LIETUVIŠKĄ MOKYKLĖLĘ

Philadelphia

VT - NERINGA- Šeimų stovyklos; Vaikų stovyklos; Registracija

Neringos stovykla

VT - Neringa ir Putnamo vienuolynas FOTO ALBUME

VT - GILIJA AUKŠTIKALNIS operoje "Sevilijos kirpėjas"/GILIANA AUSTIN in opera "The Barber of Seville" (Birželio/June 5, 7, 9, 11)

Town Hall Theater, Middlebury, Vermont

Southern States

Renginių nėra

Midwest States

Renginių nėra

Western States

Renginių nėra

Pranešimai

Rašykite bet kokiu klausimu.

Visada bus atsakyta

Lietuvybė JAV

Massachusetts State
District of Columbia
Pennsylvania State
New Jersey State
Connecticut Sate
New York State
California State

Michigan Sate
Florida State
Illinois State
Ohio State
Kitos valstijos

Mes JAV

Lietuviška spauda
Radio ir TV laidos
Sporto klubai
Bažnyčios
Stovyklos
Mokyklos
Skautai
Bankai
Vyčiai

Mūsų centrai

Pasaulio lietuvių centras
Lietuviškas maistas
Lietuvių fondas
Tautos fondas
ALKA
LTSC

Mūsų specialistai

Advokatai
Gydytojai

Reklama

European
Caregivers & Companions

European Caregivers & Companions

We can help you anywhere in        N e w   E n g l a n d

Nuorodos

Geros avia bilietų kainos
       Doleris
       Vytis Tours


Mūsų kultūra

Muzikos atlikėjai
Dainos grupės
Dainininkai
Dailininkai
Šokėjai

Verta aplankyti