Atspausdinta iš: http://www.litua.com/lt.php/apylinkes/CT

Konektikuto lietuviai ● Connecticut Lithuanian

Lietuvių telkiniai

Susirinkimų vietos

Organizacijos, įstaigos

Valstybinės

Visuomeninės

Švietimo

Vietovės

Hartford

New Britain

Waterbury

Putnam

New Haven

Bridgeport

Stamford

New London

CT dabar gyvena gyventojų /Population - 3,502,309 (29-ta pagal gyventojus JAV valstija)
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_U.S._states_by_population
Plotas /Land Area - 14,357 km2 /5,543 mi2 (48-a pagal dydį JAV valstija)
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_U.S._states_by_area


◙    Lietuvių telkiniai Konektikuto valstijoje

Istorija


◙    Susirinkimų vietos /Meeting Places

-----------------
>> Hartford

Šventos Trejybės bažnyčia /Holy Trinity Church
Įkurta /Established - 1900 m.

53 Capitol Ave., Hartford, CT 06106
Tel.: (860) 246-4162, holytrinity53@yahoo.com

----------------------
>>  New Britain

Šv. Andriejaus bažnyčia /St. Andrew Church
Įkurta /Established - 1895 m.

396 Church St., New Britain, CT 06050
Tel.: (860) <>

--------------------
>> Waterbury

Šv. Juozapo bažnyčia /St. Joseph Church
Įkurta /Established - 1894 m.

6 Congress Ave., Waterbury, CT 06708
Tel.: (508) 754-5142

Vyčių klubas /Knights of Lithuania Club
Įkurtas /Established - 19<> m.

85 Green St., Waterbury, CT 06708
Tel.: (203) <>

-----------------
>> Putnam

Mergelės Marijos Vienuolynas /Immaculate Conception Convent
Įkurta /Established - 1943 m.

600 Liberty Highway, Putnam, CT 06260
Tel.: (860) 928-7955

-----------------
>> Bridgeport

Šv. Jurgio bažnyčia /St. George Church
Įkurta /Established - 1907 m.

443 Park Ave., Bridgeport, CT 06604
Tel.: (203) <>


◙    Organizacijos, įstaigos /Organizations, Societies

-----------------------------------------------------------------------
>> Lietuvą atstovaujančios /Lithuania Presenting

Nėra

------------------------------------------------------
>> Bendros visuomeninės /Common

Lietuviška radijo laida "Tėvynės garsai"
Lithuanian Radio Hour Program "Sounds of the Homeland"
Transliuojama iš Hartford

91.3 FM per WWUH stotį
Sekmadieniais /Sundays  5:00 - 6:00 p.m.
Dalia Dzikienė, vadovė /President
Tel.: (860) 521-6028, Dzikas@aol.com

Konektikuto Lietuvių Sporto Klubas (KLSK)
Lithuanian Sports Club of Connecticut, Inc.

www.klsk.us
http://groups.msn.com/CLSC - KLSK naujienu grupė
(206) 600-5575 - Messaging Service
29 John St., Waterbury 06708, St. Joseph’s School Gym - treniruotės/Practice
Penktadieniais /Fridays: 7:00 p.m. - 10:00 p.m.
Vaiva Geležauskaitė, presidentė /President
Tel.: (203) 809-3555, Veziukas@comcast.net

JAV LB Connecticut apygarda
LAC Inc. Connecticut District
Įsisteigė /Established - 1954

Edvinas Giedrimas, pirmininkas /Regional Chair
Tel.: (860) 529-5115, edg159@yahoo.com

--------------------------------------------------------------------------------
>> Lituanistinės mokyklos /Lithuanian Weekend School

Šeštadieninė lituanistinė “Atgimimo mokykla”
Connecticut Lithuanian Weekend School in New Britain /Hartford

www.blsm.org
396 Church St., New Britain, CT 06050
Šv. Andriejaus bažnyčios klasėse
Šeštadieniais: 9:00 a.m. - 12:00 p.m.
Aelita Bagdonienė, direktorė /Principal
Tel.: (860) 404-8953, bagdoniene@sbcglobal.net


VIETOVĖS

◙    Hartford Area
      Hartfordo apylinkė

Sostinėje Hartford gyvena /Capital Hartford Population - 124,512(189-as pagal dydį JAV miestas)
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_United_States_cities_by_population
Atstumas nuo Niujorko /Distance from New York - 118 mi /190 km
Atstumas nuo Bostono /Distance from Boston - 100 mi /160 km
www.randmcnally.com

ORGANIZACIJOS, KLUBAI, DRAUGIJOS, ĮSTAIGOS
Organizations, Clubs, Societies

LB Hartford apylinkės valdyba
Lithuanian American Community Hartford Chapter

Danutė Grajauskienė, pirmininkas /Chair
Tel.: (860) 657-9067, danuteg@juno.com
Viktoras Kogelis, vicepirmininkas
Danutė Grajauskienė, sekretorė, danuteg@juno.com
Jonas Strimaitis, iždininkas, jstrimaitis3@comcast.net
Rolandas Luščikauskas, informacija, luscikauskas@gmail.com
Kristina Šerkšnienė, socialiniai klausimai

Šv. Trejybės parapijos komitetas
Holy Trinity Lithuanian Parish Committee

Žiurys Eugene, pirmininkas /Chair
Tel.: (860) 529-7339, rel-wavc1@juno.com

53 Capitol Ave., Hartford, CT 06106
Ann Liza, pirmininkė /Chair
Tel.: (860) 246-4162, holytrinity53@yahoo.com
Mišios lietuviškai /Mass in Lithuanian
Sekmadieniais /Sundays - 9:00 a.m.

Lietuvių liaudies šokių grupė "Berželis"
Lithuanian Folk Dance Group "Berželis"

Sekmadieniais - 6:00 p.m., repeticijos
Asta Nenortienė, vadovė /Director
Tel.: (860) 678-0869, astilkaspilka@sbcglobal.net

Šv. Trejybės bažnyčios choras
Holy Trinity Church Choir

Jurgis Petkaitis, vadovas /Director
Tel.: (860) 523-5473

Lietuvos Vyčiai, 6-ta kuopa
Knights of Lithuania, Cauncil 6

Frank Kadis, pirmininkas /Chair
Tel.: (860) 749-6245

Hartfordo skautai ir skautės
Hartford Scouts

Linas Banevičius, pirmininkas /Scout Master
Tel.: (860) 693-1098, L.Banevicius@comcast.net

Skautai vaikai - Vilkiukai ir Paukštytės
Children Scouts - VIlkiukai ir Paukštytės;

Vilkiukai - Linas Banevičius, vadovas /Organizer
Tel.: (860) 693-1098, L.Banevicius@comcast.net
Paukštytės - Debbie Pileikinė, vadovė /Organizer
Tel.: (860) 668-6324, dpileika@msn.com

Lietuvių karių veteranų sąjunga "Ramovė"
The Lithuanian Veterans Association "Ramovė"

Petras Vilinskas, pirmininkas /Chair
Tel.: (860) <>

Amerikos Lietuvių Romos Katalikių (ALRK)Moterų Sąjunga - 17-ta kuopa
American Lithuanian Roman Catholic Women's Alliance, Chapter 17

Kathryn Urban, pirmininkė /Chair
Tel.: (860) 529-6602

Trečiadienių diskusijų grupė
Wednesday Prayer /Discussion Group

Sister Mary Louise Rouleau, CSJ, vadovė /Organizer
Tel.: (860) 246-4162, holytrinity53@yahoo.com

Kavos klubas
Coffee Club

V. Kogelis, D. Grajauskienė, organizatoriai /Organizers
Tel.: (860) 657-9067, danuteg@juno.com

◙    New Britain Area
      Niubriteno apylinkė

Miesto gyventojų /City Population - 71,538
www.city-data.com,www.ersys.com
Atstumas nuo Niujorko /Distance from <> - <> mi /<> km
Atstumas nuo Hartfordo /Distance from Hartford - <> mi /<> km

ORGANIZACIJOS, KLUBAI, DRAUGIJOS, ĮSTAIGOS
Organizations, Clubs, Societies

LB New Britain apylinkės valdyba
Lithuanian American Community New Britain Chapter

Irena Leiberytė-Belanger, pirmininkė /Chair
Tel.: (860) 229-1197, pqbel@hotmail.com
Evaldas Malinauskas, pavaduotojas, evaldas@assalock.com
Catherine Salka, iždininkė
Jolanta Molitierno, sekretorė
Angelė Jonynienė, narė
Sigita Lančinskienė, narė, auronis@comcast.net
Juozas Liudžius, narys, JBL101@webtv.net

Šv. Andriejaus parapijos komitetas
St. Andrew Parish Committee

396 Church St., New Britain, CT 06050
Dino Rubino, pirmininkas /Chair
Tel.: (860) 224-7817
Mišios lietuviškai /Mass in Lithuanian
Sekmadieniais /Sundays - 11:30 a.m.

Šv. Andriejaus bažnyčios choras
St. Andrew Church Choir

Ganzer Geraldine, vadovė /Director
Tel.: (860) 223-0897

Šv. Andriejaus Rožančiaus draugija
Rosary Society

Brian Daigle, pirmininkė /Principal
Tel.: (860) 828-7728

Ansamblis "Sodžius"
Ensemble "Sodžius"

Raimonda Aleknavičiūtė-Jalinskas, vadovė /Director
Tel.: (860) 521-1046

Lietuvių pensininkų klubas
Lithuanian–American Seniors of St. Andrew

Algirdas Gaidimauskas, pirmininkas /Chair
Tel.: (860) 828-9290

Kavos klubas
Coffee Club

Elizabeth Liudžiuvienė, vadovė /Organizer
Tel.: (860) 223-2380

◙    Waterbury Area
      Voterburio apylinkė

Miesto gyventojų /City Population - 107,251(234-as pagal dydį JAV miestas)
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_United_States_cities_by_population
Atstumas nuo Niujorko /Distance from <> - <> mi /<> km
Atstumas nuo Hartfordo /Distance from Hartford - <> mi /<> km

ORGANIZACIJOS, KLUBAI, DRAUGIJOS, ĮSTAIGOS
Organizations, Clubs, Societies

LB Waterbury apylinkės valdyba
Lithuanian American Community Waterbury Chapter

Violeta Stasionienė, pirmininkė /Chair
Tel.: (203) 525-4271, mjlabas@gmail.com
Linas Balsys, pavaduotojas, lebalsys@ix.netcom.com
Onute Eidukaitienė, iždininkė, VitaOna@hotmail.com
Marius Janušaitis, informacija, mjlabas@gmail.com
Monika Karnuševičiūtė, narė, mkarnuse@yahoo.com
Juozas Kazlauskas, narys
Zita Rossi, narė, rcharles@snat.net
Charles Rossi, narė, rcharles@snat.net
Vytautas Petruškevičius, narys

Šv. Juozapo parapijos komitetas
St. Joseph Parish Committee

46 Congress Ave., Waterbury, CT 06708
<>, pirmininkas /Chair
Tel.: (203)
Mišios lietuviškai /Mass in Lithuanian
Sekmadieniais /Sundays - 10:30 a.m.

Lietuvos Vyčiai, 26-a kuopa
Knights of Lithuania, Cauncil 26

Linas Balsys, pirmininkas /President
Tel.: (203) 241-3695, lebalsys@ix.netcom.com

Lietuvių klubas
Lithuanian Club

Joseph Stiklius, pirmininkas /President
Tel.: (203)

◙    Putnam Area
      Patnam apylinkė

Miesto gyventojų /City Population - 6,746
www.city-data.com, www.ersys.com
Atstumas nuo Hartfordo /Distance from Hartford - <> mi /<> km
Atstumas nuo Bostono /Distance from Boston - <> mi /<> km

ORGANIZACIJOS, KLUBAI, DRAUGIJOS, ĮSTAIGOS
Organizations, Clubs, Societies

LB Eastern Connecticut apylinkės valdyba
Lithuanian American Community Eastern Connecticut Chapter

Diana Norkienė, pirmininkė /Chair
Tel.: (860) 477-0043, diananork@yahoo.com
Vytautas Alksninis, VP spec. reikalai
Tel.: (860) 429-5606, alks@charter.net
Sonata Lazauskienė, VP Socialiniai reikalai
Tel.: (860) 423-9268, LSonke@vahoo.com
Regina Taunienė, VP visuomeniniai reikalai
Tel.: (860) 928-6052
Snieguolė Stapčinskaitė, sekretorė
Tel.: (860) 202-0734, sniegasta@centras.lt
Pranas Valys, iždininkas
Tel.: (860) 974-2617, vlsfns@hotmail.com

Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų vienuolynas
Sisters of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary Convent

600 Liberty Highway, Putnam, CT 06260
Tel.: (860) 928-7955
Ses. Bernardeta, provinciolė /Chair
Tel.: (860) 928-7955 arba (860) 928-5294

Amerikos lietuvių kultūros archyvas (ALKA)
American - Lithuanian Culture Archive

37 Mary Crest Dr., Putnam, CT 06260
Juozas Rygelis, direktorius /Director
Tel.: (860) 923-3043

Matulaičio slaugos namai
Matulaitis Nursing Home

10 Thurber Rd., Putnam, CT 06260
Tel.: (860) 928-5294

Bendras Amerikos Lietuvių Fondas "BALFas"
United Lithuanian Relief Fund of America, Inc.

<>, atstovas /Representative
Tel.: (860) <>

Marijonapolio mokykla
Marianapolis Preparatory School

Tel.: (860) 923-2220, Thompson, CT 06277

◙    New Haven Area
      Niuheiveno apylinkė

Miesto gyventojų /City Population - 124,001(192-as pagal dydį JAV miestas)
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_United_States_cities_by_population
Atstumas nuo Niujorko /Distance from New York - <> mi /<> km
Atstumas nuo Hartfordo /Distance from Hartford - <> mi /<> km

ORGANIZACIJOS, KLUBAI, DRAUGIJOS, ĮSTAIGOS
Organizations, Clubs, Societies

LB New Haven apylinkės valdyba
Lithuanian American Community New Haven Chapter

Džina Inkratienė, pirmininkė /Chair
Tel.: (203) 469-2146, inkratiene@sbcglobal.net
Laima Reis, vicepirmininkė, labusas2005@yahoo.com
Birutė Gelažauskienė, sekretorė,
Židrūnas Gimbutas, iždininkas, zydrunas.gimbutas@madmaxoptics.com
Sigita Šimkuvienė-Rosen, narė, ssimkute@comcast.net
Arvydas Trumpauskas, narys,
Rimas Samis, narys,
Diana Coppello, narė,

Connecticut lietuvių teatras
Connecticut Lithuanian Theater

Sigita Šimkuvienė-Rosen, vadovė /Director
Tel.: (203) 773-1257, ssimkute@comcast.net

◙    Bridgeport Area
      Bridžporto apylinkė

Miesto gyventojų /City Population - 137,912 (175-as pagal dydį JAV miestas)
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_United_States_cities_by_population

Atstumas nuo Niujorko /Distance from <> - <> mi /<> km
Atstumas nuo Bostono /Distance from Boston - <> mi /<> km

ORGANIZACIJOS, KLUBAI, DRAUGIJOS, ĮSTAIGOS
Organizations, Clubs, Societies

LB Bridgeport apylinkės valdyba
Lithuanian American Community Bridgeport Chapter

Laurynas Misevičius, pirmininkas /Chair
Tel.: (203) 895-7147, larrykaunas@yahoo.com
Giedrė Stankūnienė, vicepirmininkė, giedrestankunas@hotmail.com
Gintarė Ivaškienė, vicepirmininkė, Gintare36@yahoo.com
Jevgenija Misevičienė, iždininkė, zenecka@yahoo.com
Laima Filipauskaitė-Abbas, sekretorė, LaimaFilip@sbcglobal.net

Lietuvos Vyčiai, 141-a kuopa
Knights of Lithuania, Cauncil 141

Sigita Barbara Wilcinskas-Schmidt, vadovė /Chair
Tel.: (203) 773-1257, ssimkute@comcast.net

Lietuvių vyrų klubas
Lithuanian Young Men's Society Club-Bar

Lafayette St.
Thomas Kanasky, pirmininkas /Chair
Tel.: (203) <>, TLKanasky@earthlink.net

◙    Stamford Area
      Stemfordo apylinkė

Miesto gyventojų /City Population - 119,261  (201-as pagal dydį JAV miestas)
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_United_States_cities_by_population

Atstumas nuo Niujorko /Distance from New York - <> mi /<> km
Atstumas nuo Hartfordo /Distance from Hartford - <> mi /<> km

ORGANIZACIJOS, KLUBAI, DRAUGIJOS, ĮSTAIGOS
Organizations, Clubs, Societies

Istorija

◙    New London Area
      Niulondono apylinkė

Miesto gyventojų /City Population - 25,671

Atstumas nuo Niujorko /Distance from New York - <> mi /<> km
Atstumas nuo Hartfordo /Distance from Hartford - <> mi /<> km

ORGANIZACIJOS, KLUBAI, DRAUGIJOS, ĮSTAIGOS
Organizations, Clubs, Societies

Istorija

Reklama

Ultricies enim volutpat. Pharetra hac nostra leo feugiat nunc natoque. Euismod ad malesuada. Sapien eget turpis. Aliquet dolor potenti.

Renginiai

Visuotiniai

(iki Lapkričio 20 d.)
Iš kartos į kartą: Lietuva, aš turiu tave
Lithuanian Foundation, Inc., 14911 127th Street, Lemont, IL 60439

Northeastern States

MA - Kristoforas Staknys/Christopher Staknys (piano) koncertuos trijuose renginiuose (Gegužės/May 30; Birželio/June 6, 7 )

The New England Conservatory, 290 Huntington Avenue, Boston, MA 02115

PA - Kviečiame dalyvauti- RUDENĮ bus organizuojama antroji Filadelfijos Lietuvių Bendruomenės FOTOGRAFIJOS PARODA

Šv. Andriejaus parapijos salėje, 19th and Wallace Streets, Philadelphia, PA 19130

PA - Kviečiame registruoti savo vaikus sekantiems mokslo metams į FILADELFIJOS LIETUVIŠKĄ MOKYKLĖLĘ

Philadelphia

VT - NERINGA- Šeimų stovyklos; Vaikų stovyklos; Registracija

Neringos stovykla

VT - Neringa ir Putnamo vienuolynas FOTO ALBUME

VT - GILIJA AUKŠTIKALNIS operoje "Sevilijos kirpėjas"/GILIANA AUSTIN in opera "The Barber of Seville" (Birželio/June 5, 7, 9, 11)

Town Hall Theater, Middlebury, Vermont

Southern States

Renginių nėra

Midwest States

Renginių nėra

Western States

Renginių nėra

Pranešimai

Rašykite bet kokiu klausimu.

Visada bus atsakyta

Lietuvybė JAV

Massachusetts State
District of Columbia
Pennsylvania State
New Jersey State
Connecticut Sate
New York State
California State

Michigan Sate
Florida State
Illinois State
Ohio State
Kitos valstijos

Mes JAV

Lietuviška spauda
Radio ir TV laidos
Sporto klubai
Bažnyčios
Stovyklos
Mokyklos
Skautai
Bankai
Vyčiai

Mūsų centrai

Pasaulio lietuvių centras
Lietuviškas maistas
Lietuvių fondas
Tautos fondas
ALKA
LTSC

Mūsų specialistai

Advokatai
Gydytojai

Reklama

European
Caregivers & Companions

European Caregivers & Companions

We can help you anywhere in        N e w   E n g l a n d

Nuorodos

Geros avia bilietų kainos
       Doleris
       Vytis Tours


Mūsų kultūra

Muzikos atlikėjai
Dainos grupės
Dainininkai
Dailininkai
Šokėjai

Verta aplankyti