Atspausdinta iš: http://www.litua.com/lt.php/apylinkes/OH

Ohajaus lietuviai ● Ohio Lithuanian

Lietuvių telkiniai

Susirinkimų vietos

Organizacijos, įstaigos

Valstybinės

Visuomeninės

Švietimo

Vietovės

Cleveland

Cincinnati

Dayton

OH yra gyventojų /Population - 11,466,917 (7-ta pagal gyventojus JAV valstija)
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_U.S._states_by_population
Plotas /Land Area - 116,096 km2 /44,825 mi2 (34-ta pagal dydį JAV valstija)
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_U.S._states_by_area
Sostinėje <> gyvena /State Capital <> Population - <>


◙    Lietuvių telkiniai Ohajaus valstijoje

Istorija


◙    Susirinkimų vietos /Meeting Places

-------------------
>> Cleveland

"Lietuviu klubas" Lietuvių namuose
"Lithuanian Club" at Lithuanian Village
Įkurtas /Established - 19xx

877 East 185 St., Cleveland, Ohio 44119
Tel.: (000)

Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos bažnyčia
Our Lady of Perpetual Help Church

Įkurta /Established - 1929 m.

18022 Neff Rd, Cleveland, OH 44119
Tel.: (216) 531-4263

Šv. Jurgio lietuvių bažnyčia
St. George Lithuanian Church

Įkurta /Established - 1901

6527 Superior Ave., Cleveland, OH 44103
Tel.: (216) 431-5794


◙    Organizacijos, įstaigos /Organizations, Societies

-----------------------------------------------------------------------
>> Lietuvą atstovaujančios /Lithuania Presenting

Lietuvos Respublikos garbės konsulatas
Lithuanian Republic Honorary Consulate in Cleveland

Ingrida Gertrūda Bublys - Cleveland
18021 Marcella Rd., Suite 101, Cleveland, OH 44119
Tel: (216) 486-8692, ingrida.bublys@ibinternationalinc.com

------------------------------------------------------
>> Bendros visuomeninės /Common

JAV LB Ohio apygarda
LAC Inc. Ohio District

Nomeda Vucianienė , pirmininkė /Regional Chair
Tel.: (440) 255-6832, vucianisnapalys@juno.com

Lietuviška radijo programa "Tėvynės Garsai"
Lithuanian Radio Program "Sounds of the Homeland"
Transliuojama iš Cleveland

88.7 FM (88.7 MHz) WJCU stotis
Sekmadieniais /Sundays:  8:00 ÷ 10:00 a.m.
Laidų vadovė ir pagrindinė pranešėja /Director
Aldona Stempužienė  - 4249 Lambert Rd., Cleveland, OH 44121
Transliacijos metu (8:00-10:00 a.m.) laidą galima girdėti ir internetu
www.wjcu.org

Lietuviu klubas
Lithuanian Club

877 East 185 St., Cleveland, OH 44119
Tel.: (216) 531-2131

Savaitraštis "DIRVA"
The American Lithuanian Weekly "Soil"

P.O. Box 19010, 19807 Cherokee Ave., Cleveland, OH 44119
Tel.: (216) 531-8150, dirva@ix.netcom.com
Išleidžiamas kas dvi savaitės - antradieniais
Leidėjas - Amerikos Lietuvių Spaudos ir Radijo Draugija "Viltis"
Published weekly, by the American-Lithuanian Press and Radio Association "Viltis", Inc.
Leidžiamas nuo /Published from - 1916.VIII.26
"Dirva" yra lietuvių tautinės minties savaitraštis,
perorganizavus laikraštį "Santaika", kuris ėjo nuo 1915.XI.25

Ohio skautai ir skautės
California Scouts

<>, vietininkas /Scout Master
Tel.: <>

Lietuvos Vyčiai, <>-a kuopa
Knights of Lithuania, Cauncil <>

<> pirmininkas /Chair
Tel.: (860) <>

Lietuvių Kredito Kooperatyvas "Taupa"
Taupa Lithuanian Credit Union, Inc.
Įkurta /Established - 19oo? m.

www.taupa.com
767 East 185th St., Cleveland, OH 44119
Tel.: (216) 481-6677, taupa@aol.com

"Gintaras"
"Gintaras" Dining Room

877 E. 185th Str., Cleveland, OH <>
Tel.: (216) 531-2131

--------------------------------------------------------------------------------
>> Lituanistinės mokyklos /Lithuanian Weekend School

Aušros aukštesnioji lituanistinė mokykla
Ausros Lithuanian Weekend High School in Cleveland

18021 Marcella Rd., Cleveland, OH 44119
Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos bažnyčia
Our Lady of Perpetual Help Church
Šeštadieniais: 9:00 a.m. - 12:30 p.m.
Vida Bučmienė, vedėja /Director
Tel.: (216) 481-0653

Šv. Kazimiero lituanistinė mokykla
St. Casimir Lithuanian Weekend School in Cleveland

18021 Marcella Rd., Cleveland, OH 44119
Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos bažnyčia
Our Lady of Perpetual Help Church
Šeštadieniais: 9:00 a.m. - 12:30 p.m.
Aida O'Meara, vedėja /Director
Tel.: (440) 209-8160, omearaiv@yahoo.com

Tėvynės Žiburėliai lituanistinis darželis
Tėvynės Žiburėliai  Lithuanian Weekend School in Cleveland

18021 Marcella Rd., Cleveland, OH 44119
Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos bažnyčia
Our Lady of Perpetual Help Church
Šeštadieniais: 9:00 a.m. - 12:30 p.m.
Aida O'Meara, vedėja /Director
Tel.: (440) 209-8160, omearaiv@yahoo.com

Cincinnati lituanistinė mokykla
Lithuanian Weekend School in Cincinnati

Adresas
<> vieta
Šeštadieniais: 9:00 a.m. - 12:00 p.m.
Kristina Parrott, vedėja /Director
Tel.: (000), kristinap@fuse.net


VIETOVĖS

◙    Cleveland Area
      Clivlendo apylinkė

www.abc.com

Miesto gyventojų /City Population - 444,323 (40-as pagal dydį JAV miestas)
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_United_States_cities_by_population
Atstumas nuo Čikagos /Distance from Chicago - 350 mi / <>km
Atstumas nuo Niujorko /Distance from New York - 500 mi /<> km
Atstumai nuo/Distance from:
Detroit - 200 mi, Washinton DC - 380 mi, Cincinati - 320 mi, Pittsburgh - 120 mi, Niagara Falls - 180 mi

ORGANIZACIJOS, KLUBAI, DRAUGIJOS, ĮSTAIGOS
Organizations, Clubs, Societies

LB Ohio apylinkės valdyba
Lithuanian American Community Ohio Chapter

www.abc.com
Algis Gudėnas , pirmininkas /Chair
Tel.: (216) 481-0465, linrik@adelphia.net
Nariai:

Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos parapijos komitetas
Our Lady of Perpetual Help Lithuanian Parish Committee

18022 Neff Rd, Cleveland, OH 44119
<> pirmininkas /Chair
Tel.: (860) <>
Mišios lietuviškai /Mass in Lithuanian
Sekmadieniais /Sundays - 10:00 a.m.

Šv. Jurgio parapijos komitetas
St. George Lithuanian Parish Committee

6527 Superior Ave., Cleveland, OH 44103
<> pirmininkas /Chair
Tel.: (860) <>
Mišios lietuviškai /Mass in Lithuanian
Sekmadieniais /Sundays - 9:00 a.m. ir 10:30 a.m.

Lietuvių tautiniai namai???
American Lithuanian National Center, Inc.???

xxx
Tel.: (000)
<>, valdybos pirmininkas /Board Chair
Tel.: (000)

Meno saviveikla
<>

<>, vadovas /Director
Tel.: <>

Tautinių šokių grupė "Švyturys"
Lithuanian folk dance group "Svyturys"

<>, vadovė /Director
Tel.: (000) <>

Tautinių šokių grupė "Grandinėlė"
Lithuanian folk dance group "Grandinele"

<>, vadovė /Director
Tel.: (000) <>

Sporto klubas "ooo"
Lithuanian Sports Club "ooo"

<>, pirmininkas /Chair
Tel.: <>

◙    Cincinnati Area
      Cincinačio apylinkė

www.cincilietuviai.com

Miesto gyventojų /City Population - 332,252 (56-as pagal dydį JAV miestas)
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_United_States_cities_by_population
Atstumas nuo Čikagos /Distance from Chicago - <> mi / <>km
Atstumas nuo Niujorko /Distance from New York - <> mi /<> km

ORGANIZACIJOS, KLUBAI, DRAUGIJOS, ĮSTAIGOS
Organizations, Clubs, Societies

LB Cincinnati apylinkės valdyba
Lithuanian American Community Cincinnati Chapter

www.cincilietuviai.com
Darius Sabaliūnas, pirmininkas /Chair
Tel.: (513) 761-1024n, (513) 509-7144m, darius@sabaliunas.com
Gražvydas Supronas, pirmininkas /Chair
Tel.: (513) 807-1583, gsupronas@yahoo.com

Lietuvos Vyčiai, n-a kuopa
Knights of Lithuania, Cauncil n

<>, pirmininkė /Chair
Tel.: (508) 586-0650

◙    Dayton Area
      Deitono apylinkė

www.abc.com

Miesto gyventojų /City Population - 156,771 (144-as pagal dydį JAV miestas)
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_United_States_cities_by_population
Atstumas nuo Čikagos /Distance from Chicago - <> mi / <>km
Atstumas nuo Niujorko /Distance from New York - <> mi /<> km

ORGANIZACIJOS, KLUBAI, DRAUGIJOS, ĮSTAIGOS
Organizations, Clubs, Societies

LB Dayton apylinkės valdyba
Lithuanian American Community Dayton Chapter

www.abc.com
Judy Petrokas, įgaliotinė /Representative
Tel.: (937) 461-0212, jpetrokas@aol.com

Lietuvos Vyčiai, n-a kuopa
Knights of Lithuania, Cauncil n

<>, pirmininkė /Chair
Tel.: (508) 586-0650

Reklama

Ultricies enim volutpat. Pharetra hac nostra leo feugiat nunc natoque. Euismod ad malesuada. Sapien eget turpis. Aliquet dolor potenti.

Renginiai

Visuotiniai

(iki Lapkričio 20 d.)
Iš kartos į kartą: Lietuva, aš turiu tave
Lithuanian Foundation, Inc., 14911 127th Street, Lemont, IL 60439

Northeastern States

MA - Kristoforas Staknys/Christopher Staknys (piano) koncertuos trijuose renginiuose (Gegužės/May 30; Birželio/June 6, 7 )

The New England Conservatory, 290 Huntington Avenue, Boston, MA 02115

PA - Kviečiame dalyvauti- RUDENĮ bus organizuojama antroji Filadelfijos Lietuvių Bendruomenės FOTOGRAFIJOS PARODA

Šv. Andriejaus parapijos salėje, 19th and Wallace Streets, Philadelphia, PA 19130

PA - Kviečiame registruoti savo vaikus sekantiems mokslo metams į FILADELFIJOS LIETUVIŠKĄ MOKYKLĖLĘ

Philadelphia

VT - NERINGA- Šeimų stovyklos; Vaikų stovyklos; Registracija

Neringos stovykla

VT - Neringa ir Putnamo vienuolynas FOTO ALBUME

VT - GILIJA AUKŠTIKALNIS operoje "Sevilijos kirpėjas"/GILIANA AUSTIN in opera "The Barber of Seville" (Birželio/June 5, 7, 9, 11)

Town Hall Theater, Middlebury, Vermont

Southern States

Renginių nėra

Midwest States

Renginių nėra

Western States

Renginių nėra

Pranešimai

Rašykite bet kokiu klausimu.

Visada bus atsakyta

Lietuvybė JAV

Massachusetts State
District of Columbia
Pennsylvania State
New Jersey State
Connecticut Sate
New York State
California State

Michigan Sate
Florida State
Illinois State
Ohio State
Kitos valstijos

Mes JAV

Lietuviška spauda
Radio ir TV laidos
Sporto klubai
Bažnyčios
Stovyklos
Mokyklos
Skautai
Bankai
Vyčiai

Mūsų centrai

Pasaulio lietuvių centras
Lietuviškas maistas
Lietuvių fondas
Tautos fondas
ALKA
LTSC

Mūsų specialistai

Advokatai
Gydytojai

Reklama

European
Caregivers & Companions

European Caregivers & Companions

We can help you anywhere in        N e w   E n g l a n d

Nuorodos

Geros avia bilietų kainos
       Doleris
       Vytis Tours


Mūsų kultūra

Muzikos atlikėjai
Dainos grupės
Dainininkai
Dailininkai
Šokėjai

Verta aplankyti