Atspausdinta iš: http://www.litua.com/lt.php/zinynas/sokiai

Lietuviškų šokių grupės ● Lithuanians Dance Groups

Pradžia

1-ji šokių šventė

Visos šokių šventės

Tautinių šokių institutas

Dabar egzistuojančios grupės

NewEngland States

--- Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island

Atlantic States

--- Delaware, District of Columbia, Maryland, New Jersey, New York, Pennsylvania

Midwest States

--- Illinois, Indiana, Michigan, Ohio, Wisconsin

Central States

--- Kansas, Minnesota, Nebraska

South States

--- Arkansas, Florida, Georgia, North Carolina, Texas

Western States

--- Arizona, California, Colorado, Hawaii, Oregon, Washington

www.sokiusvente.com

1932 m. - vienuolės Šv..Kazimiero seserys pradėjo mokyti moksleives tautinių šokių
1933 m. Čikagoje, vadovas Vytautas Beliajus ir New York, vadovaujant Lilijai Stilonaitei įsikūrė 1-sios grupės.
1935 m. Clevelande Ona Karpienė sudarė tautinių šokių grupę prie "Jaunosios Birutės" jaunimo auklėjimo mokyklos.
1937 m. Bostone tautinių šokių grupę įkūrė Ona Pivoriūnaitė-Ivaškienė.

Po Antrojo pasaulinio karo į JAV atvykus naujai emigrantų bangai, iš Vokietijos persikėlė ten veikę šokių grupės - ansambliai. Šokėjų grupės susikūrė beveik visuose lietuvių telkiniuose. Jos daugumoje šoko savose vietovėse, ypač reprezentuojant Lietuvą tarp amerikiečių.


1-ji šokių šventė

Čikagoje sėkmingai 1956 m. liepos mėn. surengta pirmoji Dainų šventė parodė, kad gali būti surengtas ir JAV bei Kanados Lietuvių tautinių šokių festivalis. Lietuvių Bendruomenės Čikagos apygardos valdyba, vadovaujama dr. J. Bajerčiaus, nutarė 1957 metais Čikagoje surengti tautinių šokių festivalį.

Globojant LB Čikagos apygardos valdybai, buvo sudarytas šventės rengimo komitetas su informacijos, priėmimo, spaudos, pokylio, gydytojų ir repertuaro komisijomis. Komitetui vadovavo Bruno G. Shotas. Orkestro dirigentas - muz. Bronius Jonušas. Šventę vedė Juzė Daužvardienė.

Pirmoji Tautinių šokių šventė vyko 1957 m. birželio 30 d. "International Theatre" patalpose Čikagoje.
Šventėje dalyvavo šios šokėjų grupės: Baltimorės, Bostono, Detroito, Rockfordo, Grand Rapids, Rochesterio, Philadelphijos, Putnamo, Hartfordo, Čikagos "Ateitis", "Dainavos" ansamblis, Čikagos skautų "Grandis", Čikagos Aukštosios lituanistinės mokyklos šokėjai, Čikagos evangelikų jaunimo ratelis, Jūros skautųčių "Neringos" ir Čikagos šaulių klubo šokėjai, Čikagos tautinis moksleivių ansamblis, , Cicero "Žilvitis", Gary-Melrose Park šokėjų grupė, Urbanos "Vaivorykštė", Clevelando "Grandinėlė", Čiurlionio ansamblis, New Yorko moksleivių ir New Yorko "Rūtos" ansambliai.
Kanados: Hamiltono ir Toronto skautų "Gintaras".

Šventėje dalyvavo šokėjais gausios Čikagos lietuvių parapinės mokyklos: Šv. Jurgio (150 šokėjų), Dievo Apvaizdos (98), Aušros Vartų (62), Šv. Kryžiaus (107), Šv. Mykolo (27), Visų Šventųjų (45), Nekaltojo Prasidėjimo (53). Iš viso 1,421 šokėjai - 793 mokiniai ir 628 nuolatinių grupių  šokėjas.

Pirmosios tautinių šokių šventės programą sudarė suaugusiųjų šokiai: "Suktinis, "Kubilas, "Kalvelis", "Čigonėlis", "Mikita", "Kepurinė", "Vėdaras", "Šustas", "Jonkelis", "Senio polka", "Sadutė", "Oželis", "Blezdingėlė", "Rugučiai", "Malūnas" ir "Noriu miego".
Čikagos lietuvių parapinių mokyklų mokiniai pašoko: "Jurgelį", "Aguonėlę", "Uodą" ir "Audėjėlę". Mokiniai padainavo penkias dainas, vadovaujant Antanui Skriduliui. Lietuvių moksleivių tautinio ansamblio kanklininkės paskambino tris kūrinius. Šventę sveikino Chicago meras Richard J. Daley.Švntė buvo baigta pokyliu Morrison Hotel, skirtu Šokių šventės, Jaunimo kongreso ir Dailės parodos dalyviams.


Visos šokių šventės

1963.VII.7 - Chicago "International Amphitheatre" - 2-ji šventė. Dalyvavo 1113 šokėjai
1968.VII.7 - Chicago "International Amphitheatre" - 3-ji šventė - 1449 šokėjai
1972.VII.2 - Chicago "International Amphitheatre" - 4-ji šventė - 1777 šokėjai
1976.IX.5 - "International Amphitheatre" - 5-ji šventė - 1879 šokėjai
1980.VII.6 - "International Amphitheatre" - 6-ji šventė - 2268 šokėjai
1984.VII.6 - Richfield, Ohio - 6-ji šventė - 2025 šokėjai
1988.VII.3 - Hamilton, Ontario, Canada - 8-ji šventė - 1854 šokėjai
1992.VII.5 - "Rosemont Horizon" salėje, Rosemont, Ilinois - 9-ji šventė - 2127 šokėjai
1996.VII.6 - "Rosemont Horizon" salėje, Rosemont, Ilinois - 10-ji šventė - 2060 šokėjai
2000.VII.2 - "Hershey Centre", Misssissauga, Canada - 11-ji šventė - 1678 šokėjai
2004.VII.3 - "Allstate Arena", Rosemont, Ilinois - 12-ji šventė - 1602 šokėjai, 41 šokių kolektyvas
2008.VII. 6 - "Galen Center at the University of Southern California", 3400 S. Figueroa St., Los Angeles, CA 90007 - 13-ji šventė


Tautinių šokių institutas

1957 m. prie LB Kultūros fondo buvo įsteigtas Lietuvių tautinių šokių institutas, kurio tikslas yra puoselėti tautinių šokių tradicijas, rengti tautinių šokių mokytojus, atrenkti tinkamą muziką ir rūpinantis tautinių rūbų originalumu.

Šokių institutas organizuoja metinius tautinių šokių mokytojų kursus, palaiko glaudžius ryšius su egzistuojančiomis tautinių šokių grupėmis ir aktyviai prisideda organizuojant tautinių šokių šventes.


Dabar egzistuojančios grupės

XII šokių šventėje 2004.VII.3 Chicago iš JAV dalyvavo 35 kolektyvai, kuriuose viso buvo 1298 šokėjų - iš jų: 330 vaikai, 236 jauniai, 260 studentai, 329 suaugusieji, 143 veteranai. Iš Kanados dalyvavo 3 kolektyvai (236 asm.), iš Lietuvos - 2 kolektyvai (37 asm.) ir vienas kolektyvas iš Brazilijos (31 asm.).

XII šokių šventėje Los Angeles, CA planuoja dalyvauti 40 šokių kolektyvų (1107 asm.) - 35 grupės iš 19 JAV valstijų (932 asm.), 3 iš Kanados (116 asm.), - 3 iš Lietuvos (59 asm.)


◙    New E N G L A N D

-----------------------
>> Connecticut

Hartford - Lietuvių liaudies šokių grupė "Berželis"
Lithuanian Folk Dance Group "Berželis"

Dalia Dzikienė, vadovė /Director
Tel.: (860) 521-6028, Dzikas@aol.com
Asta Nenortienė - mokytoja
18 šokėjų (XII šventėje 2004 m. - 30)

New Haven - Lietuvių liaudies šokių grupė "Vėtra"
Lithuanian Folk Dance Group "Vetra"

Vaiva Vėbraitė-Gust, vadovė /Director
Tel.: <>
Nancy Pawasauskas - mokytoja
Nedalyvauja XIII šventėje (XII šventėje 2004 m. - 16)

----------------------------
>>  Massachusetts

Boston - Lietuvių liaudies šokių grupė "Sambūris"
Lithuanian Folk Dance Group "Samburis"

www.neffa.org/grid/perfs/Samburis_--_Lithuanian_Fol.html
Daiva Veitaitė-Neidhardt, vadovė /Director
Tel.: (508) 359-7891 , <>
Rūta Mickūnienė, mokytoja
81 šokėjas (XII šventėje 2004 m. - 59)

Boston - Lituanistinės mokyklos šokių grupė
Lithuanian School Dance Group (Young Children)

Daiva Neitas-Neidhardt, vadovė /Director
Tel.: (508) 359-7891, <>
Rūta Mickūnienė, mokytoja
16 šokėjų (XII šventėje 2004 m. - 40)


◙    ATLANTIC

----------------------------------
>> District of Columbia

Washington D.C. - Lietuvių liaudies šokių grupė "Juosta"
Lithuanian Folk Dance Group "Juosta"

<>, vadovė /Director
Tel.: (000) <>
7 šokėjai (XII šventėje 2004 m. nedalyvavo)

-------------------
>>   Maryland

Baltimore - Lietuvių liaudies šokių grupė "Malūnas"
Lithuanian Folk Dance Group "Malunas"

www.malunas.com
Rytis Grybauskas, vadovas /Director
Tel.: <>
17 šokėjų (XII šventėje 2004 m. - 19)

-----------------------
>>   New Jersey

Elizabeth - Lietuvių liaudies šokių grupė
Lithuanian Folk Dance Group

Zita Ūsavičiūtė, vadovė /Director
Tel.: (908) 892-5045, <>
Nedalyvauja XIII šventėje (XII šventėje 2004 m. nedalyvavo)

Linden - Lietuvių liaudies šokių grupė "Liepsna"
Lithuanian Folk Dance Group "Liepsna"

Rasa Apanavičienė, vadovė /Director
Tel.: (000) <>
Nedalyvauja XIII šventėje (XII šventėje 2004 m. - 18)

------------------
>> New York

New York - Maironio lituanistinės mokyklos šokių grupė
Maironis Lithuanian School Dance Group (Young Children)

www.nymaironiomokykla.org
<>, vadovė /Director
Tel.: (000) <>, <>
6 šokėjai (XII šventėje 2004 m. nedalyvavo)

-------------------------
>>   Pennsylvania

Philadelphia - Tautinių šokių grupė ,,Aušrinė”
Lithuanian Folk Dance Group "Aušrinė"

http://www.phillylac.org/jaunimas/sokiai.htm
Darius Šypalis, vadovas /Director
Tel.: (609) 671-1833, <>
16 šokėjų (XII šventėje 2004 m. - 19)

Philadelphia - Tautinių šokių grupė ,,Žilvinas”
Lithuanian Folk Dance Group "Žilvinas"

Estera Bendžiutė-Washofsky, vadovė /Director
Tel.: (609) <>
Lynne Cox, mokytoja
7 šokėjai (XII šventėje 2004 m. - 23)

Philadelphia - Vinco Krėvės lituanistinės mokyklos šokių grupė
Vincas Kreve Lithuanian School Dance Group

Kristina Rociūnaitė-Volertienė, Linas Kučas, vadovai /Director
Tel.: (000) <>, <>
Nedalyvauja XIII šventėje (XII šventėje 2004 m. - 17)


◙    MIDWEST

--------------
>> Illinois

Chicago ?? - Lietuvių liaudies šokių ansamblis "Grandis"
Lithuanian Folk Dance Ensemble "Grandis"

www.voras.com/grandis
Violeta Smieliauskaitė-Fabianovich, vadovė /Director
Tel.: (708) 422-3556, poniavioleta@yahoo.com
Reda Ardytė-Pliurienė, Dalia Bilaišytė-DeMuth, Vida Brazaitytė
Lidija Struputė-Polikaitienė, Rima Polikaitytė, Antanas Rašymas, mokytojai
Gintaras Grinkevičius, baletmeisteris
89 šokėjai (XII šventėje 2004 m. - 137)

Chicago - Lietuvių liaudies šokių grupė "Lėtūnas"
Lithuanian Folk Dance Group "Letunas"

Nijolė Jasėnaitė-Pupienė, vadovė /Director
Tel.: <>
21 šokėjas (XII šventėje 2004 m. - 30)

Chicago - Lietuvių liaudies šokių grupė "Suktinis"
Lithuanian Folk Dance Group "Suktinis"

<>, vadovas /Director
Tel.: <>
19 šokėjų (XII šventėje 2004 m. nedalyvavo)

Chicago ?? - Lietuvių liaudies šokių grupė "Lietuvos Vyčiai"
Lithuanian Folk Dance Group "Knights of Lithuania"

Frank Zapolis, vyr.vadovas /Director
Tel.: <>
Diana Gudavičiūtė, Daiva Kambero, Lidija Ringienė
4 šokėjai (XII šventėje 2004 m. - 65)

Chicago - Lituanistinės mokyklos šokių grupė
Lithuanian School Dance Group (Young Children)

Nijolė Jasėnaitė-Pupienė, vadovė /Director
Tel.: (000) <>
Salomėja Radionovienė, vadovė
5 šokėjai (XII šventėje 2004 m. - 46)

Lemont - Lietuvių liaudies šokių grupė "Spindulys"
Lithuanian Folk Dance Group "Spindulys"

http://spindulyslemont.org
Rasa Šoliūnaitė-Poskočimienė, vadovas /Director
Tel.: <>, spindulyslemont@gmail.com
Regina Grigaliūnaitė-Grigorio, Zita Kušeliauskienė, Audra Lintakienė
Krista Šoliūnienė, Kastytis Šoliūnas, mokytojai
78 šokėjai (XII šventėje 2004 m. - 116)

Lemont - Lietuvių liaudies šokių grupė "Spinduliai"
Lithuanian Folk Dance Group "Spinduliai"

http://spindulyslemont.org
<>, vadovas /Director
Tel.: <>
19 šokėjų (XII šventėje 2004 m. - ??)

Lemont - Maironio lituanistinės mokyklos šokių grupė
Maironis Lithuanian School Dance Group

Violeta Smieliauskaitė-Fabianovich, vadovė /Director
Tel.: (000) <>, <>
???
10 šokėjų (XII šventėje 2004 m. - 39)

Waukegan ?? - Lietuvių liaudies šokių grupė "Klumpė"
Lithuanian Folk Dance Group "Klumpė"

http://klumpe-lc.tripod.com
Ingrida Špokienė, meno vadovė /Director
Tel.: <>
Rasa Šilkaitienė, pirmininkė
17 šokėjų (XII šventėje 2004 m. - 24)

Riverside - Lietuvių liaudies šokių grupė "Gija"
Lithuanian Folk Dance Group "Gija"

Dalia Lietuvninkienė, vadovė /Director
Tel.: <>
Nedalyvauja XIII šventėje (XII šventėje 2004 m. - 17)

Mundelein - Gedimino lituanistinės mokyklos šokių grupė
Gedimino Lithuanian School Dance Group

Irena Rutkauskienė, vadovė /Director
Tel.: (000) <>, <>
???
Nedalyvauja XIII šventėje (XII šventėje 2004 m. - 16)

----------------
>>   Indiana

A
B

C
D

------------------
>> Michigan

Detroit - Lietuvių liaudies šokių grupė "Šaltinis"
Lithuanian Folk Dance Group "Saltinis"

Viktorija Viskantienė, vadovė /Director
Tel.: <>
Ingrida Korsakienė, Jonas Korsakas, Asta Soltis, mokytojai
80 šokėjų (XII šventėje 2004 m. - 86)

Detroit - Žiburio lituanistinės mokyklos šokių grupė
Lithuanian School Dance Group

Viktorija Viskantienė, vadovė /Director
Tel.: (000) <>
32 šokėjų (XII šventėje 2004 m. - 30)

------------
>> Ohio

Cleveland - Tautinių šokių grupė "Švyturys"
Lithuanian folk dance group "Svyturys"

Aušrinė Širvinskienė, vadovė /Director
Tel.: (000) <>
Živilė Vaitkienė, administratorė, mokytoja
Venta Civinskaitė, Ričardas Širvinskas, mokytojai
24 šokėjai (XII šventėje 2004 m. - 20)

Cleveland - Tautinių šokių grupė "Grandinėlė"
Lithuanian folk dance group "Grandinele"

Eglė Laniauskienė, vadovė /Director
Tel.: (000) <>
Rasa Valaitienė, padėjėja
20 šokėjų (XII šventėje 2004 m. - 39)

Cleveland - Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos šokių grupė
Lithuanian School Dance Group

Aušrinė Širvinskienė, vadovė /Director
Tel.: (000) <>
Milda Chmieliauskaitė, padėjėja
Audronė Majorovienė, muzikos mokytoja
Nedalyvauja XIII šventėje (XII šventėje 2004 m. - 55)

--------------------
>> Wisconsin

Madison - Tautinių šokių grupė "Žaibas"
Lithuanian folk dance group "Zaibas"

Asta Šepetytė, vadovė /Director
Tel.: (608) 221-0316, asta_sepetys@mcfarland.k12.wi.us
Administratorė /Administrator - Nijolė Semėnaitė-Etzwiler
13 šokėjų (XII šventėje 2004 m. - 21)


◙    CENTRAL

-----------------
>>   Kansas

Kansas City - Lietuvių liaudies šokių grupė "Aidas"
Lithuanian Folk Dance Group "Aidas"

www.aidasdancers.org
Anita M. Strumilienė, vadovė /Director
Tel.: (913) 299-1453, astrumillo@yahoo.com
Amy Žemaitytė-Newman, vaikų vadovė
42 šokėjai (XII šventėje 2004 m. - 32)

-------------------
>> Minnesota

Omaha - Tautinių šokių grupė "Aušra"
Lithuanian folk dance group "Aušra"

Gražina Reškevičienė, Laima Antanelienė vadovės /Directors
Tel.: (000)
Raminta Urbanavičienė, Alma Tomasello, mokytojos
20 šokėjų (XII šventėje 2004 m. - 28)

-------------------
>> Nebraska

St. Paul - Tautinių šokių grupė "Vėjava"
Lithuanian folk dance group "Vejava"

www.lacmn.org/vejava.jsp
Kristina Stirbytė-Cole, vadovė /Director
Tel.: (000)
20 šokėjų (XII šventėje 2004 m. - 16)


◙    SOUTH

--------------
>> Florida

St. Petersburg - Tautinių šokių grupė "Audra"
Lithuanian folk dance group "Audra"

<>, vadovė /Director
Tel.: (000)
Nedalyvauja XIII šventėje (XII šventėje 2004 m. - 21)

St. Petersburg - Tautinių šokių grupė "Spindulėlis"
Lithuanian folk dance group "Spindulelis"

<>, vadovė /Director
Tel.: (000)
Nedalyvauja XIII šventėje (XII šventėje 2004 m. - 17)

----------------
>> Georgia

A
B

C
D

-------------------------
>> North Carolina

Durham - Tautinių šokių grupė "Šokis"
Lithuanian folk dance group "Sokis"

<>, vadovė /Director
Tel.: (000)
8 šokėjai  (XII šventėje 2004 m. nedalyvavo)

---------------
>> Texas

A
B

C
D


◙    WESTERN

-----------------
>>  Arizona

Phoenix - Lietuvių liaudies šokių grupė "Saulė"
Lithuanian Folk Dance Group "Saulė"

Dalia Zylytė-Motiejūnienė, vadovė /Director (nuo 1999)
Tel.: (602) 493-8473, <>
8 šokėjai (XII šventėje 2004 m. - 18)

-------------------
>> California

Los Angeles - Tautinių šokių grupės "LB Spindulys"
Lithuanian Folk Dance Group "LB Spindulys"

www.spindulys.com
Danguolė Razutytė-Varnienė, vadovė /Director
Tel.: (<>) <>, spindulys@aol.com

Sigita Barysienė, Daina Žemaitaitytė, mokytojos
Daiva Griežė-Jurgelevičienė, Viktoras Ralys, Dana Scola, padėjėjai
144 šokėjai (XII šventėje 2004 m. - 101)

San Francisco - Tautinių šokių grupės "Tiltas"
Lithuanian Folk Dance Group "Tiltas"

<>, vadovė /Director
Tel.: (<>) <>, <>
19 šokėjų (XII šventėje 2004 m. nedalyvavo)

San Diego - Tautinių šokių grupės "Jūra"
Lithuanian Folk Dance Group "Jura"

www.sandiegojura.org
Stasys ir Giedrė Milašiai, vadovai /Directors
Tel.: (<>) <>, <>
6 šokėjai (XII šventėje 2004 m. nedalyvavo)

-------------------
>>   Colorado

Denver - Lietuvių liaudies šokių grupė "Rūta"
Lithuanian Folk Dance Group "Ruta"

Antanina Bulotienė, vadovė /Director
Tel.: (303) 770-6687, sbulota@earthlink.net
Laima jarašienė, Arvidas Jarašius, mokytojai
Rimas Bulota, akordeonistas
22 šokėjai (XII šventėje 2004 m. -27)

---------------
>> Oregon

Portland - Lietuvių liaudies šokių grupė "Aitvaras"
Lithuanian Folk Dance Group "Aitvaras"

<>, vadovė /Director
Tel.: (913) <>
16 šokėjų (XII šventėje 2004 m. nedalyvavo)

----------------------
>> Washington

Seattle - Lietuvių liaudies šokių grupė "Lietutis"
Lithuanian Folk Dance Group "Lietutis"

http://seattle.lietuviu-bendruomene.org/folkdance.html
Zita Burneikytė-Petkienė, vadovė /Director
Tel.: (000) <>, kantrybe@hotmail.com
23 šokėjai, 19 m. ir vyresni (XII šventėje 2004 m. - 18)

Seattle - Lietuvių liaudies šokių grupė "Linas"
Lithuanian Folk Dance Group "Linas"

http://seattle.lietuviu-bendruomene.org/folkdance.html
Sandy Kuprenas, vadovė /Director
Tel.: (000) <>, skuprenas@yahoo.com
12 šokėjų, mokyklos vyresniųjų klasių mokiniai (XII šventėje 2004 m. - 13)

Seattle - Lietuvių liaudies šokių grupė "Lankas"
Lithuanian Folk Dance Group "Lankas"

http://seattle.lietuviu-bendruomene.org/folkdance.html
Neris Palūnas, vadovas /Director
Tel.: (000) <>, nerismaria@yahoo.com
23 šokėjai, 7 - 13 m. amžiaus vaikai (XII šventėje 2004 m. - 9)

Seattle - Lietuvių liaudies šokių grupė "Lašelis"
Lithuanian Folk Dance Group "Lašelis"

http://seattle.lietuviu-bendruomene.org/folkdance.html
Rasa Raišytė, Laurie Raišienė and Jūratė Audėjaitienė, vadovai /Directors
Tel.: (000) <>, rasaraisys@hotmail.com - Rasa
2 - 6 m. amžiaus vaikai
Nedalyvauja XIII šventėje (XII šventėje 2004 m. nedalyvavo)

Reklama

Ultricies enim volutpat. Pharetra hac nostra leo feugiat nunc natoque. Euismod ad malesuada. Sapien eget turpis. Aliquet dolor potenti.

Renginiai

Visuotiniai

(iki Lapkričio 20 d.)
Iš kartos į kartą: Lietuva, aš turiu tave
Lithuanian Foundation, Inc., 14911 127th Street, Lemont, IL 60439

Northeastern States

MA - Kristoforas Staknys/Christopher Staknys (piano) koncertuos trijuose renginiuose (Gegužės/May 30; Birželio/June 6, 7 )

The New England Conservatory, 290 Huntington Avenue, Boston, MA 02115

PA - Kviečiame dalyvauti- RUDENĮ bus organizuojama antroji Filadelfijos Lietuvių Bendruomenės FOTOGRAFIJOS PARODA

Šv. Andriejaus parapijos salėje, 19th and Wallace Streets, Philadelphia, PA 19130

PA - Kviečiame registruoti savo vaikus sekantiems mokslo metams į FILADELFIJOS LIETUVIŠKĄ MOKYKLĖLĘ

Philadelphia

VT - NERINGA- Šeimų stovyklos; Vaikų stovyklos; Registracija

Neringos stovykla

VT - Neringa ir Putnamo vienuolynas FOTO ALBUME

VT - GILIJA AUKŠTIKALNIS operoje "Sevilijos kirpėjas"/GILIANA AUSTIN in opera "The Barber of Seville" (Birželio/June 5, 7, 9, 11)

Town Hall Theater, Middlebury, Vermont

Southern States

Renginių nėra

Midwest States

Renginių nėra

Western States

Renginių nėra

Pranešimai

Rašykite bet kokiu klausimu.

Visada bus atsakyta

Lietuvybė JAV

Massachusetts State
District of Columbia
Pennsylvania State
New Jersey State
Connecticut Sate
New York State
California State

Michigan Sate
Florida State
Illinois State
Ohio State
Kitos valstijos

Mes JAV

Lietuviška spauda
Radio ir TV laidos
Sporto klubai
Bažnyčios
Stovyklos
Mokyklos
Skautai
Bankai
Vyčiai

Mūsų centrai

Pasaulio lietuvių centras
Lietuviškas maistas
Lietuvių fondas
Tautos fondas
ALKA
LTSC

Mūsų specialistai

Advokatai
Gydytojai

Reklama

European
Caregivers & Companions

European Caregivers & Companions

We can help you anywhere in        N e w   E n g l a n d

Nuorodos

Geros avia bilietų kainos
       Doleris
       Vytis Tours


Mūsų kultūra

Muzikos atlikėjai
Dainos grupės
Dainininkai
Dailininkai
Šokėjai

Verta aplankyti