Atspausdinta iš: http://www.litua.com/lt.php/apylinkes/CA

Kalifornijos lietuviai ● California Lithuanian

Lietuvių telkiniai

Susirinkimų vietos

Organizacijos, įstaigos

Valstybinės

Visuomeninės

Švietimo

Vietovės

Los Angeles

San Diego

San Francisco

Santa Monica

Long Beach

CA yra gyventojų /Population - 36,553,215 (1-ma pagal gyventojus JAV valstija)
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_U.S._states_by_population
Plotas /Land Area - 423,970 km2 /163,696 mi2 (3-ia pagal dydį JAV valstija)
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_U.S._states_by_area
Sostinėje Sakramento gyvena /State Capital Sacramento Population - <>


◙    Lietuvių telkiniai Kalifornijos valstijoje

Istorija


◙    Susirinkimų vietos /Meeting Places

----------------------
>> Los Angeles

Šv. Kazimiero lietuvių bažnyčia /St. Casimir Lithuanian Church
Įkurta /Established - 1907

2718 George St., Los Angeles, CA 90027
Tel.: (323) 664-4660

Lietuvių tautiniai namai /American Lithuanian National Center, Inc
Įkurtas /Established - 19<> m.

3352 Glendale Blvd., Los Angeles, CA 90039
Tel.: (323) 661-7605, (323) 667-3080

--------------------
>>  San Diego

A
B

C
D

--------------------------
>> San Francisco

A
B

C
D


◙    Organizacijos, įstaigos /Organizations, Societies

-----------------------------------------------------------------------
>> Lietuvą atstovaujančios /Lithuania Presenting

Lietuvos Respublikos garbės konsulatas
Lithuanian Republic Honorary Consulate in Los Angeles

Vytautas Čekanauskas - Los Angeles
3236 N. Sawtooth Ct., Westlake Village, CA 91362
Tel: (805) 496-5324, cglalith@gte.net

Lietuvos Respublikos garbės konsulatas
Lithuanian Republic Honorary Consulate in San Francisco

Dennis Garrison - San Francisco
674 Sky Ity Circle, Lafayette, CA 94549
Tel: (925) 284-3156, dgarrison@clubsportsr.com

------------------------------------------------------
>> Bendros visuomeninės /Common

JAV LB Vakarų apygarda
LAC Inc. Western District

Antanas Polikaitis, pirmininkas /Regional Chair
Tel.: (805) 496-9711, polik1@verizon.net

Kalifornijos skautai ir skautės
California Scouts

<>, vietininkas /Scout Master
Tel.: <>

Lietuvos Vyčiai, <>-a kuopa
Knights of Lithuania, Cauncil <>

<>, pirmininkė /Chair
Tel.: <>

--------------------------------------------------------------------------------
>> Lituanistinės mokyklos /Lithuanian Weekend School

Šv. Kazimiero lituanistinė mokykla
St. Casimir Lithuanian Weekend School in Los Angeles

www.lamokykla.com
2718 St. George St., Los Angeles, CA 90027
St. Casimir Church patalpose
Šeštadieniais: 9:00 a.m. - 1:15 p.m.
Marytė Newsom, vedėja /Director
Tel.: (310) 553-2836, marytens@hotmail.com

Bernardo Brazdžionio lituanistinė mokykla
Bernardas Brazdzionis Lithuanian Weekend School in San Diego

www.lithsd.com
5155 Greenbriar Ave., San Diego, CA 92120
Allied Gardens Recreation Center
Šeštadieniais: 9:00 a.m. - 12:00 p.m.
Dalytė Lovett, vedėja /Director
Tel.: (760) 715-6436, dalitalovett@cox.net

Lituanistinė mokykla Genys
Genys Lithuanian Weekend School in San Francisco

2 Connecticut St., San Francisco, CA <>
<> vieta
6115 Ocean View dr, Oakland CA <>
<> vieta
Šeštadieniais: 9:00 a.m. - 1:00 p.m.
Virgilija Tali, vedėja /Director
Tel.: (408) 482-3677, virgilijatali@msn.com


VIETOVĖS

◙    Los Angeles Area
      Losandželo apylinkė

www.losangeleslb.com

Miesto gyventojų /City Population - 3,849,378 (2-as pagal dydį JAV miestas)
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_United_States_cities_by_population
Atstumas nuo Vašingtono /Distance from Washingto D.C. - <> mi / <> km
Atstumas nuo Meksikos sienos /Distance from Mexico Border - <> mi / <> km
www.randmcnally.com

ORGANIZACIJOS, KLUBAI, DRAUGIJOS, ĮSTAIGOS
Organizations, Clubs, Societies

LB Los Angeles apylinkės valdyba
Lithuanian American Community Los Angeles Chapter

www.losangeleslb.com
Rimtautas Marcinkevičius, M.D., pirmininkas /Chair
Tel.: (<>) <>, rimtasmarcinkus@msn.com
Nariai:
J<> Bačiulytė, <>
Danutė Giedraitienė, <>
Rolandas Giedraitis, <>
Algis Matulevičius, matuleviciusa@LosAngelesLB.com
Laima Vaitkevičienė, <>
D<> Žemaitaitytė, <>
Povilas Žemaitaitis, <>
Vilius Žukauskas, zukauskasv@LosAngelesLB.com

Šv. Kazimiero parapijos komitetas
St. Casimir Lithuanian Parish Committee

2718 George St., Los Angeles, CA 900276
<> pirmininkas /Chair
Tel.: (860) <>
Mišios lietuviškai /Mass in Lithuanian
Sekmadieniais /Sundays - 10:00 a.m.

Lietuvių tautiniai namai
American Lithuanian National Center, Inc.

3352 Glendale Blvd., Los Angeles, CA 90039
Tel.: (323) 661-7605, (323) 667-3080
Jonas Petronis, valdybos pirmininkas /Board Chair
Tel.: (323) 664-0791
Rūta Aneliauskas, Vincas Juodvalkis, Virgilijus Kasputis, Aloyzas Pečiulis

Tautinių šokių grupės "Spindulys"
Lithuanian Folk Dance Group "Spindulys"

www.spindulys.com
Danguolė R. Varnas, vadovė /Director
Tel.: (<>) <>, spindulys@aol.com

Lietuvių Fronto Bičiulių (LFB) Los Angeles sambūris
Lithuanian Front Friends

Rimtautas Marcinkevičius, M.D., valdybos pirmininkas
Tel.: (<>) <>, rimtasmarcinkus@msn.com
Nariai:
<>

Dramos sambūris
<>

<>, vadovas /Director
Tel.: <>

Amerikos Lietuvių Taryba, Los Angeles skyrius
<>

Nemyra <>,  pirmininkė /Chair
Tel.: (310) 231-0018

Sporto klubas "Banga"
Lithuanian Sports Club "Banga"

<> Žukauskas, pirmininkas /Chair
Tel.: <>

Lietuvių Kredito kooperatyvas
Knights of Lithuania, Cauncil <>

3352 Glendale Blvd., Los Angeles, CA 90039
Tel.: (323) 661-5276, (323) 667-3080
<>, pirmininkas /Chair
Darba /Open:
10:00 a.m. - 4:00 p.m. antradieniais - penktadieniais
10:00 a.m.-12:00 p.m. šeštadieniais

◙    San Diego Area
      Sandiego apylinkė

Miesto gyventojų /City Population - 1,256,951 (8-as pagal dydį JAV miestas)
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_United_States_cities_by_population
Atstumas nuo Losandželo /Distance from Los Angeles - <> mi /<> km
Atstumas nuo Meksikos sieno /Distance from Mexico Border - <> mi /<> km

ORGANIZACIJOS, KLUBAI, DRAUGIJOS, ĮSTAIGOS
Organizations, Clubs, Societies

www.lithsd.org

LB San Diego apylinkės valdyba
Lithuanian American Community San Diego Chapter

www.lithsd.org
Regina Lišauskienė, pirmininkė /Chair
Tel.: (<>)<>, reginalisauskas@pacbell.net

Tautinių šokių grupės "Jūra"
Lithuanian Folk Dance Group "Jura"

www.sandiegojura.org
Stasys ir Giedrė Milašiai, vadovai /Directors
Tel.: (<>) <>, <>

Lietuvos Vyčiai, n-a kuopa
Knights of Lithuania, Cauncil n

<>, pirmininkė /Chair
Tel.: (508) 586-0650

◙    San Francisco Area
      Sanfrancisko apylinkė

Miesto gyventojų /City Population - 744,041 (14-as pagal dydį JAV miestas)
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_United_States_cities_by_population
Atstumas nuo Losandželo /Distance from Los Angeles - <> mi /<> km
Atstumas nuo Kanados sienos /Distance from Canada Border - <> mi /<> km

ORGANIZACIJOS, KLUBAI, DRAUGIJOS, ĮSTAIGOS
Organizations, Clubs, Societies

LB San Francisco apylinkės valdyba
Lithuanian American Community San Francisco Chapter

Dalia Grybinas Lee, pirmininkė /Chair
Tel.: (650) 588-5514, daliaray@comcast.net

Lietuvos Vyčiai, 26-a kuopa
Knights of Lithuania, Cauncil 26

<>, pirmininkė /President
Tel.: <>

San Francisco - Tautinių šokių grupės "Tiltas"
Lithuanian Folk Dance Group "Tiltas"

<>, vadovė /Director
Tel.: (<>) <>, <>

◙    Santa Monica Area
      Santamonika apylinkė

Miesto gyventojų /City Population - 87,162
www.city-data.com, www.ersys.com
Atstumas nuo Losandželo /Distance from Los Angeles - <> mi /<> km
Atstumas nuo Meksikos sieno /Distance from Mexico Border - <> mi /<> km

ORGANIZACIJOS, KLUBAI, DRAUGIJOS, ĮSTAIGOS
Organizations, Clubs, Societies

<> apylinkės valdyba
Lithuanian American Community <> Chapter

<>, pirmininkė /Chair
Tel.: <>

Long Beach Area
Longbyčo apylinkė

Miesto gyventojų /City Population - 472,494 (35-as pagal dydį JAV miestas)
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_United_States_cities_by_population
Atstumas nuo Losandželo /Distance from Los Angeles - <> mi /<> km
Atstumas nuo Meksikos sieno /Distance from Mexico Border - <> mi /<> km

ORGANIZACIJOS, KLUBAI, DRAUGIJOS, ĮSTAIGOS
Organizations, Clubs, Societies

<> apylinkės valdyba
Lithuanian American Community <> Chapter

<>, pirmininkė /Chair
Tel.: <>

Reklama

Ultricies enim volutpat. Pharetra hac nostra leo feugiat nunc natoque. Euismod ad malesuada. Sapien eget turpis. Aliquet dolor potenti.

Renginiai

Visuotiniai

(iki Lapkričio 20 d.)
Iš kartos į kartą: Lietuva, aš turiu tave
Lithuanian Foundation, Inc., 14911 127th Street, Lemont, IL 60439

Northeastern States

MA - Kristoforas Staknys/Christopher Staknys (piano) koncertuos trijuose renginiuose (Gegužės/May 30; Birželio/June 6, 7 )

The New England Conservatory, 290 Huntington Avenue, Boston, MA 02115

PA - Kviečiame dalyvauti- RUDENĮ bus organizuojama antroji Filadelfijos Lietuvių Bendruomenės FOTOGRAFIJOS PARODA

Šv. Andriejaus parapijos salėje, 19th and Wallace Streets, Philadelphia, PA 19130

PA - Kviečiame registruoti savo vaikus sekantiems mokslo metams į FILADELFIJOS LIETUVIŠKĄ MOKYKLĖLĘ

Philadelphia

VT - NERINGA- Šeimų stovyklos; Vaikų stovyklos; Registracija

Neringos stovykla

VT - Neringa ir Putnamo vienuolynas FOTO ALBUME

VT - GILIJA AUKŠTIKALNIS operoje "Sevilijos kirpėjas"/GILIANA AUSTIN in opera "The Barber of Seville" (Birželio/June 5, 7, 9, 11)

Town Hall Theater, Middlebury, Vermont

Southern States

Renginių nėra

Midwest States

Renginių nėra

Western States

Renginių nėra

Pranešimai

Rašykite bet kokiu klausimu.

Visada bus atsakyta

Lietuvybė JAV

Massachusetts State
District of Columbia
Pennsylvania State
New Jersey State
Connecticut Sate
New York State
California State

Michigan Sate
Florida State
Illinois State
Ohio State
Kitos valstijos

Mes JAV

Lietuviška spauda
Radio ir TV laidos
Sporto klubai
Bažnyčios
Stovyklos
Mokyklos
Skautai
Bankai
Vyčiai

Mūsų centrai

Pasaulio lietuvių centras
Lietuviškas maistas
Lietuvių fondas
Tautos fondas
ALKA
LTSC

Mūsų specialistai

Advokatai
Gydytojai

Reklama

European
Caregivers & Companions

European Caregivers & Companions

We can help you anywhere in        N e w   E n g l a n d

Nuorodos

Geros avia bilietų kainos
       Doleris
       Vytis Tours


Mūsų kultūra

Muzikos atlikėjai
Dainos grupės
Dainininkai
Dailininkai
Šokėjai

Verta aplankyti