Atspausdinta iš: http://www.litua.com/lt.php/apylinkes/MI

Mičigano lietuviai ● Michigan Lithuanian

Lietuvių telkiniai

Susirinkimų vietos

Organizacijos, įstaigos

Valstybinės

Visuomeninės

Švietimo

Vietovės

Detroit

Southfield

Grand Rapids

Lansing

MI yra gyventojų /Population - 10,071,822 (8-ta pagal gyventojus JAV valstija)
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_U.S._states_by_population
Plotas /Land Area - 253,266 km2 /97,790 mi2 (11-ta pagal dydį JAV valstija)
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_U.S._states_by_area
Sostinėje Sakramento gyvena /State Capital Sacramento Population - <>


◙    Lietuvių telkiniai Mičigano valstijoje

Istorija


◙    Susirinkimų vietos /Meeting Places

-------------------------
>> Detroit

Šv. Antano lietuvių bažnyčia /St. Anthony Lithuanian Church
Įkurta /Established - 1920

1750 25th St, Detroit, MI 48216
Tel.: (313) 554-1284

---------------------
>>  Southfield

Dievo Apvaizdos lietuvių bažnyčia
Divine Providence Lithuanian Church

Įkurta /Established - 1908

www.divineprovidencechurch.com
25335 West Nine Mile Rd, Southfield, MI 48033

Tel.: (248) 354-3429, dpchurch@sbcglobal.net


◙    Organizacijos, įstaigos /Organizations, Societies

-----------------------------------------------------------------------
>> Lietuvą atstovaujančios /Lithuania Presenting

Lietuvos Respublikos garbės konsulatas
Lithuanian Republic Honorary Consulate in Lansing

Saulius L. Anužis - Lansing, MI
5 Locust Lane, Lansing, MI 489112
Tel: (517) 394-9940, sauliusanuzis@aol.com

------------------------------------------------------
>> Bendros visuomeninės /Common

JAV LB Mičigano apygarda
LAC Inc. Michigan District

Liuda Rugienienė, pirmininkė /Regional Chair
Tel.: (248) 642-7049, (248) 642-7085, rugienius@comcast.net

Sporto klubas "<>"
Lithuanian Sports Club "<>"

<>, pirmininkas /Chair
Tel.: <>

Mičigano skautai ir skautės
Michigan Scouts

<>, vietininkas /Scout Master
Tel.: <>

Lietuvos Vyčiai, <>-a kuopa
Knights of Lithuania, Cauncil <>

<>, pirmininkė /Chair
Tel.: <>

-----------------------------------------------------------------------------
>> Lituanistinės mokyklos /Lithuanian Weekend School

Žiburio lituanistinė mokykla
Ziburio Lithuanian Weekend School

www.abc.com
25335 W. Nine Mile Rd., Southfield, MI 48034
St. Divine Providence Church patalpose
Šeštadieniais: 9:00 a.m. - 1:00 p.m.
Vida Pekorienė, vedėja /Director
Tel.: (734) 367-9979, vpekorius@oxygen.com


VIETOVĖS

◙    Detroit Area
      Detroito apylinkė

www.abc.com

Miesto gyventojų /City Population - 918,849 (11-as pagal dydį JAV miestas)
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_United_States_cities_by_population
Atstumas nuo Vašingtono /Distance from Washingto D.C. - <> mi / <> km
Atstumas nuo Čikagos /Distance from Chicago - <> mi / <> km

ORGANIZACIJOS, KLUBAI, DRAUGIJOS, ĮSTAIGOS
Organizations, Clubs, Societies

LB Detroit apylinkės valdyba
Lithuanian American Community Detroit Chapter

www.abc.com
Algis Rugienius, pirmininkas /Chair
Tel.: (248) 642-7049, (248) 642-7085, rugienius@comcast.net
Nariai:

Šv. Antano parapijos komitetas
St. Anthony Lithuanian Parish Committee

1750 25th St, Detroit, MI 48216
<> pirmininkas /Chair
Tel.: (000) <>
Mišios lietuviškai /Mass in Lithuanian
Sekmadieniais /Sundays - 10:00 a.m.

Detroit - Lietuvių liaudies šokių grupė "Šaltinis"
Lithuanian Folk Dance Group "Saltinis"

<>, vadovas /Director
Tel.: <>

Detroit - Žiburio lituanistinės mokyklos šokių grupė
Lithuanian School Dance Group (Young Children)

<>, vadovė /Director
Tel.: (000) <>

◙    Southfield Area
      Southfield apylinkė

www.abc.com

Miesto gyventojų /City Population - 78,296
www.city-data.com, www.ersys.com
Atstumas nuo Vašingtono /Distance from Washingto D.C. - <> mi / <> km
Atstumas nuo Čikagos /Distance from Chicago - <> mi / <> km
Atstumas nuo Detroito /Distance from Detroit - <> mi / <> km

ORGANIZACIJOS, KLUBAI, DRAUGIJOS, ĮSTAIGOS
Organizations, Clubs, Societies

Dievo Apvaizdos parapijos komitetas
Divine Providence Lithuanian Parish Committee

25335 West Nine Mile Rd, Southfield, MI 48033
<> pirmininkas /Chair
Tel.: (860) <>
Mišios lietuviškai /Mass in Lithuanian
Sekmadieniais /Sundays - 10:30 a.m.

◙    Grand Rapids Area
      Grand Rapids apylinkė

Miesto gyventojų /City Population - 81,855
www.city-data.com, www.ersys.com
Atstumas nuo Vašingtono /Distance from Washingto D.C. - <> mi / <> km
Atstumas nuo Čikagos /Distance from Chicago - <> mi / <> km
Atstumas nuo Detroito /Distance from Detroit - <> mi / <> km

ORGANIZACIJOS, KLUBAI, DRAUGIJOS, ĮSTAIGOS
Organizations, Clubs, Societies

www.abc.org

LB Grand Rapids apylinkės valdyba
Lithuanian American Community Grand Rapids Chapter

www.abc.org
Sigilė Conway , pirmininkė /Chair
Tel.:(616) 891-2273, sigileconway@hotmail.com

Tautinių šokių grupės "<>"
Lithuanian Folk Dance Group "<>"

<>, vadovė /Director
Tel.: (<>) <>, <>

Lietuvos Vyčiai, n-a kuopa
Knights of Lithuania, Cauncil n

<>, pirmininkė /Chair
Tel.: (508) 586-0650

◙    Lansing Area
      SLansingo apylinkė

Miesto gyventojų /City Population - 81,855
www.city-data.com, www.ersys.com
Atstumas nuo Vašingtono /Distance from Washingto D.C. - <> mi / <> km
Atstumas nuo Čikagos /Distance from Chicago - <> mi / <> km
Atstumas nuo Detroito /Distance from Detroit - <> mi / <> km

ORGANIZACIJOS, KLUBAI, DRAUGIJOS, ĮSTAIGOS
Organizations, Clubs, Societies

LB Lansing apylinkės valdyba
Lithuanian American Community Lansing Chapter

Saulius Anužis, pirmininkas /Chair
Tel.: (517) 394-9440, (517) 394-2586, sauliusanuzis@aol.com

Reklama

Ultricies enim volutpat. Pharetra hac nostra leo feugiat nunc natoque. Euismod ad malesuada. Sapien eget turpis. Aliquet dolor potenti.

Renginiai

Visuotiniai

(iki Lapkričio 20 d.)
Iš kartos į kartą: Lietuva, aš turiu tave
Lithuanian Foundation, Inc., 14911 127th Street, Lemont, IL 60439

Northeastern States

MA - Kristoforas Staknys/Christopher Staknys (piano) koncertuos trijuose renginiuose (Gegužės/May 30; Birželio/June 6, 7 )

The New England Conservatory, 290 Huntington Avenue, Boston, MA 02115

PA - Kviečiame dalyvauti- RUDENĮ bus organizuojama antroji Filadelfijos Lietuvių Bendruomenės FOTOGRAFIJOS PARODA

Šv. Andriejaus parapijos salėje, 19th and Wallace Streets, Philadelphia, PA 19130

PA - Kviečiame registruoti savo vaikus sekantiems mokslo metams į FILADELFIJOS LIETUVIŠKĄ MOKYKLĖLĘ

Philadelphia

VT - NERINGA- Šeimų stovyklos; Vaikų stovyklos; Registracija

Neringos stovykla

VT - Neringa ir Putnamo vienuolynas FOTO ALBUME

VT - GILIJA AUKŠTIKALNIS operoje "Sevilijos kirpėjas"/GILIANA AUSTIN in opera "The Barber of Seville" (Birželio/June 5, 7, 9, 11)

Town Hall Theater, Middlebury, Vermont

Southern States

Renginių nėra

Midwest States

Renginių nėra

Western States

Renginių nėra

Pranešimai

Rašykite bet kokiu klausimu.

Visada bus atsakyta

Lietuvybė JAV

Massachusetts State
District of Columbia
Pennsylvania State
New Jersey State
Connecticut Sate
New York State
California State

Michigan Sate
Florida State
Illinois State
Ohio State
Kitos valstijos

Mes JAV

Lietuviška spauda
Radio ir TV laidos
Sporto klubai
Bažnyčios
Stovyklos
Mokyklos
Skautai
Bankai
Vyčiai

Mūsų centrai

Pasaulio lietuvių centras
Lietuviškas maistas
Lietuvių fondas
Tautos fondas
ALKA
LTSC

Mūsų specialistai

Advokatai
Gydytojai

Reklama

European
Caregivers & Companions

European Caregivers & Companions

We can help you anywhere in        N e w   E n g l a n d

Nuorodos

Geros avia bilietų kainos
       Doleris
       Vytis Tours


Mūsų kultūra

Muzikos atlikėjai
Dainos grupės
Dainininkai
Dailininkai
Šokėjai

Verta aplankyti