Atspausdinta iš: http://www.litua.com/lt.php/zinynas/tf

Tautos fondas (TF) ● Lithuanian National Foundation, Inc.

Tautos fondas (TF) ● Lithuanian National Foundation, Inc. (LNF)
Tautos fondo veikla 2007 ir 2008 m.

Bendrai apžvalga

Valdymas

Tikslai ir uždaviniai

2008 m.

2007 m.

Iš istorijos

Įkurtas - 1943 m. lapkričio 25 d. Lietuvoje
www.tautosfondas.org

Adresas /Address
307 West 30th St., Manhattan, New York 10001
Tel.: (212) 868-5860, info@tautosfondas.org

Lietuvos atstovybė
Pilies 8, Vilnius LT 01123
Tel.: (5) 212-7461, Vida.Lelkaitiene@gmail.com

Šiuo metu Tautos fondas jungia - 2,452 narių, kurie turi - 28,498 balsų
2006 m. gruodžio 31 d. TF aktyvai sudarė - $ 2,720,909
Nuo 2006 m. gruodžio 31 d. TF turtas padidėjo - $ <>

Viso 2007 m. gauta pajamų - $ <>?
$ 210,378 aukos (501 aukotojas), $ 134,864 investicijų pajamos, $ 10,799 palikimai?

Viso išlaidos 2007 m. sudarė - $ <>?
$ <> - parama, $ <> - administracinės išlaidos.

Įstoti į TF galima su $ 100 pradiniu įnašu

Kiekvienais metais LF skelbia konkursą, gauti paramai įvairiems su lietuvybe susijusiems projektams. 
Šių prašymų formos gaunamos iš TF New York raštinės, o prašymo priėmimo terminas - iki <> mėn. 1 d.


◙    Valdymas

www.tautosfondas.org
Tarybos pirmininkas emeritus - Jurgis Valaitis
Garbės narė - dr. Jadvyga Vytuvienė
Tarybos pirmininkas /Chairman - Algis Vedeckas
Valdybos pirmininkas /President - dr. Giedrė Kumpikaitė
Administratorė - Vida Penikienė

Atstovybės Lietuvoje pirmininkas - dr. Napaleonas Kitkauskas
Pirmininko Lietuvoje pavaduotojas: dr. Kazimieras Garšva
Reikalų Lietuvoje tvarkytoja - Vida Lelkaitienė

Ofiso darbo valandos /Business Hours:
9:00 a.m. ÷ 5:00 p.m.
Pirm. ÷ Penk./Mon. ÷ Fri.

Lietuvos atstovybės darbo valandos
Pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniaias:
13:00 ÷ 17:00 val.
Treciadieniais ir penktadieniais:
9:00 ÷ 13:00 val.
Direktorių Taryba /Board of Directors:
Pirmininkas - Algis Vedeckas, vicepirminkai - Pranas Povilaitis, Evaldas Remėza, sekeretoriai - dr. Algirdas Lukoševičius, Edvinas Giedrimas, nariai - Jurgis Birutis, dr. Nijolė Bražėnaitė-Paronetto, Jonas Pabedinskas, Antanas Razgaitis, George Saulius Sirusas, Jonas Stankūnas, Jonas Vainius, Irena Veitienė, Jonas Vilgalys, Nijolė Žukauskienė

LF Valdyba /Officers:
Pirmininkas - dr. Giedrė Kumpikaitė, vicepirmininkai - Raimundas Šližys, Vladas Sidas, iždininkas - George Saulius Sirusas, administratorė - Vida Penikienė, nariai - dr. Osvaldas Pranevičius, Laima Šileikytė-Hood

Revizijos komisija /Audit Committee:
Pirmininkas - Vida Jankauskienė, Laima Lileikienė, Kostas Norvila

Komisijos /Commitees:
Mokyklų idukrinimo ir paramos komisija, pirmininkė - dr. Nijolė Bražėnaitė-Peronetto
Veiklos ir planavimo komisija, pirmininkas - Antanas Razgaitis
Lėšų skirstymo komisija, pirmininkas - Evaldas Remėza
Finansų komisija, pirmininkas - Saulius Sirusas

◙    Valdymo schema

Dabartiniai TF įstatai priimti ir patvirtinti 2001 m. gegužės 12 d.
TF vyriausias organas - Visuotinis narių suvažiavimas, šaukiamas kiekvienais metais

TF nariai --> Kasmetinis narių suvažiavimas /konferencija
        ▼
Tautos Fondui (LF) vadovauja Direktorių Taryba (Board of Directors), kuri perenkama kiekvienais metais
        ▼
    Valdyba
        ▼
Darbo komitetai
Komisijos (Kontrolės, Pelno skirstymo, Finansų, Įstatų, Kitos)

Įstoti į TF galima su $ 100 pradiniu įnašu

Kiekvienais metais LF skelbia konkursą, gauti paramai įvairiems su lietuvybe susijusiems projektams. 
Šių prašymų formos reikia gauti iš TF New York raštinės, o prašymo priėimo terminai - iki <> mėn. 1 d.


◙    Tikslai ir uždaviniai

Tautos Fondas yra kultūros ir švietimo labdaros organizacija, kurios pagrindinė orientacija yra lietuvių tauta

Pagrindinis TF tikslas yra puoselėti, išlaikyti ir ugdyti lietuvių kalbą, kultūrą, tradicijas Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitur

Pagrindinis TF uždavinys yra telkti ir skirti lėšas demokratijai puoselėti Lietuvoje, TF Chartijoje numatytais veiklos būdais

"Tautos Fondas" renka pinigus mokyklų šelpimui, jų "įdukrinimui", studentų tautinės savimonės ugdymui ir bendrai padėti Lietuvai pilnai įvertinti savo identitetą, istoriją ir savo gyvą kalbą

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
>> 2008 m. Tautos fondo paskirstymai - viso $102,850 (prašyta $344,976)

   ●  $ 20,000 - parama Rytų Lietuvos mokykloms, Tautos Fondo Lietuvos atstovybė, dr. Napaleonas Kitkauskas

   ●  $ 16,000 - projektui „Jaunimui – tautinius idealus, demokratijos pamokas ir dorovę“, "Valstiečių laikraštis" "Tėviškės šviesa", Skaržinskas, Česlovas

   ●  $ 15,000 - ALTas, paremti JBANC ir ALTos veiklą, Kuprys Saulius

   ●  $ 5,000 - A.P.P.L.E., mokytojų kursai vasaros metu Lietuvoje, Marijošienė Aldona

   ●  $ 4,000 - Tautos Fondo projektas, tęsti projektą aprūpinti  Lietuvos mokyklas istorijos knygomis, kurios nušviečia tikrąją Lietuvos pasipriešinimo istoriją, Šomkaitė, dr. Rožė

   ●  $ 4,000 - kuprinės, TF valdybos projektas aprūpinti Vilniaus krašto lietuviškų mokyklų pradinukus kuprinėmis su mokyklinėmis priemonėmis Iš Sidrio fondo, Kumpikas, dr. Giedrė

   ●  $ 4,000 - knygos „Komunizmą į tarptautinį tribunolą“ išleidimui, Komunizmo nusikaltimų tyrimo paramos fondas, Miliauskas Vytas

   ●  $ 3,000 - Liet. Pol. Kal. ir tremt. sąjunga, Partizanų Tauro apygardos Birutės rinktinės  bunkerio atnaujinimui ir koplytėlės pastatymui, Lukša Antanas

   ●  $ 3,000 - Mažosios Lietuvos Fondas, Mažosios Lietuvos enciklopedijos 4 tomui Iš Norkūno palikimo, Trumpjonas Vilius

   ●  $ 3,000 - Neringos stovykla, paremti vadovų atvežimą iš Lietuvos, Kupčinskaitė Dainora

   ●  $ 3,000 - Lietuvos Skautija, projektas „Praeitis dabarčiai“, vadovė: Ieva Leiputė

   ●  $ 2,000 - Lietuvos skautų sąjunga, paremti  90 metų skautijos jubiliejų paminėti Tautinę stovyklą prie Trakų, Šarėjus, Valentinas

   ●  $ 2,000 - Zarasų Švc. Marijos Ėmimo į Dangų parapijos veiklai, Kavaliauskas, kun. Remigijus

   ●  $ 2,000 - Lietuvos katalikų mokslo akademija, LKMA veiklos gerinimui, Subačius Paulius

   ●  $ 1,000 - Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono Apaštalo ir Evangelisto bažnyčia, jaunimo stovyklos organizavimas, vadovas diakonas Saulius Bužauskas

   ●  $ 1,000 - Naujosios Ūtos pagrindinė mokykla, Organizuoti prasmingą vasaros atostogų praleidimą, ekskursijos ir kt., Regina Žvirblienė

   ●  $ 1,000 - Jaunimo pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymas , Lietuvos jaunimo organizacinė taryba (Misija-Sibiras), Marcinkus Arnas

   ●  $ 1,000 - VŠĮ „Vorutos“ fondas, Lietuvos istorijos žinių populiarinimas, Virvičienė Aušra

   ●  $ 1,000 - „Vilnijos“ draugija, plėtoti lietuvių švietimą rytiniame pakraštyje ir užribyje, Gečiauskas Evaldas

   ●  $ 1,000 - "Lietuvių godos", leisti vienintelį lietuvišką laikraštį Gudijos lietuviams, Šaknienė, Marijona

   ●  $ 1,000 - Laikraštis „Kregždutė“, leidybą bei platinimas, Šiugždienė Livija

   ●  $ 1,000 - New York'o Lietuvių klubo radijas, Kumpikas, dr. Giedrė

   ●  $ 1,000 - Laikraštis „XXI amžius“, Šiugždienė Livija

   ●  $ 900 - Labdaros ir paramos fondas "Baltasis balandis", Širvinskienė Aldona

   ●  $ 700 - Karaliaučiaus krašto lietuvių leidinys „Aušra“, Vasiliauskienė Vanda

   ●  $ 500 - Karaliaučiaus lietuvių bendruomenė (Atstovybė Lietuvoje), Karaliaučiaus krašto vaikų ir jaunimo folklorinių ansamblių dalyvavimas „Skambantys kankleliai" Iš Norkūno palikimo, Sigitas Šamborskis, VŠĮ Karaliaučiaus lietuvių bendruomenės direktorius

   ●  $ 500 - Karaliaučiaus lietuvių bendruomenė, Surengti jubiliejinį renginių ciklą iš Tilžės sklidusiai lietuvybei paminėti Iš Norkūno palikimo, Sigitas Šamborskis, VŠĮ Karaliaučiaus lietuvių bendruomenės direktorius

   ●  $ 500 - Projektui – A.Maceina, kun. S.Yla ir A.Damušis: vakarų civilizacijos ir krikščioniškosios kultūros puoselėtojai, Ateitininkų fed., Vilniaus krašto ateitininkų vietovė, Mieželis Paulius

   ●  $ 500 - Ateitininkų Federacija, Telšių  Apskrities Centras, Ugdyti jaunime pilietiškumo ir tautiškumo kompetenciją ir būtiną dalyvavimą nuolat kintančios visuomenės gyvenime, Auryla Paulius

   ●  $ 500 - Ateitininkų fed. Moksleivių ateitininkų sąjunga, Siekiama gilinti moksleivių sąmoningumą patriotiškoje, katalikiškoje pasaulėžiūroje, Baltušytė Vita

   ●  $ 500 - Vilniaus krašto ateitininkų vietovė, organizuoti keliaujančią stovyklą ateitininkų pažinimo, lavinimosi ir tikėjimo poreikiams tenkinti, Lina Navickaitė

   ●  $ 500 - Lietuvos "Maironiečių" draugija, laikraščtis „Sandrava, plėsti vaikų ir jaunimo akiratį, propaguoti Maironio idealus

   ●  $ 500 - Lietuvos istorijos institutas, paminėti 145-ąsias 1863 m. sukilimo metines, dr. Prašmantaitė Aldona

   ●  $ 500 - Anykščių vaižgantiečių klubas "Pragiedrulys", paremti vaižgantiečių veiklą, Bagdonas, Vytautas

   ●  $ 500 - Ateitininkų fed. Kauno sk., Aukštoji mokykla – studentų vienybės kalvė“, Arvydas Raskilas

   ●  $ 500 - Laikraščio „Ateitis“ leidybai, „Ateities“ redaktorė Reda Sopronaitė

   ●  $ 500 - Valiušaitytė, Marija Mėta, stipendija

   ●  $ 250 - Kačerauskaitė, Rugilė, stipendija

--------------------------------------------------------
>> 2007 m. Tautos fondo paskirstymai

2007 m. TF gavo 60 prašymų - $ 293,089 sumai.
Buvo patenkintas 31 prašymas - $ 113,955 sumai.

Prašymų paskirstymas

   ●  $ 20,000 TF atstovybei Lietuvoje - tęsti projektą "Pagalba rytų Lietuvos mokykloms"

   ●  $ 15,000Amerikos Lietuvių Taryba - "Parama JBANC ir ALTo veiklai"

   ●  $ 15,000 Valstiečių laikraščiui - tęsti projektą "Tėviškės šviesa"

   ●  $ 7,000 laikraščio "XXI amžius" konkursui "Sunkumai Vilnijos mokyklose lietuvių kalbos įėjimui į to krašto bažnyčias"

   ●   $ 7,000laikraščio "XXI amžius" priedui "Atodangos"

   ●   $ 5,000 LKDP paskaitų ciklui "Politinių ideologijų reikšmė"

   ●   $ 5,000TF projektui "Aprūpinti Lietuvos mokyklas istorijos knygomis"

   ●   $ 3,000 A.P.P.L.E. "kursai mokytojams Lietuvoje"

   ●   $ 3,000 JAV "Neringos" stovyklai

   ●   $ 3,000 kuprinių parūpinimas Rytų Lietuvos pradinukams

   ●   $ 1,650 Ateitininkų Federacijai

   ●   $ 1,500 Vilnijos draugijai

   ●   $ 1,000 LT "Skautai"

   ●   $ 1,000 LKMA, - Lituanistikos tyrimu centrui Chicago

   ●   $ 1,000 LT politiniu kalinių-tremtinių draugija

   ●   $ 1,000 Dialogo kulturos institutui

   ●   $ 1,000 Naujosios Ūtos mokyklai

   ●   $ 1,000 knygai "Nelaukta kelionė"

   ●   $ 1,000 NY lietuvių radijo programa

   ●   $ 1,000 publicistui V. Bražėnui

   ●   < nei po $ 1,000 likusiems 8 projektams buvo paskirta


Iš TF ISTORIJOS

1943 m. lapkričio 25 d. Lietuvoje savo veiklą pradėjo Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas (VLIKas), kuris isteigė savo iždą ir jį pavadino "Tautos fondu" (TF). Karui pasibaigus Tautos fondas atsidūrė Vokietijoje, kur jį palaikė pabėgėlių stovyklų lietuviai, bei parėmė Amerikos Lietuvų taryba (ALT) ir kitos JAV organizacijos bei asmenys.

1955 m. TF persikėlė į JAV ir buvo pavadintas "Tautos išlaisvinimo fondu". Čia buvo priimtas naujas jo statutas ir sudaryta prel. Jono Balkūno vadovaujama valdyba. Šiame statute jis pavadintas savarankiška VLIKo institucija, skirta telkti jai lėšas.

Pirmoji fondo raštinė JAV buvo prel. J. Balkūno parapijos rašinė. 1973 m. birželio 4 d. "Tautos fondas" buvo inkorporuotas New York valstijoje "Lithuanian National Fondation, Inc.", kaip savarankiška ir pelno nesiekianti organizacija.
1974 m. gegužės 21 d. TF buvo atleistas nuo JAV federalinių mokesčių (IRS Tax Ex. No.: 51-01-72223). Tada fondas persikėlė į VLIK būstinę - 29 West 57th St., Manhattan, NY 10019.
Kai VLIK neteko patalpų Pavergtųjų Europos Tautų būstinėje, jis būstinę perkėlė į Woodhaven, NY - jo rašinė buvo A. ir V. Katinų bute Richmond Hill.

Po inkorporavimo TF ėmė sparčiai augti. 1977 m. jo balansas buvo - $ 58,689, o 1991 m. birželio 12 d. - $ 2,597,839 (vien 1990 m. buvo gauta > $ 1 mln.)

1989 m. vasario mėn. TF raštinė įsikūrė "Kasos" banko namuose 86-21 114th St., Richmond Hill, NY 11418
1993 m. rugpiūčio mėn. raštinė buvo perkelta į Lietuvių religinės Šalpos namus Kultūros židinio centre - 451 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207

Nuo 2003 m. kovo mėn. pardavus Kultūros židinį Tautos Fondas persikėlė į 307 West 30th St., Manhattan, New York 10001

Reklama

Ultricies enim volutpat. Pharetra hac nostra leo feugiat nunc natoque. Euismod ad malesuada. Sapien eget turpis. Aliquet dolor potenti.

Renginiai

Visuotiniai

(iki Lapkričio 20 d.)
Iš kartos į kartą: Lietuva, aš turiu tave
Lithuanian Foundation, Inc., 14911 127th Street, Lemont, IL 60439

Northeastern States

MA - Kristoforas Staknys/Christopher Staknys (piano) koncertuos trijuose renginiuose (Gegužės/May 30; Birželio/June 6, 7 )

The New England Conservatory, 290 Huntington Avenue, Boston, MA 02115

PA - Kviečiame dalyvauti- RUDENĮ bus organizuojama antroji Filadelfijos Lietuvių Bendruomenės FOTOGRAFIJOS PARODA

Šv. Andriejaus parapijos salėje, 19th and Wallace Streets, Philadelphia, PA 19130

PA - Kviečiame registruoti savo vaikus sekantiems mokslo metams į FILADELFIJOS LIETUVIŠKĄ MOKYKLĖLĘ

Philadelphia

VT - NERINGA- Šeimų stovyklos; Vaikų stovyklos; Registracija

Neringos stovykla

VT - Neringa ir Putnamo vienuolynas FOTO ALBUME

VT - GILIJA AUKŠTIKALNIS operoje "Sevilijos kirpėjas"/GILIANA AUSTIN in opera "The Barber of Seville" (Birželio/June 5, 7, 9, 11)

Town Hall Theater, Middlebury, Vermont

Southern States

Renginių nėra

Midwest States

Renginių nėra

Western States

Renginių nėra

Pranešimai

Rašykite bet kokiu klausimu.

Visada bus atsakyta

Lietuvybė JAV

Massachusetts State
District of Columbia
Pennsylvania State
New Jersey State
Connecticut Sate
New York State
California State

Michigan Sate
Florida State
Illinois State
Ohio State
Kitos valstijos

Mes JAV

Lietuviška spauda
Radio ir TV laidos
Sporto klubai
Bažnyčios
Stovyklos
Mokyklos
Skautai
Bankai
Vyčiai

Mūsų centrai

Pasaulio lietuvių centras
Lietuviškas maistas
Lietuvių fondas
Tautos fondas
ALKA
LTSC

Mūsų specialistai

Advokatai
Gydytojai

Reklama

European
Caregivers & Companions

European Caregivers & Companions

We can help you anywhere in        N e w   E n g l a n d

Nuorodos

Geros avia bilietų kainos
       Doleris
       Vytis Tours


Mūsų kultūra

Muzikos atlikėjai
Dainos grupės
Dainininkai
Dailininkai
Šokėjai

Verta aplankyti