Atspausdinta iš: http://www.litua.com/lt.php/zinynas/skautai

Lietuvių skautų sąjunga ● Lithuanian Scouts Association

Bendrai apie LSS

LSS valdymas

Materialinė bazė

Žiniasklaida

Istorija

NewEngland States

--- Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island

Atlantic States

--- Delaware, District of Columbia, Maryland, New Jersey, New York, Pennsylvania

Midwest States

--- Illinois, Indiana, Michigan, Ohio, Wisconsin

Central States

--- Kansas, Minnesota, Nebraska

South States

--- Arkansas, Florida, Georgia, North Carolina, Texas

Western States

--- Arizona, California, Colorado, Hawaii, Oregon, Washington

www.skautai.org

Lietuvių Skautų Sąjunga (LSS) /Lithuanian Scouts Association, Inc. -  yra viena iš aktyviausių ir skaitlingiausių dabartinių JAV lietuvių organizacijų. "Lithuanian Scouts Association, Inc." 1962.II.15 d. gavo juridinio asmens teises Illinois valstijoje, kaip pelno nesiekianti organizacija.

Lietuvių Skautų Sąjunga yra visuomeninis lietuvių sambūris, kurio tikslas yra pagal Robert Baden-Powell skautybės sistemą auklėti lietuvių jaunimą dorais, kilnios dvasios, tvirto būdo, sveikais žmonėmis, sąmoningais lietuviais ir naudingais piliečiais. Lietuvių Skautų Sąjungos šūkis yra DIEVUI, TĖVYNEI, ARTIMUI

Lietuvių Skautų Sąjunga vadovaujasi "LSS Statutu", kuris nusako LSS tikslus, struktūrą, veikimo būdus bei priemones ir yra besąlyginiai privalomas visiems sąjungos nariams. Sąjungos vadovai ir rinkti ar skirti pareigūnai tuo būdu tampa Statute nusakytų dėsnių vykdytojais ir saugotojais. LSS Statutas išeivijoje buvo priimtas 1946 m. ir vėliau periodiškai papildomas prisitaikant laiko reikalavimams. Paskutinė LSS Statuto redakcija padaryta 1996 m.

LSS nariais yra jaunuoliai ir suaugusieji, kurie siekia skautybės idealų, sutinka su LSS prievolėmis ir yra davę įžodį. Auklėjimo darbui vykdyti nariai berniukai ir vyrai yra jungiami į Skautų Broliją, mergaitės ir moterys – į Skaučių Seseriją, akademinių skautiškų vienetų nariai – į Akademinį Skautų Sąjūdį. Šios trys šakos veikia bendroms Sąjungos institucijoms vadovaujant Sąjungos apimtyje. Sąlygoms reikalaujant, mažesnėse vietovėse veikia ir mišrūs skautų/čių vienetai.


LSS valdymas

www.skautai.org/LSSstruktura.pdf

1)   LSS Taryba - 21 asm. (vyriausia valdomoji institucija), susidedanti iš 18 rinktų tarybos narių,
       Sąjungos Dvasios vadovų, Brolijos ir sesrijos Vyriausių Skautininkų,
       ASS vadijos pirmininko/ės, Rajonų vadų
2)   LSS Tarybos Pirmija (vyriausia LSS vykdomoji institucija), kurią sudaro Tarybos išrinktas pirmininkas ir jo
       pakviesti 4 Tarybos nariai bei Sąjungos Dvasios vadovai, Vyriausieji Skautininkai ir ASS vadijos pirmininkas
3)   Brolijos, Seserijos ir ASS vadijos
4)   Dvasios vadovai
5)   Brolijos, Seserijos ir ASS Garbės gynėjai
6)   LSS Kontrolės komisija
7)   LSS Garbės teismas
8)   LSS Rajonų vadai
      Visų vadovybės institucijų kadencija yra 3 metai

                            Sąjungos pagrindiniai padaliniai atskirose vietovėse yra:
1)    Rajonai (koordinuoja visus tam tikroje teritorijoje esančius Brolijos, Seserijos
        ir ASS padalinius, vienetus ir narius, rajonui vadovauja rajono vadija)
2)   Tuntai
3)   Vietininkijos
4)   Draugovės
5)   Skiltys
6)   Laivai (tolygūs draugovėms)
7)   Valtys (tolygios skiltims)
8)   Akademiniai skautiški vienetai
9)   Ramovės
10) Grandys
11) Židiniai
12) Būreliai
13) Skyriai

LSS savo tikslams siekti steigia skautų /čių vienetus, ruošia suvažiavimus, stovyklas, iškylas, sąskrydžius, varžybas, kursus, leidžia knygas, laikraščius bei kitus spausdinius

2005-2007 m.? kadencijoje LSS vadovauja

LSS Pirmija /Tarybos pirmininkas
v.s.fil. Gintaras Placas, Chicago
11818 Brookdale Ct., ORLAND PARK, IL 60467
Tel.: <>,
LS Brolijos Vyriausias Skautininkas
v.s.fil. Romas Rupinskas, Chicago
Tel.: <>, broli@skautai.net
LS Seserijos Vyriausia Skautininkė /Chief Executive, Lithuanian Girl Scouts
http://sese.skautai.net
http://groups.yahoo.com/group/seserija - seserijos diskusijų grupė
v.s.dr. Dalia Trakienė, Chicago
Tel.: <>, LSS_VS01@voras.com
ASS Vadijos pirmininkė /President, LSS Collegiate Division
v.s.fil. Zita I. Rahbar, Los Angeles
Tel.: <>, asscvpirm@skautai.com

         Rajonų vadai
JAV Atlanto – v.s.fil. Naida Šnipaitė, Boston
Tel.: <>,
www.atlantorajonas.org
JAV Ramiojo vandenyno – s.fil. Tadas Dabšys, <>
Tel.: <>,
JAV Vidurio – j.s. Dana Mikužienė, Chicago
Tel.: <>,
Australijos – v.s.fil. Henrikas Antanaitis
Europos – v.s. Vincentas O’Brien
Kanados – v.s. Romas Otto, Montreal
Pietų Amerikos - <>

Lietuvių skautų vienetai veikiantys pasaulyje

JAV Atlanto rajone – Boston, MA;  Hartford, CT;  New York, NY; Philadelphia, PA; Washington, DC; Waterbury, CT; Worcester, MA
www.atlantorajonas.org

JAV Ramiojo vandenyno rajone – Los Angeles, CA

JAV Vidurio rajone – Chicago, IL;  Lemont, IL;  Cleveland, OH;  Detroit, MI;  Omaha, NE

Europos rajone - Londone, Anglijoje ir Vasario 16 gimnazijoje, Vokietijoje

Australijos rajone - Adelaide, Canberra; Melbourne,VIC, Sydney, NSW
Vilniaus Tuntas - Adelaide - ps. Antanas Pocius
Satrijos Tuntas - Geelong - vs. Vytautas Maciulis
Dziugo Tuntas - Melbourne - v.s. Dana Lynikiene
Skautu Rysininkas - Brisbane - ps. Algis Milvydas
Ausros Tuntas - Sydney - s. Jeronimas Belkus
Skautininku Ramove - Melbourne - s. Povilas Kviecinskas
Skautu Zidinys - Geelong - s. Liudas Bungarda
Skautu Zidinys - Sydney - v.s. Jonas Zinkus, ps. Irena Dudaitiene

Kanados rajone - Hamilton,ON; Montreal,QU; Toronto, ON
Pietų Amerikos rajone - Sao Paulo, Brazilija ir Buenos Aires, Argentina


LSS materialinė bazė

Vasaros stovyklos

   ●  RAKAS /Camp "Rakas"
       Įkurta - 1956 m.

www.budek.org

1918 Hawley Rd., Custer, MI 49405
„Rakas“ – didžiausia lietuvių skautų stovyklavietė, kur gali stovyklauti 500 žmonių.
1956 metais lietuvis vaistininkas Pranas Rakas jam priklausiančią žemę, apie 400 mylių nuo Čikagos padovanojo skautams, todėl ir stovykla buvo pavadinta jo garbei. Laikui bėgant skautai ir jų tėveliai, įdedami milžiniškas pastangas įrengė stovyklą, pastatydami įvairius pastatus.
Dabar stovykla priklauso Čikagos lietuvių skautų korporacijai „Geležinis vilkas“.

   ●  RAMBYNAS /Camp "Rambynas"
       Įkurtas - 1966 m. kovo 25 d.

www.<>.com

San Bernardino, California
Los Angeles skautų „Rambynas“ stovyklavietė yra San Bernardino, Kalifornijos kalnuose, 2 val. važiuojant nuo Los Angeles, nupirkta vietinių skautų šeimų aukomis 1966 m. kovo 25 d.
Stovyklavietė yra Lietuvių Skautų Sąjungos nuosavybė ir ją tvarko ir prižiūri Ramiojo Vandenyno rajono (RVR) vado paskirtas stovyklavietės komitetas.

   ●  Romuva /Camp "Romuva"
       Įkurta - <>

Fondai

   ●  Lietuviskosios skautybės fondas
       Įkurtas - 1975 m.
v.s.fil. Petras Molis, pirmininkas
Tel.: (508) 845-8092, Worchester

   ●  Vydūno fondas
        Įkurtas - <>
v.s.fil. Leonas Maskaliūnas, pirmininkas
Tel.: <>, Chicago


Žiniasklaida

SKAUTŲ AIDAS” – LSS leidžiamas žurnalas
Redaktorė - v.s. Alė Namikienė, Chicago
580 E. Park Ave., Elmhurst, IL 60126
Tel.: (630) 279-8577, <>
Administratorė -  s.fil. Irena Žukauskienė
802 North Waiola, La Grange Park, IL 60526
Tel.: <>

Laikraštyje "Draugas" yra skautams skirtas puslapis  "SKAUTYBES KELIAS"
Redaktorė - ps. Ausra Jasaityte - Petrie, Chicago
Tel.: <>

1923 m. kovo 15 d. skautų “DLK Vytauto” ir skaučių “Mirgos” draugovių vadovai Šiauliuose išleido pirmąjį “Skautų aido” numerį. Pirmieji redaktoriai 1923-1926 m. buvo ps. Vacys Baniulis, ps. Ignas Tamašauskas, s. V.Čečeta.

Nuo 1923 m. rugsėjo “Skautų aidas” tapo Lietuvos Skautų Asociacijos organu, leidyba perkelta į Kauną. Vėliau “Skautų aidą” redagavo ps. J.Merkis, ps. Ed.Zabarauskas, ps. A.Graževičius, s. Antanas Saulaitis, s. Kazys Laucius ir vėl A.Saulaitis

Paskutinis “Skautų aido” numeris nepriklausomoje Lietuvoje išleistas 1940 m. birželio 15 d. Tą dieną buvo okupuota Lietuva ir liepos mėn. buvo uždaryta Lietuvos Skautų Sąjunga.

Po II-ojo pasaulinio karo, skautiškiems vienetams steigiantis lietuvių tremtinių stovyklose vakarų Vokietijoje, 1946 m. sausio 1 d. Detmolde buvo atkurtas ir skautų žurnalas “Skautų aidas”. Tai buvo vienintelis skautų vienetų susižinojimo šaltinis ir kartu skautamokslio žinynas, nes iš Lietuvos atsivežtų skautavimui reikalingų vadovėlių neturėta. Žurnalo atkūrimo iniciatoriumi buvo v.s. Antanas Krausas. Pirmuosius jo numerius redagavo Antanas Krausas, Romualdas Giedraitis ir Felicijonas Prekeris; po to redaktoriumi buvo A. Krausas. Iki 1948 m., emigracinei bangai pajudėjus, iš viso išėjo 31 numeris.

Šiaurės Amerikos žemyne pirmasis “Skautų aido” redaktorius (ir leidėjas) s. Pranas Enskaitis, Rodney miestelyje, Kanadoje 1950 m. išleido kelis pirmuosius SA numerius.

1951 m. “Skautų aido” leidybą perima Lietuvių Skautų Brolijos vadija, Toronte, Kanadoje, redaktorius - v.s.fil. Stepas Kairys, 1951-1955 m.
1956-1963 m. “Skautų aidą” redagavo v.s. Česlovas Senkevičius.

Nuo 1964 m. SA leidybą perima JAV, Lietuvių Skautų Sąjungos Tarybos Pirmija, redaktorius iki 1970 m. – v.s. Antanas Saulaitis.

1970 m. “Skautų Aido” redakcija, administracija, spausdinimas perkeliama į Chicagą.  1970-1973 m. redaktorius v.s. Juozas Toliušis, 1974-1975 m. – v.s. Alė Namikienė, 1976-1978 m. – v.s. Sofija Jelionienė. 1979-1981 m. “Skautų Aidą” atskirais laikotarpiais ruošė: v.s. Juozas Toliušis, v.s. Vladas Vijeikis, s.fil. Gintaras Plačas, “Aušros Vartų” tunto “Kun.Gražinos” būrelis, v.s. Sofija Jelionienė, v.s. Alė Namikienė, v.s. Janina Mikutaitienė.

Pradedant 1981 m. kovo numeriu iki 1998 m. pabaigos, “Skautų aido” redaktorius – v.s.fil. Antanas Saulaitis SJ, su kuriuo redakcijoje apie 10 metų dirbo “Pelėdų” skiltis, vadovaujama v.s.fil. Halinos Plaušinaitienės. 1999 m. pradžioje dvejis “Skautų aido” numerius paruošė s.fil. Svajonės Kerelytės vadovaujama bendradarbių skiltis.

Techniniu “Skautų Aido” redaktoriumi ilgiausiai (29 metus) išbuvo v.s.dail. Vladas Vijeikis, administratore (22 metus) – v.s. Albina Ramanauskienė.

Nuo 1999 metų vidurio “Skautų aidą” redaguoja v.s. Alė Namikienė. “Skautų Aidas” yra oficialus Lietuvių Skautų Sąjungos (išeivijoje) organas. Jame skelbiami LSS vadovybės pranešimai, informacija apie vienetus ir jų veiklą, skautamokslis, skautybės uždaviniai, ideologija, istorija.

“Skautų Aidą” gauna nario mokestį susimokėję LSS nariai. Papildomos prenumeratos užsakomos bei aukos leidybai ar specialių įvykių paminėjimui siunčiamos SA administratorei s.fil. Irenai Žukauskienei, 802 North Waiola, La Grange Park, IL 60526. Straipsniai, nuotraukos, pranešimai siunčiami redaktorei v.s. Alei Namikienei.

Trečiadieniais “Draugo” dienraštyje išleidžiamas “Skautybės Kelias” puslapis.
Redaktorė - Irena Regienė; Chicago, Tel.: (773) 476-7089


ISTORIJA

Lietuviai skautai įsikūrė 1918 metais Vilniuje. Pradininkas – JAV gimęs Petras Jurgelevičius-Jurgėla, nuo 1931 m. persikėlęs į , New York, JAV, kur jo pastangomis kai kuriuose ir JAV miestuose buvo įkurti lietuvių skautų vienetai. Bet jie čia veikė neilgai.

1924 m. spalio 16 d. Vytauto Didžiojo universitete Kaune įsikūrė pirmas akademinis lietuvių skautų vienetas – studentų skautų draugovė, vėliau Korp!Vytis. 1925 m. pradėtas naudoti paukštytės vardas jauniasniąjai skautei. 1927 m. sušauktas pirmasis skautininkių suvažiavimas. 1930 m. LSS pertvarkyta į Broliją (LSB) ir Seseriją (LSS) - kovo 16 d. studentės įsteigė atskirą studenčių skaučių draugovę, kurios 1935 m. tapo savarankiškomis, lygiateisėmis šakomis. 1935 m. patvirtintas LSS statutas, pagal kurį Sąjungą sudaro Skautų Brolija (LSB) ir Skaučių Seserija (LSS). 1936 m. įsikūrė jūrų skautės. 1947 m. Vokietijoje Korp! Vytis ir Studenčių draugovė sudarė Akademinį Skautų Sąjūdį (ASS), kuris 1962 m. tapo trečiąja šaka.

1939 m. lapkričio mėn. pagal registracijos duomenis, Lietuvoje Skautų Brolijoje buvo 7997 nariai, Skaučių Seserijoje – 8000 narių. 1940 m. okupavus Lietuvą, liepos 18 d. buvo uždaryta Lietuvių Skautų Sąjunga. 1940 m. Lietuvoje veikė 25 tuntai, 10 vietininkijų, 7 jūros skaučių vienetai ir 2 studenčių skaučių draugovės

1945 m. lietuviai skautai buvo atkurti išeivių stovyklose vakarų Vokietijoje. 1946 m. gegužės 31 d. paruoštas ir patvirtintas LSS Statutas. 1947 m. liepos 7 d. Kasselyje, Vokietijoje, akademikų skautų/čių vienetai apjungiami į Akademinį Skautų Sąjūdį (ASS). Pirmosios valdybos pirmininku išrinktas Garbės narys prof. Ignas Končius.

1947 m. prasideda išvietintųjų asmenų emigracija į vakarų šalis. 1947-1950 m. laikotarpyje lietuvių skautų vienetai įsikūrė Australijoje, Anglijoje, Kanadoje, Argentinoje, JAV-se, Venecueloje, Brazilijoje.

1952 m. akademikai skautai įsteigė Vydūno Jaunimo fondą (1969 m. įregistruotą Illinois valstijoje), kurio sukauptomis lėšomis remiami lietuviai studentai (suteikiamos paskolos, stipendijos), leidžiamos knygos, premijomis pagerbiami mokslininkai.

Pirmąją skautišką Kaziuko mugę 1953 m. suruošė Adelaides, Australijoje, akademikai skautai ir skautų/čių tuntas. Šiaurės Amerikoje Kaziuko mugės pradėtos ruošti 1955 m. Bostone.

1953 m. nutariama tarp Tautinių stovyklų kas 5-eri metai ruošti Jubiliejines stovyklas.

1954 m. įsteigta “Gintaro ženklo” vadovėms mokykla Skaučių Seserijoje, o 1959 m. – “Ąžuolo” mokykla Skautų Brolijos vadovams.
1962 m. birželio 26 d. LSS Taryba priėmė naują Lietuvių Skautų Sąjungos statutą, kuriuo Akademinis Skautų Sąjūdis pripažistamas kaip savarankiška šaka, įeinanti į LSS šalia Skautų Brolijos ir Skaučių Seserijos.

1975 m. įsteigtas Lietuviškosios Skautybės fondas, kurio tikslas kaupti lėšas ir remti lietuvių skautų veiklą.

Literatūra: 1) Lietuvių skautų sąjungos statutas "By-Laws" ir nuostatai, 2-ji laida - 1996, 104p.
                   2) Lietuviškoji skautija /Petras Jurgėla - New York: Lietuvių skautų sąjunga, 1970, 824p.
                   3) Lietuviškoji skautija, 1945-1985 - Westford, MA: Lietuvių skautų sąjunga, 1996, 683p.


◙    New E N G L A N D

----------------------
>> Connecticut

Hartford - "Tėviškės" vietininkija

Linas Banevičius, vadas
Tel.: (860) 693-1098, L.Banevicius@comcast.net

Hartford - "Šatrijos" vietininkija

ps Debbie Pileikienė, vadė
Tel.: (860) 668-6324, dpileika@msn.com

-------------
>> Maine

A
B

C
D

---------------------------
>>  Massachusetts

JAV Atlanto rajono vadavietė
v.s.fil. Naida Šnipaitė, vadė

www.atlantorajonas.org
Tel.: <>,

Boston - "Žalgirio" tuntas

ps. Romas Juozelskis, vadas
Tel.: <>

Boston - "Baltijos" tuntas

ps. Asta Norvaišienė
Tel.: <>

Worcester - "Neringos" tuntas

ps. <>, vadas
Tel.: <>

Worcester - "Nevėžio" tuntas

v.s. Irena Markevičienė, vadė
Tel.: <>

----------------------------
>> New Hampshire

A
B

C
D

------------------------
>> Rhode Island

A
B

C
D


◙    ATLANTIC

------------------
>> Delaware

A
B

C
D

----------------------------------
>> District of Columbia

Washington , D.C. - "Mindaugo" draugovė

s.fil. Tomas Dundzila, s.fil. Paulius Mickus, vadai
Tel.: <>

Washington , D.C. - "Židinys" draugovė

v.s.fil. Dalia Lukienė, vadė
Tel.: <>

-------------------
>>   Maryland

A
B

C
D

-----------------------
>>   New Jersey

A
B

C
D

------------------
>> New York

New York - "Neringos" tuntas

ps. Nida Angeliadis-Milukaitė, vadė
Tel.: <>

New York - "Tauro" tuntas

ps. Tomas Lora, vadas
Tel.: <>

New York - "Neringos" tuntas

ps. Nida Angeliadis-Milukaitė, vadė
Tel.: <>

Rochester - "Dainavos" vietininkija

ps. Aleksas Gečas, vadas
Tel.: (000)

--------------------------
>>   Pennsylvania

Philadelphia - "Laisvės varpo" vietininkija

s. Laima Bagdonavičienė, vadė
Tel.: (000) <>

A
B

C
D


◙    MIDWEST

--------------
>> Illinois

A
B

C
D

A
B

C
D

----------------
>>   Indiana

A
B

C
D

-----------------
>> Michigan

A
B

C
D

-----------
>> Ohio

A
B

C
D

--------------------
>> Wisconsin

A
B

C
D


◙    CENTRAL

-----------------
>>   Kansas

A
B

C
D

-------------------
>> Minnesota

A
B

C
D

-------------------
>> Nebraska

A
B

C
D


◙    SOUTH

--------------
>> Florida

St. Petersburg - "Nidos" draugovė

ps. A<> Glavinskas, vadas
Tel.: <>

A
B

C
D

---------------
>> Georgia

A
B

C
D

A
B

C
D

-------------------------
>> North Carolina

A
B

C
D

A
B

C
D

-------------
>> Texas

A
B

C
D


◙    WESTERN

-----------------
>>  Arizona

A
B

C
D

A
B

C
D

-------------------
>> California

A
B

C
D

A
B

C
D

-------------------
>>   Colorado

A
B

C
D

--------------
>> Hawaii

A
B

C
D

---------------
>> Oregon

A
B

C
D

----------------------
>> Washington

A
B

C
D

Reklama

Ultricies enim volutpat. Pharetra hac nostra leo feugiat nunc natoque. Euismod ad malesuada. Sapien eget turpis. Aliquet dolor potenti.

Renginiai

Visuotiniai

(iki Lapkričio 20 d.)
Iš kartos į kartą: Lietuva, aš turiu tave
Lithuanian Foundation, Inc., 14911 127th Street, Lemont, IL 60439

Northeastern States

MA - Kristoforas Staknys/Christopher Staknys (piano) koncertuos trijuose renginiuose (Gegužės/May 30; Birželio/June 6, 7 )

The New England Conservatory, 290 Huntington Avenue, Boston, MA 02115

PA - Kviečiame dalyvauti- RUDENĮ bus organizuojama antroji Filadelfijos Lietuvių Bendruomenės FOTOGRAFIJOS PARODA

Šv. Andriejaus parapijos salėje, 19th and Wallace Streets, Philadelphia, PA 19130

PA - Kviečiame registruoti savo vaikus sekantiems mokslo metams į FILADELFIJOS LIETUVIŠKĄ MOKYKLĖLĘ

Philadelphia

VT - NERINGA- Šeimų stovyklos; Vaikų stovyklos; Registracija

Neringos stovykla

VT - Neringa ir Putnamo vienuolynas FOTO ALBUME

VT - GILIJA AUKŠTIKALNIS operoje "Sevilijos kirpėjas"/GILIANA AUSTIN in opera "The Barber of Seville" (Birželio/June 5, 7, 9, 11)

Town Hall Theater, Middlebury, Vermont

Southern States

Renginių nėra

Midwest States

Renginių nėra

Western States

Renginių nėra

Pranešimai

Rašykite bet kokiu klausimu.

Visada bus atsakyta

Lietuvybė JAV

Massachusetts State
District of Columbia
Pennsylvania State
New Jersey State
Connecticut Sate
New York State
California State

Michigan Sate
Florida State
Illinois State
Ohio State
Kitos valstijos

Mes JAV

Lietuviška spauda
Radio ir TV laidos
Sporto klubai
Bažnyčios
Stovyklos
Mokyklos
Skautai
Bankai
Vyčiai

Mūsų centrai

Pasaulio lietuvių centras
Lietuviškas maistas
Lietuvių fondas
Tautos fondas
ALKA
LTSC

Mūsų specialistai

Advokatai
Gydytojai

Reklama

European
Caregivers & Companions

European Caregivers & Companions

We can help you anywhere in        N e w   E n g l a n d

Nuorodos

Geros avia bilietų kainos
       Doleris
       Vytis Tours


Mūsų kultūra

Muzikos atlikėjai
Dainos grupės
Dainininkai
Dailininkai
Šokėjai

Verta aplankyti