Atspausdinta iš: http://www.litua.com/lt.php/apylinkes/NY

Niujorko lietuviai ● New York Lithuanian

Lietuvių telkiniai

Susirinkimų vietos

Organizacijos, įstaigos

Valstybinės

Visuomeninės

Švietimo

Žiniasklaidos

Vietovės

New York

Manhattan

Brooklyn-Queens

Long Island

Rochester

NY yra gyventojų /Population - 19,297,729 (3-čia pagal gyventojus JAV valstija)
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_U.S._states_by_population
Plotas /Land Area - 141,299 km2 /54,556 mi2 (27-ta pagal dydį JAV valstija)
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_U.S._states_by_area
Sostinėje Albany gyvena /State Capital Albany Population - <>


◙    Lietuvių telkiniai Niujorko valstijoje

Istorija


◙    Susirinkimų vietos /Meeting Places

------------------
>> New York

Maspeth, Queens, New York (Maspetas, Kvinsas, Niujorkas)
Viešpaties Atsimainymo bažnyčia
Church of the Transfiguration
Įkurta /Established - 1908

www.transfiguration.catholicweb.com
64-14 Perry Ave., P.O. Box 326, Maspeth, Queens, New York 11378

Tel.: (718) 326-2236, transfiguration@catholicweb.com

Brooklyn, New York (Bruklinas, Niujorkas)
Šv. Mergelės Marijos Apreiškimo bažnyčia
Annunciation of the Blessed Virgin Mary Church
Įkurtas /Established - 1914 m.

259 North 5th St., Brooklyn, New York 11211
Tel.: (718) 387-2111

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje ir Tautos fondas.

307 West 30th St., Manhattan, New York 10001
Tel.:

----------------------
>> Long Island

Riverhead, Long Island, New York (Longailendas, Niujorkas)
St.John The Evangelist Roman Catholic Church

www.mychurchandtown.com/parishes/index.asp?pid=RC101
546 St. John Place /Fifth St., Riverhead, NY 11901

Koordinatorė - Neila Baumilienė
Tel.: (631) 204-1329, neilabaumiliene@hotmail.com

---------------------
>>  Rochester

Šv. Jurgio lietuvių bažnyčia /St. George Lithuanian Church
Įkurta /Established - 1908

545 Hudson Ave, Rochester, NY 14605
Tel.: (585) 232-4111


◙    Organizacijos, įstaigos /Organizations, Societies

-----------------------------------------------------------------------
>> Lietuvą atstovaujančios /Lithuania Presenting

Lietuvos Respublikos Generalinis konsulatas
Consulate General of Lithuania

www.ltconsny.org
420 5th Ave., 3rd Floor, Manhattan, New York, NY 10018
Tel.: (212) 354-7840, (212) 354-7849
Mobilusis telefonas nelaimės ir kitais ypatingais atvejais: (646) 413-4404
info@ltconsny.org arbakons.niujorkas@urm.lt

Lietuvos Nuolatinė misija Jungtinėse Tautose
Lithuanian Permanent Mission to the United Nations

420 5th Ave., 3rd Floor, Manhattan, New York, N.Y., 10018
Tel.: (212) 354-7820, lithuania@un.int

------------------------------------------------------
>> Bendros visuomeninės /Common

JAV LB New York apygarda
LAC Inc. New York District

Ramutė Žukaitė, pirmininkė /Regional Chair
Tel.: (516) 353-1229, ramutezukas@hotmail.com
Valdyba - Andrius Guobys, Raimondas Šližys, Donatas Banaitis, Danguolė Pasytė, Malvina Kliveckienė ir Sonata Petravičiūtė

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje
Lithuanian Alliance of America
Įkurtas /Established - 1886 m.

307 West 30th St., Manhattan, New York 10001
Tel.: <>

Tautos fondas
Lithuanian National Foundation, Inc.

www.tautfd.org
307 West 30th St., Manhattan, New York 10001
Vedėja /Chair - Vida Penikienė
Tel.: (212) 868-5860, info@lnfund.org

Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa
Lithuanian Catholic Religious Aid, Inc.

www.home.earthlink.net/~lcra
64-25 Perry Ave., Maspeth, New York 11378
Vedėja /Chair - A. Jankauskienė
Tel.: (718) 326-5202, lcra@earthlink.net

Lietuvos Vyčiai, 12,41,109,110,152-a kuopos
Knights of Lithuania, Cauncils 12,41,109,110,152

www.knightsoflithuania.com
Tel.: (718) 846-3829 arba (516) 628-2292

--------------------------------------------------------------------------------
>> Lituanistinės mokyklos /Lithuanian Weekend School

Maironio lietuvių mokykla
Maironis Lithuanian School in New York

www.nymaironiomokykla.org
64-31 Perry Ave., Maspeth, New York 11378
Transfiguration Church patalpose
Šeštadieniais: 9:45 a.m. - 1:15 p.m.
Audrė R. Lukoševičiūtė, vedėja /Director
Tel.: (718) 849-6083, audre-L@att.net

Aleksandros Kazickienės lituanistinė mokykla
Aleksandra Kazickas Lithuanian Weekend School in Long Island

573 Roanoke Ave, Riverhead, NY 11901
Grace Episcopal Church
Šeštadieniais: 9:00 a.m. - 1:00 p.m.
Neila Baumilienė, vedėja /Director
Tel.: (631) 204-1329, neilabaumiliene@hotmail.com

Edvardo Gervicko lituanistinė mokykla
Edvardas Gervickas Lithuanian Weekend School in Rochester

165 Rhinecliff Ave. x 150 Varinna Dr., Rochester, NY 14618
Our Lady of Lourdes Church
Šeštadieniais: 9:00 a.m. - 11:15 a.m.
Aušra Clifford, vedėja /Director
Tel.: (585) 227-5018, ausramike@hotmail.com

---------------------------------
>> Žiniasklaida /Media

New York lietuviška radijo programa
New York City Lithuanian Radio Program

www.LietuviuRadijasNY.org
Pirmadieniais /Mondays 9:00 - 9:30 p.m.
930 AM per WPAT stotį - girdima banga /heard on

Direktorė /Director - dr. Giedrė Kumpikaitė
Tel.: (718) 776-1687, amberwings@mac.com

Rochester lietuviška radijo laida "Dainos Aidas"
RochesterLithuanian Radio Program "Echo of Song"

www.dainosaidas.cjb.net
Sekmadieniais /Sundays 9:00 - 9:30 a.m.
90.1 FM per WGMC stotį - girdima banga /heard on

Direktorius /Director - <>
Tel.: (000)


VIETOVĖS

◙    New York Area
      Niujorko apylinkė

www.nylithuanian.org
www.lilb.org

Niujorko didmiesčio gyventojų /"Big Apple" City Population - 8,250,567 (1-as pagal dydį JAV miestas)
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_United_States_cities_by_population
Plotas /Area - 322 mi2 / 830 km2
http://en.wikipedia.org/wiki/New_York_City
Atstumas nuo Vašingtono /Distance from Washingto D.C. - 237 mi / 381 km
Atstumas nuo Bostono /Distance from Boston - <> km / <> mi
www.randmcnally.com

ORGANIZACIJOS, KLUBAI, DRAUGIJOS, ĮSTAIGOS
Organizations, Clubs, Societies

New York "Lietuvių Atletų Klubas" (LAK)
New York Lithuanian Athletic Club

Įkurtas /Established - 1901

www.nylak.com
Prezidentas Stanislovas Kavaliauskas - Tel.: 917-572-2045, herbysta@yahoo.com
Iždininkas Aldona Augylienė - Tel.: 646-352-1052, aldonaa@nylak.com
Finansų sekretorius Donatas Augylius - Tel.: 347-512-4462, donceny@gmail.com
Sekretorius Tomas Lora - Tel. 646-772-6280, tlora@optonline.net
Krepšinio koordinatorius Rimantas Rascius - Tel.: 718-497-5032,rimantasr@nylak.com
Vaikų krepšinio koordinatorius Juozas Milukas - Tel.: 203-918-7031, joem@nylak.com
Stalo teniso koordinatorius Petras Sevelkovas - Tel.: 917-470-0181,petrassev@hotmail.com
Tinklinio koordinatorius Monika Sabalis - Tel.: 718-683-7380, m.vygantas@att.net

KREPŠINIS
Treniruotės /Practice - St. Vincent gymnasium
180 N 7th St., Brooklyn New York, 11211
Pentadieniais /Fridays
7:00 - 8:00 p.m. VAIKAMS
7:00 – 9:00 p.m. VYRAMS

Komandos "New York LAK" kapitonas - Donatas Augylius,  (347) 512-4462,donceny@aol.com
Komandos "New York Artojas" kapitonas - Vaidas Sederevicius, <>,vaidasse@yahoo.com

Vidurio Long Island – Stony Brook vietovė
Vyrų krepšinio komanda „ Perkūnas“
Kapitonas Dainius Laučys - tel: 631-846-6920, mob: 516-965-3365,idlauciai@optonline.net
Rytinis Long Island – Southampton vietovė
Vyrų krepšinio komanda
Kapitonas Raimundas Rakauskas - tel: 631-836-1977, raimisyr@hotmail.com

Long Island moterų krepšinis
Kontaktiniai asmenys
Rita Breivaitė-Crispo - tel: (631) 433-2143, Rita43c@aol.com
Evelina Breivaite–McDermott - tel: (631) 433-2142,evelinagraphics@aol.com

KITOS SPORTO ŠAKOS
Kitų sporto šakų treniruotės neorganizuojamos, bet atsiradus entuaziastų - klubas jiems padėtų. Kreipkitės į Juozą Miluką, joem@nylak.com

Niujorko skautai ir skautės
New York Scouts

Kuopos vadovai - Nida Angeliadis, <>
(631) 549-4530, (718) 459-8224

New York - Maironis lituanistinės mokyklos šokių grupė
Maironis Lithuanian School Dance Group (Young Children)

www.nymaironiomokykla.org
<>, vadovė /Director
Tel.: (000) <>, <>

Piliečių Klubas
Citizens Club

Kazimieras Vainius, pirmininkas /Chair
Tel.: (<>) <>

Amerikos Lietuvių Taryba, New York skyrius
<>

<>, pirmininkas /Chair
Tel.: (000)

Antologinių filmų archyvas
Anthology Film Archives

www.anthologyfilmarchives.org
Artistic director - Jonas Mekas
Tel.: (212) 505-5181, <>

Travel Agency "Vytis Tours"
Kelionių agentūra "Vytis Tours"
Įkurta /Established - 1971 m.

www.vytistours.com
40-24 235 St., Douglaston, NY, 11363
Tel.: (800) 77-89847(VYTIS), 718-423-6161
tours@vytistours.com
Dirba: 9:00 a.m. - 5:30 p.m.
Prezidentas - Romas Kezys

◙    Manhattan Area
      Manheteno apylinkė

Rajono gyventojų /Area Population - 1,611,581
http://en.wikipedia.org/wiki/Manhattan
Plotas /Area - 22.96 mi2 / 59.47 km2
Atstumas nuo Vašingtono D.C. /Distance from Washington D.C. - <> mi /<> km

ORGANIZACIJOS, KLUBAI, DRAUGIJOS, ĮSTAIGOS
Organizations, Clubs, Societies

Manheteno apylinkės valdyba
Lithuanian American Community Manhattan Chapter

Laima Šileikis-Hood, pirmininkė /Chair
Tel.: (212) 982-1335, ljhood@verizon.net
Valdyba - <<<>>>

◙    Brooklyn-Queens Area
      Bruklyno-Kvynso apylinkė

Rajono gyventojų /Area Population - ~ 4.7 mln.
http://en.wikipedia.org/wiki/Brooklyn
http://en.wikipedia.org/wiki/Queens

ORGANIZACIJOS, KLUBAI, DRAUGIJOS, ĮSTAIGOS
Organizations, Clubs, Societies

Bruklin-Kvyns apylinkės valdyba
Lithuanian American Community Brooklyn-Queens Chapter

Vida Jankauskienė, pirmininkė /Chair
Tel.: (718) 849-2260, lcra@earthlink.net
Valdyba - <<<>>>

Maspeth, Queens, New York (Maspetas, Kvinsas, Niujorkas)
Viešpaties Atsimainymo parapijos komitetas

LithuanianChurch of the Transfiguration Parish Committee

64-14 Perry Ave., P.O. Box 326, Maspeth, Queens, New York 11378
<> pirmininkas /Chair
Tel.: (000) <>
Mišios lietuviškai /Mass in Lithuanian
Sekmadieniais /Sundays - 11:30 a.m.

Brooklyn, New York (Bruklinas, Niujorkas)
Šv. Mergelės Marijos Apreiškimo parapijos komitetas

Annunciation of the Blessed Virgin Mary Lithuanian Parish Committee

259 North 5th St., Brooklyn, New York 11211
Vladas Sidas, pirmininkas /Chair
Tel.: (646) 942-4448, SID100@aol.com
Mišios lietuviškai /Mass in Lithuanian
Sekmadieniais /Sundays - 10:00 a.m.

Apreiškimo parapijos choras
Annunciation of the B.V.M. Parish Choir

Asta Barkauskienė, vadovė /Director
Tel.: (516) 671-7526

◙    Long Island Area
      Longailendo apylinkė

Rajono gyventojų /Area Population - 7,559,372
http://en.wikipedia.org/wiki/Long_Island

ORGANIZACIJOS, KLUBAI, DRAUGIJOS, ĮSTAIGOS
Organizations, Clubs, Societies

Longailendo apylinkės valdyba
Lithuanian American Community Long Island Chapter

www.lilb.org
Andrius Guobys, pirmininkas /Chair
Tel.: (516) 801-4420, info@lilb.org
Valdyba - Asta Barkauskienė, Gintautas Butkevičius, Ramutė Žukaitė, Jonas Vilgalys, Nijolė Šalčiuvienė, Aušrelė Savukynienė, Irena Kilienė

Aleksandros Kazickienės lituanistinė mokykla
Aleksandra Kazickas Lithuanian Weekend School
Long Island (New York)

573 Roanoke Ave, Riverhead, NY 11901
Grace Episcopal Church
Šeštadieniais: 9:00 a.m. - 1:00 p.m.
Neila Baumilienė, vedėja /Director
Tel.: (631) 204-1329, neilabaumiliene@hotmail.com

Sportas
Sport Activities

Vidurio Long Island – Stony Brook vietovė
Vyrų krepšinio komanda „ Perkūnas“
Kapitonas Dainius Laučys
Tel.: (631) 846-6920, mob: (516) 965-3365,idlauciai@optonline.net
Rytinis Long Island – Southampton vietovė
Vyrų krepšinio komanda
Kapitonas Raimundas Rakauskas
Tel.: (631) 836-1977,raimisyr@hotmail.com
 
Long Island moterų krepšinis
Kontaktiniai asmenys
Rita Breivaitė-Crispo
Tel.: (631) 433-2143, Rita43c@aol.com
Evelina Breivaite–McDermott
Tel.: (631) 433-2142,evelinagraphics@aol.com

Lietuviškos Šv. mišios rytiniame Long Island'e - Riverhead, NY
St.John The Evangelist Roman Catholic Church

Lietuviškos Šv. mišios rytiniame Long Island'e - Riverhead, NY
St.John The Evangelist Roman Catholic Church
Parapijos lietuvių veiklos komitetas
Koordinatorė - Neila Baumilienė
(631) 204-1329, neilabaumiliene@hotmail.com

Mišios lietuviškai /Mass in Lithuanian
Sekmadieniais /Sundays - 3:00 p.m.
Mišios vyksta pagal atskirą grafiką

◙    Rochester Area
      Ročesterio apylinkė

Miesto gyventojų /City Population - 208,123 (94-as pagal dydį JAV miestas)
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_United_States_cities_by_population
Atstumas nuo Niujorko /Distance from New York - <> mi / <> km
Atstumas nuo Kanandos sienos /Distance from Canada Border - <> mi /<> km

ORGANIZACIJOS, KLUBAI, DRAUGIJOS, ĮSTAIGOS
Organizations, Clubs, Societies

www.lithsd.org

LB Ročesterio apylinkės valdyba
Lithuanian American Community Rochester Chapter

www.abc.org
Birutė Litvinienė, pirmininkė /Chair
Tel.: (585) 342-9468, janinabirute@aol.com

Rochester lietuviška radijo laida "Dainos Aidas"
Rochester Lithuanian Radio Program "Echo of Song"

www.dainosaidas.cjb.net
Sekmadieniais /Sundays 9:00 - 9:30 a.m.
90.1 FM per WGMC stotį - girdima banga /heard on

Direktorius /Director - <>
Tel.: (000)

Edvardo Gervicko lituanistinė mokykla
Edvardas Gervickas Lithuanian Weekend School

165 Rhinecliff Ave. x 150 Varinna Dr., Rochester, NY 14618
Our Lady of Lourdes Church
Šeštadieniais: 9:00 a.m. - 11:15 a.m.
Aušra Clifford, vedėja /Director
Tel.: (585) 227-5018, ausramike@hotmail.com

Šv. Jurgio parapijos komitetas
St. George  Lithuanian Parish Committee

545 Hudson Ave., Rochester, NY 14605
<>, pirmininkas /Chair
Tel.: (000)
Mišios lietuviškai /Mass in Lithuanian
Sekmadieniais /Sundays - 11:00 a.m.

Lietuvos Vyčiai, n-a kuopa
Knights of Lithuania, Cauncil n

<>, pirmininkė /Chair
Tel.: (508) 586-0650

Reklama

Ultricies enim volutpat. Pharetra hac nostra leo feugiat nunc natoque. Euismod ad malesuada. Sapien eget turpis. Aliquet dolor potenti.

Renginiai

Visuotiniai

(iki Lapkričio 20 d.)
Iš kartos į kartą: Lietuva, aš turiu tave
Lithuanian Foundation, Inc., 14911 127th Street, Lemont, IL 60439

Northeastern States

MA - Kristoforas Staknys/Christopher Staknys (piano) koncertuos trijuose renginiuose (Gegužės/May 30; Birželio/June 6, 7 )

The New England Conservatory, 290 Huntington Avenue, Boston, MA 02115

PA - Kviečiame dalyvauti- RUDENĮ bus organizuojama antroji Filadelfijos Lietuvių Bendruomenės FOTOGRAFIJOS PARODA

Šv. Andriejaus parapijos salėje, 19th and Wallace Streets, Philadelphia, PA 19130

PA - Kviečiame registruoti savo vaikus sekantiems mokslo metams į FILADELFIJOS LIETUVIŠKĄ MOKYKLĖLĘ

Philadelphia

VT - NERINGA- Šeimų stovyklos; Vaikų stovyklos; Registracija

Neringos stovykla

VT - Neringa ir Putnamo vienuolynas FOTO ALBUME

VT - GILIJA AUKŠTIKALNIS operoje "Sevilijos kirpėjas"/GILIANA AUSTIN in opera "The Barber of Seville" (Birželio/June 5, 7, 9, 11)

Town Hall Theater, Middlebury, Vermont

Southern States

Renginių nėra

Midwest States

Renginių nėra

Western States

Renginių nėra

Pranešimai

Rašykite bet kokiu klausimu.

Visada bus atsakyta

Lietuvybė JAV

Massachusetts State
District of Columbia
Pennsylvania State
New Jersey State
Connecticut Sate
New York State
California State

Michigan Sate
Florida State
Illinois State
Ohio State
Kitos valstijos

Mes JAV

Lietuviška spauda
Radio ir TV laidos
Sporto klubai
Bažnyčios
Stovyklos
Mokyklos
Skautai
Bankai
Vyčiai

Mūsų centrai

Pasaulio lietuvių centras
Lietuviškas maistas
Lietuvių fondas
Tautos fondas
ALKA
LTSC

Mūsų specialistai

Advokatai
Gydytojai

Reklama

European
Caregivers & Companions

European Caregivers & Companions

We can help you anywhere in        N e w   E n g l a n d

Nuorodos

Geros avia bilietų kainos
       Doleris
       Vytis Tours


Mūsų kultūra

Muzikos atlikėjai
Dainos grupės
Dainininkai
Dailininkai
Šokėjai

Verta aplankyti