Atspausdinta iš: http://www.litua.com/lt.php/apylinkes/IN

Indianos lietuviai ● Indiana Lithuanian

Lietuvių telkiniai

Susirinkimų vietos

Organizacijos, įstaigos

Valstybinės

Visuomeninės

Švietimo

Vietovės

Indianapolis

East Chicago

Greater St. Louis

Sioux City

Gary

IN dabar gyvena gyventojų /Population - 6,345,289 (15-ta pagal gyventojus JAV valstija)
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_U.S._states_by_population
Plotas /Land Area - 94,321 km2 / 36,418 mi2 (38-ia pagal dydį JAV valstija)
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_U.S._states_by_area


◙    Lietuvių telkiniai Indianos valstijoje

Istorija


◙    Susirinkimų vietos/Meeting Places

----------------------
>> Indianapolis

Nėra

------------------------
>> East Chicago

Nėra


◙    Organizacijos, įstaigos /Organizations, Societies

-----------------------------------------------------------------------
>> Lietuvą atstovaujančios /Lithuania Presenting

Lietuvos Respublikos garbės konsulatas
Lithuanian Republic Honorary Consulate

Ingrida Gertrūda Bublys - Cleveland
18021 Marcella Rd., Suite 101, Cleveland, OH 44119
Tel: (216) 486-8692, ingrida.bublys@ibinternationalinc.com

------------------------------------------------------
>> Bendros visuomeninės /Common

JAV Lietuvių
The Lithuanian American Community

<> pirmininkas /President - <>
Tel.: (000)

--------------------------------------------------------------------------------
>> Lituanistinės mokyklos /Lithuanian Weekend School

Indianapolio lituanistinė mokykla
Indianapolis Lithuanian Weekend School

1500 W. 86th St. Indianapolis, IN 46260
New Life Community Church
Šeštadieniais: 9:00 a.m. - 1:00 p.m.
Irena Jucevičiutė-Treinienė, vedėja /Director
Tel.: (317) 877-1439, indylls@yahoo.com


VIETOVĖS

◙    Indianapolis Area
      Indianapolio apylinkė

www.indylt.org
Jungia lietuvius, lietuvių draugus ir globėjus iš įvairių Indianos miestų:
Indianapolis, Bloomington, Greenfield, Greenwood, Carmel, Fishers, Westfield, Noblesville

Miesto gyventojų /City Population - 785,597 (13-as pagal dydį JAV miestas)
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_United_States_cities_by_population
Atstumas nuo Niujorko, NY /Distance from New York, NY - 708 mi/ <> km
Atstumas nuo Vašingtono, DC /Distance from Washington, DC - 593 km / <> mi
Atstumas nuo Čikagos, IL /Distance from Chicago, IL - 183 mi/ <> km
www.randmcnally.com

ORGANIZACIJOS, KLUBAI, DRAUGIJOS, ĮSTAIGOS
Organizations, Clubs, Societies

LB Indianapolis apylinkės valdyba
Lithuanian American Community Indianapolis Chapter

www.indylt.org
Jonas Beleckas, pirmininkas /Chair
Tel.: (000), adrijonas@mywdt.net
Valdyba:
<>

Indianapolio lituanistinė mokykla
Indianapolis Lithuanian Weekend School

1500 W. 86th St. Indianapolis, IN 46260
New Life Community Church
Šeštadieniais: 9:00 a.m. - 1:00 p.m.
Irena Jucevičiutė-Treinienė, vedėja /Director
Tel.: (317) 877-1439, indylls@yahoo.com

"Biru Bar" kapela
Kapela "biru Bar"

Otonas Balčiūnas, pirmininkas /Director
Tel.: (<>) <>, otonas@aol.com

Indianapolis bendruomenė įsikūrė 1976-aisias metais. Bendruomenės įkūrimo idejos kilo tarp keleto išeivijos lietuvių - Rymanto Guzulaičio, Algio ir Juozo Mankų. Sofijos Tekorienes dėka buvo užmegsta bendruomenės veikla. Po skelbimų per televiziją, radiją ir spaudą buvo suorganizuotas pirmasis Indianapolio lietuvių susitikimas, Hilton šeimos garaže. Buvo aptarti bendri bendruomenės tikslai, tarybos sudėtis. Pirmoji taryba ir kertiniai bendruomenės įkūrėjai buvo Lietuvos draugai ir lietuvių globėjai ir tik saujelė tikrų lietuvių. Tuo metu vienas pagrindinių Pasaulinės Lietuvių Bendruomenės tikslų buvo politinis ir socialinis spaudimas vietiniams Indianos valdininkams, senatoriams ir gubernatoriui del Lietuvos nepriklausomybes paskelbimo ir išlaisvinimo iš Sovietų Sąjungos.

Tradiciškai, buvo rengiami keturi renginiai kiekvienais metais – Velykos ir Vasario 16-osios minėjimas, Gegužinė, Indianos Tarptautinis Festivalis, ir Kalėdos. Bendruomenės nariai aktyviai įsitraukė į Indianapolio tarptautinę bendruomenę, dalyvavo kasmetiniuose festivaliuose ir šventėse, kaskart žiūrovams primindami apie Lietuvos likimą Sovietų okupacijos gniaužtuose. 1979-aisiais metais tuometinis Indianapolio meras po labai sekmingo pasirodymo dainų ir šokių šventėje įteikė simbolinius miesto raktus. Buvo rengiamos politinės demonstracijos, viena iš jų vyko kartu su estų ir latvių bandruomenių atstovais, tuometinio Amerikos prezidento Bush vizito Indianapolyje metu. Indianapolio lietuvių bendruomenė globojo įviarias sportines ir kultūrines delegacijas iš Lietuvos – irkluotojų, dviratininkų, policijos ir ugniagesių komandas.

Lietuvai atgavus nepriklausomybę, pasikeitė pagrindiniai tikslai, ir lietuvių susirinkimai labiau priminė socialinių ir kultūrinių tikslų siekiantį klubą. Pastaraisiais metais Indianapolio Lietuvių bendruomenė atgijo, daugiausiai naujų ir jaunų šeimų, atvykusių gyventi į Indianapolį dėka.

2006-ųjų metų birželį buvo pirmąjį kartą sėkmingai atšvęstos Joninės, kurių metu pasirodė Indianapolio lietuvių bendruomenės liaudiška kapela “Biru Bar”, vadovaujama Otono Balčiūno, kuris buvo išrinktas ir į JAV lietuvių bendruomenės VIII-ąją tarybą.

Taip pat 2006 m. rugjūčio 19-ąją įvyko šeštadieninės mokyklėlės steigiamasis susirinkimas. Šiuo metu bendruomenė jungia apie 150 narių. Šiandieniniai bendruomenes tikslai – palaikyti lietuvybę, kultūrą ir kalbą; aktyviai isijungti į JAV lietuvių bendruomenės veiklą, bendradarbiauti su kitomis JAV lietuvių bendruomenėmis. Glaudžiai draugaujama su Cincinnati miesto lietuvių bendruomene.


◙    East Chicago Area
      East Chicago apylinkė

Miesto gyventojų /City Population - 32,414
www.city-data.com, www.ersys.com
Atstumas nuo Indianapolis /Distance from Indianapolis - 161 mi / <> km
Atstumas nuo Čikagos /Distance from Chicago - 23 mi / <> km

ORGANIZACIJOS, KLUBAI, DRAUGIJOS, ĮSTAIGOS
Organizations, Clubs, Societies

LB East Chicago apylinkės valdyba
Lithuanian American Community East Chicago Chapter

Birutė Vilutienė, pirmininkė /Regional Chair
Tel.: (219) 322-4533, vilutisab@aol.com

Šv. <> lietuvių parapijos komitetas
St. <> Lithuanian Parish Committee

<>
Tel.: <>
<>, pirmininkas /Chair
Tel.: (<>) <>, <>
Mišios lietuviškai /Mass in Lithuanian
Lietuviškų mišių nėra

<> skautai ir skautės
<> Scouts

<>, vietininkas /Scout Master
Tel.: <>

Lietuvos Vyčiai, n-ta kuopa
Knights of Lithuania, Cauncil n

<>, pirmininkas /Chair
Tel.: <>

Amerikos Lietuvių Romos Katalikių (ALRK)Moterų Sąjunga - <>-ta kuopa
American Lithuanian Roman Catholic Women's Alliance, Chapter <>

<>, pirmininkė /Chair
Tel.: <>


◙    Greater St. Louis Area
      Greater St. Louis apylinkė

www.abc.com

Miesto gyventojų /City Population - <>
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_United_States_cities_by_population
Atstumas nuo Čikagos /Distance from Chicago - <> mi / <>km

ORGANIZACIJOS, KLUBAI, DRAUGIJOS, ĮSTAIGOS
Organizations, Clubs, Societies

LB Greater St. Louis apylinkės valdyba
Lithuanian American Community Greater St. Louis Chapter

www.abc.com
Danutė Zabaite-Lasky, pirmininkė /Regional Chair
Tel.: (314) 808-5167, danutezl@wisperhome.com

Lietuvos Vyčiai, n-a kuopa
Knights of Lithuania, Cauncil n

<>, pirmininkė /Chair
Tel.: (508) 586-0650


◙    Sioux City Area
      Souksity apylinkė

www.abc.com

Miesto gyventojų /City Population - <>
www.city-data.com, www.ersys.com
Atstumas nuo Čikagos /Distance from Chicago - <> mi / <>km

ORGANIZACIJOS, KLUBAI, DRAUGIJOS, ĮSTAIGOS
Organizations, Clubs, Societies

LB Sioux City  apylinkės valdyba
Lithuanian American Community Sioux City Chapter

Danguolė Christopherson, įgaliotinė /Representative
Tel.: (605) 232-4600, dchrison@msn.com

Lietuvos Vyčiai, n-a kuopa
Knights of Lithuania, Cauncil n

<>, pirmininkė /Chair
Tel.: (508) 586-0650


◙    Gary Area
      Gary apylinkė

www.abc.com

Miesto gyventojų /City Population - 102,746
www.city-data.com, www.ersys.com
Atstumas nuo Čikagos /Distance from Chicago - 31 mi / <>km

ORGANIZACIJOS, KLUBAI, DRAUGIJOS, ĮSTAIGOS
Organizations, Clubs, Societies

LB <> apylinkės valdyba
Lithuanian American Community <> Chapter

<>, įgaliotinė /Representative
Tel.: <>

Lietuvos Vyčiai, n-a kuopa
Knights of Lithuania, Cauncil n

<>, pirmininkė /Chair
Tel.: <>

Reklama

Ultricies enim volutpat. Pharetra hac nostra leo feugiat nunc natoque. Euismod ad malesuada. Sapien eget turpis. Aliquet dolor potenti.

Renginiai

Visuotiniai

(iki Lapkričio 20 d.)
Iš kartos į kartą: Lietuva, aš turiu tave
Lithuanian Foundation, Inc., 14911 127th Street, Lemont, IL 60439

Northeastern States

MA - Kristoforas Staknys/Christopher Staknys (piano) koncertuos trijuose renginiuose (Gegužės/May 30; Birželio/June 6, 7 )

The New England Conservatory, 290 Huntington Avenue, Boston, MA 02115

PA - Kviečiame dalyvauti- RUDENĮ bus organizuojama antroji Filadelfijos Lietuvių Bendruomenės FOTOGRAFIJOS PARODA

Šv. Andriejaus parapijos salėje, 19th and Wallace Streets, Philadelphia, PA 19130

PA - Kviečiame registruoti savo vaikus sekantiems mokslo metams į FILADELFIJOS LIETUVIŠKĄ MOKYKLĖLĘ

Philadelphia

VT - NERINGA- Šeimų stovyklos; Vaikų stovyklos; Registracija

Neringos stovykla

VT - Neringa ir Putnamo vienuolynas FOTO ALBUME

VT - GILIJA AUKŠTIKALNIS operoje "Sevilijos kirpėjas"/GILIANA AUSTIN in opera "The Barber of Seville" (Birželio/June 5, 7, 9, 11)

Town Hall Theater, Middlebury, Vermont

Southern States

Renginių nėra

Midwest States

Renginių nėra

Western States

Renginių nėra

Pranešimai

Rašykite bet kokiu klausimu.

Visada bus atsakyta

Lietuvybė JAV

Massachusetts State
District of Columbia
Pennsylvania State
New Jersey State
Connecticut Sate
New York State
California State

Michigan Sate
Florida State
Illinois State
Ohio State
Kitos valstijos

Mes JAV

Lietuviška spauda
Radio ir TV laidos
Sporto klubai
Bažnyčios
Stovyklos
Mokyklos
Skautai
Bankai
Vyčiai

Mūsų centrai

Pasaulio lietuvių centras
Lietuviškas maistas
Lietuvių fondas
Tautos fondas
ALKA
LTSC

Mūsų specialistai

Advokatai
Gydytojai

Reklama

European
Caregivers & Companions

European Caregivers & Companions

We can help you anywhere in        N e w   E n g l a n d

Nuorodos

Geros avia bilietų kainos
       Doleris
       Vytis Tours


Mūsų kultūra

Muzikos atlikėjai
Dainos grupės
Dainininkai
Dailininkai
Šokėjai

Verta aplankyti