Atspausdinta iš: http://www.litua.com/lt.php/apylinkes/RI

Rodailendo lietuviai ● Rhode Island Lithuanian

Lietuvių telkiniai

Susirinkimų vietos

Organizacijos, įstaigos

Valstybinės

Visuomeninės

Švietimo

Vietovės

Providence

RI yra gyventojų /Population - 1,057,832 (43-ta pagal gyventojus JAV valstija)
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_U.S._states_by_population
Plotas /Land Area - 2,706 km2 / 1,045 mi2 (50-a, mažiausia pagal dydį JAV valstija)
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_U.S._states_by_area
Sostinėje Providence gyvena /State Capital Providence Population - 175,255


◙    Lietuvių telkiniai Rodailendo valstijoje

Providence lietuviai pradėjo kurtis XIX a. pabaigoje. 1-ji draugija buvo Šv. Jono savitarpio pagalbos, suorganizuota 1902 m., kuri pradėjo rūpintis savo parapijos įsteigimu ir ?? m. pasistatė savo mažą bažnytėlę.
Bet vyskupas neskyrė jai kunigo. 1907 m. kun. S. Mickevičius įkūrė vyskupui nepavaldžią parapiją - taip vadinamą tautinę bažnyčią. Toliau...


◙    Susirinkimų vietos /Meeting Places

---------------------
>> Providence

Šv. Kazimiero bažnyčia /St. Casimir Church
Įkurta /Established - 1919 m.

350 Smith St, Providence, RI 02908
Tel.: (401) 331-1051


◙    Organizacijos, įstaigos /Organizations, Societies

-----------------------------------------------------------------------
>> Lietuvą atstovaujančios /Lithuania Presenting

Nėra

------------------------------------------------------
>> Bendros visuomeninės /Common

Skautai ir skautės
Scouts

<>, vietininkas /Scout Master
Tel.: <>

Lietuvos Vyčiai, 103-ia kuopa
Knights of Lithuania, Cauncil 103

Sophia Sakalys, pirmininkė /Chair
Tel.: (401) 884-3048

--------------------------------------------------------------------------------
>> Lituanistinės mokyklos /Lithuanian Weekend School

Nėra


VIETOVĖS

◙    Providence Area
      Pravidenso apylinkė

www.abc.com

Miesto gyventojų /City Population - 175,255 (128-as pagal dydį JAV miestas)
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_United_States_cities_by_population
Atstumas nuo Bostono /Distance from Boston - 51 mi / <> km
Atstumas nuo Niujorko /Distance from New York - 182 mi / <> km

ORGANIZACIJOS, KLUBAI, DRAUGIJOS, ĮSTAIGOS
Organizations, Clubs, Societies

LB Providence apylinkės valdyba
Lithuanian American Community Providence Chapter

www.abc.com
Aldona Kairienė, pirmininkė /Chair
Tel.: (401) 831-4270, parente2@cox.net
Nariai:

Šv. Kazimiero parapijos komitetas
St. Casimir Lithuanian Parish Committee

350 Smith St., Providence, RI 02908
<>, pirmininkė /Chair
Tel.: (401) 331-1051
Mišios lietuviškai /Mass in Lithuanian
Sekmadieniais /Sundays - 9:00 a.m.

Šv. Kazimiero bažnyčios choras
St. Casimir Church Choir

<>, vadovas /Director
Tel.: <>

Lietuvos Vyčiai, 103-ia kuopa
Knights of Lithuania, Cauncil 103

Sophia Sakalys, pirmininkė /Chair
Tel.: (401) 884-3048

Tautinių šokių grupė "<>"
Lithuanian folk dance group "<>"

<>, vadovė /Director
Tel.: <>

Reklama

Ultricies enim volutpat. Pharetra hac nostra leo feugiat nunc natoque. Euismod ad malesuada. Sapien eget turpis. Aliquet dolor potenti.

Renginiai

Visuotiniai

(iki Lapkričio 20 d.)
Iš kartos į kartą: Lietuva, aš turiu tave
Lithuanian Foundation, Inc., 14911 127th Street, Lemont, IL 60439

Northeastern States

MA - Kristoforas Staknys/Christopher Staknys (piano) koncertuos trijuose renginiuose (Gegužės/May 30; Birželio/June 6, 7 )

The New England Conservatory, 290 Huntington Avenue, Boston, MA 02115

PA - Kviečiame dalyvauti- RUDENĮ bus organizuojama antroji Filadelfijos Lietuvių Bendruomenės FOTOGRAFIJOS PARODA

Šv. Andriejaus parapijos salėje, 19th and Wallace Streets, Philadelphia, PA 19130

PA - Kviečiame registruoti savo vaikus sekantiems mokslo metams į FILADELFIJOS LIETUVIŠKĄ MOKYKLĖLĘ

Philadelphia

VT - NERINGA- Šeimų stovyklos; Vaikų stovyklos; Registracija

Neringos stovykla

VT - Neringa ir Putnamo vienuolynas FOTO ALBUME

VT - GILIJA AUKŠTIKALNIS operoje "Sevilijos kirpėjas"/GILIANA AUSTIN in opera "The Barber of Seville" (Birželio/June 5, 7, 9, 11)

Town Hall Theater, Middlebury, Vermont

Southern States

Renginių nėra

Midwest States

Renginių nėra

Western States

Renginių nėra

Pranešimai

Rašykite bet kokiu klausimu.

Visada bus atsakyta

Lietuvybė JAV

Massachusetts State
District of Columbia
Pennsylvania State
New Jersey State
Connecticut Sate
New York State
California State

Michigan Sate
Florida State
Illinois State
Ohio State
Kitos valstijos

Mes JAV

Lietuviška spauda
Radio ir TV laidos
Sporto klubai
Bažnyčios
Stovyklos
Mokyklos
Skautai
Bankai
Vyčiai

Mūsų centrai

Pasaulio lietuvių centras
Lietuviškas maistas
Lietuvių fondas
Tautos fondas
ALKA
LTSC

Mūsų specialistai

Advokatai
Gydytojai

Reklama

European
Caregivers & Companions

European Caregivers & Companions

We can help you anywhere in        N e w   E n g l a n d

Nuorodos

Geros avia bilietų kainos
       Doleris
       Vytis Tours


Mūsų kultūra

Muzikos atlikėjai
Dainos grupės
Dainininkai
Dailininkai
Šokėjai

Verta aplankyti