Atspausdinta iš: http://www.litua.com/lt.php/apylinkes/WV

West Virginia

Įkurtas - 1943 m. lapkričio 25 d. Lietuvoje
www.tautfd.org

Adresas /Address
307 West 30th St., Manhattan, New York 10001
Tel.: (212) 868-5860, info@tautosfondas.org


 Garbės pirmininkas - Juozas Giedraitis
Tarybos pirmininkas emeritus - Jurgis Valaitis
Garbės narė - dr. Jadvyga Vytuvienė
Tarybos pirmininkas /Chairman - Algis Vedeckas
Valdybos pirmininkas /President - dr. Giedrė Kumpikaitė
Administratorė - Vida Penikienė

Ofiso darbo valandos /Business Hours
9:00 a.m. ÷ 5:00 p.m.
Pirm. ÷ Penk./Mon. ÷ Fri.

Direktorių Taryba /Board of Directors
Pirmininkas - Algis Vedeckas, vicepirminkai - Pranas Povilaitis, Evaldas Remėza, sekeretoriai - dr. Algirdas Lukoševičius, Edvinas Giedrimas, nariai - Jurgis Birutis, dr. Nijolė Bražėnaitė-Paronetto, Jonas Pabedinskas, Antanas Razgaitis, George Saulius Sirusas, Jonas Stankūnas, Jonas Vainius, Irena Veitienė, Jonas Vilgalys, Nijolė Žukauskienė

LF Valdyba /Officers
Pirmininkas - dr. Giedrė Kumpikaitė, vicepirmininkai - Raimundas Šližys, Vladas Sidas, iždininkas - George Saulius Sirusas, administratorė - Vida Penikienė, nariai - dr. Osvaldas Pranevičius, Laima Šileikytė-Hood

Revizijos komisija /Audit Committee
Pirmininkas - Vida Jankauskienė, Laima Lileikienė, Kostas Norvila

Komisijos /Commitees
Mokyklų idukrinimo ir paramos komisija, pirmininkė - dr. Nijolė Brazėnaitė-Peronetto
Veiklos ir planavimo komisija, pirmininkas - Antanas Razgaitis
Lėšų skirstymo komisija, pirmininkas - Evaldas Remėza
Finansų komisija, pirmininkas - Saulius Sirusas


 Šiuo metu Tautos fondas jungia - 2,452 narių, kurie turi - 28,498 balsų
2006 m. gruodžio 31 d. TF aktyvai sudarė - $ 2,720,909
Nuo 2005.12.31 TF turtas padidėjo - $ 44,255

Viso 2006 m. gauta pajamų - $ 375,139
$ 210,378 aukos, iš 501 aukotojo, $ 134,864 investicijų pajamos, $ 10,799 palikimai

Viso išlaidos 2006 m. sudarė - $ 330,884
$ 219,828 parama, $ 84,197 administracinės išlaidos.

Įstoti į TF galima su $ 100 pradiniu įnašu.

Kiekvienais metais LF skelbia konkursą, gauti paramai įvairiems su lietuvybe susijusiems projektams. 
Šių prašymų formos reikia gauti iš TF New York raštinės, o prašymo priėimo terminai - iki balandžio mėn. 1 d.


2007 m. TF gavo 60 prašymų - $ 293,089 sumai.
Buvo patenkintas 31 prašymas - $ 113,955 sumai.

Prašymų paskirstymas:
- TF atstovybei Lietuvoje - tęsti projektą "Pagalba rytų Lietuvos mokykloms" - $ 20,000
- Amerikos Lietuvių Taryba - "Parama JBANC ir ALTo veiklai" - $ 15,000
- Valstiečių laikraščiui - tęsti projektą "Tėviškės šviesa" - $ 15,000
- laikraščio "XXI amžius" konkursui "Sunkumai Vilnijos mokyklose lietuvių kalbos įėjimui į to krašto bažnyčias" - $ 7,000
- laikraščio "XXI amžius" priedui "Atodangos" - $ 7,000
- LKDP paskaitų ciklui "Politinių ideologijų reikšmė" - $ 5,000
- TF projektui "Aprūpinti Lietuvos mokyklas istorijos knygomis" - $ 5,000
- A.P.P.L.E. "kursai mokytojams Lietuvoje"- $ 3,000
- JAV "Neringos" stovyklai - $ 3,000
- kuprinių parūpinimas Rytų Lietuvos pradinukams - $ 3,000
- Ateitininkų Federacijai - $ 1,650
- Vilnijos draugijai - $ 1,500
- LT "Skautai" - $ 1,000
- LKMA, - Lituanistikos tyrimu centrui Chicago - $ 1,000
- LT politiniu kalinių-tremtinių draugija - $ 1,000
- Dialogo kulturos institutui - $ 1,000
- Naujosios Ūtos mokyklai - $ 1,000
- knygai "Nelaukta kelionė" - $ 1,000
- NY lietuvių radijo programa - $ 1,000
- publicistui V. Bražėnui - $ 1,000
- likusiems 8 projektams buvo paskirta < nei po $ 1,000


Tautos Fondas yra kultūros ir švietimo labdaros organizacija, kurios pagrindinė orientacija yra lietuvių tauta.

Pagrindinis TF tikslas yra puoselėti, išlaikyti ir ugdyti lietuvių kalbą, kultūrą, tradicijas Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitur.

Pagrindinis TF uždavinys yra telkti ir skirti lėšas demokratijai puoselėti Lietuvoje, TF Chartijoje numatytais veiklos būdais.

"Tautos Fondas" renka pinigus mokyklų šelpimui, jų "įdukrinimui", studentų tautinės savimonės ugdymui ir bendrai padėti Lietuvai pilnai įvertinti savo identitetą, istoriją ir savo gyvą kalbą.


Dabartiniai TF įstatai priimti ir patvirtinti 2001 m. gegužės 12 d.
TF vyriausias organas - Visuotinis narių suvažiavimas, šaukiamas kiekvienais metais.
TF nariai --> Kasmetinis narių suvažiavimas /konferencija. 2007 m. balandžio mėn. buvo 44-ji .
         ▼
Tautos Fondui (LF) vadovauja Direktorių Taryba (Board of Directors), kuri perenkama kiekvienais metais.
    ▼
Valdyba
         ▼
Darbo komitetai
Komisijos (Kontrolės, Pelno skirstymo, Finansų, Įstatų, Kitos)

Įstoti į TF galima su $ 100 pradiniu įnašu.

Kiekvienais metais LF skelbia konkursą, gauti paramai įvairiems su lietuvybe susijusiems projektams. 
Šių prašymų formos reikia gauti iš TF New York raštinės, o prašymo priėimo terminai - iki balandžio mėn. 1 d.

1943 m. lapkričio 25 d. Lietuvoje savo veiklą pradėjo Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas (VLIKas), kuris isteigė savo ižda ir jį pavadino "Tautos fondu" (TF). Karui pasibaigus Tautos fondas atsidūrė Vokietijoje, kur jį palaikė pabėgėlių stovyklų lietuviai, bei parėmė Amerikos Lietuvų taryba (ALT) ir kitos JAV organizacijos bei asmenys.

1955 m. TF persikėlė į JAV ir buvo pavadintas "Tautos išlaisvinimo fondu". Čia buvo priimtas naujas jo statutas ir sudaryta prel. Jono Balkūno vadovaujama valdyba. Šiame statute jis pavadintas savarankiška VLIKo institucija, skirta telkti jai lėšas.

1-ji fondo raštinė JAV buvo prel. J. Balkūno parapijos rašinė. 1973 m. birželio 4 d. "Tautos fondas" buvo inkorporuotas New York valstijoje "Lithuanian National Fondation, Inc.", kaip savarankiška ir pelno nesiekianti organizacija. 1974 m. gegužės 21 d. TF buvo atleistas nuo JAV federalinių mokesčių (IRS Tax Ex. No.: 51-01-72223). Tada fondas persikėlė į VLIK būstinę - 29 West 57th St., Manhattan, NY 10019. Kai VLIK neteko patalpų Pavergtųjų Europos Tautų būstinėje, jis būstinę perkėlė į Woodhaven, NY - jo rašinė buvo A. ir V. Katinų bute Richmond Hill.

Po inkorporavimo TF ėmė sparčiai augti. 1977 m. jo balansas buvo - $ 58,689, o 1991 m. birželio 12 d. - $ 2,597,839 (vien 1990 m. buvo gauta > $ 1 mln.)

1989 m. vasario mėn. TF raštinė įsikūrė "Kasos" banko namuose 86-21 114th St., Richmond Hill, NY 11418, o 1993 m. rugpiūčio mėn. raštinė buvo perkelta į Lietuvių religinės Šalpos namus Kultūros židinio centre - 451 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207.

Nuo <> m. pardavus Kultūros židinį TF persikėlė į 307 West 30th St., Manhattan, New York 10001.


Reklama

Ultricies enim volutpat. Pharetra hac nostra leo feugiat nunc natoque. Euismod ad malesuada. Sapien eget turpis. Aliquet dolor potenti.

Renginiai

Visuotiniai

(iki Lapkričio 20 d.)
Iš kartos į kartą: Lietuva, aš turiu tave
Lithuanian Foundation, Inc., 14911 127th Street, Lemont, IL 60439

Northeastern States

MA - Kristoforas Staknys/Christopher Staknys (piano) koncertuos trijuose renginiuose (Gegužės/May 30; Birželio/June 6, 7 )

The New England Conservatory, 290 Huntington Avenue, Boston, MA 02115

PA - Kviečiame dalyvauti- RUDENĮ bus organizuojama antroji Filadelfijos Lietuvių Bendruomenės FOTOGRAFIJOS PARODA

Šv. Andriejaus parapijos salėje, 19th and Wallace Streets, Philadelphia, PA 19130

PA - Kviečiame registruoti savo vaikus sekantiems mokslo metams į FILADELFIJOS LIETUVIŠKĄ MOKYKLĖLĘ

Philadelphia

VT - NERINGA- Šeimų stovyklos; Vaikų stovyklos; Registracija

Neringos stovykla

VT - Neringa ir Putnamo vienuolynas FOTO ALBUME

VT - GILIJA AUKŠTIKALNIS operoje "Sevilijos kirpėjas"/GILIANA AUSTIN in opera "The Barber of Seville" (Birželio/June 5, 7, 9, 11)

Town Hall Theater, Middlebury, Vermont

Southern States

Renginių nėra

Midwest States

Renginių nėra

Western States

Renginių nėra

Pranešimai

Rašykite bet kokiu klausimu.

Visada bus atsakyta

Lietuvybė JAV

Massachusetts State
District of Columbia
Pennsylvania State
New Jersey State
Connecticut Sate
New York State
California State

Michigan Sate
Florida State
Illinois State
Ohio State
Kitos valstijos

Mes JAV

Lietuviška spauda
Radio ir TV laidos
Sporto klubai
Bažnyčios
Stovyklos
Mokyklos
Skautai
Bankai
Vyčiai

Mūsų centrai

Pasaulio lietuvių centras
Lietuviškas maistas
Lietuvių fondas
Tautos fondas
ALKA
LTSC

Mūsų specialistai

Advokatai
Gydytojai

Reklama

European
Caregivers & Companions

European Caregivers & Companions

We can help you anywhere in        N e w   E n g l a n d

Nuorodos

Geros avia bilietų kainos
       Doleris
       Vytis Tours


Mūsų kultūra

Muzikos atlikėjai
Dainos grupės
Dainininkai
Dailininkai
Šokėjai

Verta aplankyti