Atspausdinta iš: http://www.litua.com/lt.php/zinios/lietuviu_fondo_pelno_paskirstymas_2007_m.

Lietuvių fondo pelno paskirstymas 2007 m.

Bendrai apžvalga

Paramos programa

2007 m. paskirstymas - $ <>

Lituanistinis švietimas - $ 159,160

Kultūriniai projektai - $ 108,550

Lietuviška žiniasklaida - $ 44,400

Visuomeniniai reikalai - $ 88,056

Jaunimo reikalai - $ <>

Stipendijos - $ <>

Iš istorijos

www.lithuanianfoundation.org

1961.III.19 Chicago lietuvių inteligentų iniciatyva ir pastangomis buvo nutarta įsteigti fondą, jį pavadinant "Lietuvių fondu".
1962.II. 4 JAV LB taryba patvirtino LF įstatus
1962.III.14 LF buvo užregistruotas Illinois valstijoje Nr.17755 kaip nepelno siekianti organizacija
1963.V.13 įvyko 1-asis LF narių suvažiavimas

Pradedant 1962 m. LF kiekvienais metais pradejo skelbti konkursus ir iš savo sukaupto turto dividendų skirstyti paramą, skirtą įvairiems su lietuvybės palaikymu ir puoselėjimu susijusiems projektams.

1962 - 2006 m. LF lietuvybės reikalams paskyrė $ 13,983,008
Įvairioms programoms ir studentams - $ 12,628,546 ir be toišmokėjo Lietuvai - $ 1,354,462


Paramos programa

2007 metais Lietuvių Fondo Taryba įgaliojo LF "Pelno skirstymo" komitetą paskirstyti paramai  ir stipendijoms ~ $ 600,000.00

LF Taryba 2007 metų birželio mėn. 26 posėdyje patvirtino 2007 m. metų "Pelnos skirstymo" komisijos sprendimus dėl paramos skyrimo

Lietuvių Fondo Pelno skirstymo komitetas svarstė 173 paramos paraiškas, kurių bendra prašomos paramos suma siekė $ 2,000,000.00. Buvo nuspręsta pilnai arba dalinai patenkinti 128 prašymus, iš viso skiriant $ 413,314.00 paramą.

Stipendijų pakomitetis įvertino gautus 118 stipendijoms prašymus. Pilnai arba dalinai buvo nuspręsta patenkinti 81 prašymą, iš viso stipendijoms paskiriant $ 124,338.00. Bendra paskirta suma - $537,652.00. ???

LF Taryba 2007 m. gruodžio mėn. 11 d. posėdyje patvirtino likusius $ 30,300.00 ???

Iš viso 2007 metais $567,952.00 ???


2007 m. paskirstymas

-------------------------------------------------------------------------
>> Lituanistinis švietimas - $ 159,160 (28 % sumos)

$ 86,818 - JAV Lietuvių Bendruomenės švietimo tarybai
   ●  $ 70,000 - Parama JAV lituanistinėms mokykloms, JAV LB Švietimo taryba (ŠT)
   ●  $ 4,000 - Internetinė biblioteka lituanistinių mokyklų mokytojams, JAV LB Švietimo taryba
   ●  $ 2,975 - Mokomoji medžiaga JAV lituanistinėms mokykloms, JAV LB Švietimo taryba
   ●  $ 2,343 - Lituanistinių mokyklų mokytojų kursai, JAV LB Švietimo taryba
   ●  $ 2,000 - “Gintarinio obuoliuko” premija, ilgamečiam lituanistinės mokyklos mokytojui, ŠT
   ●  $ 2,000 - www.svietimotaryba.org, JAV LB Švietimo taryba
   ●  $ 1,300 - Lituanistinių mokyklų mokytojų darbo konferencijos, JAV LB Švietimo taryba
   ●  $ 1,200 - leidinys jaunimui „Eglutė“, JAV LB Švietimo Taryba
   ●  $ 1,000 - premija lituanistinei mokyklai, ŠT, nurodyta LF Taurės laimėtojų (ŠALKL)

$ 1,050 - JAV LB religinių reikalų tarybai
   ●  $ 1,050 - Leidinys „Krikštas“

$ 71,292 - Kitoms organizacijoms
   ●  $ 27,000 - PLB Lituanistikos katedra Ilinojaus universitete, Čikagoje, PLB fondas
   ●  $ 20,000 - LTSC archyvų ir muziejų tvarkymas, Lituanistikos tyrimo ir studijų centras
   ●  $ 6,000 - Pasaulio lietuvių bendruomenės fondas, PLB steigėjų monografjos
   ●  $ 10,000 - Vasario 16-osios gimnazija, Gimnazijos išlaikymas
   ●  $ 2,000 - „Vaiko Vartai į Mokslą“, Kompiuterinė įranga centrams Lietuvoje
   ●  $ 1,500 - A.P.P.L.E., vasaros seminarai mokytojams Lietuvoje
   ●  $ 1,092 - Iš specialios paskirties fondų švietimo reikalams
   ●  $ 700 - Lietuvių išeivijos institutas, Konferencija “Ateitininkų ideologiniai vadai išeivijoje”
   ●  $ 500 - Lietuvių išeivijos institutas, “Lietuviai Didžiojoje Britanijoje: praeitis, dabartis, ateitis”
   ●  $ 500 - Lietuvių išeivijos institutas, Konferencija “Lietuvių išeivijos spauda: istorija ir dabartis”
   ●  $ 500 - Lietuvių išeivijos Institutas, Seminaras, skirtas Broniaus Bieliuko atminimui
   ●  $ 500 - Balzeko lietuvių kultūros muziejus, Knygos mylėtojų klubas: Lietuvos literatūros studija
   ●  $ 500 - Balzeko lietuvių kultūros muziejus, Edukacinės programos
   ●  $ 500 - Kauno Montessori pradinė mokykla, M. Montessori metodo taikymas klasių ugdyme

-------------------------------------------------
>> Kultūriniai projektai - $ 83,150

$ 31,650 - JAV Lietuvių Bendruomenės kultūros tarybai
   ●  $ 9,000 - JAV LB Kultūros Taryba, foto albumas: „ Lietuvių kultūrinis palikimas Amerikoje“
   ●  $ 5,000 - JAV LB Kultūros taryba, JAV LB mažųjų apylinkių kultūrinėms programoms
   ●  $ 5,000 - JAV LB Kultūros taryba, XII Lietuvių teatro festivalis
   ●  $ 4,000 - JAV LB Kultūros taryba, JAV LB 2007 kultūrinės premijos
   ●  $ 2,000 - JAV LB Kultūros taryba, Filmas: JAV lietuvių jaunimo stovyklos
   ●  $ 2,000 - JAV LB Kultūros taryba, Kultūriniai mainai su Lietuva
   ●  $ 1,150 - JAV LB Kultūros taryba, Amerikos lietuvių bibliotekininkų ir archyvistų suvažiavimas
   ●  $ 1,000 - JAV LB Kultūros taryba, JAV Lietuvių meno parodų programų katalogas 1950-2007
   ●  $ 1,000 - JAV LB Kultūros taryba, Foto albumas: lietuvių kult. palikimas JAV
   ●  $ 1,000 - JAV LB Kultūros taryba, Poezijos konkursas

$ 8,000 - Kitiems LB kultūriniams projektams
   ●  $ 5,000 - JAV Lietuvių bendruomenė, Išeivijos sakytinė istorija
   ●  $ 3,000 - JAV LB Los Angeles apylinkė, Ansamblio “Dainava” koncertas

$ 43,500 - Kitų organizacijų kultūriniams projektams
   ●  $ 9,500 - Giedrius Subačius, Dokumentinis flmas „Lietuviškos U. Sinclair’io Džiunglės”
   ●  $ 9,500 - Providence College, Filmas “Red Terror on the Amber Coast”
   ●  $ 5,000 - Choras Exultate, Lietuviškos giesmės bei dainos puoselėjimas
   ●  $ 4,000 - Lietuvių Opera
   ●  $ 2,500 - Mažosios Lietuvos fondas, Mažosios Lietuvos encikloped. 4 tomui
   ●  $ 2,500 - Paškonytė, Teresė, knygnešių ieškinys dėl laisvės
   ●  $ 1,000 - Lietuvių kultūros institutas Vokietijoje, XXVII mokslinė konferencija
   ●  $ 1,000 - Lietuvių tautinių šokių institutas, Šokių šventės pasiruošimo kursai
   ●  $ 1,000 - Ramunė Rakauskaitė, Vaidybinis trumpametraž. flmas “Mimoza”
   ●  $ 1,000 - Vasario 16-osios gimnazija, Gimnazijos 2006/2007 m. metraštis
   ●  $ 1,000 - Čiurlionio galerija, Parodos ir vakaronės Čiurlionio galerijoje
   ●  $ 1,000 - Lietuvių opera, Puccini opera “La Boheme”
   ●  $ 500 - Juan F. Klimaitis, Knyga “Atminimų skrynia” Berisso miesto lietuvių imigrantų istorija
   ●  $ 500 - A Propos studija, dokumen. flmas “Nesulaužyti priesaikos” apie partizaną J. Armonaitį
   ●  $ 500 - JAV LB Philadelphijos apyl., knyga: „ Lietuvių Philadelphijos mieste 100-čio istorija“
   ●  $ 500 - Teatras “Sezonų Pauzės”, Spektaklis “Don Kichotas-begalybės nešėjas” Čikagoje
   ●  $ 500 - Los Angeles dramos sambūris, dalyvavimas 2007 m. lietuvių teatro festivalyje
   ●  $ 500 - Lietuvių išeivijos institutas, Pasaulio liet. kino, foto ir garso archyvai
   ●  $ 500 - Naperville kultūros centras, Naperville lietuvių kultūros projektas
   ●  $ 500 - Lietuvių tautinių šokių institutas, LTŠI Tinklapis
   ●  $ 500 - Pranas Jurkus, knyga “Lemties vingiuose”

-----------------------------------------------------
>> Lietuviška žiniasklaida - $ 44,400

   ●  $ 10,000 - Draugas, dienraštis
   ●  $ 5,000 - Pasaulio lietuvis, Pasaulio lietuvių bendruomenės žurnalas
   ●  $ 5,000 - Margutis II, radijo programa
   ●  $ 3,900 - Iš specialios paskirties fondų lietuviškai žiniasklaidai
   ●  $ 3,500 -Tėviškės žiburiai, laikraštis (Canada)
   ●  $ 3,000 - JAV LB Krašto valdyba, „Bridges“ žurnalas
   ●  $ 2,500 - Dirva, laikraštis
   ● $ 2,000 - Ecos de Lituania, radijo programa (Argentina)
   ● $ 2,000 - Į  Laisvę, žurnalas
   ● $ 1,500 - Bendruomenės balsas, Philadelphia Radijo programa
   ● $ 1,500 - Skautų aidas, Lietuvių skautų sąjungos žurnalas
   ● $ 1,500 - Tėvynės garsai, Cleveland Radijo programa
   ● $ 1,000 - Dainos aidas, Rochester Radijo programa
   ● $ 500 - Lietuvių-Ukrainiečių draugijos žinios, Periodinis biulet. (Ukraina)
   ● $ 500 - Lietuviškos melodijos, Detroit Radijo programa (MI)
   ● $ 500 - Tiltas, Ukrainos lietuvių laikraštis (Ukraina)
   ● $ 500 - Lituanus, žurnalas

----------------------------------------------------------------------
>> Visuomeniniai reikalai - $ 93,056 (16% sumos)

$ 18,000 - JAV LB Krašto valdybai
   ●  $ 5,000 - JAV LB XIII Lietuvių tautinių šokių šventės rengimo komitetas, XIII šventei
   ●  $ 5,000 - JAV LB Krašto valdybos Sporto k-tas, 2007 Šiaurės Amerikos lietuvių sporto šventė
   ●  $ 2,500 - JAV LB Krašto valdyba, JAV LB tinklapio techninis atnaujinimas ir tobulinimas
   ●  $ 2,000 - JAV LB Krašto valdyba, JAV LB regioniniai suvažiavimai
   ●  $ 1,500 - JAV LB Krašto valdyba, JAV lietuvių jaunimo stažuočių Lietuvoje programa
   ●  $1,000 - JAV LB Krašto valdyba, vaizdinė ir garso internetinė transliavimo sistema
   ●  $ 1,000 - IX-osios Lietuvių dainų šventės ruošos komitetas, IX lietuvių dainų šventė

$ 15,000 - JAV LB Socialinių reikalų tarybai
   ●  $ 10,000 - JAV LB Socialinių reikalų taryba, Vyresniųjų lietuvių centrui Čikagoje
   ●  $ 3,000 - JAV LB Socialinių reikalų taryba, Pastato remontui
   ●  $ 1,500 - JAV LB Socialinių reikalų taryba, “Paguodos telefonas”
   ●  $ 500 - JAV LB Socialinių reikalų taryba, Informacinis tinklapis

$ 28,749 - Pasaulio Lietuvių Bendruomenei
   ●  $ 14,200 - PLB PLB atstovybės Lietuvoje veikla
   ●  $ 8,200 - PLB XI Pietų Amerikos Lietuvių jaunimo suvažiavimas Argentinoje
   ●  $ 2,050 - PLB Pietų Amerikos LB pirmininkų suvažiavimas Argentinoje
   ●  $ 1,500 - PLB PLB lankstinukas
   ●  $ 1,199 - PLB Išeivijos ir LT spaudos prenumeratos PLB atstovybei Vilniuje
   ●  $ 1,000 - PLB Konkurso premijos “Lietuvių namų” moksleiviams
   ●  $ 600 - PLB metinis Krašto LB ir Liet. jaunimo sąjungos pirmininkų suvažiavimas

$ 31,307 - Kitiems visuomeniniams projektams
   ●  $ 10,000 - Pasaulio lietuvių centras, PLC Jaunimo rūmų projekto tęsinys
   ●  $ 10,000 - Lietuvių jaunimo centras, Centro išlaikymas ir priežiūra
   ●  $ 5,000 - JAV LB Philadelphijos apylinkė, lifto įrengimas Philadelphijos Lietuvių namuose
   ●  $ 3,107 - Iš specialios paskirties fondų visuomeniniams reikalams
   ●  $ 1,200 - PLB Fondas, PLB Fondo archyvų persiuntimas į Lietuvą
   ●  $ 500 - Aušrininko dr. J. Šliūpo archyvas, perdavimas J. Šliūpo archyvo į Šiaulių universitetą
   ●  $ 250 - Prienų rajono Naujosios Ūtos kaimo bendruomenė, stovykla “Pažinkime savo kraštą”
   ●  $ 500 - William Žalpys, Kittitas apskrities WA valstijoje lietuvių imigrantų pėdsakų tyrinėjimai
   ●  $ 500 - William Žalpys, Paminklas lietuvių kapinėse Roslyn, WA valstijoje
   ●  $ 250 - Labdaros ir paramos fondas “Vilties Kalnas”, pagyvenusių globos namai „Santarvė“

--------------------------------------------
>> Jaunimo reikalai - $ 58,548 (<>)???

$ 58,548 - Visuomeniniams projektams
   ●  $ 10,000 - Lietuvos skautija Jubiliejine stovykla Lietuvos 1000-ųjų vardo metinėms paminėti
   ●  $ 6,000 - Stovykla “Neringa” „Neringos stovyklos“ išlaikymo reikmenys
   ●  $ 6,000 - Dainavos jaunimo stovykla, Infrastruktūros tobulinimo darbai
   ●  $ 5,000 - Lietuvių skautų sąjunga IX Tautinės stovyklai ruošos darbai
   ●  $ 1,680 - A.S.K. Lituanica Dovanėlės Lietuvos jauniems sportininkams
   ●  $ 1,000 - A.S.K. Lituanica Lietuvių jaunimo sporto klubo veiklai
   ●  $ 2,153 - Amanda Swain, Lietuvos istorijos doktoratas Vašingtono universitete
   ●  $ 2,000 - Ateitininkų Federacija, Akademiniai savaitgaliai sendr., stud. ir moksleiviams
   ●  $ 1,000 - Ateitininkų federacija, Jaunimo teatras krikščioniškas ugdymas per meną
   ●  $ 3,000 - Lietuvių skautų brolija Ąžuolo mokykla - Gintaro vadovių mokykla
   ●  $ 2,500 - Ateitininkų federacija, "Šiuolaikinės vertybinės jaunimo kultūros ugdymo iniciatyvos"
   ●  $ 2,500 - Lietuvių atletų klubas „Žaibas“ 2007 m. ŠALFASS Jaunučių krepšinio pirmenybės
   ●  $ 2,340 - Iš specialios paskirties fondų jaunimo reikalams
   ●  $ 2,000 - Jaunųjų ateitininkų sąjunga, Ateitininkų kuopų globėjų stovyklų vadovų seminarai
   ●  $ 2,000 - Ateitininkų federacija, Ateitininkų akademinės stovyklos
   ●  $ 1,000 - Fondas “Dvasinės pagalbos jaunimui centras” prisiminkime lietuviškas tradicijas
   ●  $ 1,000 - VŠ.Į. Šiaulių katalikų evangelizacijos centras: Krikščioniškos kultūros ugdymas
   ●  $ 725 - Konektikuto lietuvių sporto klubas V. Eidukaičio krepšinio turnyras
   ●  $ 500 - Ateitininkų federacija, Vilniaus krašto Ateitininkų konferencija
   ●  $ 500 - „Ąžuoliukas“ lit. mokykla (FL), Stovykla “Lietuviais norime mes būt”
   ●  $ 500 - Čikagos lietuvių tautinių šokių kolektyvas “Suktinis”, XIII Lietuvių Tautinių šokių šventei
   ●  $ 500 - Ieva Butkutė Paskaitų ciklas: “Misija Sibiras: lietuvius tremtinius prisimenant"
   ●  $ 500 - Igliaukos A.Matučio vidurinė mokykla Stovykla “Būkime kartu”
   ●  $ 500 - Lietuvių skautų sąjunga: Nerijos tuntas Jūrų skautų buriavimo programa  Bahamose
   ●  $ 500 - Šokių grupė “Švyturys” dalyvavimas dainų šventėje Lietuvoje 2007
   ●  $ 500 - Sporto klubas “Aidas” Čikagos rankų lenkimo klubo “Aidas” veikla
   ●  $ 500 - Vilniaus specialieji vaikų auklėjimo ir globos namai Darbas su “gatvės vaikais”
   ●  $ 500 - WA valstijos Seattle apylinkių JAV LB šeimos stovykla “Lankas”
   ●  $ 500 - 2VO “Logos” Tarptautinė Tomo Akviniečio vasaros mokykla
   ●  $ 400 - VŠ. Į. Naujasis vargonų forumas II-asis Jono Žuko jaunųjų vargonininkų konkursas
   ●  $ 250 - Kybartų kun. V. Jaugelio vaikų ir jaunimo centras Vaikų ir jaunimo ugdymo stovyklos
   ●  $ 250 - VŠ.Į. Gyvenimo ir tikėjimo institutas: iniciatyvos ugdymas kuriant vertybinę kultūrą
   ●  $ 250 - VŠ.Į A. Lipniūno kultūros centras, renginys: „Naujai Gyvent“

Viso projektams paskirta - $ <> ???

-------------------------------------------------------------------
>> Stipendijos - $ 99,300

$ 2,800 - Stipendijoms antras skirstymas - kas gavo?
$ 2,500 - Mahne, Christian Jose - lietuvių kalbos kursai Vilniaus universitete


Iš LF ISTORIJOS

A

Reklama

Ultricies enim volutpat. Pharetra hac nostra leo feugiat nunc natoque. Euismod ad malesuada. Sapien eget turpis. Aliquet dolor potenti.

Renginiai

Visuotiniai

(iki Lapkričio 20 d.)
Iš kartos į kartą: Lietuva, aš turiu tave
Lithuanian Foundation, Inc., 14911 127th Street, Lemont, IL 60439

Northeastern States

MA - Kristoforas Staknys/Christopher Staknys (piano) koncertuos trijuose renginiuose (Gegužės/May 30; Birželio/June 6, 7 )

The New England Conservatory, 290 Huntington Avenue, Boston, MA 02115

PA - Kviečiame dalyvauti- RUDENĮ bus organizuojama antroji Filadelfijos Lietuvių Bendruomenės FOTOGRAFIJOS PARODA

Šv. Andriejaus parapijos salėje, 19th and Wallace Streets, Philadelphia, PA 19130

PA - Kviečiame registruoti savo vaikus sekantiems mokslo metams į FILADELFIJOS LIETUVIŠKĄ MOKYKLĖLĘ

Philadelphia

VT - NERINGA- Šeimų stovyklos; Vaikų stovyklos; Registracija

Neringos stovykla

VT - Neringa ir Putnamo vienuolynas FOTO ALBUME

VT - GILIJA AUKŠTIKALNIS operoje "Sevilijos kirpėjas"/GILIANA AUSTIN in opera "The Barber of Seville" (Birželio/June 5, 7, 9, 11)

Town Hall Theater, Middlebury, Vermont

Southern States

Renginių nėra

Midwest States

Renginių nėra

Western States

Renginių nėra

Pranešimai

Rašykite bet kokiu klausimu.

Visada bus atsakyta

Lietuvybė JAV

Massachusetts State
District of Columbia
Pennsylvania State
New Jersey State
Connecticut Sate
New York State
California State

Michigan Sate
Florida State
Illinois State
Ohio State
Kitos valstijos

Mes JAV

Lietuviška spauda
Radio ir TV laidos
Sporto klubai
Bažnyčios
Stovyklos
Mokyklos
Skautai
Bankai
Vyčiai

Mūsų centrai

Pasaulio lietuvių centras
Lietuviškas maistas
Lietuvių fondas
Tautos fondas
ALKA
LTSC

Mūsų specialistai

Advokatai
Gydytojai

Reklama

European
Caregivers & Companions

European Caregivers & Companions

We can help you anywhere in        N e w   E n g l a n d

Nuorodos

Geros avia bilietų kainos
       Doleris
       Vytis Tours


Mūsų kultūra

Muzikos atlikėjai
Dainos grupės
Dainininkai
Dailininkai
Šokėjai

Verta aplankyti