Atspausdinta iš: http://www.litua.com/lt.php/zinios/pilietybes_istatymo_metrastis_1_dalis

Pilietybės įstatymo metraštis_1 dalis

Lietuvos nepriklausomybės atgavime vienas iš pirmųjų žingsnių buvo Pilietybės įstatymas.
1989 m. lapkričio 3–4 d. 14-ojoje Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos sesijoje beveik vienbalsiai buvo pritarta Lietuvos TSR Pilietybės įstatymo projektui (parengtas komisijos, vadovaujant teisingumo ministrui Pranui Kūriui). Pilietybės įstatyme buvo įrašyta, kad teisė į Lietuvos pilietybę suteikiama ne tik Lietuvos Respublikos piliečiams ir jų palikuonims - bet ir visiems asmenims, apsigyvenusiems Lietuvoje po 1940 m. birželio 15-osios - jeigu jie čia turi nuolatinį darbą arba nuolatinį legalų pragyvenimo šaltinį.

Turinys

 Lietuvos TS Respublikos pilietybės įstatymas Nr. XI-3329

1989-11-03 buvo priimtas Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Pilietybės įstatymas Nr. XI-3329 (galiojo iki 1991-11-10)

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=18854&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.rezult_l?p_nr=&p_nuo=&p_iki=&p_org=&p_drus=&p_kalb_id=1&p_title=Pilietyb%EBs%20%E1statymas&p_text=&p_pub=&p_met=&p_lnr=&p_denr=&p_es=0&p_rus=1&p_tkid=&p_tid=&p_t=0&p_tr1=2&p_tr2=2&p_gal=&p_sess=540EC02A42E44865BB0CAF6A247FAEEE&p_no=2

Pirmas straipsnis. Lietuvos TSR piliečiai yra:

1) asmenys, kurie buvo Lietuvos Respublikos piliečiai, jų vaikai ir vaikaičiai, taip pat kiti iki 1940 metų birželio 15 dienos buvusieji nuolatiniai dabartinės Lietuvos TSR teritorijos gyventojai, jų vaikai ir vaikaičiai, nuolat gyvenantys Lietuvos TSR teritorijoje;

2) asmenys, turintys nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos TSR, jeigu jie yra patys gimę ar įrodę, kad bent vienas iš tėvų ar seneliai yra gimę Lietuvos TSR teritorijoje ir jeigu jie nėra kitos valstybės piliečiai;

3) kiti asmenys, kurie iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos nuolat gyveno Respublikos teritorijoje ir turi čia nuolatinę darbo vietę arba nuolatinį legalų pragyvenimo šaltinį. Šie asmenys per dvejus metus nuo šio įstatymo įsigaliojimo laisvai apsisprendžia dėl pilietybės;

4) asmenys, įgiję Lietuvos TSR pilietybę pagal šį įstatymą.

Lietuva, skirtingai negu Latvija ir Estija, dėl palankios demografinės padėties (okupacijos metais iš kitų sovietinių respublikų atvykę asmenys, kartu su palikuonimis, sudarė tik apie 10 procentų visų Respublikos gyventojų) priėmė vadinamąjį nulinį pilietybės variantą. Lietuvos pilietybės įstatymas nenumatė dvigubos – Lietuvos TSR ir TSRS – pilietybės.

 Atkuriamojo Seimo įstatymai 1990-1992 m.

Aukščiausiosios Tarybos - Atkuriamojo Seimo 1990-1992 m. laikotarpis

1990 m. kovo 11 d., priėmus Lietuvos Nepriklausomos Valstybės atstatymo aktą
Aukščiausioji Taryba /Atkuriamasis Seimas ėmėsi naujų įstatymų leidybos.
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=281&p_k=1

1991-12-05 Aukščiausioji Taryba priėmė Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymą Nr. I-2072, (įsigaliojo 1991-12-31, galiojo iki 2002-09-1 .
Šį įstatymą paruošė parengimo darbo grupė sudaryta 1991-08-28 ir vadovaujama buvusio Sąjūdžio Panevėžio miesto Tarybos pirmininko Egidijaus Jarašiūno.
Balsavimo rezultatai: už - 76; prieš - 1; susilaikė - 2.
Įstatymą pasirašė Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas Vytautas Landsbergis.

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=2348&p_query=&p_tr2=
http://http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=251149
http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=251154
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.rezult_l?p_nr=&p_nuo=&p_iki=&p_org=&p_drus=&p_kalb_id=1&p_title=Pilietyb%EBs%20%E1statymas&p_text=&p_pub=&p_met=&p_lnr=&p_denr=&p_es=0&p_rus=1&p_tid=&p_tkid=&p_t=0&p_tr1=2&p_tr2=2&p_gal=

Iš Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo Nr. I-2072

1 straipsnis. Lietuvos Respublikos piliečiai yra:

1) asmenys, iki 1940 m. birželio 15 d. turėję Lietuvos Respublikos pilietybę, jų vaikai ir vaikaičiai, jeigu jie neįgijo kitos valstybės pilietybės;
2) asmenys, 1919 m. sausio 9 d. - 1940 m. birželio 15 d. nuolat gyvenę dabartinėje Lietuvos Respublikos teritorijoje, taip pat jų vaikai ir vaikaičiai, jeigu jie šio įstatymo įsigaliojimo dieną nuolat gyvena Lietuvoje ir nėra kitos valstybės piliečiai;
3) asmenys, iki 1991 m. lapkričio 4 d. įgiję Lietuvos Respublikos pilietybę pagal Pilietybės įstatymą, galiojusį iki šio įstatymo priėmimo;
4) asmenys, kurie įgyvendino teisę į Lietuvos Respublikos pilietybę ar atstatė Lietuvos Respublikos pilietybę pagal šį įstatymą;
5) kiti asmenys, kurie įgijo Lietuvos Respublikos pilietybę pagal šį įstatymą. Lietuvos Respublikos pilietis vienu metu negali būti kitos valstybės piliečiu, išskyrus šiame įstatyme numatytus atvejus.

1991-12-10 priimamas Pilietybės įstatymo papildymas Nr. 1-2079
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=25781&p_query=&p_tr2=

1992-02-11 priimamas Pilietybės įstatymo 28 ir 31 straipsnių pakeitimas Nr. 1-2312
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=25781&p_query=&p_tr2=

1992-11-19 priimamas Pilietybės įstatymo 14 ir 25 straipsnių pakeitimas Nr. 1-3067
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=25781&p_query=&p_tr2=

 Seimo laikotarpis - 1993 m.

1993-07-16 Lietuvos Respublikos Seimas priėmė pilietybės įstatymo pakeitimus ir papildymus Nr. 1-240
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=25781&p_query=&p_tr2=

1993-12-7 priimamas pilietybės įstatymo 18 straipsnio pakeitimas Nr. 1-320
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=25781&p_query=&p_tr2=

1993-12-14 buvo priimtas pilietybės įstatymo 23 straipsnio pakeitimas Nr. 1-332
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=25781&p_query=&p_tr2=

 Konstitucinio teismo dėmesio pradžia

Nuo 1994 m. Pilietybės įstatymus pradėjo nagrinėti ir aiškinti Konstitucinis teismas.

1994-04-13 Konstitucinis teismas priėmė nutarimą:
Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 1993 m. gruodžio 22 d. nutarimo `Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo įgyvendinimo tvarkos` 5 punkto pakeitimo atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai
http://www.lrkt.lt/dokumentai/1994/n4l0413a.htm

 Dekretai ir pakeitimai 1995-1998 m.

1995-06-13 buvo priimtas Pilietybės įstatymo pakeitimas Nr. 1-945
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=25783&p_query=&p_tr2=

1995-09-15 Prezidentas pateikė įstatymo projektą `Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo pakeitimo ir papildymo ir pilietybės įstatymo įgyvendinimo tvarkos` - Nr. 1802, 1803

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=24160&p_query=PILIETYB%CBS%20%C1STATYMAS&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=24161&p_query=PILIETYB%CBS%20%C1STATYMAS&p_tr2=2

1995-10-03 buvo priimtas Pilietybės įstatymo pakeitimas ir papildymas Nr. I-1053
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=22116&p_query=&p_tr2=

1996-02-06 buvo priimtas Pilietybės įstatymo 17 ir 22 straipsnių papildymas ir 31 straipsnio pakeitimas Nr. I-1199
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=24661&p_query=&p_tr2=

1997-07-02 buvo priimtas Pilietybės įstatymo 1, 17 ir 28 straipsnių pakeitimas Nr. VIII-391
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=41678&p_query=&p_tr2=

1997-07-02 buvo priimtas Pilietybės įstatymo įgyvendinimo tvarkos 1 ir 5 straipsnių pakeitimas Nr. VIII-392
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=41679&p_query=&p_tr2=

1997-10-23 buvo priimtas Pilietybės įstatymo įgyvendinimo tvarkos 5 straipsnio pakeitimas Nr. VIII-477
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=45412&p_query=&p_tr2=

1999-12-14 ratifikuota konvencija Dėl pilietybės neturinčių asmenų Nr. VIII-1475
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=92596&p_query=&p_tr2=

1998-06-10 prezidento V. Adamkaus dekretas Nr. 89
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=293832

Iš prezidento dekreto Nr. 89:

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 77 straipsniu ir atsižvelgiant į Pilietybės reikalų komisijos bei Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus ir piliečio teisių bei tautybių reikalų komiteto pasiūlymus, sudaryta komisiją įvertinti teisės aktų pilietybės klausimais nuostatas ir jų taikymą praktikoje:

Armanas Abramavičius - Respublikos Prezidento patarėjo referentas, komisijos pirmininkas;
Dangerutė Jankauskienė - Respublikos Prezidento kanceliarijos vyresnioji konsultantė, komisijos sekretorė;
Vytautas Aleksandras Cinauskas - Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus ir piliečio teisių bei tautybių reikalų komiteto narys;
Andrius Meškauskas - Respublikos Prezidento kanceliarijos vadovas;
Remigijus Motuzas - Regioninių problemų ir tautinių mažumų departamento direktorius;
Audrius Penkauskas - Prezidentūros sekretoriaus referentas;
Rimantas Šidlauskas - Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento direktorius;
Gintaras Švedas - Lietuvos Respublikos teisingumo viceministras;
Ramunė Trakymienė - Valstybės konsultantė prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės;
Daiva Vežikauskaitė - Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pilietybės skyriaus viršininkė;
Gabrielis Žemkalnis - Pasaulio lietuvių bendruomenės atstovas Lietuvoje.

*** Pakeitimai:

1. Dekretas Nr. 192, 1998-09-25, Žin., 1998, Nr. 86-2399 (1998-10-02)
Keičiu Lietuvos Respublikos Prezidento 1998 m. birželio 10 d. dekreto Nr. 89 pirmąjį straipsnį taip: vietoje “Kazimieras Vytautas KRYŽEVIČIUS - Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus ir piliečio teisių bei tautybių reikalų komiteto narys“ įrašyti “Vytautas Aleksandras CINAUSKAS - Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus ir piliečio teisių bei tautybių reikalų komiteto narys.”
2. Dekretas Nr. 806, 2000-03-14, Žin., 2000, Nr. 23-571 (2000-03-17)
Keičiu Lietuvos Respublikos Prezidento 1998 m. birželio 10 d. dekreto Nr. 89 pirmąjį straipsnį taip: vietoje “Rimantas ŠIDLAUSKAS - Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento direktorius“ įrašyti “Artūras ŽURAUSKAS - Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento direktorius”.
LR Prezidento patarėjas, Teisės departamento vadovas nuo 2000 iki 2002 m. Armanas Abramavičius 2002 m. kovo mėn. buvo paskirtas LR Konstitucinio Teismo teisėju.

 Svarstymai Seimo ir JAV LB komisijoje 2000-2002 m.

Nuo 2000 m. pilietybės klausimas daug kartų buvo svarstomas Lietuvos Respublikos Seimo ir JAV Lietuvių Bendruomenės atstovų komisijoje.
2000-03-10, 2000-08-12, 2001-10-12 ir 2002-03-27 šios komisijossesijose priimtose rezoliucijose `Dėl dvigubos pilietybės` buvo kreiptasi į Respublikos Prezidentą ir Lietuvos Respublikos Seimą prašant priimti Pilietybės įstatymo pakeitimo įstatymą.
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2008-10-16-liuda-rugieniene-duobetas-dvigubos-pilietybes-kelias/26918

Lietuvos Respublikos Seimo ir JAV Lietuvių Bendruomenės atstovų komisijos Rezoliucija

Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės lietuvių kilmės asmenims, įgijusiems kitos valstybės pilietybę
2001 m. birželio 8 d., Vilnius

Lietuvos Respublikos Seimo ir JAV Lietuvių Bendruomenės atstovų komisija,

išklausiusi Lietuvos Respublikos Seimo ir JAV Lietuvių Bendruomenės atstovų komisijos nario, darbo grupės Pilietybės įstatymo pataisoms rengti nario Armino Lydekos pranešimą bei darbo grupės Pilietybės įstatymo pataisoms rengti vadovo Armano Abramavičiaus pranešimą;
remdamasi integralios tautos koncepcija;

suprasdama, kad Lietuvos Respublikos pilietybės netekimas komplikuoja asmens ir Lietuvos santykius, neduoda naudos Lietuvos Respublikai ir mažina Lietuvos Respublikos piliečių skaičių;

primindama ir pritardama 2000 m. kovo 10 d. ir 2000 m. rugpjūčio 12 d. Lietuvos Respublikos Seimo ir JAV Lietuvių Bendruomenės atstovų komisijos sesijose priimtoms rezoliucijoms „Dėl dvigubos pilietybės“,

kreipiasi į Respublikos Prezidentą ir Lietuvos Respublikos Seimą ragindama kuo greičiau priimti Pilietybės įstatymo pakeitimo įstatymą, kuriame būtų nustatyta, kad lietuvių kilmės Lietuvos Respublikos piliečiai, išvykę iš Lietuvos po 1990 m. kovo 11 d., neprarastų Lietuvos Respublikos pilietybės, o priėmusieji kitos valstybės pilietybę nebūtų laikomi praradusiais Lietuvos Respublikos pilietybę, taip pat, kad Lietuvos Respublikos piliečių palikuonys galėtų tapti Lietuvos Respublikos piliečiais, jei jie asmeniškai apsisprendžia ir nustatyta tvarka pareiškia tokį pageidavimą.
http://www3.lrs.lt/docs3/kad4/W3_VIEWER.ViewTheme-p_int_tv_id=1732&p_kalb_id=1&p_org=0.htm

2001-05-23 ir 2001-06-06 Žmogaus teisių komitetas, kuriam Seimas pavedė Pilietybės įstatymo globą, pasiūlė pakeitimus:

http://www3.lrs.lt/docs3/kad4/W3_VIEWER.ViewTheme-p_int_tv_id=4195&p_kalb_id=1&p_org=0.htm
http://www3.lrs.lt/docs3/kad4/W3_VIEWER.ViewDoc-p_int_tekst_id=9322&p_int_tv_id=4195&p_org=0.htm
http://www3.lrs.lt/docs3/kad4/W3_VIEWER.ViewDoc-p_int_tekst_id=9546&p_int_tv_id=4195&p_org=0.htm

 Naujas įstatymas IX-1078

2002-09-17 priimtas rytiniame Seimo posėdyje Nr. 281 buvo priimtas naujas Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas Nr. IX-1078
Balsavo 59 Seimo nariai: už - 56; prieš - 1; susilaikė - 1 (įsigaliojo 2002-10-02, galiojo iki 2011-04-01???).

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=184068
http://www3.lrs.lt/posedziai/4/fakt_pos_709.htm
http://www3.lrs.lt/posedziai/4/klaus_stadija_9983.htm
http://www3.lrs.lt/posedziai/4/bals_10383_1.htm
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=187139&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.rezult_l?p_nr=IXP-1473&p_nuo=&p_iki=&p_org=&p_drus=&p_kalb_id=1&p_title=&p_text=&p_pub=&p_met=&p_lnr=&p_denr=&p_es=0&p_rus=1&p_tid=&p_tkid=&p_t=0&p_tr1=2&p_tr2=2&p_gal=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.rezult_l?p_nr=&p_nuo=&p_iki=&p_org=&p_drus=&p_kalb_id=1&p_title=Pilietyb%EBs%20%E1statymas&p_text=&p_pub=&p_met=&p_lnr=&p_denr=&p_es=0&p_rus=1&p_tid=&p_tkid=&p_t=0&p_tr1=2&p_tr2=2&p_gal=

Įstatymo Nr. IX-1078 priėmimo chronologija:

2002-03-21 buvo pateiktas naujos redakcijos Pilietybės įstatymo projektas Nr. IXP-1473
(pateikėjai: A. Lydeka, A. Salamakinas)

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=162656&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=162655&p_query=&p_tr2=

Įstatymų projekto pakeitimo tikslai ir uždaviniai:

Šių projektų tikslas ir siūlomų pakeitimų esmė – siekiama išplėsti Lietuvos Respublikos piliečių sąrašą, pakeisti Lietuvos Respublikos pilietybės netekimo pagrindus bei tvarką.

Taip pat siekiama supaprastinti Lietuvos Respublikos pilietybės grąžinimo tvarką pilietybės netekusiems asmenims, palikti Lietuvos Respublikos pilietybę asmenims, įgijusiems užsienio valstybės pilietybę. Taip pat siūloma numatyti Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo sąlygas asmenims, turintiems pabėgėlio statusą Lietuvos Respublikoje.

Atsižvelgiant į 2001 m. lapkričio 6 d. priimtą Lietuvos Respublikos asmens identifikavimo kortelės ir 2001 m. lapkričio 8 d. priimtą Lietuvos Respublikos paso įstatymus, įvardinti naujus dokumentus (asmens tapatybės kortelę ir pasą), patvirtinančius Lietuvos Respublikos pilietybę. Be to, įstatymų projektais siekiama supaprastinti kai kurių Lietuvos Respublikos pilietybės klausimų nagrinėjimą, patikslinti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pavadinimus, atsižvelgiant į galiojančius teisės aktus.

Taip pat siūloma patikslinti, kada asmenį laikyti nutraukusiu faktinius ryšius su Lietuvos valstybe, ir atsisakyti pasižadėjimo, reikalingo Lietuvos Respublikos piliečio pažymėjimui ar pažymėjimui apie apsisprendimą dėl Lietuvos Respublikos pilietybės gauti, pasirašymo. Siekiama atsisakyti ir nuostatos, kad asmenys, išsaugoję teisę į Lietuvos Respublikos pilietybę, bei jų šeimų nariai gali atvykti į Lietuvos Respubliką be vizų.

Taip pat siekiama pripažinti netekusiais Lietuvos Respublikos pilietybės asmenis, kurie apsisprendė dėl Lietuvos Respublikos pilietybės pagal 1989 m. lapkričio 3 d. Pilietybės įstatymą, neturi iki šiol Lietuvos Respublikos piliečio paso ir Lietuvoje negyvena.
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=162659&p_query=&p_tr2=

2002-03-27 buvo pateikta Seimo teisės departmento išvada.
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=163103&p_query=&p_tr2=

2002-03-28 vakariniame Seimo posėdyje Nr. 209 buvo apsvarstytas įstatymo `Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo įgyvendinimo tvarkos` 1, 2, 3, 4 ir 5 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. IXP-1474 pateikimas

http://www3.seimas.lt/pls/inter/w5_sale.klaus_stadija?p_svarst_kl_stad_id=8723
http://lndp.lt/diskusijos/viewtopic.php?t=702

2002-04-02 savo pasiūlymus dėl Nr. IXP-1474 pateikė Seimo narys V. Landsbergis
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=163436&p_query=&p_tr2=

2002-04-12 savo pasiūlymus dėl Nr. IXP-1474 pateikė Seimo narys A. Lydeka
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=164719&p_query=&p_tr2=

2002-04-12 rezoliuciją pateikė Lietuvos Respublikos Seimo ir JAV lietuvių bendruomenės komisija
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=164295&p_query=&p_tr2=

2002-04-12 išvadas dėl naujo įstatymo pateikė Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=164846&p_query=&p_tr2=

2002-04-17 išvadas pateikė Seimo Užsienio reikalų komitetas
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=164541&p_query=&p_tr2=
...pagal `LR įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo tvarkos įstatymo` 11 straipsnio 2 dalį siūlyti iniciatoriams parengti naują Pilietybės įstatymo redakciją. Naujos redakcijos rengimui sudaryti darbo grupę, kurioje Užsienio reikalų komitetą atstovautų J.Karosas

2002-04-26 pasiūlymus pateikė Seimo narys S.Buškevičius
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=165172&p_query=&p_tr2=

2002-05-09 išvadas pateikė Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=165996&p_query=&p_tr2=

2002-05-28 pateiktos pagrindinio įstatymo teikėjo Seimo Žmogaus teisių komiteto išvados
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=167284&p_query=&p_tr2=

Kartu su pilietybės įstatymu buvo pateikti pilietybės įstatymo įgyvendinimo tvarkos pakeitimo įstatymas Nr. IXP-1473

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.rezult_l?p_nr=IXP-1474&p_nuo=&p_iki=&p_org=&p_drus=&p_kalb_id=1&p_title=&p_text=&p_pub=&p_met=&p_lnr=&p_denr=&p_es=0&p_rus=1&p_tid=&p_tkid=&p_t=0&p_tr1=2&p_tr2=2&p_gal=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=162658&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=162657&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=163100&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=163434&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=164542&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=165995&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=167283&p_query=&p_tr2=

2002-09-17 Seimo posėdyje taip pat buvo priimtas pilietybės įstatymo įgyvendinimo įstatymas Nr. IX-1079

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=187140
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.rezult_l?p_nr=&p_nuo=&p_iki=&p_org=&p_drus=&p_kalb_id=1&p_title=Pilietyb%EBs%20%E1statymas&p_text=&p_pub=&p_met=&p_lnr=&p_denr=&p_es=0&p_rus=1&p_tid=&p_tkid=&p_t=0&p_tr1=2&p_tr2=2&p_gal=

 Pilietybė Lietuvoje - gera prekė

2004-01-02 Laikraštis `Akistata`. Pilietybė Lietuvoje - gera prekė
http://www.balsas.lt/naujiena/408069/pilietybe-lietuvoje-gera-preke

Konstitucinis Teismas konstatavo, kad respublikos prezidentas, išimties tvarka suteikdamas Lietuvos Respublikos pilietybę J. Borisovui, traktavo jį išskirtinai, nesilaikė Pilietybės įstatyme nustatytų reikalavimų, nepaisė aplinkybių, turinčių esminę reikšmę sprendžiant, ar suteikti išimties tvarka Lietuvos Respublikos pilietybę J. Borisovui. Respublikos prezidento sprendimą suteikti J. Borisovui Lietuvos Respublikos pilietybę lėmė ne kokie nors J. Borisovo nuopelnai Lietuvos valstybei, bet itin svari finansinė ir kitokia J. Borisovo parama R. Paksui 2002-ųjų respublikos prezidento rinkimuose.

`Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimas išimties tvarka J. Borisovui yra ne kas kita, kaip respublikos prezidento R. Pakso atsilyginimas J. Borisovui už šią paramą. Taigi respublikos prezidentas, suteikdamas Lietuvos Respublikos pilietybę J. Borisovui, vadovavosi ne Konstitucija ir įstatymais, ne tautos ir valstybės, bet asmeniniais interesais`, - pabrėžiama Konstitucinio Teismo nutarime.

Tad nuo šiol kelis milijonus litų R. Paksui sumokėjęs ponas Jurijus - jau nebe Lietuvos pilietis. Dar daugiau - Valstybės saugumo departamentas kreipėsi į Migracijos departamentą, kad "Aviabaltikos" vadovas J. Borisovas būtų įtrauktas į užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvą, sąrašą.

Prezidentas R. Paksas tokiame teismo nutarime įžvelgia politinį atspalvį. Iš dalies jis teisus. Iki šiol Lietuvos pilietybė buvo dalijama į kairę ir į dešinę. Algirdas Brazauskas per savo kadenciją išimties tvarka pilietybę suteikė 573, o Valdas Adamkus - 310 užsieniečių. Lietuvos pilietybės įstatymas numato, kad prezidentas gali išimties tvarka suteikti Lietuvos pilietybę Lietuvai nusipelniusiems asmenims. Bet tų nusipelniusiųjų aiškiai per daug. Kokie Lenos Lolišvili nuopelnai? Kuo Lietuvai nusipelnė kitas ekstrasensas Aleksandras Deriabinas? Kokie žymaus rusų chirurgo S. Fiodorovo našlės nuopelnai? Juos žino tik prezidentai, pasirašę dekretus. O gavusiesiems, ypač rusams, labai smagu turėti lietuvišką pasą. Gali be vizų važinėti po visą Europą ir dar toliau. Ko daugiau reikia?

Beje, vienas iš Konstitucinio Teismo teisėjų - Armanas Abramavičius - kadaise pats pridėjo ranką prie pilietybės dalybų. A. Brazausko ir V. Adamkaus patarėjas A. Abramavičius dirbo Pilietybės komisijoje ir ruošė dokumentus kepant naujus Lietuvos piliečius. Šį kartą A. Abramavičius jau kitoje barikadų pusėje. Tik su aiškiai dėmėta mantija.

 Dekretai ir pakeitimai 2004-2006 m.

2004-11-11 Seimas priėmė Pilietybės įstatymo įgyvendinimo įstatymo 2, 3, 4 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymą Nr. IX-2558
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=246001&p_query=&p_tr2=

2004-11-25 prezidentas V. Adamkus dekretu Nr. 152 grąžino Seimui pakartotinai svarstyti Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 26, 27, 28, 30, 31, 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymą.

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=246194&p_query=PILIETYB%CBS%20%C1STATYMAS&p_tr2=2
http://archyvas.lrp.lt/lt/news.full/5401

2004-11-26 prezidentas V. Adamkus pateikė Seimo svarstymui pilietybės įstatymo 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 26, 27, 28, 30, 31, 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą Nr. XP-57Gr

2004-12-09 Seimas priimė pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą Nr. X-33, tačiau jis Prezidento nebuvo pasirašytas

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=246003&p_query=PILIETYB%CBS%20%C1STATYMAS&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=247059

2005-03 Prezidentas V. Adamkus viešėdamas Izraelyje pasisakė už Lietuvos pilietybės suteikimą žydams išeiviams iš Lietuvos.

http://www.politika.lt/index.php?cid=9395&new_id=1500
http://www.zebra.lt/lt/naujienos/lietuva/a-brazauskas-nelinkes-diskutuoti-apie-litvakus-16377.html
http://www.politika.lt/index.php?cid=9274&new_id=1593

2006-07-17 Prezidentas V. Adamkus pateikė Pilietybės įstatymo 16 straipsnio papildymo projektą Nr. XP-1566 ir jo aiškinamajį raštą

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=280319&p_query=PILIETYB%CBS%20%C1STATYMAS&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=280321&p_query=PILIETYB%CBS%20%C1STATYMAS&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=280320&p_query=PILIETYB%CBS%20%C1STATYMAS&p_tr2=2

 Nuorodos

Reklama

Ultricies enim volutpat. Pharetra hac nostra leo feugiat nunc natoque. Euismod ad malesuada. Sapien eget turpis. Aliquet dolor potenti.

Renginiai

Visuotiniai

(iki Lapkričio 20 d.)
Iš kartos į kartą: Lietuva, aš turiu tave
Lithuanian Foundation, Inc., 14911 127th Street, Lemont, IL 60439

Northeastern States

MA - Kristoforas Staknys/Christopher Staknys (piano) koncertuos trijuose renginiuose (Gegužės/May 30; Birželio/June 6, 7 )

The New England Conservatory, 290 Huntington Avenue, Boston, MA 02115

PA - Kviečiame dalyvauti- RUDENĮ bus organizuojama antroji Filadelfijos Lietuvių Bendruomenės FOTOGRAFIJOS PARODA

Šv. Andriejaus parapijos salėje, 19th and Wallace Streets, Philadelphia, PA 19130

PA - Kviečiame registruoti savo vaikus sekantiems mokslo metams į FILADELFIJOS LIETUVIŠKĄ MOKYKLĖLĘ

Philadelphia

VT - NERINGA- Šeimų stovyklos; Vaikų stovyklos; Registracija

Neringos stovykla

VT - Neringa ir Putnamo vienuolynas FOTO ALBUME

VT - GILIJA AUKŠTIKALNIS operoje "Sevilijos kirpėjas"/GILIANA AUSTIN in opera "The Barber of Seville" (Birželio/June 5, 7, 9, 11)

Town Hall Theater, Middlebury, Vermont

Southern States

Renginių nėra

Midwest States

Renginių nėra

Western States

Renginių nėra

Pranešimai

Rašykite bet kokiu klausimu.

Visada bus atsakyta

Lietuvybė JAV

Massachusetts State
District of Columbia
Pennsylvania State
New Jersey State
Connecticut Sate
New York State
California State

Michigan Sate
Florida State
Illinois State
Ohio State
Kitos valstijos

Mes JAV

Lietuviška spauda
Radio ir TV laidos
Sporto klubai
Bažnyčios
Stovyklos
Mokyklos
Skautai
Bankai
Vyčiai

Mūsų centrai

Pasaulio lietuvių centras
Lietuviškas maistas
Lietuvių fondas
Tautos fondas
ALKA
LTSC

Mūsų specialistai

Advokatai
Gydytojai

Reklama

European
Caregivers & Companions

European Caregivers & Companions

We can help you anywhere in        N e w   E n g l a n d

Nuorodos

Geros avia bilietų kainos
       Doleris
       Vytis Tours


Mūsų kultūra

Muzikos atlikėjai
Dainos grupės
Dainininkai
Dailininkai
Šokėjai

Verta aplankyti