Atspausdinta iš: http://www.litua.com/lt.php/zinynas/gydytoju_sajunga

Amerikos lietuvių gydytojų sąjunga (ALGS)

Lithuanian - American Medical Association (LAMA) 

www.algs-lama.org
Įsteigta: 1912.VI.9

Pirmininkas /President - Arvydas Vanagūnas, MD (Chicago), gastroentrologas
237 South Grove, Oak Park, Illinois 60302
Tel.: (312) 695-2758 (darbo/work), ava109@northwestern.edu
Gimė 1947 m. Augsburgh, Vokietija. 1973 m. baigė University of Illinois Medical School

Ryšiai /Communications-Special Affairs - Daina Variakojis, MD
7148 South Campbell, Chicago, Illinois 60629
Tel.: (773) 436-2559

Direktorių komitetas: K. Ambrozaitis, MD, Indiana; Z. Brinkis, MD, California; R. Karka, DDS, Canada; A. Pavilanis, MD, Canada; R. Šnipas, MD, New York; J. Šonta, MD, Ohio; M. Vygantas, MD, Illinois

Vykdomasis komitetas: Jūratė Adomienėnė, MD; Gediminas Balukas, MD; Dalia Giedrimienė, MD; Rasa Kazlauskaitė, MD; Sigita Plioplienė, MD; Audrius Plioplys, MD; Vaclovas Šaulys, MD; Elona Ščiupokienė, MD; Paulius Slavėnas, MD; Monika Vainorienė, MD; Enrikas Vainorius, MD; Arvydas Vanagūnas, MD; Daina Variakojis, MD; Renata Variakojytė, MD.

------------------------------------------------------------------
Sąjunga leidžia žurnalą "Medicina"

Redaktorė - Dalia Giedrimienė, MD, PhD
193 Stone Hill Dr., Rocky Hill, CT 06067
Tel.: (860) 529-5115, dgiedrim@sjc.edu

Redaktorius Emeritus - Vaclovas Šaulys, MD
2639 West 86th St., Chicago, Illinois 60652
Tel.: (773) 776-7337, medicina@algs-lama.org

-----------------------------------------------------------------
Organizacijos Istorija /Association History

Šiuo metu istorikams žinomas 1-sis lietuvis, atvykęs į JAV, buvo Alexander Carolus Curtius (Aleksandras Karolis Kursius).
Jis laikomas 1-ju išmokslintu New York gydytoju (he is condidered to have been the first physician of any prominence in New York - B.Fernow, Documents relating to the Colonial History of the State of New York, translated, compiled and edited from the orogonal records by B.Fernow, XIV, Albany, N.Y. 1883, p.452)

 "Die jungere Matrikel der Universitat Leipzig 1559-1809, hrsg. von Geor Erler, Bd. II, Leipzig 1909, p. 70" šaltinis nurodo, kad 1652 m. vasarą A.Curtius - lietuvis, teologijos daktaras su teisės laipsniu, gilino žinias Leipzig universitete. Vėliau jis profesoriavo Lietuvoje, o 1659.IV.10 Vakarų Indijos bendrovė sudarė su A.Cursius sutartį, pasamdydama jį pirmosios New Amsterdam (dabar tai New York) - tuometinės New Netherland sostinės - aukštesniosios lotynų mokyklos pirmuoju rektoriumi.

Švenčiant New York 300 m. jubiliejų New York, Manhattan ant  Wall Street Exchange namo (Broad St. ir Exchange Plaza kampas), įrengta atminimo lenta Alexander Carolus Curtius. Steigiamoji mokykla turėjo tarnauti ten gyvenančiai olandų kolonijai. 1658.IX.19 tuometinis New Amsterdam gubernatorius Peter Stuyvesant kreipėsi į Vakarų Indijos bendrovę, prašydamas parūpinti steigiamai mokyklai kvalifikuotą dėstytoją. Juo ir buvo pasirinktas A.Cursius. Tuo metu New Amsterdam (dabar New York) turėjo 1,500 gyventojų ir 200 namų. Mokykla buvo pastatyta žemutinėje Manhattan salos dalyje - dabartinėje Broad Street gatvėje, keletas pėdų į šiaurę nuo Exchange Place. Buvo sutarta, kad jo atlyginimas bus 500 florinų, įskaitant maistpinigius ir dovanos pavidalu 100 florinų vertės prekių. 1659.IV.25 mūsų tautietis "Bever" laivu išplaukėi paskyrimo vieta, kur 1659.VII.4 prisistatė tuometinei miesto vadovybei ir dalyvavo jos pozėdyje. Čia jam buvo įteikta 100 florinų vertės prekių ir namas su sklypu. Kartu A.Cursiui buvo suteikta teisė verstis gydytojo praktika (daktaro varda praktikuojantiems gydymo meną Amerikoje pradėta taikyti ~ 1769 m.) Vakarų Indijos bendrovė sužinojusi, kad A.Cursius gydo ligonius 1660.IV.16 pranešė gubernatoriui Peter Stuyvesant, kad ji siunčia A.Cursiui vaistažolių. Pradėjęs darbą A.Cursius pajuto pragyvenimo sunkumą, todėl paprašė vietos vadovybę padidinti atlyginimą. 1659.IX.17 gubernatorius Peter Stuyvesant parašė laišką: "Atsižvelgdami į jo darbą ir uolumą, mes iš tiesų turime paliudyti, kad jo darbštumas yra stebinantis ir kad jaunuolių padaryta pažanga nepaprasta" (Henry H.Kessler and Eugene Rachilis, Peter Stuyvesant and His New York. New York, 1959, p.205) Bendrovės vadovybė 1659.XII.22 pranešė, kad ji mano, jog gaunamo atlyginimo A.Curtius, kaip nevędusiam padoriam gyvenimui turi pakakti. 1661 m. liepos mėn. jis pasitraukė iš rektoriaus pareigų ir grįžo į Olandiją, kur 1661.XII.27 Leideno universitete buvo užregistruotas kaip Carolus Alexander Curtius Nobilis Lituanus I.V.D. et Medicinae Candidatus.
1662.VII.15 jis ten apgynė tezę: „Disputatio medica inaugurralis de calculo renum ac vesicae" (medicinos disertaciją apie inkstų ir puslės akmenis) ir gavo medicinos daktaro laipsnį.
 
Į Čikagą pirmieji lietuviai atsikėlė apie 1870 m. 1884 m. Michigan universitete medicinos mokslus baigė 1-sis lietuvis Matas Kasakauskas, kuris ir persikėlė dirbti į Čikagą. 1899-1904 m. į Ameriką atvyko apie 250,000 lietuvių, tarp kurių buvo 6 daktarai. Turimomis žiniomis Baltimorės universitete 1898 m. mediciną studijavo 30 lietuvių. Čia studijas baigė J.Šliūpas, J.Andziulaitis, J. Margaitis ir J.Baltrušaitienė (Želvienė). Daug būsimiejų gydytojų išeivių iš Lietuvos medicinos mokslo pradžią gavo Valparaiso universitete, Indianoje. Čia buvo lengviau patekti bei mokslas ir pragyvenimas buvo pigesni. 1908-1909 m. šio universiteto sąrašuose buvo net 101 lietuvis (iš 410 studentų).

1912.VI.9 Čikagoje susirinkę lietuviai daktarai A.Rutkauskas, A.Juška, J.Kulys, A.Graičiūnas ir A. Zimantas nutarė įsteigti "Amerikos lietuvių daktarų draugiją" (ALDD). Tai buvo organizuotos lietuviškos veiklos pradžia. 1914.I.9 dr. K.Draugelio kabinete buvo sušauktas ALDD susirinkimas, sudaryta valdyba (pirmininkas A. Rutkauskas, sekretorius - K.Draugelis). Susirinkime, dalyvavo A.Juška, J.Kulys, S.Rutkauskaitė, A.Graičiūnas, K.Petraitis ir A.Zimantas. ALDD pradejo akciją prieš gydytojus, kurie laikraščiuose dėjo neetiškus, klaidinančius skelbimus. Į ALDD veiklą įsujungė ir gydytojai iš kitų miestų bei valstijų: New York, Boston, New Jersey, Baltimore, Detroit. 1915 m. buvo išrinkta nauja valdyba - pirm. dr.Adomas Juška. 1919 m. JAV lietuviai įsteigė Lietuvai gelbėti draugiją, kuriai vadovavo daktarai S.Biežis ir A.Graičiūnas. Draugija į Lietuvą pasiuntė 60,000 dol. 1919 m. ALDD buvo įregistruota Illinois valstijoje kaip "American Lituanian Doctors Association" (ALDD).

1921 m. pradėtas leisti mėnesinis žurnalas "Gydytojas".

Antrojo pasaulinio karo metais ALDD veikla sulėtėjo, nes daug lietuvių gydytojų buvo pašaukta į Amerikos kariuomenę. 1948-1949 m., prasidėjus karo pabėgėlių imigracijai i JAV atvyko nemažai ir lietuvių gydytojų. Dauguma iš jų įsijungė į draugiją. ALDD veikla labai pagyvejo. Jos skyriai įsikūrė Cleveland, New York, Detroit, Los Angeles ir kitur. Kas keli metai pradėti rengti atstovų ir narių suvažiavimai.

1951 m. draugijos pavadinimas pakeistas į "Lithuanian American Medical Association" (LAMD).
1957 m. Čikagoje buvo sušauktas 1-sis Lietuvių gydytojų suvažiavimas ir priimtas "Amerikos Lietuvių gydytojų sąjungos" (ALGS) pavadinimas. Sąjungos pirmininku išrinktas prieškarinės emigracijos gyd., dr. Antanas Montvidas.

1960 m. buvo pradėtas leisti "Lietuvių gydytojų biuletenis" , kuris daug prisidėjo prie sąjungos veiklos stiprinimo ir plėtimo. 1-sis Biuletenio redaktorius - dr. S.Biežis, nuo 1964 m. redagavima perėmė - dr. S.Budrys, o 1965 m. - dr. M.Budrienė. 1963 m. Sąjungos pirmininku išrenkamas dr. V. Tauras, organizacija pervadinama "Pasaulio lietuvių gydytojų sąjunga" (PLGS), tačiau nuo <> m. vėl sugrįžtama prie "Amerikos lietuviu gydytojų sąjungos". 1965 m. Sąjungos 5-me suvažiavime Detroite - pirmininku išrenkamas dr. V.Budrys, 1967 m. Cleveland - dr. H.Brazaitis, 1969 m. Canada - dr. V.Paprockas. Čia buvo nutarta parengti Lietuvos medicinos istoriją.

1971 m. 8-me suvažiavime New York - pirmininku dr. F.Kaunas. Nutariama vietoj Biuletenio leisti žurnalą "Medicina". Jo redaktoriumi paskiriamas - dr. H. Armanas.

--------------
Literatūra
1) Dr. Alexander Carolus CURSIUS-CURTIUS. Leidėjas-Amerikos Lietuvių Gydytojų Sąjunga. Redagavo-Stasys Budrys ir Vaclovas Papreckas. Spaudė M.Morkūno spaustuvė, Chicago, 1967, 48 p.; Tiražas 1500 egz.

Reklama

Ultricies enim volutpat. Pharetra hac nostra leo feugiat nunc natoque. Euismod ad malesuada. Sapien eget turpis. Aliquet dolor potenti.

Renginiai

Visuotiniai

(iki Lapkričio 20 d.)
Iš kartos į kartą: Lietuva, aš turiu tave
Lithuanian Foundation, Inc., 14911 127th Street, Lemont, IL 60439

Northeastern States

MA - Kristoforas Staknys/Christopher Staknys (piano) koncertuos trijuose renginiuose (Gegužės/May 30; Birželio/June 6, 7 )

The New England Conservatory, 290 Huntington Avenue, Boston, MA 02115

PA - Kviečiame dalyvauti- RUDENĮ bus organizuojama antroji Filadelfijos Lietuvių Bendruomenės FOTOGRAFIJOS PARODA

Šv. Andriejaus parapijos salėje, 19th and Wallace Streets, Philadelphia, PA 19130

PA - Kviečiame registruoti savo vaikus sekantiems mokslo metams į FILADELFIJOS LIETUVIŠKĄ MOKYKLĖLĘ

Philadelphia

VT - NERINGA- Šeimų stovyklos; Vaikų stovyklos; Registracija

Neringos stovykla

VT - Neringa ir Putnamo vienuolynas FOTO ALBUME

VT - GILIJA AUKŠTIKALNIS operoje "Sevilijos kirpėjas"/GILIANA AUSTIN in opera "The Barber of Seville" (Birželio/June 5, 7, 9, 11)

Town Hall Theater, Middlebury, Vermont

Southern States

Renginių nėra

Midwest States

Renginių nėra

Western States

Renginių nėra

Pranešimai

Rašykite bet kokiu klausimu.

Visada bus atsakyta

Lietuvybė JAV

Massachusetts State
District of Columbia
Pennsylvania State
New Jersey State
Connecticut Sate
New York State
California State

Michigan Sate
Florida State
Illinois State
Ohio State
Kitos valstijos

Mes JAV

Lietuviška spauda
Radio ir TV laidos
Sporto klubai
Bažnyčios
Stovyklos
Mokyklos
Skautai
Bankai
Vyčiai

Mūsų centrai

Pasaulio lietuvių centras
Lietuviškas maistas
Lietuvių fondas
Tautos fondas
ALKA
LTSC

Mūsų specialistai

Advokatai
Gydytojai

Reklama

European
Caregivers & Companions

European Caregivers & Companions

We can help you anywhere in        N e w   E n g l a n d

Nuorodos

Geros avia bilietų kainos
       Doleris
       Vytis Tours


Mūsų kultūra

Muzikos atlikėjai
Dainos grupės
Dainininkai
Dailininkai
Šokėjai

Verta aplankyti