Atspausdinta iš: http://www.litua.com/lt.php/zinynas/inzinieriu_s

Amerikos lietuvių inžinierių ir architektų sąjunga (ALIAS)

Lithuanian - American Engineers and Architects Association

Po II pasaulinio karo po visus pasaulio kontinentus išsiblaskę lietuviai inžinieriai, tecnnologai, architektai, tiksliųjų bei gamtos mokslų profesionalai susibūrė į "Pasaulio lietuvių inžinierių ir architektų sąjunga" (PLIAS).

Jos tikslas buvo palaikyti profesinį bendradarbiavimą tautiniu pagrindu, mokytis ir kurti terminologiją, suprasti ir išreikšti mintis lietuviškai technologijos bei įvairių mokslų srityse, rengti konkursus, parodas, paskaitas, sekti mokslinius, ūkinius, ekonominius bei socialinius vyksmus Lietuvoje.

Lietuvai atkūrus Nepriklausomybę PLIAS vadovavimą perdavė "Amerikos lietuvių inžinierių ir architektų sąjungai" (ALIAS)

ALIAS inkorporuota Massachusetts valstijoje 1956.III.22
IX-tame ALIAS atstovų suvažiavime Cleveland, OH 1968.V.5 buvo priimti Sąjungos Istatai.

●   Laikui bėgant, del narių stokos užsidare skyriai, veikę įvairiuose Amerikos miestuose.
Praktiškai liko tik ALIAS Čikagos skyrius (ALIAS-CS), kuriam jau daug metų vadovauja perrenkama Valdyba.

ALIAS Čikagos skyriaus valdyba
Pirmininkas - Teodoras Rudaitis, t_rudaitis@att.net
Kopirmininkė ir vicepirmininkė spaudai - Aurelija Dobrovolskienė, aura-d@juno.com
Sekretorė - Vilma Jarulienė,  vilma jaruliene@yahoo.com
Iždininkė - Birutė Mickevičienė, birute3@netzero.net
Vicepirmininkas organizaciniams reikalams - Rimantas Gurauskas, r.gurauskas@attbi.com
Vicepirmininkas renginiams - Albinas Smolinskas

------------------------------------------------------------------------
●   Pasikeitė ir sąjungos tikslai. Dabartinis ALIAS-CS tikslas - suburti ir duoti proga susipažinti technikinio išsilavinimo žmonėms. Rengiami susirinkimai technikinėmis, politinėmis, ekonominėmis temomis, iškylos, metinė gegužinė. Kartu su kitomis organizacijomis dalyvaujama "Mokslo ir kūrybos simpoziumų" ruošime.

●   ALIAS-CS darė spaudimą miesto valdžiai, kad atremontuotų irstantį Dariaus ir Gireno paminklą "Marquette Park" ir 1999 m. jau prie atnaujinto paminklo suruošė minejimą, kuriame dalyvavo aukšti pareigūnai iš Lietuvos ir Illinois valstijos.

Informacija pateikė Aurelija Dobrovolskienė

Reklama

Ultricies enim volutpat. Pharetra hac nostra leo feugiat nunc natoque. Euismod ad malesuada. Sapien eget turpis. Aliquet dolor potenti.

Renginiai

Visuotiniai

(iki Lapkričio 20 d.)
Iš kartos į kartą: Lietuva, aš turiu tave
Lithuanian Foundation, Inc., 14911 127th Street, Lemont, IL 60439

Northeastern States

MA - Kristoforas Staknys/Christopher Staknys (piano) koncertuos trijuose renginiuose (Gegužės/May 30; Birželio/June 6, 7 )

The New England Conservatory, 290 Huntington Avenue, Boston, MA 02115

PA - Kviečiame dalyvauti- RUDENĮ bus organizuojama antroji Filadelfijos Lietuvių Bendruomenės FOTOGRAFIJOS PARODA

Šv. Andriejaus parapijos salėje, 19th and Wallace Streets, Philadelphia, PA 19130

PA - Kviečiame registruoti savo vaikus sekantiems mokslo metams į FILADELFIJOS LIETUVIŠKĄ MOKYKLĖLĘ

Philadelphia

VT - NERINGA- Šeimų stovyklos; Vaikų stovyklos; Registracija

Neringos stovykla

VT - Neringa ir Putnamo vienuolynas FOTO ALBUME

VT - GILIJA AUKŠTIKALNIS operoje "Sevilijos kirpėjas"/GILIANA AUSTIN in opera "The Barber of Seville" (Birželio/June 5, 7, 9, 11)

Town Hall Theater, Middlebury, Vermont

Southern States

Renginių nėra

Midwest States

Renginių nėra

Western States

Renginių nėra

Pranešimai

Rašykite bet kokiu klausimu.

Visada bus atsakyta

Lietuvybė JAV

Massachusetts State
District of Columbia
Pennsylvania State
New Jersey State
Connecticut Sate
New York State
California State

Michigan Sate
Florida State
Illinois State
Ohio State
Kitos valstijos

Mes JAV

Lietuviška spauda
Radio ir TV laidos
Sporto klubai
Bažnyčios
Stovyklos
Mokyklos
Skautai
Bankai
Vyčiai

Mūsų centrai

Pasaulio lietuvių centras
Lietuviškas maistas
Lietuvių fondas
Tautos fondas
ALKA
LTSC

Mūsų specialistai

Advokatai
Gydytojai

Reklama

European
Caregivers & Companions

European Caregivers & Companions

We can help you anywhere in        N e w   E n g l a n d

Nuorodos

Geros avia bilietų kainos
       Doleris
       Vytis Tours


Mūsų kultūra

Muzikos atlikėjai
Dainos grupės
Dainininkai
Dailininkai
Šokėjai

Verta aplankyti