Atspausdinta iš: http://www.litua.com/lt.php/zinynas/kunigai

Lietuviai kunigai JAV ● Lithuanian Priests in USA

 ♦    NewEngland States ~~> Connecticut, Massachusetts, Maine
                                                     
New Hampshire, Rhode Island, Vermont
 ♦    Atlantic States  ~~> New York, New Jersey, Pennsylvania
                                            
Delaware, District of Columbia, Maryland
 ♦    Midwest States ~~> Illinois, Michigan, Ohio, Wisconsin, Indiana
 ♦    Central States   ~~> Iowa, Minnesota, Nebraska, Colorado, Kansas
                                              Missouri, North Dakota, South Dakota
 ♦    South States     ~~> Florida, Georgia, Texas, Alabama, Kentucky, Mississippi
                                             Tennessee, Georgia, North Carolina, South Carolina, Virginia
                                              West Virginia, Arkansas, Louisiana, Oklahoma, Texas
 ♦    Western States ~~> California, Arizona, Oregon, Washington, Idaho, Montana
                                              Wyoming, Colorado, Nevada, New Mexico, Utah, Alaska, Hawaii

<> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <>

www.lietuviai.ca
Lietuvos Vyskupų Konferencija deleguotas rūpintis užsienio lietuvių sielovada
Prelatas Edmundas Putrimas - 1 Resurrection Rd., Toronto, ON Canada, M9A5G1
Tel.: (416) 233-7819, putrimas@uzsielovadas.org

www.lietuviai.ca/sielovada/modules.php?name=Parapijos#US
JAV lietuviškų bažnyčių sąrašas

Lietuvių Vyskupas emeritus išeivijoje
Bishop-Emeritus for the Spiritual Assistance of Lithuanian Catholics Living Outside of Lithuania
Vyskupas /Bishop - Paulius A. Baltakis, D.D., O.F.M., Tel.: (718) 326-3199
64-14 Clinton Ave., Maspeth, New York 11378


  ◙    New E N G L A N D

-----------------
>>  Connecticut

        ●  Albinas Gurklys, M.I.C. - (860) 923-2220, Thompson Monastery, CT
Švč. Trejybės bažnyčia /Hartford Holy Trinity Church

        ●  Klemensas Jurgis Kasinskas, C.P. - (860) 521-0446, West Hartford, CT
Holy Family Monastery
303 Tunxis Rd., West Hartford, CT 06104

        ●  John Paul Long, <> - (203) 372-4595, Fairfield, CT
Holy Cross Church, www.geocities.com/holycrossrcc
750 Tahmore Dr., Fairfield, CT 06825

        ●  John Melnick, <> - (860) 249-8431, Hartford, CT
Cathedral of Saint Joseph, Hartford, CT
140 Farmington Ave., Hartford, CT 06105

        ●  John E. Rikteraitis - (860) 827-0444, New Britain, CT
Šv. Andriaus bažnyčia /New Britain St. Andrew Church
396 Church St., P.O. Box 2623, New Britain, CT 06050

        ●  Izidorius Sadauskas - (860) 753-2553, Putnam, CT
isadas@gmail.com
Matulaičio slaugos namai /Matulaitis Nursing Home
10 Thurber Rd., Putnam, CT 06260

        ●  Francis V. Karvelis - (860) 620-9528, Southington CT
frarvelis@cox.net
Šv. Juozapo bažnyčia /Waterbury St. Joseph Church

        ●  Arvydas Žygas, dr. - (860) 928-9830, Putnam, CT
Apz_academic@yahoo.com
Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų vienuolyno koplyčia
Putnam, Sisters of the Immaculate Conception of the B.V.M. Convent Chapel
600 Liberty Hwy, Putnam, CT 06260

<> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <>

--------------------
>>  Massachusetts

        ●  Richard A. Jakubauskas - (508) 754-5142, Worcester, MA
Šv. Kazimiero bažnyčia /Worcester St. Casimir's Church
41 Providence St., Worcester, MA 01604

        ●  Albinas F. Janiūnas - (617) 876-6383, Boston, MA
Šv. <> bažnyčia /Lawrence St. <> Church
19 Maple St. Cambridge, MA

        ●  Albertas Kontautas (Contons), prel. - (781) 834-4079, Boston, MA
Šv. Petro lietuvių bažnyčia /South Boston St. Peter Lithuanian Church
Bostono Šv. Petro lietuviu parapijos klebonas emeritus,
Amerikos lietuvių kunigų Vienybės pirmininkas,
P.O. Box 1025, Humarock, MA 02047

        ●  Joseph Svirskas - <>, Haverhill, MA
419 Washington St., Haverhill, MA 01832

        ●  Stephen P. Zukas - (617) 268-0353, South Boston, MA
klebonas@verizon.net
Šv. Petro lietuvių bažnyčia /South Boston St. Peter Lithuanian Church
50 Orton Marotta Way, South Boston, MA 02127

<> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <>

-----------
>>  Maine

        ●  John J.Bacevičius, O.F.M. - (207) 967-2011, Kennebunkport, ME
Šv. Antano vienuolynas /St. Anthony Friary
28 Beach Ave., P.O Box 980, Kennebunkport, ME 04046

        ●  Prančiškus Giedgaudas, O.F.M. - (207) 967-2011, Kennebunkport, ME
Šv. Antano vienuolynas /St. Anthony Friary
28 Beach Ave., P.O Box 980, Kennebunkport, ME 04046

        ●  Aurelijus Gricius, O.F.M. - (207) 967-2011, Kennebunkport, ME
Šv. Antano vienuolynas /St. Anthony Friary
28 Beach Ave., P.O Box 980, Kennebunkport, ME 04046

        ●  Ramundas Bukauskas, O.F.M. - (207) 967-2011, Kennebunkport, ME
Šv. Antano vienuolynas /St. Anthony Friary
28 Beach Ave., P.O Box 980, Kennebunkport, ME 04046

        ●  Gabrielis Baltrušaitis, O.F.M. - (207) 967-2011, Kennebunkport, ME
Šv. Antano vienuolynas /St. Anthony Friary
28 Beach Ave., P.O Box 980, Kennebunkport, ME 04046

        ●  Placidas Barius, O.F.M. - (207) 967-2011, Kennebunkport, ME
Šv. Antano vienuolynas /St. Anthony Friary
28 Beach Ave., P.O Box 980, Kennebunkport, ME 04046


  ◙    ATLANTIC

---------------
>>  New York

        ●  vysk. Paulius A. Baltakis, D.D., O.F.M., New York, NY
Tel.: (718) 326-3199
64-14 Clinton Ave., Maspeth, New York 11378

        ●  Gintaras A. Jonikas - (716) 232-4111, Rochester, NY
Šv. Jurgio bažnyčia /Rochester St. George Parish
545 Hudson Ave., Rochester, NY 14605

        ●  David Mickiewicz - (518) 842-5481, Amsterdam, NY
Šv. Kazimiero bažnyčia /Amsterdam St. Casimir church
260 E. Main St., Amsterdam, NY 12010

        ●  Dominic Mockevičius - (716) 232-4111, Rochester, NY
Šv. Jurgio bažnyčia /Rochester St. George Parish
545 Hudson Ave., Rochester, NY 14605

        ●  Vytas Volertas - (718) 326-2236, New York, NY
volertas@aol.com
Švč. Mergelės Marijos Apreiškimo bažnyčia /Annunciation of the Blessed Virgin Mary Church
Viešpaties Atsimainymo bažnyčia /New York Church of the Transfiguration
64-14 Clinton Ave., Maspeth, NY 11378

<> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <>

-----------------
>>  New Jersey

        ●  Danielius Staniškis - <>.

<> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <>

-------------------
>>  Pennsylvania

        ●  Joseph J. Anderlonis, S.T.D. - (215) 739-3102, Philadelphia, PA
Šv. Jurgio bažnyčia /Philadelphia St.George Church
3580 Salmon St., Philadelphia, PA 19134

        ●  Peter M. Burkauskas - (215) 765-2322, Philadelphia, PA
Šv. Andriaus bažnyčia /Philadelphia St. Andrew Church
Šv. Kazimiero bažnyčia /Philadelphia St. Casimir Church
1913 Wallace St., Philadelphia, PA 19130

        ●  Ronald V. Jankaitis - (570) 429-2400, St. Clair, PA
Šv. Kazimiero bažnyčia /St. Clair St. Casimir Church
441 South Nicholas St., St. Clair, PA 17970


  ◙    MIDWEST

------------
>>  Illinois

        ●  Stanley Azaro (Zarauskas), O.P. - (708) 771-3030, River Forest, IL
sazaro@dom.edu

St. Tomas Aq<>
7200 West Division St., River Forest, IL 60305

        ●  Jonas Duoba, M.I.C - (773) 582-8191, Chicago, IL
Marijonų vienuolynas /Congregation of Marian Fathers Monastery
6336 So. Kilbourn Ave., Chicago, IL 60629

        ●  Antanas Gražulis, S.J. - (773) 737-8400, Chicago, IL
agsj5262@hotmail.com
Jaunimo Centro Jezuitų vienuolynas /Jesuit Fathers Chapel
2345 W. 56th St., Chicago, IL 60636

        ●  Jaunius Kelpšas - (630) 272-4907 mob., Chicago, IL
jauniusk@yahoo.com
Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia /Chicago Immaculate Conception Church
2745 W. 44th St., Chicago, IL 60632

        ●  John (Jonas) A. Kuzinskas - (630) 243-1544, Chicago, IL

        ●  Vytautas Memėnas - (815) 722-1057, Cicago, IL
Šv. Antano bažnyčia /Cicero Church of St. Anthony
100 N. Scott St., Joliet, IL 60431

        ●  Donald Petraitis, M.I.C - (773) 582-8191, Chicago, IL
Marijonų vienuolynas /Congregation of Marian Fathers Monastery
6336 So. Kilbourn Ave., Chicago, IL 60629

        ●  Viktoras Rimšelis, M.I.C, S.T.D. - (773) 582-8191, Chicago, IL
Marijonų vienuolynas /Congregation of Marian Fathers Monastery
6336 So. Kilbourn Ave., Chicago, IL 60629

        ●  Antanas Saulaitis, S.J. - (630) 257-5613, Lemont, IL
Lemont Palaimintojo Jurgio Matulaičio Misijos parapija
Blessed Jurgis Matulaitis Lithuanian Catholic Mission
14911 127th St., Lemont, IL 60439

        ●  Kęstutis Trimakas, dr., prof. - (708) 562-8948, Cicero, IL
trimkes@earthlink.net
Šv.Antano bažnyčia /Cicero St. Anyhony Church
2830 Denton Ct., Westchester, IL 60154

        ●  Ignas Urbonas, prel., dr. - (630) 243-0691, Lemont, IL
Lemont Palaimintojo Jurgio Matulaičio Misijos parapija
Blessed Jurgis Matulaitis Lithuanian Catholic Mission
14911 127th St., Lemont, IL 60439

        ●  Boniface Vaišnoras, M.I.C, (630) 552-3448, Plano, IL
Švč. Marijos bažnyčia /Plano Church of St. Mary
901 N. Center Ave., Plano, IL 60545

<> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <>

--------------
>>  Michigan

        ●  Alphonsas Babonas - (313) 554-1284, Detroit, MI
Šv.Antano bažnyčia /Detroit St. Anyhony Church
1750 25th St., Detroit, MI 48216

        ●  Ričardas Repšys - (248) 763-3099 mob, Detroit, MI
ricardasrp@yahoo.com
Dievo Apvaizdos bažnyčia /Detroit, Divine Providence Church
25335 W. Nine Mile Rd., Southfield, MI 48034

        ●  Dennis W. Morrow - (616) 454-6000, Grand Rapids, MI
rectoryofficesspp@gmail.com
Šv. Petro ir Povilo bažnyčia /Grand Rapids SS Peter and Paul Church
520 Myrtle St. NW., Grand Rapids, MI 49504

> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <>

----------
>>  Ohio

        ●  Joseph A. Bacevice - (216) 431-5794, Cleveland, OH
Šv. Jurgio bažnyčia /Cleveland St.George Church
6527 Superior Ave., Cleveland, OH44103

        ●  Gediminas Kijauskas, S.J. - (216) 531-4263 mob, Cleveland, OH
gkijauskas@aol.com
Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos bažnyčia /Cleveland Our Lady of Perpetual Help Church
18022 Neff Rd., Cleveland, OH 44119

> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <>

-------------------
>>  Wisconsin

        ●  Peter Cibulskis, M.I.C. - (262) 551-9004, Kenosha, WI
Šv. Petro bažnyčia /St. Peter Church
2224 30th Ave., Kenosha, WI 53144


  ◙    CENTRAL

--------
>>  <>


  ◙    SOUTH

------------
>>  Florida

        ●  Matas Čyvas, dr. - (813) 367-6244, St. Petersburg, FL
Šv. Kazimiero misija, Pranciškonų vienuolynas
Lithuanian Catholic St. Casimis Mission, Franciscans Monastery
555  68th St., St. Petersburg, FL 33706

        ●  Bernardas Talaišis - (727) 367-2408, St. Petersburg, FL
bernardui@hotmail.com
Šv. Kazimiero misija, Pranciškonų vienuolynas
Lithuanian Catholic St. Casimis Mission, Franciscans Monastery
555  68th St., St. Petersburg, FL 33706


  ◙    WESTERN

---------------
>>  California

        ●  Stanislovas Anužis - (323) 664-4660, Los Angeles, CA
skuodasit@sbcglobal.net
Šv. Kazimiero bažnyčia /Los Angeles St. Casimir Church
2718 St. George St., Los Angeles, CA 90027

        ●  Tomas Karanauskas - (323) 664-4660, Los Angeles, CA
Šv. Kazimiero bažnyčia /Los Angeles St. Casimir Church
2718 St. George St., Los Angeles, CA 90027

<> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <>


Reklama

Ultricies enim volutpat. Pharetra hac nostra leo feugiat nunc natoque. Euismod ad malesuada. Sapien eget turpis. Aliquet dolor potenti.

Renginiai

Visuotiniai

(iki Lapkričio 20 d.)
Iš kartos į kartą: Lietuva, aš turiu tave
Lithuanian Foundation, Inc., 14911 127th Street, Lemont, IL 60439

Northeastern States

MA - Kristoforas Staknys/Christopher Staknys (piano) koncertuos trijuose renginiuose (Gegužės/May 30; Birželio/June 6, 7 )

The New England Conservatory, 290 Huntington Avenue, Boston, MA 02115

PA - Kviečiame dalyvauti- RUDENĮ bus organizuojama antroji Filadelfijos Lietuvių Bendruomenės FOTOGRAFIJOS PARODA

Šv. Andriejaus parapijos salėje, 19th and Wallace Streets, Philadelphia, PA 19130

PA - Kviečiame registruoti savo vaikus sekantiems mokslo metams į FILADELFIJOS LIETUVIŠKĄ MOKYKLĖLĘ

Philadelphia

VT - NERINGA- Šeimų stovyklos; Vaikų stovyklos; Registracija

Neringos stovykla

VT - Neringa ir Putnamo vienuolynas FOTO ALBUME

VT - GILIJA AUKŠTIKALNIS operoje "Sevilijos kirpėjas"/GILIANA AUSTIN in opera "The Barber of Seville" (Birželio/June 5, 7, 9, 11)

Town Hall Theater, Middlebury, Vermont

Southern States

Renginių nėra

Midwest States

Renginių nėra

Western States

Renginių nėra

Pranešimai

Rašykite bet kokiu klausimu.

Visada bus atsakyta

Lietuvybė JAV

Massachusetts State
District of Columbia
Pennsylvania State
New Jersey State
Connecticut Sate
New York State
California State

Michigan Sate
Florida State
Illinois State
Ohio State
Kitos valstijos

Mes JAV

Lietuviška spauda
Radio ir TV laidos
Sporto klubai
Bažnyčios
Stovyklos
Mokyklos
Skautai
Bankai
Vyčiai

Mūsų centrai

Pasaulio lietuvių centras
Lietuviškas maistas
Lietuvių fondas
Tautos fondas
ALKA
LTSC

Mūsų specialistai

Advokatai
Gydytojai

Reklama

European
Caregivers & Companions

European Caregivers & Companions

We can help you anywhere in        N e w   E n g l a n d

Nuorodos

Geros avia bilietų kainos
       Doleris
       Vytis Tours


Mūsų kultūra

Muzikos atlikėjai
Dainos grupės
Dainininkai
Dailininkai
Šokėjai

Verta aplankyti