Atspausdinta iš: http://www.litua.com/lt.php/zinynas/lb

JAV Lietuvių Bendruomenė (LB) ● Lithuanian - American Community Inc.

www.javlb.org/index_lt.php

JAV Lietuvių Bendruomenės pagrindinė įstaiga
Lithuanian American Community, Inc.
2715 East Allegheny Avenue
Philadelphia, PA 19134

Tel.: (800) 625-1170
LithuanianUSA@yahoo.com

                      JAV Lietuvių Bendruomenės schema

JAV Lietuvių Bendruomenė
USA Lithuanian Community
            ▼
JAV LB Taryba
LAC National Board
Garbės teismas, Prezidiumas, Kontrolės komisija
Honor Court, Presidium, Audit Commision
            ▼
JAV LB Krašto Valdyba
LAC National Executive Committee
            ▼
JAV LB Apygardos
LAC Regions (Districts)
            ▼
JAV LB Apylinkės
LAC Chapters

Bendruomeninis Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių gyvenimas yra organizuojamas vadovaujantis dokumentais:
- Lietuvių Charta, - JAV Lietuvių bendruomenės aktu, - LB inkorporavimo dokumentais, - Bendruomenes įstatais
.

- JAV LB veiklos kryptį ir būdus nustato JAV LB Taryba, kuri renkama kas 3 metai.
- JAV LB taryba sudaro tiesioginiu ir slaptu balsavimu apylinkėse išrinkti Tarybos nariai
   ir LB apygardų pirmininkai.
- šiuo metu JAV lietuviai sugupuoti į 10 apygardų, kurios organizuoja apylinkių veiklą.
- šiuo metu 27 JAV valstijose veikia 60 JAV LB apylinkių.

-----------------------------------------------------------------------------------
XVIII JAV LB Tarybą 2006 - 2009 m. kadencijai, išrinkta 2006 m. gegužės mėn. (
balsavo 4,986 asmenys) sudaro 70 narių

2006 m. rugsėjo 30 – spalio 1d. Philadelphia, PA įvyko 1-oji JAV LB Tarybos sesija.

Tarybos sesija išrinko LB Tarybos Prezidiumą, kuris vadovauja LB Tarybos organizacinei veiklai.
Prezidiumo pirmininkė
- Danguolė Navickienė (iš CA), nariai - Violeta Gedgaudienė (CA), Jurgis Joga (CA), Rimtautas Marcinkevičius (CA), Angelė Nelsienė (CA).
Tarybos sesija išrinko LB vykdomąjį organą - Krašto Valdybą.

-----------------------------------------------------------------------------------
Krašto Valdyba /National Executive Committee

Pirmininkas /President of the National Executive Committee
Vytas Maciūnas, Philadelphia, PA
Sekretorė - Eugenija Misevičienė, Monroe, CTIždininkas - Gediminas Naujokaitis

Vicepirmininkai /Vice Presidents:

Mokslų reikalams - dr. Stasys Bačkaitis, Great Falls, VA
Specialiems projektams - Rimas Gedeika, Philadelphia, PA
Sporto reikalams - Laurynas Misevičius, Monroe, CT
Finansiniams reikalams - Ramutis Pliūra, Racine, WI
Technologijos pritaikymo reikalams - Kazys Razgaitis, Philadelphia, PA
Informacijai - Marija Remienė, Chicago, IL
Bendruomenės plėtotei - Sigita Šimkuvienė-Rosen, New Haven, CT
JAV LB tinklapio vedėja - dr. Elona Vaišnienė, North Haven, CT
Organizaciniams reikalams - dr. Rimantas Vaitkus, Phoenix, AZ
LB KV atstovė Lietuvoje - Vaiva Vėbraitė (Gust), Durham, CT
Jaunimo reikalams - Kun. Antanas Saulaitis, SJ, Lemont, IL

Lietuvių jaunimo sąjunga - Giedrė Kazlauskaitė, pirmininkė

-------------------------------------------------------------------------------------
Pagal 1988 metų JAV LB įstatus ir taisykles, Krašto valdybos pagrindiniams uždaviniams planuoti ir vykdyti sudarytos Tarybos:

Kultūros taryba - Dalė Lukienė (Silver Spring, MD) pirmininkė; nariai - Laima Šileikytė-Hood, New York, NY; Daiva Barzdukienė,
Falls Church, VA; Žilvinas Bublis, Avanel, NJ; Sigita Naujokaitienė, Potomac, MD; Danutė Vaičiulaitytė-Nourse, South Orange, NJ; Darius Sužiedelis, New York, NY; Ilona Verbušaitienė, sekretorė, McLean, VA; Elvyra Vodopalienė, spaudai, Occoquan, VA.

Švietimo taryba - Daiva Navickienė (New Bedford, MA) pirmininkė; nariai -
Edvardas L. Bubnys, Ph.D., Cumberland, RI; Mirga Girniuvienė, Ph.D., Westford, MA; Gaila Urbonaitė-Narkevičienė, Danvers, MA; Erikas Narkevičius, Danvers, MA

Religinių reikalų taryba - ses. Margarita Bareikaitė (Putnam, CT) pirmininkė; nariai - Valdas Aušra, Vyskupas Lietuvių liuteronų-evangelikų išeivijos reikalams , Oak Lawn, IL 60453; Sesuo Laimutė Kabišaitytė, Lemont, IL 60439; Kun. Jaunius Kelpšas, Chicago, IL 60632; dr. Aldona Lingertaitienė, Milton, MA 02186; Kun. Ričardas Repšys, Southfield, MI 48034; Nerijus Šmerauskas, Chicago, IL 60636.

Visuomeninių reikalų taryba - Stefa Alšėnaitė Urban (??) pirmininkė; nariai - Asta Banionytė, Arvydas Barzdukas, Saulius Sužiedėlis, Ph.D., Virginija Vengrienė

Socialinių reikalų taryba - Juozas Polikaitis (Lemont, IL); nariai - Kun. Valdas Aušra, Dana Bazienė, dr. Petras Kisielius, Leonas Maskaliūnas, Rita Šakėnienė, Aldona Šmulkštienė, Antanas Valavičius, Aušra Babickienė, Augustinas Idzelis.

LB atstovai prie Lietuvių Fondo - Ona Daugirdienė, MD (Hinsdale, IL), Marius Laniauskas, DDS (Mentor, OH), Almis Kuolas (Danville, CA)

-----------------------------------------------------------
Socialinių reikalų tarybos sudėtyje veikia:

1) Lithuanian Human Services of the USA, Inc.
JAV LB Socialinių reikalų įstaiga /Human Services Office
2711 West 71st St., Chicago, IL 60629
Tel.: (773) 476-2655, LHServices@SBCGlobal.net
2) Socialinės paslaugos “Lietuvos vaikų viltis” - teikia specializuotą ortopedinę pagalbą ir gydymą Lietuvos vaikams;
3) “Lietuvos našlaičių globa” - suteikia galimybę remti ir globoti Lietuvos našlaičių namų vaikus;
4) “Lietuvos laisvės kovotojų fondas” - teikia paramą Lietuvos laisvės kovotojams, kurie nukentėjo nuo Sovietų okupacijos ir persekiojimo ir buvo išvežti į Sibirą.
5) Vyresnio amžiaus žmonių namai
6) Restoranas “Seklyčia”
7) Žurnalas “Pensininkas”

-----------------------------------------------
LB Taryba taip pat yra išsirinkusi:
- Garbės Teismą (LB įstatams ir taisyklėms bei lietuvių tarpusavio nusiskundimams aiškinti)
- Kontrolės komisiją (atsakinga LB Tarybai už JAV LB Krašto Valdybos ir LB institucijų atskaitomybes)

Reklama

Ultricies enim volutpat. Pharetra hac nostra leo feugiat nunc natoque. Euismod ad malesuada. Sapien eget turpis. Aliquet dolor potenti.

Renginiai

Visuotiniai

(iki Lapkričio 20 d.)
Iš kartos į kartą: Lietuva, aš turiu tave
Lithuanian Foundation, Inc., 14911 127th Street, Lemont, IL 60439

Northeastern States

MA - Kristoforas Staknys/Christopher Staknys (piano) koncertuos trijuose renginiuose (Gegužės/May 30; Birželio/June 6, 7 )

The New England Conservatory, 290 Huntington Avenue, Boston, MA 02115

PA - Kviečiame dalyvauti- RUDENĮ bus organizuojama antroji Filadelfijos Lietuvių Bendruomenės FOTOGRAFIJOS PARODA

Šv. Andriejaus parapijos salėje, 19th and Wallace Streets, Philadelphia, PA 19130

PA - Kviečiame registruoti savo vaikus sekantiems mokslo metams į FILADELFIJOS LIETUVIŠKĄ MOKYKLĖLĘ

Philadelphia

VT - NERINGA- Šeimų stovyklos; Vaikų stovyklos; Registracija

Neringos stovykla

VT - Neringa ir Putnamo vienuolynas FOTO ALBUME

VT - GILIJA AUKŠTIKALNIS operoje "Sevilijos kirpėjas"/GILIANA AUSTIN in opera "The Barber of Seville" (Birželio/June 5, 7, 9, 11)

Town Hall Theater, Middlebury, Vermont

Southern States

Renginių nėra

Midwest States

Renginių nėra

Western States

Renginių nėra

Pranešimai

Rašykite bet kokiu klausimu.

Visada bus atsakyta

Lietuvybė JAV

Massachusetts State
District of Columbia
Pennsylvania State
New Jersey State
Connecticut Sate
New York State
California State

Michigan Sate
Florida State
Illinois State
Ohio State
Kitos valstijos

Mes JAV

Lietuviška spauda
Radio ir TV laidos
Sporto klubai
Bažnyčios
Stovyklos
Mokyklos
Skautai
Bankai
Vyčiai

Mūsų centrai

Pasaulio lietuvių centras
Lietuviškas maistas
Lietuvių fondas
Tautos fondas
ALKA
LTSC

Mūsų specialistai

Advokatai
Gydytojai

Reklama

European
Caregivers & Companions

European Caregivers & Companions

We can help you anywhere in        N e w   E n g l a n d

Nuorodos

Geros avia bilietų kainos
       Doleris
       Vytis Tours


Mūsų kultūra

Muzikos atlikėjai
Dainos grupės
Dainininkai
Dailininkai
Šokėjai

Verta aplankyti