Atspausdinta iš: http://www.litua.com/lt.php/zinynas/lb_istorja

JAV Lietuvių Bendruomenės istorija

Jau pirmieji lietuviai atvykę į Ameriką suprato, kad norint čia išgyventi ir po to dar ką nors atsiekti, reikalingos kolektyvinės pastangos. Todel ir buvo kuriamos  šalpos draugijos, susivienijimai, ideologinės partinės grupuotės ir t.t. Taciau vieningos, visus Amerikos lietuvius apimančios organizacinės struktūros nebuvo. Nors anų laikų išeiviams Tauta irgi buvo vertybė, taciau jos reikšmę jie suprato gal kitaip, negu nepriklausomą Lietuvą kūrusi ir joje brendusi tauta.

Po karo Vakarų Vokietijoje atsirado ~ 70, 000 lietuvių tremtinių. Ilgesnį laiką jiems teko pagyventi kompaktinėse stovyklose. Todėl naturaliai kilo tautos saugojimo už Tėvynės ribų idėja ir jie ėmė kurti tai idėjai atitinkamą sąrangą.

1949.VI.14  Vokietijoje VLIK'as (Vyriausias Lietuviu Išlaisvinimo Komitetas) paskelbė "Lietuvių Chartą" ir ėmėsi organizuoti Pasaulio Lietuvių Bendruomenę (PLB).

Lietuvių Chartoje  rašoma:

... tauta yra prigimtoji žmonių bendruomenė;
... žmogus turi prigimtimtąją teisę laisvai išpažinti ir ugdyti savo tautybę;
... lietuvis lieka lietuviu visur ir visada;
... savo tėvų išlaikytą Lietuvių tautos gyvybę lietuvis perduoda ateities kartoms, kad amžinai gyventume;
... kalba yra stipriausias tautinės bendruomenės ryšys;
... lietuvių kalba lietuviui yra tautinė garbė;
... tautinis solidarumas yra aukščiausioji tautinė dorybė.

Nuo 1949 m. iki 1951 m. i JAV atvyko (pagrindinai iš Vokietijos) ~ 30,000 lietuvių tremtinių.
Jie atsivežė Lietuvių Chartoje suformuluotą idėją ir pradėtus kurti organizacinius rėmus. Todėl buvo pasiūlyta šia ideją priimti ir čia jau seniau gyvenantiems lietuviams ir visiems kartu ją vykdyti. Reikėjo centrinio organizacinio vieneto apjungiančio visų pažiūrų lietuvius, besirūpinančio lituanistinio švietimo, tautines kultūros puoselėjimo ir Lietuvos laisvinimo reikalais.

1951 m. balandžio mėn. buvo sudarytas Amerikos Lietuvių Bendruomenės Laikinasis Organizacinis Komitetas (LOK), kuriam pirmininkavo prelatas Jonas (John) Balkūnas. Į  LOK buvo itraukti ankstyvosios išeivijos visuomeninkai bei pokario atvykėliai. Jie emėsi darbo įsteigti JAV Lietuvių Bendruomenę.

1951 m. rugpiūčio 18-19 d. buvo priimtas JAV LB Statutas, surengtos JAV LB gimimo akto iškilmės.
1951 m. lapkričio 18 d. New York buvo suorganizuota JAV lietuvių šventė, kur buvo paskelbtas ir jos dalyvių iškilmingai pasirašytas

JAV Lietuvių Bendruomenės aktas

Tūkstantis devyni šimtai penkiasdešimt pirmaisiais nuo Kristaus gimimo, septyni šimtai pirmaisiais nuo Lietuvos krikšto, šimtas septyniasdešimt šeštaisiais nuo Jungtinių Amerikos Valstybių nepriklausomybės paskelbimo, trisdešimt ketvirtaisiais nuo Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo, dvyliktaisiais Lietuvos okupacijos ir vienuoliktaisiais Lietuvių Tautos genocido metais

Jungtinių Amerikos Valstybių lietuviai, džiaugdamiesi žmonišku ir laisvu gyvenimu šiame krašte ir, kaip lietuviai bei lietuvių kilmes amerikiečiai, norėdami:

a. aktyviai dalyvauti Jungtinių Amerikos Valstybių gyvenime ir įsijungti į jų kova prieš internacionalinį komunizma;
b. veikliai prie to gyvenimo prisidėti savo kultūrinėmis ir tautinėmis savybėmis bei lietuviškaisiais papročiais;
c. bičiuliškai palaikyti giminingumo simpatijas su lietuviais už Jungtinių Amerikos Valstybiu ribų ir
d. pareigingi remti Lietuvos laisvinimo kovą ir Lietuvių Tautos gelbėjimo pastangas,
nuoširdiiai išreiškia savo tautinį solidarumą JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTYBIŲ LIETUVIŲ BENDRUOMENĖJE

New Yorkas, N.Y. - 1951 metu lapkričio mėnesio 18 diena

************

1952 m. vasario mėn. 14 d.  JAV Lietuvių Bendruomenė oficialiai buvo inkorporuota (įregistruota) Connecticut  (Konektikut) valstijoje, kaip pelno nesiekiantis junginys. Inkorporavimo duomenys:

PavadinimasThe Lithuanian American Community of the United States, Incorporated
Tikslas - The purposes for which said corporation is formed are the following, to wit: - To organize and unite, for their mutual benefit, persons of Lithuanian descent into Lithuanian Community in the various cities and towns of the United States, to uphold and defend the Constitution of United States, to foster the ideals of American democracy, to participate in American cultural drives, to perpetuate Lithuanian customs in the United States, to give sympathetic aid and support to Lithuanians not residing in the United States, to aid in the reestablishment of the independence of Lithuania, and to do all and everything necessary or convenient for the accomplishment of any of the purposes above mentioned or incidental thereto.

Inkorporavimas - State of Connecticut Office of Secretary of the State, Hartford, Connecticut. February 14, 1952. No. 33840.
Inkorporuotojai - John Balkunas; Peter J. Vileisis; Walter M. Chase; Frank J. Monchun; Antanas K. Saulaitis

----------

1989 m. sausio 10 d. JAV Lietuvių Bendruomenė oficialiai buvo perregistruota Illinois (Ilinojaus) valstijoje.
The name of the Corporation - LITHUANIAN AMERICAN COMMUNITY, INC.
Inkorporuotojai - dr. Antanas Razma, Birutė Jasaitienė, Linas Norušis

************

1952 m. kovo 6 d. buvo priimti JAV LB laikinieji istatai.
Net ketverius metus LOK'as, derino LB vienetų steigimą, vedė pasitarimus su seniau įsikūrusių organizacijų vadovybėmis ir kitaip darbavosi įsiteisinant LB Amerikos lietuvių gyvenime. Organizavimosi laikotarpis baigėsi 1955 m. gegužes 1 d., išrenkant 1-ąją LB Tarybą. LOK'ui teko sukurti tik Bendruomenės viršūnę. Apačios buvo susiorganizavusios - visuose lietuvių telkiniuose veikė tremtinių draugijos, o kai kurios iš jų buvo susitelkusios ir į apygardas.

1973.XII.30 - Cleveland, OH įvyko 1-as Šiaurės Amerikos Lietuvių Jaunimo Suvažiavimas, kur buvo įkurta

                "JAV Lietuvių Jaunimo Sąjunga" (JAVLJS)

******************************************************************************

Pirmuoju JAV LB Krašto (tada Centro) Valdybos pirmininku buvo išrinktas lituanistas, pedagogas
Stasys Barzdukas (vadovavo I-ai ir II-ai kadencijoms 1955 - 1961)

Kitoms krašto valdyboms vadovavo:

Jonas Jasaitis (III ir IV kadencijos 1961 - 1967); Bronius Nainys (V kadencija 1967 - 1970); Vytautas Volertas (VI kadencija 1970 - 1973); Juozas Gaila (VII kadencija 1973 - 1976); Algimantas Gečys (VIII kadencija 1976 - 1979); Vytautas Kutkus (IX kadencija 1979 - 1982); dr. Antanas Butkus (X kadencija 1982 - 1985); Algimantas Gečys - Vytautas Volertas (XI kadencija 1985 - 1988); dr. Antanas Razma (XII kadencija 1988 - 1991); Vytautas Maciūnas (XIII kadencija 1991 - 1994); Regina Narušienė (XIV ir XV kadencija 1994 - 2000); Algimantas Gečys (XVI kadencija 2000 - 2003); Vaiva Vėbraitė-Gust (XVII kadencija 2003 - 2006); Vytautas Maciūnas (XVIII kadencija 2006 - 2009)

JAV LB Taryba (centrinis įstatymdavystės organas) veiklos koordinavimui iš savo tarpo išsirenka JAV LB Tarybos prezidiumą. Tarybu prezidiumams yra vadovavę: Jonas šlepetys (1955 - 1961), Stasys Barzdukas (1961 - 1964), Vytautas Volertas (1964 - 1967), Juozas Kapočius (1967 - 1970), Vytautas Kamantas (1970 - 1973), Algis Rugienius (1973 - 1976), Raimundas Kudukis (1976 - 1979), Vytautas Izbickas (1979 - 1982), dr. Kazys Ambrozaitis (1982 - 1985), Algis Rugienius (1985 - 1988), Angelė Nelsienė (1988 - 1991), Vytautas Kamantas (1991 - 1994), dr. Zigmas Brinkis (1994 - 1997), Donatas Skučas (1997 - 2000), Regina Narušienė (2000 - 2006); Danguolė Navickienė (2006 - 2009)

<> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <>

Reklama

Ultricies enim volutpat. Pharetra hac nostra leo feugiat nunc natoque. Euismod ad malesuada. Sapien eget turpis. Aliquet dolor potenti.

Renginiai

Visuotiniai

(iki Lapkričio 20 d.)
Iš kartos į kartą: Lietuva, aš turiu tave
Lithuanian Foundation, Inc., 14911 127th Street, Lemont, IL 60439

Northeastern States

MA - Kristoforas Staknys/Christopher Staknys (piano) koncertuos trijuose renginiuose (Gegužės/May 30; Birželio/June 6, 7 )

The New England Conservatory, 290 Huntington Avenue, Boston, MA 02115

PA - Kviečiame dalyvauti- RUDENĮ bus organizuojama antroji Filadelfijos Lietuvių Bendruomenės FOTOGRAFIJOS PARODA

Šv. Andriejaus parapijos salėje, 19th and Wallace Streets, Philadelphia, PA 19130

PA - Kviečiame registruoti savo vaikus sekantiems mokslo metams į FILADELFIJOS LIETUVIŠKĄ MOKYKLĖLĘ

Philadelphia

VT - NERINGA- Šeimų stovyklos; Vaikų stovyklos; Registracija

Neringos stovykla

VT - Neringa ir Putnamo vienuolynas FOTO ALBUME

VT - GILIJA AUKŠTIKALNIS operoje "Sevilijos kirpėjas"/GILIANA AUSTIN in opera "The Barber of Seville" (Birželio/June 5, 7, 9, 11)

Town Hall Theater, Middlebury, Vermont

Southern States

Renginių nėra

Midwest States

Renginių nėra

Western States

Renginių nėra

Pranešimai

Rašykite bet kokiu klausimu.

Visada bus atsakyta

Lietuvybė JAV

Massachusetts State
District of Columbia
Pennsylvania State
New Jersey State
Connecticut Sate
New York State
California State

Michigan Sate
Florida State
Illinois State
Ohio State
Kitos valstijos

Mes JAV

Lietuviška spauda
Radio ir TV laidos
Sporto klubai
Bažnyčios
Stovyklos
Mokyklos
Skautai
Bankai
Vyčiai

Mūsų centrai

Pasaulio lietuvių centras
Lietuviškas maistas
Lietuvių fondas
Tautos fondas
ALKA
LTSC

Mūsų specialistai

Advokatai
Gydytojai

Reklama

European
Caregivers & Companions

European Caregivers & Companions

We can help you anywhere in        N e w   E n g l a n d

Nuorodos

Geros avia bilietų kainos
       Doleris
       Vytis Tours


Mūsų kultūra

Muzikos atlikėjai
Dainos grupės
Dainininkai
Dailininkai
Šokėjai

Verta aplankyti