Atspausdinta iš: http://www.litua.com/lt.php/zinynas/plb_fondas1

PLB Fondas ● LWC Foundation

PLB Fondas buvo įsteigtas 1979 m. kovo 30 d. Ilinojaus valstijoje, Čikagoje.

     ●     Adresas
     ●     Bendra charakteristika
     ●     Valdymas
     ●     PLBF ataskaita
     ●     Finansinė ataskaita
     ●     English about LWC Foundation

Adresas /Address
622 Tremont Court NW, Grand Rapids MI 49504
plbfondas@aol.com


     ●     Bendra chaarakteristika

PLB Fondo tikslas yra visokiais būdais telkti lėšas ir remti PLB Valdybos bei jos institucijų vykdomus švietimo, kultūros, jaunimo ir kitokius darbus bei išeivijos lietuvių ir jų organizacijų atskirus projektus. Kaip pelno nesiekianti korporacija, kuriai duotas aukas aukotojai gali nusirašyti nuo JAV federalinių mokesčių.

PLBF yra pelno nesiekianti ir nuo mokesčių atleista organizacija - Not for Profit Coorporation, Exempt from Income Tax, registered in the State of Illinois and State of Michigan, Federal ID No. 363097269.
PLBF aukos gali būti nusirašytos nuo aukotojų pajamų mokesčių.

Per 28 metus PLBF gavo $ 3,400,000, išmokėjo $ 3,200,000 lietuvybės išlaikymo projektams.
Nuo 1979 metų PLBF turėjo daugiau kaip 80 atskirų sąskaitų ar fondelių. Šiuo metu aktyvūs yra 22 fondeliai.
Šiuo metu (2007 m. gale) ižde įvairiose sąskaitose ar fondeliuose yra $ 200,000.

1996 metų kovo mėnesį PLBF valdyba pakeitė Fondo įstatus, kad ateityje įstatų keitimas ir naujų direktorių rinkimas būtų vien Fondo direktorių rankose. Tuo būdu Fondas pasidarė visai savarankiška ir nepriklaausoma korporacija, kuri privalo laikytis Ilinojaus valstijos įstatymų ir JAV federalinės valdžios (Internal Revenue Service) nuo PLB ir paklusnus tik fondo direktorių norams. PLB pasiliko Fondo vardo dalis.

Visas PLB Fondo iždo knygas ir ataskaitas galima pamatyti ir patikrinti adresu
PLB Fondas, Juozas Lukas, 622 Tremont Court NW, Grand Rapids MI 49504, plbfondas@aol.com


     ●     Valdymas

Šiuo metu PLBF veiklą planuoja ir prižiūri 9 savanorių direktorių taryba - Laima Braune, Vytautas Kamantas (pirmininkas), Kazys Laukaitis, Milda Lenkauskienė, Gražina Liautaud, Juozas Lukas (iždininkas), Kęstutis Slotkus, Jonas Treška Jr. (sekretorius), Laima Zavistauskienė ir teisės patarėjas advokatas Saulius Kuprys.

Kasdieninius aukų rinkimo, raštinės, susirašinėjimo ir kitus administracinius darbus atlieka 3 narių valdyba -Vytautas Kamantas, Juozas Lukas ir Jonas Treška Jr.

Visi jie dirba veltui, todėl kiekvienas paaukotas doleris tenka tam projektui ar paramai, kuriai jis buvo atsiųstas. Labai mažos išlaidos už paštą, spausdinimą, smulkius raštinės reikmenis, auditorius ir archyvų sandėlių nuomą apmokamos iš PLBF bendroje sąskaitoje laikomų uždirbtų kai kurių investicijų pelno pinigų. Gautos iš aukotojų nenurodytos aukos skirstomos pagal PLBF vadovų nutarimus reikalingiems aktyviems projektams.


     ●     PLBF ataskaita

Didžiausias PLBF projektas, įgyvendinant 1978 m. PLB Seime Toronto priimtą nutarimą, buvo pradėtas 1979 metais: per 5 metus surinkti $ 600,000 ir kuriame nors Šiaurės Amerikos universitete įsteigti pastovią išeivijos lietuvių Lituanistikos katedrą.

Tie pinigai buvo surinkti, įmokėti University Illinois at Chicago ir PLB Lituanistikos katedra veikia nuo 1984 metų iki šiol. PLBF įmokėta ir universiteto gerai investuota negrąžinama $ 600,000 dovana arba ,,Endowment” per 20 metų iki dabar padidėjo net tris kartus - išaugo iki $ 1 milijono 750.000.
Uždirbti procentai moka už katedrą ir toliau augina neliečiamą pagrindinį lietuvių dovanos kapitalą. PLBF rūpinasi katedros magistrantų bei doktorantų stipendijomis ir iki šiol.
Šiuo metu PLBF yra du fondeliai arba sąskaitos katedrai paremti - Lituanistikos katedros ir Stasio Barzduko stipendijų fondas. Šiuo metu abiejuose fondeliuose yra keli tūkstančiai dolerių. Iš 1986 m. įsteigto Stasio Barzduko vardo stipendijų fondelio stipendijantams buvo išmokėta apie trečdalį milijono stipendijų.

Nuo 1994 m. PLBF yra Broniaus Bieliuko vardo stipendijų fondas, iš kurio stipendijoms irgi išmokėta $  40,000. Nuo 2003 m. veikia Antano Juodvalkio vardo stipendijų fondas žurnalistikos stipendijai. Abu fondai toliau remia Vytauto Didžiojo universiteto studentus.

1990 –1999 m. PLB fonde buvo  prof. dr. Rimo Vaičaičio ir dr. Stasio Bačkio stipendijų fondai. Pirmasis rėmė Vilniaus, Vytauto Didžiojo, Kauno technologijos ir Vilniaus technikos universitetus, o antrasis – Kauno technologijos universiteto studentus. Nuo 2000 m. veikia prof. dr. Romualdo ir Nijolės Kašubų stipendijų fondas Kauno technologijos universiteto studentams ir prof. dr. Broniaus Vaškelio stipendijų fondas PLB Lituanistikos katedros magistrantams ir doktorantams, atvykstantiems iš Lietuvos. Iš jų buvo išmokėta $ 76,000.

Specialiai mokslo įstaigoms paremti veikia Vytauto Didžiojo ir Klaipėdos universitetų fondai, Lietuvių išeivijos instituto paramos fondas ir Vasario 16 gimnazijai Vokietijoje, Lietuvos mokykloms bei „Lietuvių namai” mokyklai Vilniuje remti fondai. Iš tų fondų jau išmokėta per $ 89,000.

Nuo 1999 metų PLBF veikia Dieviško kryžiaus (Divine Cross Fund I) fondas, įsteigtas anonimo per Indrę Tijūnėlienę, kurio tikslas yra remti kardinolo Audrio J. Bačkio prižiūrimus labdaros projektus Vilniaus arkivyskupijoje Lietuvoje. Iš jo jau išmokėta $ 100,000 ir papildomai gauta per $ 60,000 tolimesnei paramai. Tas pats mecenatas 2006 m. per Indrę Tijūnėlienę įsteigė antrąjį Dieviško kryžiaus fondą (Divine Cross Fund II) su $ 50,000 auka padėti vargingiausiems žmonėms per vyskupą Rimantą Norvilą.

Žiniasklaidai paremti veikia keli aktyvūs specialūs fondeliai - tai Punske, Lenkijoje, lietuvių leidžiamam ,,Aušros” žurnalui ir PLB valdybos leidžiamam bei Punske spausdinamam ,,Pasaulio lietuviui”, kuriems išmokėta apie $ 40,000 Neseniai atidarytas naujas fondas Bernardinai.lt ir renkamos aukos šiam internetiniam dienraščiui remti.

Daug lėšų buvo surinkta ir išmokėta PLB valdybų nutartų išleisti knygų paruošimui, spausdinimui ir platinimui. Savo veiklos pradžioje PLBF leido ir platino perspausdintus Lietuvos pogrindžio spaudos leidinius. Vėliau buvo išleistos arba platintos Danutės Brazytės-Bindokienės „Lietuvių papročiai ir tradicijos išeivijoje”, Vytauto Landsbergio „Atgavę viltį”, Irenos Lukoševičienės „Gyvenimo ciklai”, „Lietuvos kovų ir kančių istorijos” 16-kos knygų serija ir PLB istorijos knyga – Vitalijos Stravinskienės „Pasaulio Lietuvių Bendruomenė 1949–2003”. Už visus tuos leidinius buvo sumokėta per $ 200,000. Šiuo metu dar platinamos „Papročių” ir PLB istorijos knygos, veikia jų sąskaitos.

PLBF 2000 m. metais atidarė Valdovų rūmų atstatymui Vilniuje remti sąskaitą arba fondą. Buvo gautos 95 aukos, surinkta $ 61,000, pinigai reguliariai buvo persiųsti Valdovų rūmų paramos fondui Vilniuje. Tokiu būdu buvo išpildomas aukotojų noras bei pasitikėjimas - pinigai nebuvo laikomi JAV bankuose, kai per keletą metų dolerio vertė ir perkamoji galia, palyginus su litu, žymiai nukrito ir toliau krenta. Ši sąskaita toliau veikia, priima aukas ir tuoj persiunčia jas į Lietuvą.

Per PLBF buvo paremtos kelios mokyklos Lietuvoje, Sibiro ir Karaliaučiaus lietuviai, Seinų krašto veikla, Lietuvos našlaičiai, Užsienio lietuviams remti centras, kelios bažnyčios Lietuvoje, Vinco Kudirkos paminklo komitetas, Pietų Amerikos, Vakarų Europos ir Rytų Europos LB kraštų lietuvių veikla. Į Lietuvių išeivijos institutą prie Vytauto Didžiojo universiteto buvo persiųsti specialūs archyvai: Broniaus Kviklio, PLB valdybų, PLB seimų bei Jaunimo kongresų, „Pasaulio lietuvio”, JAV LB institucijų, studentų ir jaunimo organizacijų, kelių JAV lituanistinių mokyklų ir LB apylinkių ir kai kurių JAV lietuvių visuomenininkų.
Dr. Kazio Pemkaus didelė lituanistinė biblioteka buvo persiųsta į Klaipėdos universitetą, o vienas specialus archyvas į Lietuvos archyvų departamentą. Buvo paremti ligoniai vaikai iš Lietuvos, atvežti amerikiečių organizacijų į JAV specialiam gydymui. Vilniaus universitetui pasiųstas kelių šimtų tūkstančių dolerių vertės padovanotas elektroninis mikroskopas. 2003-2004 m. Donatas Januta padovanojo ir Lietuvoms bibliotekoms buvo išsiųsta Juozo Kapočiaus išleistų Lietuvių enciklopedijos 21 komplektas (po 37 tomus) lietuvių kalba ir 104 komplektai (po 6 tomus „Encyclopedia Lituanica”) anglų kalba. Iš viso tai buvo didelė 125 komplektų su 1,401 knygomis dovana Lietuvai.

2004–2006 m. Jurgis Birutis iš Florida ir jo bendradarbiai surengė du specialius vajus pagerbti Lietuvos partizanų atmintį - per PLBF atidarę specialias sąskaitas ir surinko $ 12,300. Buvo paremta Juozo Jakavonio „Šalia mirties” atsiminimų knyga, išleista 2005 m. Kaune ir 2006 m. filmas „Stirna” apie partizanę lietuvaitę iš JAV. Po 1991 metų sausio 13 d.. tragiškų įvykių Vilniuje PLBF buvo atidaręs specialią sąskaitą, surinko ir žuvusiųjų šeimas parėmė su $ 19,500.

Daugiausia paramos buvo sutelkta ir darbo PLBF skyrė PLB projektams: PLB Seimams, Jaunimo kongresams, PLB pirmininkų suvažiavimams, PLB Atstovybės Lietuvoje išlaikymui ir PLB valdybų veiklai (šalia jau anksčiau minėtų PLB Lituanistikos katedros projektų, „Pasaulio lietuvio” paramos bei knygų leidimo).

Projektai, kuriems dabar yra telkiamos aukos - lietuvių psichologų fondas remti kolegas ir jų mokslines konferencijas; prof. dr. Giedriaus Subačiaus kuriamas dokumentinis filmas „Upton B. Sinclair: The Lithuanian Jungle” (apie lietuvius imigrantus) ir Ruklos jaunimo fondas paremti Lietuvos karių šeimų vaikų sportą Ruklos apylinkėse.


     ●     Finansinė ataskaita

2006 metų PLB Fondo finansinė apyskaita
Iš viso 2006 sausio 1 d. PLB turtas buvo - $ 143,913.85

Pajamos:

$ 54,500.00 Lietuvių Fondo parama
$ 24,645.66 Asmenų aukos
$ 7,000.00 Oak Tree Philantrophic Foundation parama
$ 5,000.00 Sunlight Orphan Aid for Lithuania auka
$ 2,000.00 Tautos Fondo parama
$ 2,000.00 Susan L. Klimaitis Foundation parama
$ 1,000.00 Kanados Lietuvių Fondo parama
$ 500.00 Talka Lithuanian Credit Union auka
$ 500.00 JAV LB East St Louis apylinkės auka
$ 500.00 JAV LB KV Kulturos Taryba gražinta paskola
$ 300.00 JAV LB Manhattan apylinkės auka
$ 100.00 JAV LB Michigano apygardos auka
$ 100.00 JAV LB Lemonto apylinkės auka
$ 50.00 JAV LB Bridgeporto apylinkės auka
$ 50.00 JAV LB Grand Rapids apylinkės auka
$ 15,449.37 Investicijų uždarbis
$ 2,689.63 Dividendai
$ 857.14 Banko procentai
$ 48.00 Parduotos knygos
$117,289.80 Iš viso

Išlaidos per 2006 metus:
$ 30,000.00 - Vilniaus Arkivyskupijai
$ 24,750.00 - University of Illinois at Chicago PLB


     ●     English about LWC Foundation

LWC Foundation was established in Chicago, Illinois, on March 30, 1979, as a nonprofit corporation, allowing donors to deduct their donations from the US federal taxes. LWC Foundation’s stated goal is to raise funds for the work of LWC Executive Committee and its institutions in educational, cultural, and youth affairs and to support other projects of Lithuanian diaspora - organizations and individuals.
Bylaws changes in 1996
The LWC Foundation bylaws were changed in March of 1996, making future bylaws changes and the selection of future directors completely in the hands as the responsibility of the existing directors and removing all ties in its bylaws to LWC. This made LWC Foundation completely independent of LWC nonprofit corporation and subject only to the will of its directors Federal (IRS) and State (Illinois) laws and regulations. The Foundation kept LWC as part of its name.
LWCF Directors
At this time LWCF has 9 directors: Laima Braune, Vytautas Kamantas (Chair), Kazys Laukaitis, Grazina Liautaud, Juozas Lukas (Treasurer), Milda Lenkauskiene, Kestutis Slotkus, Jonas Treska, Jr (Secretary) and Laima Zavistauskas. Attorney Saulius Kuprys is legal adviser.

LWC Foundation’s financial statement for 2006
Total $ 143,913.85 on 1/1/2006

Income:

$ 54,500.00 Lithuanian Foundation grant
$ 24,645.66 Donations from individuals
$ 7,000.00 Oak Tree Philantrophic Foundation grant
$ 5,000.00 Sunlight Orphan Aid for Lithuania donation
$ 2,000.00 Lithuanian National Foundation grant
$ 2,000.00 Susan L. Klimaitis Foundation grant
$ 1,000.00 Lithuanian Foundation of Canada grant
$ 500.00 Talka Lithuanian Credit Union donation
$ 500.00 LAC East St Louis Chapter donation
$ 500.00 LAC Cultural Council repaid loan
$ 300.00 LAC Manhattan Chaper donation
$ 100.00 LAC Michigan Distict donation
$ 100.00 LAC Lemont Chapter donation
$ 50.00 LAC Bridgeport Chapter donation
$ 50.00 LAC Grand Rapids Chapter donation
$ 15,449.37 Investment earnings
$ 2,689.63 Dividends
$ 857.14 Bank interest
$ 48.00 Sold books
$117,289.80 Total

Expenses:

$ 30,000.00 Archdiocese of Vilnius
$ 24,750.00 University of Illinois at Chicago LWC department of Lithuanian Studies

Reklama

Ultricies enim volutpat. Pharetra hac nostra leo feugiat nunc natoque. Euismod ad malesuada. Sapien eget turpis. Aliquet dolor potenti.

Renginiai

Visuotiniai

(iki Lapkričio 20 d.)
Iš kartos į kartą: Lietuva, aš turiu tave
Lithuanian Foundation, Inc., 14911 127th Street, Lemont, IL 60439

Northeastern States

MA - Kristoforas Staknys/Christopher Staknys (piano) koncertuos trijuose renginiuose (Gegužės/May 30; Birželio/June 6, 7 )

The New England Conservatory, 290 Huntington Avenue, Boston, MA 02115

PA - Kviečiame dalyvauti- RUDENĮ bus organizuojama antroji Filadelfijos Lietuvių Bendruomenės FOTOGRAFIJOS PARODA

Šv. Andriejaus parapijos salėje, 19th and Wallace Streets, Philadelphia, PA 19130

PA - Kviečiame registruoti savo vaikus sekantiems mokslo metams į FILADELFIJOS LIETUVIŠKĄ MOKYKLĖLĘ

Philadelphia

VT - NERINGA- Šeimų stovyklos; Vaikų stovyklos; Registracija

Neringos stovykla

VT - Neringa ir Putnamo vienuolynas FOTO ALBUME

VT - GILIJA AUKŠTIKALNIS operoje "Sevilijos kirpėjas"/GILIANA AUSTIN in opera "The Barber of Seville" (Birželio/June 5, 7, 9, 11)

Town Hall Theater, Middlebury, Vermont

Southern States

Renginių nėra

Midwest States

Renginių nėra

Western States

Renginių nėra

Pranešimai

Rašykite bet kokiu klausimu.

Visada bus atsakyta

Lietuvybė JAV

Massachusetts State
District of Columbia
Pennsylvania State
New Jersey State
Connecticut Sate
New York State
California State

Michigan Sate
Florida State
Illinois State
Ohio State
Kitos valstijos

Mes JAV

Lietuviška spauda
Radio ir TV laidos
Sporto klubai
Bažnyčios
Stovyklos
Mokyklos
Skautai
Bankai
Vyčiai

Mūsų centrai

Pasaulio lietuvių centras
Lietuviškas maistas
Lietuvių fondas
Tautos fondas
ALKA
LTSC

Mūsų specialistai

Advokatai
Gydytojai

Reklama

European
Caregivers & Companions

European Caregivers & Companions

We can help you anywhere in        N e w   E n g l a n d

Nuorodos

Geros avia bilietų kainos
       Doleris
       Vytis Tours


Mūsų kultūra

Muzikos atlikėjai
Dainos grupės
Dainininkai
Dailininkai
Šokėjai

Verta aplankyti