Atspausdinta iš: http://www.litua.com/lt.php/zinynas/pranciskonai

Lietuviai pranciškonai ● Lithuanian Franciscans Fathers in USA

www.ofm.lt

Lietuviai Prančiškonai - Mažesniųjų Brolių Ordino (Order of Friars Minor - OFM)
Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos kurija randasi

Maironio g. 10, 01124 VILNIUS
pranciskonams@gmail.com

Lietuvos provincijos PROVINCIJOLAS - Br. Astijus Kungys OFM
Tel. +370 698-31954, astijus@hotmail.com

Generalinė kurija - Curia Generale dei Frati Minori
Via S. Maria Mediatrice, 25,  00165 Roma, ITALIA

Lietuvos Provincijos delegatas Šiaurės Amerikai - Br. Kun. Placidas Barius, OFM
Lietuvos provincijai iš viso esančių 9 namų, vieneri randasi JAV - tai

Šv. Antano Vienuolynas

St. Anthony Friary

P.O. Box 980- 28 Beach Ave., Kennebunk, ME 04046
Tel.: (207) 967-2011, vienuolynas /monastery, franciscanmonastery@yahoo.com
Kennebunk namų GVARDIJONAS
Br. Kun. Aurelijus Gricius OFM, aurelijus_ofm@hotmail.com

NAMŲ VIKARAS - Br. Kun. Jonas Bacevičius OFM, johnbac@adelphia.net

EKONOMAS - Br. Kun. Raimundas Bukauskas OFM
Tel. +1 207-332-7068, rbukauskas@hotmail.com, rbukauskas@adelphia.net

REZIDUOJANTYS - Br. Kun. Pranciškus Giedgaudas OFM,
Br. Kun. Gabrielius Baltrušaitis OFM, Br. Kun. Rafaelis Šakalys OFM,
Br. Kun. Andrew Bisson OFM

1530 m. Lietuvoje buvo įkurta pranciškonų provincija. XX a. pradžioje Lietuvos teritorijoje teliko vienintelis Kretingos vienuolynas. Į ji buvo suvežti seni ir ligoti įvairių vienuolijų vienuoliai. Čia taip pat buvo uždaryti ir rusų valdžiai už lietuvišką veiklą prasikaltę kunigai. 1912 m. iį vienuolyną įstojo uolus kunigas Antanas Bizauskas, gaudamas Pranciškaus vardą. Jo pavyzdžiu pasekė kiti kunigai. Jie nesivadino nei bernardinais, nei observantais, bet tik pranciškonais, oficialiai Mažesniaisiais broliais. Atsikuriančius Lietuvos pranciškonus Mažesniųjų brolių Ordino Generolas 1913 m. rugsėjo 24 d. priskyrė prie Silezijos vokiečių pranciškonų provincijos, nes Lenkijos bernardinai taip pat buvo rusų valdžios sunaikinti. 1918 m. Lietuvai atgavus nepriklausomybę pranciškonų dar padaugėjo. Tada Silezijos provincijos vadovybė paskyrė komisarijų lietuviams pranciškonams valdyti - pradžoje vokietį, o vėliau 1921 m. lietuvį Jeronimą Pečkaitį. Mažesniųjų brolių Ordino vadovybė 1931 m. lapkričio 19 d. atgaivino juridiškai nepanaikintą Šv. Kazimiero lietuvišką provinciją, nepriklausomo komisariato teisėmis ir tėvą Pranciškų (Antaną Bizauską) paskyrė pirmuoju komisarium.

1940 m. Lietuva buvo okupuota, vienuolynai uždaryti, pastatai atimti, vienuoliai iš jų išvaryti. Tuo metu Lietuvos pranciškonai turėjo 6 vienuolynus, 25 kunigus, 34 klerikus, 70 brolius, 10 novicus. Ju globoje veikė 340 pasauliečių tretininkų, turėjusių 48,800 narių.

Lietuvos pranciškonų vadovybė, matydama, kad jie Lietuvoje gali būti sunaikinti, 1940 m. vasarą pavedė Justinui Vaškiui suburti juos Amerikoje. J. Vaškys pasitraukė į Vokietiją ir iš ten 1941 m. sausio 29 d. atvyko į New York. Prasidedant karui užsienyje Europoje studijavo 9 pranciškonai. Iš Lietuvos dar pasitraukė 23 prančiškonai. J. Vaškys Amerikos lietuvių remiamas ir gavęs reikiamus leidimus Romoje 1941 m. vasarą Pittsburgh, PA įkuria lietuvių prančiškonų laikiną rezidenciją

 
Iš lietuviškos "Dangaus žengimo" parapijos (kleb. J.Misius) pranciškonai įsigyja mažą namelį - 1532 Magnolia St., North Side, Pittsburgh, PA. Ši vieta 1941 m. spalio 10 d. Ordino Generolo patvirtinama vienuolynu. Taciau greitai ji jau nebesutalpina visų vienuolių, todel lietuviai katalikai jiems nuperka kitą namą - 310 Orchard St., Pittsburgh, PA. Tačiau ir čia jie pastoviau įsikurti negali, nes Pittsburgh vyskupas šios vietos nepatvirtina pastoviam vienuolynui.

J.Vaškys su lietuvių kunigų delegacija 1944 m. nuvyksta pas Portland, Maine vyskupą ir gauna leidimą pastoviai įsikurti Greene, Maine valstijoje. Pranciškonai apsiima aptarnauti Lewinston - Auburn kolonijos lietuvius, neturinčius lietuvio kunigo. Čia nuperkamas ūkininko namas, jame įrengiamas vienuolynas ir koplyčia. 1944 m. rugpiučio 6 d. pašventinamas Šv. Pranciškaus Greene vienuolynas. Čia pastoge randa ne tik iš Europos naujai atvykstantieji lietuviai pranciškonai, bei ir JAV gimę lietuvių jaunuoliai, įstoję į šį vienuolyną. Amerikoje pranciškonų veikla dar labiau sustiprėja, kai po karo čia atvyksta ir kiti į Vakarus pasitraukę Lietuvos vienuoliai.

Padidėjus vienuolių skaičiui, 1946 m. birželio 7 d. įkuriamas LIetuvos provincijai priklausantis, lietuvių pranciškonų Šv. Kazimiero komisariatas Amerikoje. Jo kūrėjas J.Vaškys paskiriamas komisarium. Savo religine ir kultūrine veikla pranciškonai lietuvių tarpe JAV labai išpopuliarėja, įgija pasitikejimą ir susilaukia gausios materialinės pagalbos. Dėl to 1947 m. nutariama įsteigti naują vienuolyną Kennebunkport, Maine. 1947 m. rugsėjo 6 d. oficialiai įkuriamas Šv. Antano Kennebunkort vienuolynas. Aukščiausios pranciškonų vadovybės dekretu Lietuvos pranciškonų centrą dėl situacijos Lietuvoje nutariama perkelti į Kennebunkport, kur įsikuria ir komisarijaus rezidencija.

1949 m. žiemą įsigyjami namai vienuolynui St. Catharine, Ontario, Canada ir oficialiai įkuriamas švč. Mergelės Marijos Angelų Karalienės vienuolynas, kurio vienuoliai įsipareigoja aptarnauti tos apylinkės lietuvius. 1949 m. perimama administruoti ir Bridgeville, PA lietuvių Šv. Antano parapija, kur pranciškonai įsikuria 1949 m. lapkričio 15 d.

1952 m. rugsėjo 4 d. vadovavimą vienuolijai perima Jurgis Gailiušis. Per J.Vaškio vadovavimo laikotarpį 1941-1952 m. į JAV atvyko beveik visi Vakarų Europoje buvę pranciškonai. Buvo įkurti 5 vienuolynai, kuriuose gyveno 26 kunigai, 12 klerikų, 8 broliai. J.Gailiušiui gerai sekėsi vadovauti, todel pranciškonų viršininku jis išbuvo beveik 20 m. (1952 - 1958, 1959 - 1964 ir 1971 - 1979).

1953 m. nauju Generaliniu Konstituciju potvarkiu Lietuvos pranciskonu komisariatas tampa kustodija su provincijos teisemis. 1953 m. buvo gautas Toronto arkivyskupo leidimas isteigti Toronte 2-ra lietuviu parapija su reguliariu pranciskonu vienuolynu, kadangi vienintele tuometine Sv. Jono parapija nebespejo aptarnauti tikinciuju. Pranciskonai apsieme organizuoti parapija ir pastayti baznycia. 1954 m.gruodzio 12 d. pagal architekto S.Kudoko projekta buvo pradeta Viespaties Jezaus Prisikelimo baznycios statyba. 1955 m. rugseji baznycioje buvo pradetos pamaldos, o 1956 m. birzelio 3 d. ji buvo pasventinta. 1975/76 metais ji stipriai atnaujinama.???

1956 m. geguzes men. vienuolijos kustodas J.Gailiusis lietuviskoje spaudoje paskelbia, kad pranciskonai rupindamiesi savo pamaina prie Sv. Antano Kennebunkort vienuolyno atidaro aukstesniaja mokykla, pabrezdami, kad i mokykla bus priimami tik lietuviu kilmes vaikai ir mokytojais bus lietuviai pranciskonai. 1956 m. rugsejo 12 d. ivyko Sv. Antano High School atidarymas ir mokslo metus pradejo 14 lietuviu mokiniu. Is pradziu du metus mokyklai ir bendrabuciui buvo naudojamos vienuolyno sveciu patalpos. Paskelbus auku rinkimo vaju ir sukaupus tam tikra suma 1957 m. rudeni cia buvo pradeta mokyklos statyba, kurios uzbaigtuves ivyko 1958.VII.12. Bet vel buvo pastebeta, kad dar nera koplycios ir sales. Todel vienuolijos kustodas ir mokyklos rektorius V.Gidziunas pradejo rupintis jos ispletimu. Taciau 1959.IX.3 jam isvykus dirbti i Vatikano archyva, sias pareigas ir darbus perima J.Gailiusis. Kiek veliau pradejes nauja 3 metu virsininkavimo cikla jis ryzosi imtis mokyklos ispletimo darbo. 1962 m. rudeni jis per spauda kreipesi i lietuvius, prasydamas finansines paramos. Nauju mokyklos pastatu statyba ir irengimas truko kol 1964.I.19 oficialiai buvo ieita i sale. Tuo metu vienuolijoje JAV ir Canada buvo 32 kunigai, 13 broliu ir keletas klieriku.

1963 m. kovo 13-15 d.d. vykusiame kustodijos tarybos posedyje buvo konstatuota, kad "pasaukimu ir lietuvybes problema yra neabejotina", taciau pranciskonai vis vien yra linke nepasiduoti ir emesi nauju planu kaip toliau pletoti religine, kulturine ir tautine veikla, pagrinde sukoncentruojant veikla 3 vienuolynuose: Kennebunkort, Brooklyn ir Toronto. Nuo 1965.V.23 iki 1966.IV.17 buvo vykdomas Toronto vienuolyno prapletimas, o 1965.VII.9 - 1967.VIII.17 pastatyta Kennebunkort vienuolyno koplycia. Nors 1966 m. rudeni Sv. Antano High School mokslo metus pradejo turedama 104 mokinius, taciau mokyklos ir mokiniu islaikymas bendrabutyje daresi vis sunkenis. Mokykla buvo ikurta kandidatams i pranciskonus ugdyti, taciau per ta laika neisugde nei vieno kunigo pranciskono. Todel 1969 m. birzeli isleidus paskutine laida si mokykla buvo uzdaryta.

1966 m. buvo paruošta ir išleista gausiai iliustruota knyga anglu kalba "Lithuanian Franciscan Faters" (paruošė L.Andriekus)

1967 m. pakeitus Ordino Generalines Konstitucijas Sv. Kazimiero kustodija liko vienintele taip veikianti visame ordine, todel 1971 m. kovo 3 - 4 d. susauktame kustodijos susirinkime, buvo nutarta kreiptis i Teva Generola ir Generalini Definitoriuma, prasant isteigti Sv. Kazimiero vikarija. 1971 m. balandzio 11 d. Ordino Generolo dekretu Lietuvos pranciskonu kustodija pavadinama vikarija. Taip buvo atgauta teise dalyvauti generalinese kapitulose. 1973 m. Kennebunkort buvo susaukta pirmoji vikarijos kapitula., kur ...

1969 ??? m. buvo pradeta galvoti apie New York vienuolyno ispletima: nupirktas zemes sklypas su cia sovinciais 5 senais pastatais, kuriuos nugriovus nutarta pastatyti nauja vienuolyna, spaustuve ir Zidini. Buvo sukurtas tam projektas ir gauti leidimai, taciau nusprendus, kad jo uzmojai per daug dideli, nutariama is naujo perprojektuoti. Siekiant pradeti statyba, buvo atidarytas statybos fondas, i kuri aukojo atskiri lietuviai ir ejo pelnas is ivairiu renginiu. Pagaliau statybos fonde sukaupus pakankama suma 1972 m. rugsejo 8 d. sudaromas statybos kontraktas, o lapkricio 12 pasventinami Kulturos Zidinio pamatai. 1973 m. spalio men. gale is 285? Bushwick Ave. i 361 Highland Boulevard, Brookltn, NY persikelia vienuolynas, spaustuve, laikrasciu "Darbininkas" , zurnalu "Aidai" ir "Sv. Pranciskaus Varpelis" redakcijos. 1973 m. gruodzio 1 d. ivyksta iskilmingas kulturos zidinio atidarymas.

Rochester vyskupui prasant 1972 m. sausio 22 d. perimama administruoti lietuviu Sv. Jurgio parapija 545 Hudson Ave., Rochester, New York valstijoje, su teise ikurti vienuolyna. 1972.III.7 paskiriamas pirmas Sv. Jurgio vienuolyno virsininkas ir baznycios klebonas. 1972 m. birzelio 20 d. Pittsburgh vyskupas pasventina naujai perstatyta Sv. Antanao parapijos baznycia Bridgeville, PA.
1975 m. rudeni pranciskonai isigyja poilsio namus St.Petersburgh Beach, Florida. 1976 m. gegužės mėn. 16 d. St. Petersburgh (South Gulfport) Šv. Jėzaus bažnyčioje (Holy Name of Jesus Catholic Church) isteigiama lietuviska Sv. Kazimiero misija, kur iki 1978 m. tik nereguliariai vyksta lietuviskos sekmadienines pamaldos, o nuo 1978 m. rudens jos tampa reguliariomis.
1976 m. rugsejo 7-9 d. vikarijos kapituloje nutariama parduoti Sv. Pranciskaus Greene, ME vienuolyna, kadangi jis jau nebetarnauja lietuviu tikslams. Netrukus si objekta nuperka Portlando vyskupija.


Kadangi lietuviu kilmes jaunuoliai daugiau nebepapilde pranciskonu gretu, 1977 m. su sirgela buvo priimtas sprendimas cia priimti ir kitataucius. Del to 1981 m. Kennebunkort ikuriamas noviciatas, o 1983 m. isventinamas pirmas nelietuvis diakonas.

Nuo pat savo veiklos Amerikoje pradzios pranciskonai aktyviai uzsieme kuturine veikla ir ypac lietuvisku knygu, zurnalu ir laikrasciu leidyba. 1951 m. pranciskonai sudare is nesenai atvykusiu i JAV tremtiniu inteligentu stipru redakcini kolektyva ir prie Brooklyn, NY vienuolyno ikure spaustuve. Spaustuvei nuo pat jos pradzios 1951 m. iki dabar vadovauja Pranciskus Giedgaudas. Pirmiausia jie 1942 m. atgaivino savo Lietuvoje ejusi "Sv. Pranciskaus Varpelis" zurnala. Isikure Bridgeville, PA 1950 m. jie apsieme leisti ir iki tol lietuviu kunigu leista savaitrasti "Lietuviu Zinios". 1950 m. pranciskonai pereme ir is Boton i Brooklyn, New York jie perkele laikrasti "Darbininkas". Po to, 19??? m. perimamas iki tol Vakaru Vokietijoje ejes menesinis kulturos zurnalas "Aidai", 1951 m. - lietuviu kataliku savaitrastis "Amerika". Veliau prancidkonu spaustuve Broolyn emesi leisti lietuviskus zurnalus: Ateitis, Karys, I Laisve, Tevynes Sargas, Jaunimo Zygiai, Lithuanus. 

Nuo pat atvykimo i JAV atvykimo pradzios (1946 m.) pranciskonas Leonardas Andriekus aktuviai isijunge i lietuviu kulturos puoselejima JAV. 1950 m. jis suredagavo pranciskonu isleista lietuviu kulturos "Metrasti". Veliau jis redagavo eile kitu lietuvisku laikrasciu ir zurnalu, isleido x poezijos knygas lietuviu ir anglu kalbomis ir buvo priimtas i Amerikos rasytoju draugija. Daugiau kaip 10 m. jis buvo lietuviu rasytoju draugijos pirmininkas.

Reklama

Ultricies enim volutpat. Pharetra hac nostra leo feugiat nunc natoque. Euismod ad malesuada. Sapien eget turpis. Aliquet dolor potenti.

Renginiai

Visuotiniai

(iki Lapkričio 20 d.)
Iš kartos į kartą: Lietuva, aš turiu tave
Lithuanian Foundation, Inc., 14911 127th Street, Lemont, IL 60439

Northeastern States

MA - Kristoforas Staknys/Christopher Staknys (piano) koncertuos trijuose renginiuose (Gegužės/May 30; Birželio/June 6, 7 )

The New England Conservatory, 290 Huntington Avenue, Boston, MA 02115

PA - Kviečiame dalyvauti- RUDENĮ bus organizuojama antroji Filadelfijos Lietuvių Bendruomenės FOTOGRAFIJOS PARODA

Šv. Andriejaus parapijos salėje, 19th and Wallace Streets, Philadelphia, PA 19130

PA - Kviečiame registruoti savo vaikus sekantiems mokslo metams į FILADELFIJOS LIETUVIŠKĄ MOKYKLĖLĘ

Philadelphia

VT - NERINGA- Šeimų stovyklos; Vaikų stovyklos; Registracija

Neringos stovykla

VT - Neringa ir Putnamo vienuolynas FOTO ALBUME

VT - GILIJA AUKŠTIKALNIS operoje "Sevilijos kirpėjas"/GILIANA AUSTIN in opera "The Barber of Seville" (Birželio/June 5, 7, 9, 11)

Town Hall Theater, Middlebury, Vermont

Southern States

Renginių nėra

Midwest States

Renginių nėra

Western States

Renginių nėra

Pranešimai

Rašykite bet kokiu klausimu.

Visada bus atsakyta

Lietuvybė JAV

Massachusetts State
District of Columbia
Pennsylvania State
New Jersey State
Connecticut Sate
New York State
California State

Michigan Sate
Florida State
Illinois State
Ohio State
Kitos valstijos

Mes JAV

Lietuviška spauda
Radio ir TV laidos
Sporto klubai
Bažnyčios
Stovyklos
Mokyklos
Skautai
Bankai
Vyčiai

Mūsų centrai

Pasaulio lietuvių centras
Lietuviškas maistas
Lietuvių fondas
Tautos fondas
ALKA
LTSC

Mūsų specialistai

Advokatai
Gydytojai

Reklama

European
Caregivers & Companions

European Caregivers & Companions

We can help you anywhere in        N e w   E n g l a n d

Nuorodos

Geros avia bilietų kainos
       Doleris
       Vytis Tours


Mūsų kultūra

Muzikos atlikėjai
Dainos grupės
Dainininkai
Dailininkai
Šokėjai

Verta aplankyti