Atspausdinta iš: http://www.litua.com/lt.php/zinynas/zurnalistu_s

Lietuvių žurnalistų sąjunga (LŽS) ● Lithuanian Journalists Association

Įsteigta: 1946. gegužės 11-12 d. Hanau, Vokietija

Valdybos pirmininkas /Executive Committee President - Edvardas Šulaitis
1330 So. 51st Ave., Cicero, IL 60804
Tel.: (708)  652-6825, esulaitis@sbcglobal.net

Vicepirmininkas narystei /Vice President - Laurynas Misevičius, Monroe, CT 06468
Tel.: (203) 895-7147, larrykaunas@yahoo.com
Vicepirmininkė informacijai /Vice President - Vaiva Ragauskaitė, Chicago, IL
Tel.: (630) 362-0644, v_ragauskaite@hotmail.com
Iždininkas /
Treasurer - Jonas Tamulaitis
3137 Kenilworth Ave., Berwyn, IL 60402
Tel.: (708)  788-8087, jtamulaitis@gmail.com
Sekretorė /Secretary - Eugenija Misevičienė, Monroe, CT 06468
Tel.: (203) 452-5208, zenecka@yahoo.com

LŽS Valdyba išrinkta 2006 m., dalyvaujant 102 registruotiems nariams

------------------------------------------------------------------
LŽS leidžia žiniaraštį "
Mūsų pasaulyje"
Redaktorė - Vaiva Ragauskaitė
LietuviuZS@yahoo.com

-----------------------------------------------------------------
www.lzs.lt Lietuvoje
Lietuvos žurnalistų sąjunga
Pirmininkas - Dainius Radzevičius

Teatro g. 8, Vilnius
Tel.: 8-52-122.805, pirmininkas@lzs.lt

----------------------------------------------------------------
Organizacijos istorija /Association History

Po  Antrojojo pasaulinio karo pasklidę už Lietuvos ribų lietuviai žurnalistai nutarė sukurti LŽS, kurios organizacinis susirinkimas įvyko 1946. gegužės 11-12 d. Hanau pabėgelių stovykloje, Vokietija.

Daugeliui lietuvių emigravus į JAV - 1953 m. New York buvo sudaryta reorganizacinė komisja, kuri 1953 m. užregistravo 161 LŽS narį ir išrinko Valdybą (pirmininkas - Vincas Rastenis). New York buvo įkurtas LŽS New York skyrius (pirmininkas - Tomas Žiūraitis).

Nuo 1997 m. birželio 15 d. iki 2005 m. lapkričio 12 d. valdybai pirmininkavo Kęstutis Miklas, kuris 2005 m. šias pareigas perdavė dabartiniam pirmininkui Edvardui Šulaičiui.

Reklama

Ultricies enim volutpat. Pharetra hac nostra leo feugiat nunc natoque. Euismod ad malesuada. Sapien eget turpis. Aliquet dolor potenti.

Renginiai

Visuotiniai

(iki Lapkričio 20 d.)
Iš kartos į kartą: Lietuva, aš turiu tave
Lithuanian Foundation, Inc., 14911 127th Street, Lemont, IL 60439

Northeastern States

MA - Kristoforas Staknys/Christopher Staknys (piano) koncertuos trijuose renginiuose (Gegužės/May 30; Birželio/June 6, 7 )

The New England Conservatory, 290 Huntington Avenue, Boston, MA 02115

PA - Kviečiame dalyvauti- RUDENĮ bus organizuojama antroji Filadelfijos Lietuvių Bendruomenės FOTOGRAFIJOS PARODA

Šv. Andriejaus parapijos salėje, 19th and Wallace Streets, Philadelphia, PA 19130

PA - Kviečiame registruoti savo vaikus sekantiems mokslo metams į FILADELFIJOS LIETUVIŠKĄ MOKYKLĖLĘ

Philadelphia

VT - NERINGA- Šeimų stovyklos; Vaikų stovyklos; Registracija

Neringos stovykla

VT - Neringa ir Putnamo vienuolynas FOTO ALBUME

VT - GILIJA AUKŠTIKALNIS operoje "Sevilijos kirpėjas"/GILIANA AUSTIN in opera "The Barber of Seville" (Birželio/June 5, 7, 9, 11)

Town Hall Theater, Middlebury, Vermont

Southern States

Renginių nėra

Midwest States

Renginių nėra

Western States

Renginių nėra

Pranešimai

Rašykite bet kokiu klausimu.

Visada bus atsakyta

Lietuvybė JAV

Massachusetts State
District of Columbia
Pennsylvania State
New Jersey State
Connecticut Sate
New York State
California State

Michigan Sate
Florida State
Illinois State
Ohio State
Kitos valstijos

Mes JAV

Lietuviška spauda
Radio ir TV laidos
Sporto klubai
Bažnyčios
Stovyklos
Mokyklos
Skautai
Bankai
Vyčiai

Mūsų centrai

Pasaulio lietuvių centras
Lietuviškas maistas
Lietuvių fondas
Tautos fondas
ALKA
LTSC

Mūsų specialistai

Advokatai
Gydytojai

Reklama

European
Caregivers & Companions

European Caregivers & Companions

We can help you anywhere in        N e w   E n g l a n d

Nuorodos

Geros avia bilietų kainos
       Doleris
       Vytis Tours


Mūsų kultūra

Muzikos atlikėjai
Dainos grupės
Dainininkai
Dailininkai
Šokėjai

Verta aplankyti